Главная Обратная связь

Дисциплины:


Порядок виконания роботиЗібрати схему установки для дослідження генератора постійного струму незалежного збудження

(див. рис. 14 .1.). Підключити до джерела струму первинний двигун. Перевірити правильність напрямку обертання у відповідності з напрямком стрілки, що вказала на корпусі генератора. Якщо напрям обертання протилежний вказаному, здійснити реверс первинного двигуна, для чого слід поміняти місцями дві фази статорної обмотки. Зняти характеристику х х.. для чого за допомогою регулювального реостата Rp встановити такий струм збудження, при якому напруга на затискачах якірної обмотки вища номінальної напруги генератора на 20%. Потім зменшувати струм збудження до мінімально можливого значення, виконуючи помітки і записуючи покази приладів.

За допомогою вимикача Вз розірвати коло збудження і записати ЕРС. яка обумовлена залишковою намагніченістю магнітного кола машини.

Ввімкнути Вз і виконати відліки на приладах. Потім, переміщуючи повзунок регулювального реостата Rр в зворотному напрямку, збільшувати струм збудження і записувати відповідні йому напруги. Струм збудження збільшувати доти, поки напруга на затискачах генератора не перевищить

номінальну на 20%. При зменшенні струму збудження і при, його збільшенні виконати 5-6 вимірювань.

Результати спостережень записати в таблицю 14.1.

Таблиця 14.1

 

І3,мА            
Е при зменшенні І3,В            
Е при збільшенні І3,В            

 

Зовнішня характеристика знімається при незмінному опорі з колі збудження. Регулюючи навантаження і струм збудження встановити номінальний режим, при якому генератор працює при номінальній напрузі і номінальному струмові. В подальшому опір регулювального реостата не змінювати. Відключити навантажений реостат і записати показання приладів на х.х. Потім зміною числа ввімкнених резисторів навантажувального реостата збільшити струм навантаження генератора до1,2 Іном

Результати спостережень занести в таблицю 14.2.

Таблиця 14.2

Напруга генератора U,B Струм, А
Навантаження Ін Збудження Із Якоря Ія
       

 

Для отримання регулювальної характеристики необхідно відключити навантаження генератора і з допомогою регулювального реостату встановити номінальну напругу. Записати, який при цьому буде струм збудження. Потім навантажувати генератор струмами, близькими до 20, 40. 60, 80, 100, 120 % від номінального і кожного рачу змінювати струм збудження таким чином, щоб напруга генератора залишалась, номінальною.Результати спостережень занести в таблицю 14.3.

Таблиця 14.3

Напруга генератора U,B Струм, А
Навантаження Ін Збудження Із Якоря Ія
       

 

Для досліджень характеристик генератора постійного струму паралельного збудження складають схему (рис. 14.2.). Потім перевіряють вплив регулювального опору Rз в колі обмотки збудження і полярного

підключення обмотки збудження до обмотки якоря на процес самозбудження.

Зовнішня і регулювальна характеристики паралельного збудження знімаються так само, як для генератора незалежного збудження.

 

14.6 Завдання підготовку до лабораторно-практичного заняття

1.Повторити теоретичний матеріал: будову і принци дії генератора постійного струму: способи збудження і умови самозбудження, основні характеристики генераторів з різними способами збудження [1.c.332-376; 2.С.389-408]

2. Розв'язати задачі за вказівкою викладача із запропонованих даних.

3. Підготувати в робочому зошиті протокол лабораторних випробувань електричних машин.

 

І4.7 Питання для самоконтролю і задачі для самостійного розв'язування

1.Поясніть принцип роботи машини постійного струму в режимі, генератора. Яка роль електромагнітного моменту і ЕРС в цьому режимі?

2.Будова і призначення основних частин машин постійного стуму.

3.ЕРС і електромагнітний момент генератора постійного струму .

4. Поясніть фізичну сутність явища реакції якоря .

5. Фізичні процеси при комутації і види комутації.

6. Напишіть формули, які характеризують роботу генератора постійного струму.

7. Зобразіть схеми генераторів незалежного, паралельного і мішаного, покажіть на них струми і ЕРС.

8. Вкажіть умови, при яких знімається характеристика холостого ходу. Поясніть хід характеристики.

9. Порівняйте зовнішні характеристики річних видів генераторів і поясніть різницю між ними

10.Поясніть процес самозбудження генераторів постійного струму, умови самозбудження.

11. Генератор незалежного збудження, який має опір якоря при робочій температурі Rя=0.004 Ом, навантажений зовнішнім опором Rнг=0.5 Ом

Визначте ЕРС на затискачах генератора в номінальному режимі навантаження при напрузі генератора Uн= 230 В, електромагнітну і корисну потужність генератора.

12. Генератор незалежного збудження при номінальному навантаженні має Uн=230 В, струм навантаження Ін=6,52 А, ККД . Визначте номінальну потужність, приводного двигуна і сумарні затрати потужності в генераторі .

13. Генератор паралельного збудження при Uн=230 В віддає в навантаження струм Ін=200А. Розрахувати електромагніту і корисну потужність генератора, якщо при робочій температурі опір кіл якоря Rл=0,1 Ом. збудження Rз=460 Ом.

14.На міських комунікаціях, при перевезенні пасажирів одночасно рухається 40 трамваїв і 60 тролейбусів. Дія живлення трамвайно -тролейбусної контактної мережі з Uн=550 В використовується міська ТЕЦ з десятьма однаковими за потужністю генераторами постійного струму незалежного збудження, які працюють паралельно і однаково навантаженні. Нехтуючи втратами потужності в контактній мережі, необхідно визначити корисну потужність і струм якоря кожного генератора, якщо в середньому один трамвай споживає струм І1=100 А, а тролейбус І2=120 А.

15.Генератор постійного струму в номінальному режимі навантаження має Рн=68 кВт, =1470 об/хв при Рн=80 кВт. Розрахувати потужність, затрат машини, ККД генератора і момент на валу приводного двигуна при безпосередньому З’єднанні його з валом генератора

16. Генератор паралельного збудження при Рн= 190 кВт і Uн=460В при робочій температурі має опір кола якоря Rл=0,05 Ом, кола збудження Rз=92 Ом. Механічні магнітні втрати в генераторі, відповідно, дорівнюють . Визначити величини струмів якоря і збудження, постійних, змінних і сумарних втрат потужності в генераторі, номінальний ККД.

17. Генерації побічного струму незалежного збудження в номінальному режимі при Uн=115В має опір кола якоря Rя=0,115 Ом. Визначити ЕРС генератора, корисну і електромагнітну потужність генератора, якщо номінальна зміна напруги Uн=10%.

18.Чотириполюсний шунтовий генератор в номінальному режимі навантаження має Рн=23 кВт. Uн=230 В, =1460 об/хв, опір кіл якоря ,Rя=0.2 Ом, збудження Rз=115 Ом, Со=50 (обмотковий коефіцієнт) Обчислити ЕРС генератора, магнітний потік в зазорі і електромагнітний гальмівний момент.

19. Для номінального режиму генератора незалежного збудження визначити струм навантаження, ЕРС обмотки якоря і втрати потужності в колі якоря, якщо номінальна потужність генератора Рн=1200 кВт, Uн=750 В і опори обмоток при робочій температурі якоря Rя=0,006 Ом, додаткових полюсів Rдп=0,001 Ом.

 

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...