Главная Обратная связь

Дисциплины:


Естетика німецької класичної філософії і літературознавство1. Суть естетичного судження. Поняття смаку. Теорія піднесеного (за І. Кантом).

2. Мистецтво як гра. «Геній» І. Канта.

3. Вплив філософсько-естетичних поглядів І-Г. Фіхте і Ф.-В. Шеллінга на формування естетики романтизму.

4. Теоретичні концепції романтизму в доробку А. В. і Ф. Шлегелів. Внесок

братів у розвиток літературознавства в Німеччині.

5. Г.-В.-Ф. Гегель про специфіку мистецтва та його роль у житті суспільства.

6. Вчення Г-.В.-Ф. Гегеля про художню літературу. Літературні роди й роман.

Література

Основна:

1. Афасижев М. Учение Канта о прекрасном или специфике эстетического суждения/М. Афасижев //Эстетика Канта. – М. : Наука, 1975. – С. 57–89.

2. Галич О. Німецька класична філософія і її вплив на літературознавство / О. Галич // Історія літературознавства. – К. : Либідь, 2013. – С. 138–144.

3. Галич О. Романтизм // Історія української літератури та літературно-критичної думки першої половини ХІХ століття / О. Галич. – К. : Центр навчальної літератури, 2006. – С. 76–96.

4. Немецкая эстетика 30–40-х годов // История эстетической мысли : в 6 т. – Т. 3. / М. Овсянников и др. – М. : Искусство, 1985. – С. 204–229.

5. Немецкая эстетика конца ХVІІІ – начала ХІХ века // История эстетической мысли : в 6 т. – Т. 3. / М. Овсянников и др. – М. : Искусство, 1985. – С. 18–121.

6. Нефедов Н. Развитие литературной теории и критики в первой половине ХІХ столетия (1789–1848) / Н. Нефедов // История зарубежной критики и литературоведения. – М. : Высшая школа, 1988. – С. 90–124.

7. Овсянников М. Немецкая классическая естетика (конец ХVІІІ – начало ХІХ века) / М. Овсянников // История эстетической мысли. – М. : Высшая школа, 1984. – С. 182–273.

8. Овсянников М. Эстетическая концепция Шеллинга и немецкий романтизм / М. Овсянников // Шеллинг Ф. В. Й. Философия искусства. – М. : Мысль, 1966. – С. 19–43.

9. Шалагінов Б. Кант: мислитель, естетик, мораліст (матеріали до лекції) / Б. Шалагінов // Наукові записки НаУКМА. Філологічні науки : наукове видання. – 2005. – Т. 48. – С. 82–90.

10. Шестаков В. Немецкая классическая эстетика / В. Шестаков // Очерки по истории естетики. От Сократа до Гегеля. – М. : Мысль, 1979. – С. 283–356.

Додаткова:

1. Асмус В. Учение Гегеля о правах и пределах формального мышления В. Асмус // Историко-философские этюды. – М. : Мысль, 1984. – С. 183–202.

2. Гулыга А. Философское наследие Шеллинга / Ф. В. Й. Шеллинг // Сочинения : в 2 т. – Т. 1. – М. : Мысль, 1987. – С. 3–38.

3. Шалагінов Б. Романтичний словник: до історії понять і термінів раннього німецького романтизму / Б. Шалагінов // Слово і Час. – 2009. – № 8. – С. 46–58.4. Лімборський І. Іммануїл Кант і українська літературно-естетична думка (початок ХІХ ст.) / І. Лімборський // Київська старовина. – 2000. – № 5. – С. 124–129.

5. Лімборський І. Гегель в українській літературно-естетичній думці / І. Лімборський // Всесвіт. – 2002. – № 1–2. – С. 138–142.

6. Лімборський І. Шеллінг і українська літературно-теоретична думка першої половини ХІХ ст. / І. Лімборський // Всесвіт. – 2003. – № 5–6. – С. 148–153.

 

 

Розвиток літературознавства і критики І пол. ХІХ ст.

1. Літературні теорії англійського романтизму (С. Т. Кольридж, В. Вордсворд, П. Б. Шеллі, В. Скотт, Т. Карлейль та ін.).

