Главная Обратная связь

Дисциплины:


для студентів денної, заочної та екстернатної форм навчання 

1. Предмет і завдання курсу “Вступ до мовознавства”. Основні розділи лінгвістики (мовознавство загальне і часткове, теоретичне і практичне, описове й історичне).

2.Синхронія і діахронія. Проблеми загального мовознавства. Місце лінгвістики в системі наук. Зв`язок мовознавства з іншими науками.

3. Класифікація мов. Багатство і різноманітність мов світу. Мови натуральні і штучні, живі та мертві. Найбільш поширені мови світу.

4.Основні класифікації мов світу: генеалогічна, морфологічна, функціональна та ареальна.

5.Генеалогічна класифікація мов. Матеріальна спільність коренів та афіксів. Поняття про порівняльно-історичний метод.

6.Мовна сім`я, група (гілка), підгрупа. “Генеалогічне дерево мов”. Найбільші сім`ї мов: індоєвропейська, алтайська, уральська, афразійська (семіто-хамітська) та інші.

7.Індоєвропейська сім`я мов, її основні групи, ареали, розповсюдження.

8.Типологічна(морфологічна) класифікація мов: мови коренів (ізолюючі, аглютинативні); флективні (синтетичні та аналітичні), інкорпоруючі (полісинтетичні).

9.Державна мова. Мови міжнаціонального спілкування. Міжнародні (світові) мови.

10.Соціально-історичні форми мови: діалект, койне, національна мова, креольські мови, мови піджин.

11.Природа, сутність мови як суспільного явища. Функції мови. Мова і суспільство.

12.Мова і мислення. Мова і мовлення.

13.Мова як система знаків. Структура мови. Основні одиниці мови і їх функції. Поняття мовного рівня (ярусу).

14.Походження і розвиток мови. Виникнення членороздільної мови. Різні гіпотези походження мови.

15.Фонетика. Предмет, завдання і розділи фонетики.

16. Звуки мови, три аспекти її вивчення. Акустичні властивості звуків мови. 17.Фізіологічний аспект вивчення звуків мови. Будова і функціонування мовного апарату. Артикуляція. Артикуляційна база мови.

18. Функціональний аспект вивчення звуків мови.

19.Голосні та приголосні, їх протиставлення в акустичному, артикуляційному і функціональному аспектах.

20.Класифікація голосних. Дифтонги.

21.Класифікація приголосних.

22.Членування мовного потоку. Фраза, синтагма (такт), склад, звук мови.

23.Поняття складу, типи складів. Специфіка складової структури слова в різних мовах.

24.Наголос, його типи і функції. Фразовий і словесний наголос. Специфіка наголошування слів у різних мовах.

25.Інтонація і її складові елементи.

26.Взаємодія звуків у потоці мови.Позиційні та комбінаторні зміни. Історичні (фонетичні) процеси. Чергування. Поняття фонетичного закону.

27.Поняття фонеми. Диференційні та інтегральні ознаки фонем. Функції фонем. Позиції фонем. Варіанти (алофони) фонем.28.Письмо та писемність. Передумови виникнення письма. Передісторія письма. Етапи та форми розвитку графічного письма. Значення письма в історії розвитку писемності.

29.Алфавіт. Грецький та латинський алфавіт. Кирилиця і алфавіти на її основі.

30.Графіка. Поняття графеми. Транслітерація і транскрипція. Орфографія. Принципи орфографії.

31.Лексика. Предмет, завдання і розділи лексикології. Слово як основна одиниця мови. Лексичне значення слова і фактори, які його визначають. (предметна і понятійна співвідносність слова, внутрішня форма). Конотативне значення.

32.Прямі й переносні значення слова. Типи перенесених значень: метафора, метонімія, синекдоха, перенос за функцією.

33.Моно- і полісемія. Слово і лексема. Омонімія. Подібність і відмінність між омонімією та багатозначністю.

34.Синонімія. Типи синонімів. Поняття синонімічного ряду. Значення синонімів. Антонімія. Види антонімі. Антонімія і багатозначність.

35.Основні шляхи вивчення словесного складу мови. Поняття про фразеологізм. Вільні і стійкі сполучення слів.

36. Лексикографія. Основні типи словників. Прислів`я, афоризми. Терміни.

37. Історичні зміни словникового складу. Табу і евфемізми. Словотворення і запозичення.

38. Предмет, завдання, розділи граматики. Основні одиниці граматичної будови слова. Граматичне значення. Граматична форма слова.

39. Морфема як мінімальна значуща одиниця мови. Види морфем.

40.Способи вираження граматичних значень. Аналітична форма вираження

граматичних значень. Синтетична форма вираження граматичних значень.

41.Граматичні категорії.

42.Частини мови. Принципи класифікації частин мови. Частини мови в різних

мовах.

43.Словосполучення і речення. Поняття словосполучення і речення. Типи

словосполучень. Синтаксичні зв`язки слів: узгодження, керування, прилягання.

44.Речення і його ознаки. Граматичне і актуальне членування речення.

 

 

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...