Главная Обратная связь

Дисциплины:


Вимоги до оформлення списку використаних джерелН.р.


Якщо в тексті роботи використовуються ілюстрації (рисунки, графіки, схеми) і таблиці, то вони подаються безпосередньо після тексту, де згадуються вперше. Якщо ілюстрація чи таблиця мають формат більший за А4, то її можна розмістити в додатках.

Ілюстрації позначають словом "Рис." і нумерують послідовно в межах розділу (за винятком ілюстрацій, поданих у додатках). Номер ілюстрації складається з номера розділу й порядкового номера ілюстрації, між якими ставиться крапка. Номер ілюстрації, її назва й пояснювальний підпис розміщується безпосередньо під ілюстрацією, наприклад:

Рис. 1.3. Структура …..

 

Таблиці нумеруються послідовно (за винятком таблиць, поданих у додатках) межах розділу. У правому верхньому куті над відповідним заголовком таблиці розміщується напис "Таблиця 2.1" із зазначенням її номера. Номер таблиці повинен складатися з номера розділу й порядкового номера таблиці, між якими ставиться крапка.

Якщо таблиця переноситься на наступну сторінку, то над таблицею пишеться "Продовження таблиці" і вказується її номер. Назви граф у таблиці пишуться з великої літери, підзаголовки – з маленької, якщо вони становлять одне речення із заголовком. Якщо вони самостійні, то пишуться з великої літери.

Формули в науковій роботі (якщо їх більше однієї) нумерують у межах розділу. Номер формули складається з номера розділу та порядкового номера формули в розділі, між якими ставиться крапка. Номери формул пишуть біля правого поля аркуша на рівні відповідної формули в круглих дужках.

Для підтвердження власних аргументів посиланням на авторитетне джерело або для критичного аналізу того чи іншого твору слід наводити цитати. Науковий етикет вимагає точно відтворювати цитований текст, оскільки найменше скорочення наведеного витягу може спотворити зміст, закладений автором. Кожна цитата обов’язково супроводжується посиланням на джерело. Посилання в тексті роботи на джерела слід зазначати у квадратних дужках порядковим номером цього джерела за бібліографічним списком і відповідною сторінкою, наприклад: [5, с. 19]. У посиланні на кілька джерел, вони відокремлюються точкою з крапкою, наприклад: [15; 21; 27]

 

Вимоги до оформлення списку використаних джерел

Список джерел слід розміщувати в алфавітному порядку прізвищ авторів (якщо авторів кілька, то прізвищ перших), а також заголовків праць. У списку літератури містяться всі публікації вітчизняних і зарубіжних авторів, на які є посилання в роботі. Усі джерела подаються тією мовою, якою вони видані. Неприпустимим є переклад назв видань українською мовою. Література іноземними мовами наводиться в кінці списку використаної літератури.Оформлення бібліографічного опису здійснюється згідно з вимогами державних стандартів, наведеними в Бюлетені ВАК України, 2008, № 3.

 

Додаткирозміщуються після списку використаних джерел у порядку появи посилань у тексті. У правому верхньому куті малими літерами (перша – велика) подається слово "Додаток" із зазначенням його номера, але без знака «№». Якщо наукова робота містить лише один додаток, то слово "Додаток" записується без номера. Заголовок додатка подається відповідно до правил оформлення структурних частин роботи, наприклад:

Зразок

Додаток 3

ЗАГОЛОВОК

3. До наукової роботи можуть додаватися акти про впровадження її результатів, копії патентів, статей автора.

Представлення макетів і натурних зразків не допускається. Креслення та ілюстрації роботи повинні бути скомпоновані на аркуші стандартного розміру.

4. Конкурсна робота супроводжується анотацією.

Зразок

А Н О Т А Ц І Я

 

В анотації наукової роботи зазначаються:

– актуальність, мета, завдання наукової роботи, використана методика дослідження;

– загальна характеристика наукової роботи (структура, обсяг, кількість схем, таблиць, використаних наукових джерел тощо).

У кінці анотації подається набір ключових слів (сталих термінологічних словосполучень), що вживаються в науковій роботі та визначають її тематику. Загальна кількість ключових слів повинна становити не менше трьох, але не більше десяти. Ключові слова подаються в називному відмінку, друкуються в рядок через кому.

Текст анотації має бути лаконічним та відображати основний зміст роботи.

(Анотацію розмістити після титульної сторінки, але не нумерувати)

 

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...