Главная Обратная связь

Дисциплины:


Теми лабораторних занять. Самостійна робота № з/п Назва теми Кількість годин 1. Загальносвітовий контекст ідеї вищої (університетської) освіти№ з/п Назва теми Кількість годин
1.    
2.    

. Самостійна робота

№ з/п Назва теми Кількість годин
1. Загальносвітовий контекст ідеї вищої (університетської) освіти
2. Історія становлення і розвитку вищої школи й освіти в Україні
3. Суб’єкти вищої школи  
4. Загальні питання педагогіки вищої школи, методологія, методи науково-педагогічних досліджень
5. Основи дидактики вищої школи: процес навчання, принципи навчання, зміст освіти
6. Методи і форми навчання у вищій школі
7. Сучасні технології навчання у ВНЗ. Інновації в системі освіти.  
8. Контроль за навчально-пізнавальною діяльністю студентів
9. Навчально-дослідна і науково-дослідна робота у вищій школі
10. Виховна робота зі студентською молоддю
11. Наукові засади управління вищим навчальним закладом.
12. Тенденції розвитку педагогіки вищої школи в зарубіжних країнах
  Разом

9. Індивідуальні завдання

Змістовий модуль 1. Вища школа та освіта

Тема 1. Вища школа як педагогічна система

- Визначити переваги та недоліки вищої приватної освіти в Україні.

Тема 2.Загальносвітовий контекст ідеї вищої (університетської) освіти.

- Простежити ґенезу ідеї автономії й академічних свобод у процесі становлення модерного університету

- Порівняти підходи до організації діяльності дослідницького університету В. Гумбольдта та моделі «ідеального університету» Дж.Ньюмена.

Тема 3. Історія становлення і розвитку вищої школи й освіти в Україні

- Розкрити питання еволюції вищої педагогічноїосвіти в структурі національного класичного університету.

- Схарактеризувати особливості становлення й розвитку вищої жіночої освіти в Україні.

Тема 4. Суб’єкти вищої школи

- Підготувати повідомлення з презентацією одного з питань педагогічної деонтології (за вибором аспіранта).

Змістовий модуль 2. Загальні питання педагогіки вищої школи

Тема 1. Загальні питання педагогіки вищої школи, методологія, методи науково-педагогічних досліджень

- Визначити методи дослідження власної наукової проблеми відповідно до обраної спеціальності.

- Проаналізувати зміст статті О. Джури «Теоретико-методологічні проблеми дослідження процесу професійного самовизначення особистості» // Вища освіта України. – 2003. – № 4. – с. 31-34.

Тема 2. Основи дидактики вищої школи: процес навчання, принципи навчання, зміст освіти

- Ознайомитися з навчальним планом конкретної спеціальності за фахом підготовки. Виділити його структурні компоненти, визначити нормативні та вибіркові дисципліни, час на аудиторні заняття та самостійну роботу студентів.- Розробити тематичний план вибіркової навчальної дисципліни за фахом підготовки.

Тема 3. Методи і форми навчання у вищій школі

- Розробити фрагменту нетрадиційної лекції за фахом підготовки.

- Виявити та навести приклади проблемних ситуацій, пов’язаних із темою дослідження.

- Укласти перелік ІНДЗ для студентів з навчальної дисципліни відповідно до спеціальності аспіранта.

- Скласти сценарій проведення семінару, семінарсько-практичного заняття, лабораторного заняття.

Тема 4. Сучасні технології навчання у ВНЗ. Інновації в системі освіти.

- Підготувати доповідь на тему: «Теоретичні та методичні засади педагогічної інноватики».

Тема 5. Контроль за навчально-пізнавальною діяльністю студентів

- Скласти питання для самоконтролю з фахової дисципліни.

- Скласти завдання для самостійної роботи студентів з фахової дисципліни з урахуванням індивідуальних навчальних можливостей студентів.

- Розробити тестові завдання для модульного контролю знань та вмінь студентів із дисципліни, яку викладаєте або плануєте викладати.

Тема 6. Навчально-дослідна і науково-дослідна робота у вищій школі.

- Скласти план-проспект наукового дослідження зі спеціальності.

- Підготувати тези наукової доповіді за обраною проблемою.

- Написати статтю з обраної теми.

Тема 7. Виховна робота зі студентською молоддю

- Ознайомитися з планом роботи куратора академічної групи. Визначити напрями виховної роботи куратора із студентською молоддю.

- Розробити план-конспект кураторської години професійного спрямування для першокурсників.

Тема 8.Наукові засади управління вищим навчальним закладом.

- Виявіть педагогічно цінний досвід діяльності органів колегіального самоврядування в практиці роботи європейських і вітчизняних університетів конкретного історичного періоду для актуалізації його в сучасних умовах розбудови вищої освіти в Україні.

Тема 9.Тенденції розвитку педагогіки вищої школи в зарубіжних країнах

- Підготувати повідомлення з презентацією «Організація навчально-виховного процесу у вищих навчальних закладах провідних країн світу» (за вибором аспіранта).

 

Модуль 2.

ІНДЗ (теми для реферування)

1. Педагогічні ідеї епохи Відродження.

2. Педагогіка часів Київської Русі.

3. Українська народна педагогіка.

4. Козацька педагогіка.

5. Основні завдання педагогіки вищої школи.

