Главная Обратная связь

Дисциплины:


Нова фінзвітність за I квартал 2013 рокуНове НП(С)БО 11 набрало чинності 19 березня2. А це означає, що вже починаючи зі звіту за I квартал 2013 року бухгалтери повинні звітувати за новими формами Балансу та Звіту про фінансові результати. Отже, що змінилось із введенням нових правил та із оновленням форм?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» було затверджено Мінфіном на заміну П(С)БО 1 — 5, які визначали не лише основні засади подання (П(С)БО 1), але й окремо роз'яснювали деталі заповнення фінансових звітів.

1 Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку «Загальні вимоги до фінансової звітності».

2 Наказ Міністерства фінансів України від 07.02.2013 р. №73, яким затверджено НП(С)БО 1 на заміну П(С)БО 1, 2, 3, 4, 5, набрав чинності 19.03.2013 р.

Тепер всі основні форми та форми для консолідованої фінзвітності подано в додатках 1 та 2 НП(С)БО 1 відповідно. Форми для малих підприємств та для підприємств, що застосовують нульову ставку з податку на прибуток, затверджені П(С)БО 25, наразі не зазнали змін. Отже, ці підприємства подають уже знайомі форми.

У цій статті ми докладно зупинимося на заповненні оновленого Балансу (Звіт про фінансовий стан) (далі — Баланс) та Звіту про фінансові результати (Звіт про сукупні доходи) (далі — Звіт про фінансові результати), оскільки саме ці звіти підприємства повинні складати вже за I квартал.

Увага!

Деякі рядки нових форм (зокрема додаткові, передбачені додатком 3 до НП(С)БО 1) передбачають більшу деталізацію показників, аніж це було у попередніх формах фінансових звітів. Отже, заповнюючи нову форму, будьте уважні та виключайте суми, які відображаєте у нових рядках, зі змісту попередніх укрупнених показників фінансових звітів.

Баланс

Насамперед змін зазнала сама структура Балансу.

Актив попередньої форми складався з трьох розділів: I «Необоротні активи», II «Оборотні активи», III «Витрати майбутніх періодів» та вписуваного розділу IV «Необоротні активи та групи вибуття». Тепер маємо такі три розділи:

I «Необоротні активи»;

II «Оборотні активи»;

III «Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття».

Як бачимо, вписуваний розділ IV «Необоротні активи та групи вибуття» (рядок 275) тепер є постійним розділом III нової форми Балансу. А витрати майбутніх періодів (дані з колишнього розділу III) тепер відображаємо в рядку 1170 в складі оновленого розділу II «Оборотні активи».

Новою статтею Балансу також є рядок 1015 «Iнвестиційна нерухомість». Нагадаємо, що відповідно до П(С)БО 32 інвестиційна нерухомість — це власні або орендовані на умовах фінансової оренди земельні ділянки, будівлі, споруди, які розташовуються на землі, утримувані з метою отримання орендних платежів та/або збільшення власного капіталу, а не для виробництва та постачання товарів, надання послуг, адміністративної мети або продажу в процесі звичайної діяльності.Пасив Балансу тепер складається з чотирьох розділів:

I «Власний капітал»;

II «Довгострокові зобов'язання і забезпечення» (замість попередніх розділів II «Забезпечення наступних витрат та платежів» та III «Довгострокові зобов'язання»);

III «Поточні зобов'язання і забезпечення» (аналог колишнього розділу IV «Поточні зобов'язання»);

IV «Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття» (раніше ця інформація відображалась у вписуваному рядку 605 розділу IV «Поточні зобов'язання»).

Дані колишнього розділу V «Доходи майбутніх періодів» тепер показуємо в однойменному рядку 1665 розділу III «Поточні зобов'язання і забезпечення». Відповідність рядків нової форми Балансу рядкам старої форми показано у таблиці 1.

