Главная Обратная связь

Дисциплины:


Дічек Н. До портрету Феофана Прокоповича: етико-педагогічні домінанти спадщини просвітителя / Н. Дічек // Шлях освіти. – 2004. – № 2. – С. 37–41Література

Основна:

1. Галич О. Класицизм / О. Галич // Історія літературознавства. – К. : Либідь, 2013. – С. 89–95.

2. История эстетической мысли : в 6 т. – Т. 2. / М. Овсянников и др. – М. : Искусство, 1985. – С. 122–167.

3. Лімборський І. Класицизм як художньо-естетична система / І. Лімборський // Зарубіжна література в навчальних закладах. – 2004. – № 2. – С. 2–6.

4. Наливайко Д. Що таке класицизм? // Зарубіжна література. – 1998. – № 47. – С. 1–8.

5. Нефедов Н. Литературная теория и критика стран Западной Европы в XVII веке / Н. Нефедов // История зарубежной критики и литературоведения. – М. : Высшая школа, 1988. – С. 45–59.

6. Овсянников М. Эстетика классицизма / М. Овсянников // История эстетической мысли. – М. : Высшая школа, 1984. – С. 70–82.

7. Пучков П. Спор «древних» и «новых» на исходе XVII века [Электронный ресурс] / П. Пучков // Преподавание истории в школе. – 2006. – № 11. – С. 24–28. – Режим доступа : http://scipeople.com/publication/65512/

8. Шалагінов Б. Класицизм у французькій літературі // Б. Шалагінов // Зарубіжна література від античності до початку ХІХ сторіччя. Історико-естетичний нарис. – К. : Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2004. – С. 243–254.

9. Шестаков В. Франция. XVII век / В. Шестаков // Очерки по истории эстетики. От Сократа до Гегеля. – М. : Мисль, 1979. – С. 203–211.

 

Додаткова:

1. Бурбело В. Становлення нової моделі культури у французькій словесності: прецедентність та сучасність у художній метакомунікації ХVІІ–ХVІІІ ст. / В. Бурбело // Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія : «Філологія». – К. : Видавничий центр КНЛУ, 2009. – Т. 12, № 1. – С. 129–132.

2. Галич О. Класицизм / О.Галич // Історія української літератури та літературно-критичної думки першої половини ХІХ століття. – К. : Центр навчальної літератури, 2006. – С. 67–72.

3. Дмитренко Ю. Литературный портрет Никола Буало-Депрео – фаворита Короля-Солнце / Ю. А. Дмитренко // In Statu Nascendi : зб. наук. статей студентів. – Харків : Константа, 2003. – Вип. 4. – С. 34–37.

4. Дмитренко Ю. Особенности французской поэзии периода Людовика ХVІ / Ю. Дмитренко // Новітня філологія. – 2008. – № 11. – С. 114–121.

5. Класицизм // Віртуальний підручник з української літератури «Еврика!» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://eureka.ucoz.ua/blog/2009-03-18-117

6. Лексикон загального та порівняльного літературознавства. – Чернівці : Золоті литаври, 2001. – С. 249–253.

7. Лімборський І. Теоретичний дискурс літературного класицизму в Україні та західноєвропейська естетична традиція / І. Лімборський // Наукові записки Національного університету «Києво-Могилянська академія». Філологічні науки. – К. : КМ Академія, 2003. – Т. 21. – С. 18 – 24. 

 

Українські поетики ХVІІ–ХVІІІ ст.

1. Призначення і структура поетик Києво-Могилянської академії.

2. Вплив європейських поетик на вітчизняні підручники.

3. Теорія віршування у києво-могилянських поетиках: від метрики до силабіки.

4. Теорія родів, видів, жанрів у поетиках Києво-Могилянської академії.

5. Дослідження києво-могилянських поетик у ХХ–ХХІ ст.

Література

Основна:

1. Васьків М. Нормативні поетики. Києво-Могилянські поетики XVII–XVIII ст. / М. Васьків // Матеріали з історії літературознавства та генології для самостійної роботи студентів (освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» і «магістр») : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. – Кам’янець-Подільський, 2010. – С. 7–19.

