Главная Обратная связь

Дисциплины:


Тәжірибелік жұмысПатофизиология – 2

Тірек – қимыл жүйесі, тері және оның қосалқылары модулі

Тәжірибелік сабақтарға АРНАЛҒАН әдістемелік ұсыныстар

6.1 № 1 тақырып. «Тері мен тірек қимыл құралының дистрофиялық және қабынулық зақымдануының патофизиологиясы».(4сағ)

6.2.Сабақтың мақсаты:

Тірек-қимыл жүйесі патофизиологиясы бойынша білім қалыптастыру, топта коммуникациялық дағдыны жетілдіру, тірек-қимыл жүйесі ауруларының клиникалық-зертханалық мәліметтерін сараптау машықтық дағдысын қалыптастыру, топта қарым-қатынаста коммуникациялық дағдыны, өзін өзі дамытуды жетілдіру

6.3.Оқыту міндеттері:

· Тірек-қимыл жүйесі, тері және оның қосалқылары зақымдануы синдромдары мен негізгі симптомдарының этиологиясы мен патогенезін бойынша білім қалыптастыру

· тірек-қимыл жүйесі мен тері ауруларының клиникалық-зертханалық мәліметтерін сараптау машықтық дағдысын қалыптастыру

· теориялық материалды талқылағанда пікірсайыс жүргізу коммуникациялық дағдысын жетілдіру

· сабақтарға дайындалғанда және СӨЖ орындағанда ғылыми, анықтамамен, интернет желісімен және оқулықтармен өздігінен жұмыс жасау дағдысын дамыту

6.4.Тақырыптың негізгі сұрақтары:

1. Сүйек тіні дамуы бұзылысының этиологиясы және патогенезі.

2. Остеогенді жасушалардың белсенділігі реттелуінің бұзылыстары. Сүйектің боркеміктенуі (остеопороз) және жұмсаруының (остеомаляция) патогенезінде кәлций, фосфор алмасуының рөлі.

3. Тірек қимыл құралының біртектес бұзылыстары. Остеопатиялар туралы түсінік, түрлері (тұқымқуалайтын және жүре пайда болған), этиологиясы және патогенезі.

4. Буындардың дегенерациялық, қабынулық өзгерістері (артропатиялар). Буынның қабынуы мен шорбуын (артрит пен артроз) туралы түсінік, этиологиясы мен даму тетігі.

5. Құздамаға ұқсас артрит туралы түсінік.

6. Тері ауруларының жалпы этиологиясы. Сыртқы және ішкі этиологиялық жайттарға сипаттама.7. Терінің бүлініске төзімділігі.

8. Терідегі біртектес дерттік үрдістер және олардың патогенезі.

9. Тері аурулары патогенезіндегі жалпы және жергілікті жайттардың өзара арақатынасы.

6.5.Оқыту мен үйретудің әдісі:

Тақырып сұұрақтары бойынша пікірсайыс, шағын топтармен жұмыс жасау: кейс-стади, «мылқау» кестені толтыру, патогенездік сызбанұсқаны құрастыру, тестілеу.

Сабақтың жүргізілу реті

Сабақ кезеңдері уақыты
Ұйымдастыру бөлімі. Түгендеу, сабақтың мақсаты мен міндеттерімен таныстыру, таратылатын материалды тарату 5 мин
1-4 тақырып сұрақтары бойынша пікірсайыс. 45 мин
Үзіліс 10 мин
5-9 тақырып сұрақтары бойынша пікірсайыс. 50 мин
Үзіліс 10 мин
Тапсырмаларды орындау 30 мин
Тестілеу 10 мин
Сабақтарды қорытындылау, құзыреттіліктер бойынша бағалау 10 мин

Глоссарий

Сүйек тіндерін қайта үлгілеу- сүйек тіндерінің үздіксіз қайта құрылу үрдісі: сорып алу және сүйек тіні түзілуі.

Ремоделирование костной ткани – непрерывный процесс перестройки костной ткани: резорбци и образования костной ткани.

Remodeling of bone tissue is the breakdown and renewal of bone that are responsible for skeletal maintenance

Сүйектің кері сорылуы –сүйектің минералдық құрам бөлігінің еруі және органикалық матриксін гидролиздеу

Резорбция кости – растворение минерального компонента кости и гидролиз органического матрикса.