Таблиця 1

Трансформаційна таблиця: відповідність рядків нової форми Балансу рядкам старої форми

Нова форма Стара форма
Назва рядка Код рядка Код рядка
Актив
I. Необоротні активи Нематеріальні активи
первісна вартість
накопичена амортизація
Незавершені капітальні інвестиції
Основні засоби
первісна вартість
знос
Iнвестиційна нерухомість 1015* 056 - 057 = 055
Довгострокові біологічні активи 1020* 035 = 036 - 037
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі у капіталі інших підприємств
інші фінансові інвестиції
Довгострокова дебіторська заборгованість
Відстрочені податкові активи
Iнші необоротні активи
Усього за розділом I  
II. Оборотні активи Запаси 1100* 100, 120, 130, 140
Поточні біологічні активи
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125** 160 = 161 - 162
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами
з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток з рядка 170
Iнша поточна дебіторська заборгованість
Поточні фінансові інвестиції
Гроші та їх еквіваленти 1165* 230, 231, 240
Витрати майбутніх періодів 270 (розділ III)
Iнші оборотні активи
Усього за розділом II  
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 275 (розділ IV)
Баланс  
Пасив
I. Власний капітал Зареєстрований капітал 300, 310
Капітал у дооцінках з рядка 330 оборот за рах. 423
Додатковий капітал 320, 330
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Неоплачений капітал
Вилучений капітал
Усього за розділом I  
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення Відстрочені податкові зобов'язання
Довгострокові кредити банків
Iнші довгострокові зобов'язання 450, 470
Довгострокові забезпечення з рядків 400, 410 — довгострокові
Цільове фінансування
Усього за розділом II  
III. Поточні зобов'язання і забезпечення Короткострокові кредити банків
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями
товари, роботи, послуги
розрахунками з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток з рядка 550
розрахунками зі страхування
розрахунками з оплати праці
Поточні забезпечення з рядків 400, 410 — поточні
Доходи майбутніх періодів 630 (розділ V)
Iнші поточні зобов'язання 610, 560
Усього за розділом III  
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 605 (вписуваний)
Баланс  
* Статті, позначені зірочкою, деталізуються в додаткових рядках. Докладніше див. у статті. ** Докладніше про відображення дебіторської заборгованості — нижче.

Згідно з п. 4 розділу II НП(С)БО 1, підприємства можуть додавати статті зі збереженням їх назви і коду рядка з переліку додаткових статей фінзвітності, наведених у додатку 3 до НП(С)БО 1 за умови, що стаття відповідає таким критеріям:

— інформація є суттєвою1;

1 Суттєвою є інформація, відсутність якої може вплинути на рішення користувачів фінзвітності. Суттєвість інформації визначається відповідними НП(С)БО або МСФЗ та керівництвом підприємства.

— оцінку статті може бути достовірно визначено.

Увага! НП(С)БО 1 наголошує, що «підприємства можуть» додавати статті з переліку додаткових. Ми ж виходячи із принципів підготовки та складання фінзвітності вважаємо: якщо інформація, яку може бути наведено у додатковому рядку, передбаченому додатком 3 до НП(С)БО 1, відповідає межі суттєвості, встановленій нормативними актами з бухобліку або визначеній керівництвом підприємства, то підприємство не може, а зобов'язане включати такі рядки до фінансової звітності та наводити там відповідні показники.

Така деталізація стосується, зокрема, статей, які були у попередній формі балансу, але яких немає в основній формі нового зразка (див. таблицю 2).

Так, наприклад, в активі Балансу в рядку 1015 наводимо залишкову вартість інвестиційної нерухомості. А її первісну вартість та знос можна (або потрібно, залежно від суттєвості цієї інформації) наводити у додаткових рядках 1016 «Первісна вартість інвестиційної нерухомості» та 1017 «Знос інвестиційної нерухомості».

Аналогічне стосується статті активу 1020 «Довгострокові біологічні активи». Їх первісна вартість та накопичена амортизація наводяться в рядках 1021 та 1022 відповідно.

