Главная Обратная связь

Дисциплины:


Теми курсової роботи, які можуть бути обрані за замовленням підприємства1. Оцінка впливу макросередовища на маркетинг фірми.

2. Дослідження впливу соціально-демографічних і психологічних факторів на попит.

3. Оцінка впливу мікросередовища на маркетинг фірми.

4. Дослідження масштабу й потенціалу ринку.

5. Оцінка збалансованості ринку.

6. Аналіз тенденцій і стабільності розвитку ринкової кон'юнктури.

7. Оцінка циклічності й сезонності ринку.

8. Оцінка й підвищення якості обслуговування споживачів.

9. Оцінка й підвищення якості виробляємої продукції (послуг).

10. Оцінка й підвищення споживчої цінності товару (послуги).

11. Оцінка й підвищення конкурентоспроможності товарів (послуг).

12. Оцінка й підвищення конкурентоспроможності фірми.

13. Оцінка місця підприємства і його конкурентів на ринку.

14. Оцінка й формування стійких конкурентних переваг підприємства на ринку.

15. Дослідження місткості ринку й часток підприємств.

16. Дослідження асортиментної структури пропозиції.

17. Дослідження інтенсивності конкурентної боротьби на ринку.

18. Оцінка й підвищення задоволеності споживачів.

19. Оцінка й підвищення лояльності споживачів.

20. Оцінка й підвищення якості обслуговування споживачів.

21. Дослідження відносини споживачів до торгової марки фірми.

22. Маркетингові дослідження бренда.

23. Діагностика структури і якості управління маркетинговою діяльністю.

24. Оцінка й підвищення ефективності рекламної діяльності.

25. Вивчення й відбір учасників товароруху.

26. Дослідження іміджу фірми і її товарів на ринку.

27. Сегментування ринку товару.

28. Дослідження перспективних напрямів позиціювання фірми та її товарів.

29. Діагностика маркетингової культури фірми.

30. Оцінка й підвищення маркетингового потенціалу фірми.

31. Ідентифікація й аналіз внутрішніх і зовнішніх можливостей і погроз для фірми.

32. Розробка прогнозного сценарію розвитку ринкової кон'юнктури.

33. Моделювання поведінки споживачів.

34. Організація моніторингу ринку й оцінка поточної інформації.

35. Організація анкетування й оцінка його результатів.

36. Організація проведення вибіркового дослідження ринку.

37. Організація експертного дослідження ринку.

38. Застосування методу спостереження у дослідженні споживачів.

39. Комплексний аналіз ринку товару.

40. Оцінка еластичності попиту на товар (послугу).

41. Оцінка ризиків у маркетинговій діяльності й заходів щодо їх зниження.

6. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

 

Основна література

 

1. Аакер Д., Кумар В., Дэй Дж. Маркетинговые исследования. - 7-е изд. / Пер. с англ. под ред. С.Божук. - СПб.: Питер, 2004.2. Азоев Г. Л., Челенков А.П. Конкурентные преимущества фирмы. - М.: ОАО «Типография «Новости», 2000.

3. Анурин В., Муромкина И., Евтушенко Е. Маркетинговые исследования потребительс­кого рынка - СПб.: Питер, 2006.

4. Беляевский И.К. Маркетинговые исследования: информация, анализ, прогноз: Учеб. пособие.- М.: Финансы и статистика, 2007.

5. Березин И. Маркетинговые исследования. Как это делают в России - М.: Вершина, 2005.

6. Березин И.С. Маркетинговый анализ. Принципы и практика. Российский опыт.- М.: Изд-во Эксмо, 2002.

7. Божук С.Г. Маркетинговые исследования. Основные концепции и методы. - СПб.: Вектор, 2005.

8. Войчак А.В., Федорченко А.В. Маркетингові дослідження: Підручник / За наук. ред. А.В.Войчака. - К.: КНЕУ, 2007.

9. Голубков Е.П. Маркетинговые исследования: теория, методология и практика. М., Фи- нпресс, 2003.

10.Залтман Д. Как мыслят потребители. - СПб.: Пройм-Еврознак, 2005.

11.Зозулев А.В. Поведение потребителей: Учебн. пособие / А.В.Зозулев. - К.: Знання, 2004.

12.Зозульов О.В., Писаренко Н.Л. Ринкове позиціонування: з чого починається ство­рення успішних брендів. - К.: Знання-Прес, 2004.

13.Количественные методы анализа в маркетинге / Под ред. Т.П.Данько, И.И.Скоробагатых.- СПб.: Питер, 2005.

