Главная Обратная связь

Дисциплины:


Основні законодавчі та нормативно-правові актиКартка інформаційного забезпечення дисципліни

  № з/п   Бібліографічний опис джерела Місце знаходження (основні бібліотеки міста та ін.)
  ЧДУ ім. П.Могили обласна наукова бібліотека ім. О.Гмирьова   міська бібліотека ім. М.Кропивницького Internet, внутрішня мережа
1. Основні джерела
1. Зеркалов Д.В. Охорона праці в галузі: Загальні вимоги. Навчальний посібник. – Київ.: «Основа». 2011. – 551 с.        
  2. Геврик Є.О. Охорона праці: Навчальний посібник для студентів ВНЗ. – К.: Ельта, 2003. – 280 с.     *   *   *   Internet
    3. Гогіташвілі Г. Г., Карчевські Є.-Т., Лапін В. М. Управління охороною праці та ризиком за міжнародними стандартами: Навч. посіб. – К.: Знання, 2007. – 367 с.     -     *     *     Internet
  4. Гогіташвілі Г.Г., Лапін В.М. Основи охорони праці. – К.: Знання, 2008. – 302 с.     -   *   *   Internet
  5. Жидецький В.Ц. Основи охорони праці. Підручник. – Львів: Афіша, 2002. – 320 с.     *   *   *   Internet
    6. Жидецький В.Ц. Охорона праці користувачів комп’ютерів. Навчальний посібник. – Вид. 2-е, доп. – Львів: Афіша, 2001. – 176 с.     *   *   *   Internet
    7. Катренко Л.А., Кіт Ю.В., Пістун І.П. Охорона праці. Курс лекцій. Практикум: Навчальний посібник. – ВТД «Університетська книга», 2003. – 496 с.       *     *     *     Internet
  8. Охорона праці: Навч. посібник / За ред. В.Кучерявого. – Львів: Оріяна-Нова, 2007. – 368 с.     *   *   *   Internet
    9. Протоєрейський О.С, Запорожець О.І. Охорона праці в галузі: Навч. посіб. – К.: Книжкове вид-во НАУ, 2005. – 268 с.     -   *   *   Internet
    10. Практикум із охорони праці. Навчальний посібник / За ред. В.Ц.Жидецького. – Львів: Афіша, 2000. – 352 с.     -   *   *   Internet
2. Додаткові джерела
1. Графкина М.Б. Охрана труда в непроизводительной сфере. – М., 2009. – 320 с.   - * - Internet
2. Конспект лекцій «Охорона праці [Електронний ресурс] / Економіка праці: Режим доступу URL: http//library.if.ua/book/29/1969.html. – Заголовок з екрану  
3. Москальова В.М. Охорона праці. Інтерактивний комплекс навчально-методичного забезпечення. – Рівне: НУВГП, 2009. – 354 с.   -     -   -   Internet  
4. Охорона праці: Навч. посібник / За ред. В.Кучерявого. – Львів: Оріяна-Нова, 2007. – 368 с.     *   *   *   Internet
5. Системы вентиляции и кондиционирования. Теория и практика / В.А.Ананьев, Л.Н.Балуева, Д.А.Гальперин и др. – М.: Евроклимат, изд-во «Арина», 2000. – 416 с.   Бібліотека кафедри   * -   Internet
               

 Загальний список рекомендованої літератури

Основні законодавчі та нормативно-правові акти

1.1. Закон України «Про охорону праці».

1.2. Кодекс законів про працю України.

1.3. Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров’я».

1.4. Закон України «Про пожежну безпеку».

1.5. Закон України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку».

1.6. Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення».

1.7. Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності».

1.8. Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».

1.9. Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності».

1.10. Постанова Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 р.№ 1112 «Деякі питання розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві».

1.11. Гігієнічні нормативи ГН 3.3.5-8-6.6.1-2002 «Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу». Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 27.12.2001 № 528.

 

1.12. ДБН В.2.5-28-2006 «Природне і штучне освітлення».

1.13. ДСН 3.3.6.042-99 Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень.

1.14. ДСН 3.3.6.037-99 Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку.

1.15. ДСН 3.3.6.039-99 Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації.

1.16. НПАОП 0.00-1.28-10 Правила охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин. Наказ Держгірпромнагляду від 26.03.2010р. № 65

1.17. ДСТУ 2293-99 «Охорона праці. Терміни та визначення основних понять».

1.18. Рекомендації щодо побудови, впровадження та удосконалення системи управління охороною праці. Затверджені Головою Держгірпромнагляду 7.02.2008 р.

1.19. НПАОП 0.00-4.03-04 «Положення про Державний реєстр нормативно-правових актів з питань охорони праці». Наказ Держнаглядохоронпраці від 08.06.2004 р. № 151.

1.20. НПАОП 0.00-4.09-07 «Типове положення про комісію з питань охорони праці підприємства». Наказ Держгірпромнагляду від 21.03.2007 р. № 55.

1.21. НПАОП 0.00-4.11-07 «Типове положення про діяльність уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони праці». Наказ Держгірпромнагляду від 21.03.2007 р. № 56.

1.22. НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці». Наказ Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 р. № 15.

1.23. НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці». Наказ Держнаглядохоронпраці від 29.01.1998 р. № 9.

1.24. НПАОП 0.00-4.21-04 «Типове положення про службу охорони праці». Наказ Держнаглядохоронпраці від 15.11.2004 р. № 255.

1.25. НПАОП 0.00-4.33-99 «Положення щодо розробки планів локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій. Наказ Держнаглядохоронпраці від 17.06.1999 р. № 112.

1.26. НПАОП 0.00-6.03-93 «Порядок опрацювання та затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві». Наказ Держнаглядохоронпраці від 21.12.1993 р. № 132.

1.27. НПАОП 0.00-6.13-05 «Порядок організації державного нагляду за охороною праці та гірничого нагляду в системі Держнаглядохоронпраці України». Наказ Держнаглядохоронпраці від 30.03.2004 р. № 92.

1.28. Рекомендації щодо організації роботи кабінету промислової безпеки та охорони праці. Затверджено Головою Держгірпромнагляду 16.01.2008 р.

1.29. Рекомендації щодо побудови, впровадження та удосконалення системи
управління охороною праці. Затверджено Головою Держгірпромнагляду 07.02.2008 р.

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...