Стаття 1100 «Запаси» також відображається згорнуто. Але в додаткових рядках можна деталізувати в розрізі їх видів, якщо ці групи є суттєвими: виробничі, незавершене виробництво, готова продукція та товари.

У рядку 1025 «Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги» наводимо чисту реалізаційну вартість цієї статті обліку. Для визначення чистої реалізаційної вартості на дату балансу обчислюється величина резерву сумнівних боргів. Увага: якщо вартість резерву сумнівних боргів вилучено зі складу дебіторської заборгованості, то сама вартість резерву не включається до складу «Iнших резервів», що відображаються у додатковій статті 1435 пасиву.

Таблиця 2

Перелік додаткових статей до форми Балансу (Звіту про фінансовий стан): актив

Назва додаткової статті з переліку, наведеного в додатку 3 до НП(С)БО 1 Код рядка додаткової статті Код рядка попередньої форми балансу
Первісна вартість інвестиційної нерухомості
Знос інвестиційної нерухомості
Первісна вартість довгострокових біологічних активів
Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів
Гудвіл 065 (вписуваний)
Відстрочені аквізиційні витрати* Для страховиків
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах Для страховиків
Виробничі запаси
Незавершене виробництво
Готова продукція
Товари
Депозити перестрахування Для страховиків
Векселі одержані
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків
Готівка
Рахунки в банках 230 + 240 — 231
Частка перестраховика у страхових резервах Для страховиків
у тому числі в: резервах довгострокових зобов'язань Для страховиків
резервах збитків або резервах належних виплат Для страховиків
резервах незароблених премій Для страховиків
інших страхових резервах Для страховиків
* Аквізиційні витрати — це витрати страховика, пов'язані з укладанням та пролонгацією договорів страхування.

У статті «Гроші та їх еквіваленти» (рядок 1165) наводиться загальна сума готівки, коштів на рахунках у банках, депозитів до запитання, а також еквівалентів коштів (грошей), до яких відносимо короткострокові високоліквідні фінансові інвестиції, які вільно і з незначним ризиком зміни вартості конвертуються у гроші. У разі якщо складові статті «Гроші та їх еквіваленти» є суттєвими, деталізацію можна навести в додаткових рядках: 1166 «Готівка» та 1167 «Рахунки в банках».

Звіт про фінансові результати

У новому Звіті про фінансові результати розкривається інформація про доходи, витрати, прибутки і збитки, а також нові групи статей — інший сукупний дохід та сукупний дохід підприємства за звітний період.

Нова форма складається з таких розділів:

I «Фінансові результати»;

II «Сукупний дохід»;

III «Елементи операційних витрат»;

IV «Розрахунок показників прибутковості акцій».

Таблиця 3

Перелік додаткових статей до форми Балансу (Звіту про фінансовий стан): пасив

Назва додаткової статті з переліку, наведеного в додатку 3 до НП(С)БО 1 Код рядка додаткової статті Код рядка попередньої форми балансу
Емісійний дохід Рах. 421
Накопичені курсові різниці 375 вписуваний
Iнші резерви  
Пенсійні зобов'язання Рах. 472
Довгострокові забезпечення витрат персоналу
Благодійна допомога Рах. 483
Страхові резерви 415, 416
у тому числі: резерв довгострокових зобов'язань Для страховиків
резерв збитків або резерв належних виплат Для страховиків
резерв незароблених премій Для страховиків
інші страхові резерви Для страховиків
Iнвестиційні контракти  
Призовий фонд
Резерв на виплату джек-поту
Векселі видані
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю Для страховиків
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків Для страховиків
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду Для НПФ

Отже, додано новий розділ II «Сукупний дохід».

Сукупний дохід — це зміни у власному капіталі протягом звітного періоду внаслідок господарських операцій та інших подій (за винятком змін капіталу за рахунок операцій з власниками).