Дічек Н. До портрету Феофана Прокоповича: етико-педагогічні домінанти спадщини просвітителя / Н. Дічек // Шлях освіти. – 2004. – № 2. – С. 37–41.

3. Коваль Д. Внесок Ф. Прокоповича у вивчення та розвиток поезії у Києво-Могилянській академії / Д. Коваль // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : наук. зб. – 2012. – № 1 (61). – С. 108–112.

4. Маслюк В. Латиномовні поетики і риторики XVII – першої половини XVIII століття та їх роль у розвитку теорії літератури на Україні / В. Маслюк. – К. : Наукова думка, 1983. – 236 с.

5. Наєнко М. Давній період європейського та українського літературознавства / М. Наєнко // Історія українського літературознавства і критики. – К. : ВЦ «Академія», 2010. – С. 20–43.

6. Наливайко Д. Українські поетики й риторики епохи бароко : типологія літературно-критичного мислення та художня практика / Д. Наливайко // Національний університет «Києво-Могилянська академія»: Наукові записки. – 2001. – Т. 19 : Філологічні науки. – С. 3–17.

7. Сивокінь Г. «Схоластика Феофана Прокоповича» / Г. Сивокінь // Урок української. – 2001. – № 6. – С. 57–60.

8. Сулима М. Теорія віршування на Україні в ХVІ – ХVІІ ст. (спроба опису і реконструкції) / М. Сулима // Літературна спадщина Київської Русі і українська література ХVІ – ХVІІІ ст. / за ред. О. Мишанича. – К. : Наукова думка, 1981. – С. 101–117.

 

Додаткова:

1. Демченко С. Життя і творчість Феофана Прокоповича / С. Демченко, Ю. Сафонов // Давня українська література (X–XVIII століття). Практикум : навч. посіб. – К. : Знання, 2013. – С. 123–127.

2. Довжук І. Культура України в другій половині XVII – XVIII ст.: Феофан Прокопович / І. Довжук // Нариси історії культури України (до кінця ХХ ст.) : навч. посіб. – Луганськ : Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, 2007. – С. 105–112.

3. Журавльова С. Із Заходу на Схід: вплив іспанських містиків на українське поетичне бароко / С. Журавльова // Актуальні проблеми іноземної філології : лінгвістика і літературознавство : міжвуз. зб. наук. ст. – Донецьк : Юго-Восток, 2009. – Вип. ІV. – С. 12–17.

4. Коваль Д. Роль Ф. Прокоповича в оновленні навчального курсу риторики в Києво-Могилянській академії на початку XVIII ст. / Д. Коваль // Гілея : наук. вісник. – 2012. – № 60. – С. 13–17.

5. Косянчук О. До питання про одичну поезію в давній українській літературі / О. Косянчук // Літературознавчі обрії. – 2010. – Вип. 17. – С. 107–110.

6. Попов П. З історії поетики на Україні (XVII–XVIII ст.) / П. Попов // Матеріали до вивчення історії української літератури : у 5 т. : посіб. для філол. ф-тів ун-тів і пед. ін-тів / упоряд. : О. Білецький, Ф. Шолом. – К. : Радянська школа, 1959. – Т. 1 : Давня українська література. Доба феодалізму – до кінця XVIII ст. – С. 392–403.

7. Трофимук М. Кореляція ренесансної доктрини українським християнським світоглядом (на матеріалі курсів поетики Києво-Могилянської академії) / М. Трофимук // Sacrum a Biblia w Literaturze Ukrainskiej. – Lublin, 2008. – С. 115–121.

8. Феллер М. Психологічні аспекти риторики (Від Арістотеля і Т. Прокоповича до Л. Булаховського та Р. Іванченка) / М. Феллер // Наукові записки Національного університету «Києво-Могилянська академія». – 2002. – Т. 20 : Спеціальний випуск : у 2 ч., Ч.1. – С. 11–16.

9. Шакула Ю. Західноєвропейські поетики XVI–XVII століть у рецензії Володимира Рєзанова / Ю. Шакула // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія : Літературознавство. – 2011. – Вип. 32. – С. 190–195.

 

 

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...