Главная Обратная связь

Дисциплины:


Опис лабораторного стенда. Лабораторний стенд (див. рис 15 І.) для дослідження двигуна постійного струму з паралельним збудженням складається з двох однакових машинЛабораторний стенд (див. рис 15 І.) для дослідження двигуна постійного струму з паралельним збудженням складається з двох однакових машин, з'єднаних муфтою.

Машину М використовують як дослідний двигун, а машина G служить навантаженим генератором. В колі якоря дослідного двигуна включений реостат R,. що регулює запуск і pа допомогою якого здійснюється запуск двигуна в хід і зміна напруги на його затискачах. Струм збудження двигуна може змінюватись за допомогою реостата Rp.

Навантаження на валу двигуна здійснюється з допомогою генератора G, опір якірного кола якого регулюється з допомогою реостата Rp. Потужність, яка споживається двигуном в мережі і потужність генератора визначають за показанням приладів, що включені в колах двигуна та генератора.

Частоту обертання двигуна визначають за допомогою тахометра.

 

15.5 ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ

 

Перед вмиканням до мережі двигуна, що випробовується, необхідно повністю ввести реостат Rp, що регулює запуск в колі якоря, повністю вивести регулювальний реостат в колі збудження двигуна і вимкнути вимикач В1 в колі збудження навантаженого генератора.

З допомогою автоматичного вимикача В двигун увімкнути до мережі постійного струму. Із розгоном двигуна плавно зменшують опір пускового реостата так, щоб струм в обмотці якоря не перевищував 1,5Ія.

Для реверсу двигуна необхідно вимкнути його з мережі та поміняти полярність напруги або на обмотці якоря, або на обмотці збудження.

При наступному запуску обов'язково переконатись, що пусковий реостат повністю виведено.

Характеристика х.х. n(Із) змінюється таким чином. За допомогою реостата Rр плавно зменшують струм збудження доти, доки швидкість не стане рівною. 1.5 . Результати спостереження заносять в таблицю 15.1.

При випробовуванні двигуна в режимі навантаженім на х.х. ч допомогою реостата Rр встановлюють максимальний струм збудження двигуна. Вмикають напругу збудження навантаженого генератора. Змінюючи число ввімкнених резисторів у колі якоря генератора, випробовують двигун при таких значеннях струму якоря Ія=0,2, 0,4; 0,6; 0,8; 1,0 і 1,2Ін. Результати досліду заносять до таблиці 15.3. Потужність,

що споживається двигуном із мережі, визначають за формулою:

де U - напруга живлення двигуна:

Ія, Із — відповідно струм якоря і струм обмотки збудження.

Потужність Р2 на валу двигуна визначають методом навантаженого генератора. Змінюючи потужність генератора Рг=ІгUг що працює при напрузі Uг і струмі Іг і знаючи його ККД, для різних навантажень визначають потужність на валу двигуна:

де - ККД навантаженої о генератора, при встановленому режимі роботи (визначається з характеристики, яка приведена на передній панелі стенду).Момент двигуна Н·м

де Р2-шггужнісгь на валу двигуна, кВт;

n - частота обертання якоря, об/хв.

ККД дослідного двигуна знаходять за формулою

 

15.6 Завдання на підготовку лобораторно-практичного заняття.

1. Повторити теоретичний матеріал: принцип дії і будову двигуна постійного струму, рівняння швидкісної і механічної характеристик, способи пуску і регулювання частоти обертання, робочі характеристики [1.с 332-376; 2. с. 389-408]

2.Розв'язати задачі, запропоновані викладачем, які надані нижче

3.Вивчити методику зняття робочих характеристик.

4.Підготувати в робочому зошиті протокол робочих випробувань двигуна паралельного збудження.

 

15.7 Питання для самоконтролю і задачі для самостійного розв'язування.

1.Принцип роботи машини постійного струму в ролі двигуна. Яка роль електромагнітного моменту і ЕРС в цих режимах?

2.Напишіть формули, які характеризують роботу двигуна постійного струму

3.Зобразіть схеми двигунів незалежного, паралельного і змішаного збудження, вкажіть на них напрямки струмів і ЕРС.

4.Виведіть рівняння механічної характеристики двигуна постійного струму.

5. На прикладі двигуна паралельного збудження поясніть фізичні процеси і особливості пуску в хід двигуна постійного струму.

6.Зобразіть і поясніть механічні характеристики двигунів паралельного збудження.

7.В якому випадку і чому можливий рознос двигуна паралельного збудження?

8.Перерахуйте способи регулювання частоти обертання двигунів паралельного збудження.

9.Перерахуйте і поясніть гальмівні режими двигуна паралельного збудження.

10. Для приводу металорізального верстата використовується двигун постійного струму паралельного збудження з номінальними величинами. Рн =4,5кВт, Uн=220В, =80%. Зобразити принципову електричну схему двигуна і розрахувати номінальний струм в колі якоря, якщо номінальний струм збудження складає 5% від струму, який споживається у колі струму.

11.Для приводу водяного насоса використовується двигун паралельного збудження і номінальними величинами: Рн =40кВт, Uн=110В, =0,8. При температурі 20ºС опір кіл якоря Rя=0,01 Ом, збудження Rз=11 Ом. Розрахувати кратності пускового струму якоря при прямому (безреостатному) способі пуску двигуна.

12.Шунтовий двигун, який приводить в обертання токарний верстат в номінальному навантаженні при живленні від мережі з Uн= 110В, споживає струм Iн=36А і обертається ч частотою =1450 об/хв. Опір при робочій температурі кіл якоря Rя=0,15 Ом і збудження Rз=55 Ом. При обробці деталі з м'якого матеріалу токар вирішив підвищити швидкість її обробки. З цією метою він підвищив частоту обертання двигуна, зменшивши його основний магнітний потік на 30% відносно номінального. Необхідно визначити на скільки відсотків відносно номінальної підвищилась швидкість обробки деталі при незмінних Мс і Ія.

13. Двигун паралельного збудження при живленні від мережі з Uн=220В споживає струм Ін=80А і обертається з =1000 об/хв, при цьому Uя=0,10 Ом, Rз=Ом. Визначити частоту обертання двигуна при холостому ході і відсоткову зміну частоти обертання при переході двигуна з режиму номінального навантаження в режим холостого ходу.

14. Двигун незалежного збудження при живленні від мережі з Uн =220В споживає потужність Р1н =22кВт. При цьому спад напруги в його якірному колі складає =5%. Визначити проти-ЕРС обмотки якоря, втрати потужності в колі якоря і електромагнітну потужність двигуна.

 

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...