До іншого сукупного доходу належать доходи і витрати, які не включено до фінансових результатів підприємства.

Які дані потрібно наводити в новому розділі, а також як трансформувати дані зі старої форми до нової, - див. таблицю 4.

Таблиця 4

Трансформаційна таблиця: відповідність рядків нової форми Звіту про фінансові результати рядкам старої форми

Нова форма Стара форма
Назва статті Код рядка Код рядка
I. Фінансові результати
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (040)
Валовий: прибуток
збиток (055)
Iнші операційні доходи
Адміністративні витрати (070)
Витрати на збут (080)
Iнші операційні витрати (090)
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток
збиток (105)
Дохід від участі в капіталі
Iнші фінансові доходи
Iнші доходи
Фінансові витрати (140)
Втрати від участі в капіталі (150)
Iнші витрати (160)
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток
збиток (175)
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300*
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 176 — 177
Чистий фінансовий результат: прибуток
збиток (195)
II. Сукупний дохід
Дооцінка (уцінка) необоротних активів Рах. 423 «Дооцінка активів»
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів Рах. 423 «Дооцінка активів»
Накопичені курсові різниці Рах. 744 «Дохід від неопераційної курсової різниці», 714 «Дохід від операційної курсової різниці», 945 «Втрати від операційної курсової різниці», 974 «Втрати від неопераційних курсових різниць»
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств За аналогією з МСФЗ тут має відображатись частка прибутку або збитку асоційованих та спільних підприємств, що обліковуються за методом участі в капіталі
Iнший сукупний дохід Доходи і витрати, які не включені до фінансових результатів підприємства
Iнший сукупний дохід до оподаткування 2400 + 2405 + 2410 + 2415 + 2445
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом Частка податку на прибуток, нарахована на доходи, включені до рядка 2450
Iнший сукупний дохід після оподаткування 2450 — 2455
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2350 + 2355 + 2460
III. Елементи операційних витрат
Матеріальні затрати
Витрати на оплату праці
Відрахування на соціальні заходи
Амортизація
Iнші операційні витрати
Разом
IV. Розрахунок показників прибутковості акцій
Середньорічна кількість простих акцій
Скоригована середньорічна кількість простих акцій
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
Дивіденди на одну просту акцію
* Згідно з п. 18 П(С)БО 17 «Податок на прибуток», витрати з податку на прибуток від звичайної діяльності відображаються у статті «Податок на прибуток від звичайної діяльності» скасованої форми Звіту про фінансові результати в дужках. Дохід з податку на прибуток відображався у вписуваній статті «Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності», а при визначенні фінансового результату від звичайної діяльності на його суму зменшувався збиток від звичайної діяльності до оподаткування.

Загальні вимоги до фінзвітності

Загальні вимоги до фінансової звітності не змінилися. Періодичність та терміни подання, валюта звітності, одиниці виміру, якісні характеристики та принципи підготовки залишилися незмінними (розділи I, III НП(С)БО 1). Важливим нововведенням, щоправда, є дозвіл не наводити статті, за якими немає інформації до розкриття (крім випадків, якщо така інформація була у попередньому звітному періоді), а також додавати статті зі збереженням їх назви і коду рядка з переліку додаткових статей, наведених у додатку 3 до НП(С)БО 1 (п. 4 р. II НП(С)БО 1). Про критерії, яким має відповідати стаття, йшлося вище.

Тим, хто складає звітність за МСФЗ

Нове НП(С)БО тепер містить визначення Міжнародних стандартів фінансової звітності — це прийняті Радою з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку документи, якими визначено порядок складання фінзвітності.

Відповідно національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку — це нормативно-правовий акт, затверджений центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування державної фінансової політики, що визначає принципи та методи ведення бухобліку і складання фінзвітності, що не суперечать міжнародним стандартам фінансової звітності (п. 3 р. I НП(С)БО 1).