14.Крикавський Є.В., Косар Н.С., Мних О.Б. та ін. Маркетингові дослідження: Навч. посібник. - Львів: національний університет «Львівська політехніка», «Інтелект-Захід», 2004.

15.Магомедов Ш.Ш. Маркетинговые исследования товаров и услуг: Учебное пособие. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2007.

16.Мальченко В.М. Маркетинг послуг: Навч. посіб. - К.: КНЕУ, 2006.

17.Малхотра Нэреш К. Маркетинговые исследования. Практическое руководство. - М.: Вильямс, 2003.

18.Оксанич А.П., Петренко В.Р., Костенко О.П. Інформаційні системи і технології ма­ркетингу: Навч. посіб. - К.: «Видавничий дім «Професіонал», 2008.

19.Старостіна А.О. Маркетингові дослідження. Практичний аспект. - К.; М.; СПб.: «Вильямс», 1998.

20.Статистика рынка товаров и услуг: Учебник. - 2-е изд. Перераб. и доп. / И.К.Беляевский, Г.Д.Кулагина, Л.А.Данченок и др.; Под ред. И.К.Беляевского. - Финансы и статистика, 2002.

21.Черчилль Г. А. Маркетинговые исследования / Пер. с англ. - СПб.: Питер Ком, 2000.

 

Додаткова література

 

22. Гордон Ян Х. Маркетинг партнерских отношений. -М.; СПб: Питер, 2001.

23. Дойль П. Маркетинг-менеджмент и стратегии. - 3-е изд. / Пер. с англ. под ред. Ю.Н.Каптуревского. - СПб.: Питер. 2003.

24. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент. - СПб.: Питер Ком, 1998.

25. Ламбен Ж..-Ж.. Менеджмент, ориентированный на рынок: стратегический и опера­ционный маркетинг / Пер. с англ. / Ред. В.Б.Колганова.- СПб.: Питер Ком, 2004.

26. Лылык И.В., Пилипенко В.Н. Украинский рынок маркетинговый исследований // Маркетинг и маркетинговые исследования. - 2006. - №2 (62). - С. 200-209.

27. О'Шонесси Дж. Конкурентный маркетинг: стратегический подход / Пер. с англ. / Ред. Д.О.Ямпольская.- СП.: Питер Ком, 2001.

28. Рабочая книга социолога / Под общ. ред. Г.В.Осипова.- М.: КомКнига, 2006.

29. Сурмин Ю.П., Туленков Н.В. Методология и методы социологических исследова­ний: Учеб. пособие.- К.: МАУП, 2000.

 

Періодичні вітчизняні та зарубіжні видання

 

Журнали - «Маркетинг і реклама», «Маркетинг в Україні», «Вісник економічної науки України», «Економіка та держава», «Актуальні проблеми економіки», «Регіональна економі­ка», «Економіка промисловості», «Економіст», «Економіка України», «Бізнес», «Статистика України», «Ділова Україна», «Эксперт» тощо.

 

Адреси сайтів (українські та російські)

 

http://marketing.rbc.ua - дослідження ринків (безкоштовні шаблони в допомогу марке­тологу);

http://www.marketologu.aaanet.ru - методики виміру аудиторії ЗМІ;

http://www.marketeeng.ru - теорія та практика маркетингу, думки успішного маркето­лога;

http://www.marketing.spb.ru - енциклопедія маркетингу;

http://uam.iatp.org.ua-Українська асоціація маркетингу;

http://www.ram.ru - Російська асоціація маркетингу;

http://www.4p.ru-Маркетинговий портал;

http://kafmr.rsuh.ru-Словник 1000 термінів «Маркетинг і Реклама»;

http://studentam.net - електронна бібліотека підручників;

http://www.ukrstat.gov.ua - Державний комітет статистики України;

http://www.customs.gov.ua - Державна митна служба України (митна статистика);

http://donetskstat.gov.ua - Головні управління статистики в Донецькій області;

http://marisl.lokotskoy.ru - Беляевский И.К. Маркетинговое исследование:./ Моск. гос. ун-т экономики, статистики и информатики. - М.: 2001.;

http://www.forecasting-soft.ru - программное обеспечение и примеры прогнозирования продаж;

http://www/marketing.web-standart.net - журнал про маркетинг і рекламу «Новий мар­кетинг» для маркетологів і рекламістів;

http://www.vigvam.kiev.ua - загальна інформація про маркетинг взагалі і в Україні зок­рема.

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...