Resorbtion – is the process of mineral component and organic matrix breakdown

Остеоид- сүйектің минералданбаған жасуша аралық органикалық матриксі

Остеоид – неминерализованный межклеточный органический матрикс кости.

Osteoid – is nonmineralyzed intercellular organic matrix of the bone

Остеопатиялар (грек сөзінен Osteon-сүйек + patos- азап шегу, ауру) –сипаты анықталмаған сүйек жүйесінің кез-келген зақымдануы.

Остеопатии (греч. osteon – кость + patos- страдание, болезнь) – любые поражения костной системы без уточнения их характера.

Osteopathya – (osteon – bone + pathos - suffering, illness) – any defeats of bone system without specification of their character

Остеомаляция (грек сөзінен Osteon -сүйек + malakia-жұмсақтық; иноним: сүйектердің жұмсаруы ) –сүйекте кальций және фосфор тұздарының азаюы салдарынан сүйектердің жұмсаруы.

Остеомаляция (греч. osteon – кость + malakia – мягкость; синоним: размягчение костей) – размягчение костей вследствие уменьшения в них солей кальция и фосфора. При остеомаляции остеоид образуется, но не минерализуется.

Osteomalacia – is defect in matrix mineralization due to decreased contents of Ca- and P –salts/ Osteoid is formatted? But there is no mineralization

Остеопороз (греч. osteon – сүйек + poros - тесік) –сүйек тығыздығының төмендеуі. Остеопороз кезінде остеоид түзілуі де және оның минералдануы да төмендейді.

Остеопороз (греч. osteon – кость + poros - пора) – снижение плотности кости. При остеопорозе снижается и образование остеоида, и его минерализация.

Osteoporosis is a disease characterized by increased porosity of the skeleton resulting from reduced bone mass.

Буын синдромы- тірек-қимыл аппараты зақымдануының бірнеше субъективті және объективті белгілерінің қабаттасуы.

Суставной синдром сочетание нескольких субъективных и объективных признаков поражения опорно-двигательного аппарата.

Arthritic syndrome – is the combination of several subjective and objective signs of musculoskeletal system damage

Артрит – буынның, негізінен синовиалды қабығының қабынуы.

Артрит – воспаление сустава, в основном синовиальной оболочки.

Arthritis – is a joint inflammation. In the heart of it there is synovitis

Құздамалық артрит – созылмалы жаралы (эрозиялы) буын қабынумен және ішкі мүшелердің жүйелік зақымдануымен сипатталатын, себебі белгісіз аутоиммундық құздамалық буын қабынуы.

Ревматоидный артритаутоиммунное ревматическое заболевание неизвестной этиологии, характеризующееся хроническим эрозивным артритом (cиновитом) и системным поражением внутренних органов.

Rheumatoid arthritis (RA) is a autoimmune rheumatic disease of unknown etiology is characterized by chronic erosive arthritis (synovitis) and systemic defeats of many tissues and organs—skin, blood vessels, heart, lungs, and muscles

Құздамалық жайт (фактор)- иммммуноглобулин G –ге қарсы антидене болып табылатын қан сарсуының және синовиалдық сұйықтың нәруызы. Құздамалық жайт буын қабынуымен ауыратын адамдардың 70-80 % анықталады (серопозитивті құздамалық артрит).

Ревматоидный фактор – белок сыворотки крови и синовиальной жидкости, являющийся антителом против иммуноглобулинов G. Выявляется у 70 - 80% больных ревматоидным артритом (серопозитивный ревматоидный артрит)

Rheumatoid factor - is blood and synovial fluid protein, is antibody against Ig. Is determined in 70-80% patients with Rheumatoid arthritis (seropositive Rheumatoid arthritis )

Паннус- (латынша pannus –қиық, кесек мата (тін) – құздамалық буын қабынуы кезіндегі буындағы агрессивті біте (жазыла) бастаған тін.

Паннус (лат. рannus – лоскут, кусок ткани) – агрессивная грануляционная ткань в суставе при ревматоидном артрите.

Pannus is aggressive granulation tissue rich in inflammatory cells, enzymes, mediators. It produces sustained, irreversible cartilage destruction and erosion of subchondral bone.

Анкилоз (ankylos- бүгілген, майысқан)- буын беттерінің бір-біріне жабысып бітіп кетуінен буын қимыл-қозғалысының шектелуі.

Анкилоз (ankylos – согнутый, изогнутый) – неподвижность сустава вследствие сращения суставных поверхностей.

