Главная Обратная связь

Дисциплины:


ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №12ДОСЛІДЖЕННЯ ТРИФАЗНОГО АСИНХРОННОГО ДВИГУНА З КОРОТКОЗАМКНУТИМ РОТОРОМ

МЕТА РОБОТИ: вивчити будову і принцип дії трифазного асинхронного двигуна з короткозамкнутим ротором; розрахувати і побудувати на підставі експериментальних даних робочі характеристики асинхронною двигуна.

Програма роботи

12.1.1. Ознайомитися з будовою лабораторної установки, записати паспортні дані дослідного двигуна та навантаженого генератора, підібрати відповідні їм вимірювальні прилади.

12.1.2. Виміряти напругу мережі живлення, визначити схему з'єднання статорної обмотки, скласти схему для дослідження асинхронного двигуна.

12.1.3. Здійснити прямий пуск асинхронного двигуна на х.х. та визначити кратність пускового струму.

12.1.4. Отримати робочі характеристики двигуна .

І2.1.5. За дослідними даними побудувати робочі характеристики — в одних координатних осях: — — в інших.

12.1.6. З характеристики визначити максимальне значення ККД і навантаження, при яких ККД максимальний.

І2.1.7. Розрахувати максимальний ККД двигуна і його навантаження, при цьому порівняти їх зі значеннями, отриманими експериментально.

 

12.2 Програма підготовки до виконання лабораторної роботи

12.2.1 Повторити за підручником [1] теоретичний матеріал, будову та принцип дії трифазного асинхронного двигуна; ковзання та способи його визначення; механічну і робочі характеристики двигуна

12.2.2.Підготувати протокол випробувань із схемами лабораторних установок і таблицями для занесення результатів дослідів.

12.2.3.За паспортними даними дослідного двигуна розрахувати і побудувати механічну характеристику.

12.2.4.Накреслити наближений вигляд робочих характеристик, асинхронного двигуна.

12.2.5. Відповісти на контрольні запитання.

 

12.3 Основні теоретичні відомості

Асинхронна машина — машина змінного струму, в якій швидкість ротора при незмінній частоті напруги живлення змінюється в залежності від навантаження валу. Основний робочий режим асинхронної машини - режим двигуна, хоч вона може використовуватися в режимах генератора, електромагнітного гальма і фазорегулятора.

Трифазний асинхронний двигун складається з нерухомого статора та обертального ротора. В пази осердя статора, набраного з окремих, ізольованих один від одного листів електротехнічної сталі, укладені котушки трифазної статорної обмотки, яки створює обертальне з кутовою швидкістю і магнітне поле:

де f - частота струму в обмотці статора:

Р- число пар полюсів обмотки.

Ротор асинхронного двигуна також містить осердя, в пази якого укладена обмотка. В залежності від конструкції обмотки розрізняють короткозамкнений і фазний ротор. Короткозамкнений ротор має обмотку, що складається з окремих мідних або алюмінієвих стержнів, які замикаються накоротко кільцями. В пази осердя фазного ротора закладена котушкоподібна трифазна обмотка, з’єднана зіркою.Три вільних кінці цієї обмотки виведені на ізольовані один від одного та від вала ротора контактні кільця, до яких за допомогою щіток підключаються додаткові опори.

Створене статорною обмоткою магнітне поле збуджує в обмотці ротора ЕРС, під впливом якої в ній виникають індуктивні струми. Взаємодія магнітного поля статора зі струмами ротора приводить до утворення на роторі електромагнітного моменту, в результаті чого ротор починає обертатися. Очевидно, що виникнення струмів у роторі й утворення обертального моменту можливі лише при відносному рухові проводів ротора в магнітному полі машини, тобто швидкість обертання ротора двигуна завжди менша швидкості обертання магнітного поля машини .

Швидкість обертання поля відносно ротора називають швидкістю ковзання:

При аналізі роботи асинхронних машин зручно користуватися безрозмірною величиною

 

яка має назву ковзання.

Швидкість обертання ротора на х.х. двигуна мало відрізняється від швидкості обертання магнітного поля статора і ковзання в цьому режимі складає долі відсотка. При збільшенні навантаження швидкість обертання ротора трохи зменшується, а ковзання збільшується, досягаючи при номінальній потужності на валу значення Sном=(3... 8)%.

Залежність обертального моменту М від ковзання S визначається кривою М=f(S) (рис. 12.1. ). Номінально моменту Мн відповідає номінальне ковзання Sн . Короткочасне перевантаження асинхронного двигуна визначається критичним моментом Мкр, якому відповідає ковзання Sкр. Відношення критичного моменту до номінального характеризує перевантажувальну здатність двигуна.

Пусковий момент Мп, повинен бути трохи більшим віл номінального

Звичайно Мп 1,2Мп. Властивість асинхронного двигуна визначають з його механічної (рис 12.2.) і робочих характеристик (рис. 12.3.), які отримують при незмінних напрузі U1 і частоті f1, мережі живлення.

 

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...