НП(С)БО 1 дозволяє складати фінансову звітність за МСФЗ і тим підприємствам, які зобов'язані це робити відповідно до вимог законодавства, і тим, які прийняли таке рішення (закріплене в обліковій політиці) самостійно.

Це саме стосується МСФЗ для малих і середніх підприємств (далі — МСФЗ для МСП). Його застосування не допускається тільки підприємствами, на які не поширюється сфера його дії.

Про складання звітності за МСФЗ обов'язково зазначається у шапці Балансу.

До малих та середніх, відповідно до п. 1.2, 1.3 МСФЗ для МСП, належать суб'єкти господарювання, які:

а) не є підзвітними громадськості та

б) оприлюднюють фінансові звіти загального призначення для зовнішніх користувачів. Зовнішніми користувачами є, наприклад, власники, що не беруть участі в управлінні підприємством, існуючі та потенційні кредитори, а також кредитно-рейтингові агентства.

Загалом підприємство є підзвітним громадськості, якщо:

а) його боргові інструменти чи інструменти капіталу перебувають в обігу на публічному ринку або воно перебуває у процесі випуску таких інструментів для обігу на публічному ринку (вітчизняна чи іноземна фондова біржа або позабіржовий ринок, включаючи місцевий та регіональний ринки), або

б) на відповідальному зберіганні у нього перебувають активи великої групи сторонніх осіб і таке зберігання є одним з основних видів його діяльності. Це характерно для банків, кредитних спілок, страхових компаній, брокерів/дилерів цінних паперів, взаємних фондів та інвестиційних банків.

Підприємства, які для складання фінансової звітності застосовують МСФЗ для МСП, використовують форми звітів, затверджені НП(С)БО 1.

Консолідована фінансова звітність

За попередньою редакцією материнські підприємства під час подання консолідованої звітності використовували загальні форми, затверджені П(С)БО 2 — 5, шляхом впорядкованого додавання показників фінзвітності дочірніх підприємств до аналогічних показників фінзвітності материнського підприємства. Отже, інформацію щодо дочірніх підприємств наводили у вписуваних рядках.

Тепер НП(С)БО 1 затверджено окремі форми консолідованої фінзвітності. Зокрема, форми Балансу та Звіту про фінансові результати відрізняються додатковими рядками, призначеними для відображення наступної інформації:

у Балансі:

«Неконтрольована частка» (ряд. 1490);

у Звіті про фінансові результати:

«Чистий прибуток (збиток), що належить:

— власникам материнської компанії» (ряд. 2470);

— неконтрольованій частці» (ряд. 247);

«Сукупний дохід, що належить:

— власникам материнської компанії» (ряд. 2480);

— неконтрольованій частці» (ряд. 2485).

Зауважимо, що П(С)БО 20 «Консолідована фінансова звітність» наразі лишається чинним і жодних змін до нього не внесено. Отже, ним треба керуватися під час складання фінансової звітності за I квартал 2013 року.

Таблиця 5

Перелік додаткових статей до форми Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід)

Назва додаткової статті з переліку, наведеного в додатку 3 до НП(С)БО 1 Код рядка додаткової статті Код рядка попередньої форми Звіту про фінрезультати
Чисті зароблені страхові премії Для страховиків
Премії підписані, валова сума Для страховиків
Премії, передані у перестрахування Для страховиків
Зміна резерву незароблених премій, валова сума Для страховиків
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій Для страховиків
Чисті понесені збитки за страховими виплатами Для страховиків
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань Для страховиків
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів Для страховиків
Зміна інших страхових резервів, валова сума Для страховиків
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах Для страховиків
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю Рах. 710
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 061 (вписуваний)
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю Рах. 940
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 091 (вписуваний)
Дохід від благодійної допомоги Вписуваний рядок 131 з рядка 130
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 165 (вписуваний)

Наталія КАТЕРИНЕЦЬ, «Дебет-Кредит»

 

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...