Ankylosis - is a stiffness of a joint due to abnormal adhesion and rigidity of the bones of the joint, which may be the result of injury or disease.

Остеоартроз (шетел әдебиеттерінде остеоартрит деп айтады)- буын шеміршегінің дегенеративті- дистрофиялық зақымдануы.

Остеоартроз(в зарубежной литературе называется остеоартритом)– дегенеративно-дистрофическое поражение суставного хряща. Вторично поражаются субхондральная кость, синовиальная оболочка, связки, капсула, околосуставные мышцы.

Osteoarthritis is degeneration of cartilage. There is secondary damage to subchondral bones, sinovia, ligaments, capsule and muscles

Дерматоздар (грек derma- тері синоним тері аурулары)- терінің себебі мен даму тетігі әртүрлі тұқымқуалайтын, жүре пайда болған; қабынулық дистрофиялық, аллергиялық ауруларының жалпы аталуы.

Дерматозы (греч.derma – кожа; синоним кожные болезни) –общее название болезней кожи различной этиологии и патогенеза (наследственные и приобретенные; воспалительные, дистрофические, аллергические и др.).

Dermatoses is common definition of different diseases of different etiology and pathogenesis (inherited and acquired, inflammatory, diastrophic, allergic ets.)

Дерматит- сыртқы дерттік ықпалдармен тікелей жанасулар нәтижесіндегі тері қабынуы.

Дерматит- воспаление кожи в результате непосредственного контакта с внешними патогенными факторами.

Dermatitis – is skin inflammation due to direct contact with exogenous pathogenic factors

Пиодермия немесе пиодермит (грек сөзі pyon-ірің, derma- тері)- ірің тудыратын микроорганизмдердің сырттан енуінен терінің майда іріңді аурулары. Ересек адамдарда тері ауруларының -80%ын, балаларда- 30% құрайды. Себептері бойынша стафилодермияға, стрептодермияға, аралас түрлеріне бөлінеді.

Пиодермия или пиодермит (от греч. рyon – гной, derma - кожа) – гнойничковые заболевания кожи, обусловленные экзогенным внедрением гноеродных микроорганизмов. Составляют 80% заболеваний кожи у взрослых, у детей – 30%. По этиологии делятся на стафилодермии, стрептодермии, смешанные.

Pyodermitis - are purulant skin diseases due to pyogenous microbes. Are divided into staphylodermias, streptodermias, miscellanies.

Гидроаденит- апокринтік тер бездерінің іріңді қабынуы.

Гидраденит - гнойное воспаление апокриновых потовых желез.

Hidradenitis is purulant inflammation of apocrine glands

Микоздар- дерт тудырушы саңырауқұлақтардан туындаған тері аурулары.

Микозы - заболевания кожи, вызванные патогенными грибами.

Mycosis –is skin disease due to fungal infection

Кандидоздар- Candida текті саңырауқұлақтардың экзогенді енуіне байланысты шырышты қабықтардың, ішкі ағзааалардың, тырнақтардың зақымдануы.

Кандидозы – поражение слизистых оболочек, внутренних органов, ногтей, обусловленное экзогенным внедрением грибов рода Candida.

Candidosis – is defeat of mucous membranes, organs, nails, caused by Candida fungi

Крапивница- теріде қышитын күлдіреулердің тез пайда болуымен сипатталатын аллергиялық ауру (Джелл және Кумбс бойынша аллергиялық серпілістердің 1 түрі – реагиндік түрі ).

Крапивница – аллергическое заболевание, характеризующееся быстрым высыпанием на коже зудящих волдырей (I тип аллергических реакций по Джеллу и Кумбсу - реагиновый).

Urticaria (hives) – is allergic disease, is a kind of skin rash notable for pale red, raised, itchy bumps (Allergic reactions of the I type -reagenic)

Квинке ісінуі- беттің терісі мен шелмайының аллергиялық ісінуі.

Отек Квинкеаллергический отек дермы и подкожной клетчатки лица

Quincke's edema is the rapid swelling (edema) of the dermis, subcutaneous tissue, mucosa and submucosal tissues. It is very similar to urticaria, but urticaria, commonly known as hives, occurs in the upper dermis (Allergic reactions of the I type -reagenic).

Ихтиоз- (аллигатор терісі,ichty- балық деген грек сөзінен шыққан)- кератиннің әртүрлі түрлерінің түзілуіне жауапты тектердің (гендердің) мутациясы салдарынан гиперкератоз түрінде тері мүйізденуінің жайылмалы бұзылыстарымен сипатталатын гетерогенді аурулар тобы. Балықтың қабыршықтарын еске түсіретіндей, теріде қабыршықтар пайда боуына әкеледі.