2. Літературна теорія і критика французьких романтиків (Ф. Р. де Шатобріан, Ж. де Сталь, Стендаль, Гюго та ін.).

3. Міфологічна школа: ранній період (Я. Грімм).

4. Біографічний метод дослідження літератури Ш. О. Сент-Бева.

5. Ранній етап розвитку літературного реалізму (О. де Бальзак та ін.)

Література

Основна:

1. Бондарев А. Эволюция французского романтизма: из истории французского романа XVIII–XIX вв. / А. Бондарев // Художественное осмысление и действительность : межвуз. сб. научн. трудов. – М. : МОПИ им. Н. Крупской, 1988. – С. 75–82.

2. Галич О. Літературознавчі напрями першої половини ХІХ століття / О. Галич // Історія літературознавства. – К. : Либідь, 2013. – С. 157–164.

3. Галич О. Реалізм і його вплив на розвиток літературознавства / О. Галич // Історія літературознавства. – К. : Либідь, 2013. – С. 164–171.

4. Голод Р. Реалізм як генетико-типологічна проблема / Р. Голод // Прикарпатський вісник НТШ. Слово. – 2009. – № 2. – С. 105–112.

5. Дмитриев А. Теория западноевропейского романтизма / А. Дмитриев // Литературные манифесты западноевропейских романтиков. – М. : Издательство Московского университета, 1980. – С. 5–36.

6. Ємельянова Т. Досвід опрацювання проблеми біографізму / Т. Ємельянова // Культура і сучасність : альманах. – 2011. – № 1. – С. 17–21.

7. Зарубіжна література XIX сторіччя. Доба романтизму : підручник / Д. Наливайко, К. Шахова. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2001. – 416 с.

8. Козубенко Л. Розвиток зарубіжної літературної критики І половини ХІХ століття [Електронний ресурс] / Л. Козубенко. – Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/tidf/2010_7/pdf/KozubenkoL.pdf

9. Коновальчук В. Використання біографічного методу для дослідження проблеми творчої реалізації особистості / В. Коновальчук // Вісник Інституту розвитку дитини : зб. наук. праць. – 2012. – Вип. 24. – С. 158–164.

10. Нефедов Н. Развитие литературоведения и литературной критики во второй половине ХІХ и начале ХХ столетия (1848–1917) / Н. Нефедов // История зарубежной критики и литературоведения. – М. : Высшая школа, 1988. – С. 125–159.

11. Руденко С. Метод біографічного аналізу в структурі теорії історико-філософського процесу / С. Руденко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Філософія. Політологія. – 2009. – № 91–93. – С. 172–174.

12. Шалагінов Б. Романтичний словник: до історії понять і термінів раннього німецького романтизму / Б. Шалагінов // Слово і Час. – 2009. – № 8. – С. 46–58.

 

Додаткова:

1. Затонский Д. Романтики и чувство истории / Д. Затонский // Искусство романа и ХХ век. – М. : Художественная литература, 1973. – С. 104–111.

2. Косиков Г. Два века западноевропейского литературоведения: от «романтической герменевтики» до «новой критики» / Г. Косиков // От структурализма к постструктурализму (проблемы методологии) : монография. – М. : Изд-во «Рудомино», 1998. – С. 7–44.

3. Наливайко Д. Типологія української реалістичної літератури на європейському тлі / Д. Наливайко // Теорія літератури й компаративістика. – К. : Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2006. – С. 277–312.

4. Пилипчук С. Міфологічна школа в оцінці Івана Франка / С. Пилипчук // Вісник Львівського університету. Серія «Філологія». – 2010. – Вип. 43. – С. 107–116.

5. Смолінчук Л. Біографічний метод як засіб вивчення біографії [Електронний ресурс] / Л. Смолінчук. – Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/npo/2002_3/Smolinchuk.pdf

6. Шляхова Н. Біографізм як методологічна проблема / Н. Шляхова // Вісник Львівського університету. Серія «Філологія». – 2004. – Вип. 33, Ч. 1. – С. 171–177.

 

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...