Ихтиоз (кожа аллигатора, от греч. ichthy - рыба) – группа гетерогенных заболеваний, характеризующихся диффузным нарушением ороговения кожи по типу гиперкератоза вследствие мутации генов, ответственных за образование различных форм кератина. Это приводит к образованию на коже чешуек, напоминающих чешую рыбы.

Ichthyosis – (from the Greek root ichthy-, meaning fishy) is the group of genetically inherited disorders associated with excessive keratin build-up (hyperkeratosis) that results clinically in fishlike scales

Экзема-(eczema- қайнау, қатты қайнау деген грек сөзінен алынған)- пайда болуы жүйкелік –аллергиялық, ағымы созылмалы- қайталанбалы, терінің беткі қабаттарының қабынуы

Экзема (от греч.eczema – вскипать, кипеть) – воспаление поверхностных слоев кожи, имеющее нейро - аллергическое происхождение и хроническое рецидивирующее течение.

Eczema – (The Greek word eczema, means "to boil over") is skin inflammation of neuro –allergic origin , has chronic current. It is characterized by red, papulovesicular, oozing, and crusted lesions early on that, with persistence, develop into raised, scaling plaques. In time, acute spongiotic dermatitis may evolve to a more chronic form in which epidermal hyperplasia and excessive scale, rather than blistering, dominate the clinical and histologic picture.

Псориаз- немесе қабыршақты теміреткі- эпидермис жасушаларының өсіп өнуімен, кератинденуіменн, бұзылуларымен, дермадағы қабынулармен сипатталатын созылмалы дерматоз.

Псориазили чешуйчатый лишай – хронический дерматоз, характеризующийся пролиферацией клеток эпидермиса, нарушением кератинизации, воспалением в дерме.

Psoriasis is a common chronic inflammatory dermatosis. Psoriasis is characterized by proliferation of epidermatic cells, disorders of keratinization, dermatitis. The most typical lesion is a well-demarcated, pink to salmon-colored plaque covered by loosely adherent scales that are characteristically silver-white in color

Токсикодермия- теріге гематогенді жолмен түскен аллергендерден немесе уытты заттардан туындаған терінің зақымдануы.

Токсикодермия – поражение кожи, вызванное гематогенно попавшими в нее аллергенами или токсинами.

Toxicodermitis – is skin disease caused by hematogenous invasion by toxins or allergens

Витилиго (vitiligo- ала тері, пес)- терінің әртүрлі бөліктерінде түссіз дақтар пайда болуымен көрінетін созылмалы ауру.

Витилиго (vitiligo – пегая кожа, песь) – хроническое заболевание, проявляющееся образованием депигментированных пятен на различных участках кожного покрова.

Vitiligo is a chronic disorder characterized by partial or complete loss of pigment-producing melanocytes within the epidermis.

Себорея- пайдасыз (құнсыз) тері майының бөлініп шығуы күшеюімен сипатталатын терідегі май бездерінің қызметінің бұзылулары. Себебі белгісіз, дегенмен Malassezi furfur саңырауқұлағының ролі болжамдалады.

Себорея – нарушение функции сальных желез, характеризующееся усиленным выделением неполноценного кожного сала. Этиология неизвестна, однако предполагается роль грибка Malassezia furfur.

Seborrhoeic dermatitis (also seborrheic dermatitis AmE, seborrhea) (also known as "seborrheic eczema") is an inflammatory skin disorder affecting the scalp, face, and torso. The probable cause is Malassezia furfur. Malassezia hydrolyze human sebum releasing a mixture of non-uniform structure saturated and unsaturated fatty acids which breach the skin's barrier function. This barrier breach induces an irritation response, leading to dandruff and seborrheic dermatitis.

Фотодерматоздар (фотодерматиттер)- күн сәулесіне сезімталдықтың жоғарлауынан пайда болатын тері аурулары.

Фотодерматозы (фотодерматиты) – заболевания кожи, вызванные повышенной чувствительностью к солнечным лучам.

Photodermatitis is skin disease sometimes referred to as sun poisoning or photoallergy, is a form of allergic contact dermatitis in which the allergen must be activated by light to sensitize the allergic response

Тәжірибелік жұмыс

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...