6. Питання мети виховання в різні історичні періоди.

7. Суттєві відмінності визначальних якостей особистості А. Маслоу, К. Роджерса та у представників соціоцентричного підходу.

8. В. О. Сухомлинський про всебічний гармонійний розвиток людини.

9. Питання національного виховання в історії педагогічної думки.

10. Проблеми національного виховання в сучасних умовах України.

11. Методологічний апарат дослідження з педагогічних наук.

12. Моделювання як метод педагогічного дослідження.

13. Дидактичні ідеї епохи Античності.

14. Дидактика епохи Середньовіччя.

15. Авторські тенденції епохи Просвіти.

16. Авторські дидактичні системи різних історичних періодів.

17. Актуальні ідеї гуманістичної дидактики В. О. Сухомлинського.

18. Знання як компонент змісту освіти вищої школи.

19. Навчальні вміння студентів, їх формування.

20. Аналіз навчального плану зі спеціальності. …

21. Інтелектуальні вміння, їх характеристика.

22. Діяльність викладача ВНЗ у навчанні.

23. Діяльність студента у навчанні.

24. Мотивація навчання.

25. Реалізація принципу … (обрати конкретний принцип) у процесі вивчення … (назвати конкретний предмет).

26. Розкрити функції принципів навчання.

27. Самостійна робота студента: сутність, види, вимоги.

28. Формування позитивної мотивації студентів у навчанні.

29. Словесні методи навчання: шляхи підвищення ефективності.

30. Самоосвіта у вищій школі.

31. Функції гри у навчанні (соціокультурна, комунікативна, самореалізації, діагностична, корекційна, розвивальна тощо).

32. Питання гри у зарубіжній науці (К. Бюлер, К. Гросс, Г. Спенсер та інші).

33. Питання гри у вітчизняній педагогіці і психології (П. Блонський, Д. Ельконін, А. Макаренко, С. Рубінштейн, В. Сухомлинський, К. Ушинський).

34. Порівняльний аналіз догматичного, пояснювального і проблемного навчання.

35. Сутність дистанційного навчання у вищій школі.

36. Модульне навчання у вищій школі.

37. Контекстне навчання у вищій школі.

38. Розвивальні теорії навчання.

39. Активна практична діяльність як фактор розвитку особистості.

40. Мистецтво як засіб навчання дорослих.

41. Групові форми навчальної діяльності як фактор інтенсифікації навчання.

42. Вимоги до сучасної лекції.

43. Видатні освітяни минулого про роль і значення лекції (М. В. Ломоносов, М. І. Пирогов та інші).

44. Культура розумової праці студентів на: а) лекції; б) семінарсько-практичному занятті.

45. Активні методи проведення семінарсько-практичних занять.

46. Лекція як основна форма організації навчання у ВНЗ.

47. Основні форми організації навчання у вищій школі.

48. Особливості спілкування викладача і студентів на лекціях та семінарсько-практичних заняттях.

49. Методика проведення семінарсько-практичних занять.

50. Спостереження як спосіб контролю у ВНЗ.

51. Методи і прийоми активізації пізнавальної діяльності студентів у процесі контролю.

52. Загальна характеристика критеріїв оцінювання навчальних досягнень студентів.

53. Організація рецензування і взаєморецензування відповідей студентів.

54. Сутність самоконтролю студентів, способи його здійснення.

55. Валідність контролю у процесі навчання студентів: види, способи підвищення.

56. Виховна функція контролю, шляхи її реалізації.

57. Умови ефективного проведення заліку у студентів.

58. Проблема контролю у творчій спадщині вітчизняних педагогів (друга половина ХІХ ст., або кінець ХІХ – початок ХХ ст.).

59. Організація контролю навчально-пізнавальної діяльності студентів у країнах Європи.

60. Сутність тестового контролю, специфіка його організації у ВНЗ.

61. Особливості організації контролю у різних дидактичних системах.

62. Іспит як основна форма контролю навчально-пізнавальної діяльності студентів.

63. Досвід організації контролю у ВНЗ України.

64. Педагогічна інноватика у структурі наукового знання.

65. Інноваційні процеси в сучасній вищій школі.

66. Готовність педагога до інноваційної педагогічної діяльності.

67. Основні якості сучасних педагогічних технологій.

68. Технологія кредитно-модульного навчання.

69. Технологія рейтингового контролю.

70. Технологія організації самостійної роботи студентів.

71. MultiMedia-технології.

72. Організація наукового гуртка у ВНЗ.

73. Основні прийоми роботи студента з книгою.

74. Досвід організації науково-дослідної роботи студентів у ВНЗ України (регіоні).

75. Організація і проведення предметних олімпіад у ВНЗ.

76. Організація і проведення науково-практичних студентських конференцій.

77. Методика підготовки науково-освітніх проектів.

78. Організація наукового тижня у ВНЗ.

79. Специфіка діяльності студентських наукових товариств.

80. Соціалізація, виховання і саморозвиток особистості.

81. Духовність особистості, її сутність, значення.

82. Культура спілкування.

83. Формування базової культури особистості.

84. Роль і місце громадянського виховання молоді.

85. Моральна культура особистості.

86. Естетична культура особистості.

87. Трудове виховання студентської молоді.

88. Організація колективних творчих справ в умовах ВНЗ.

89. Діяльність Спілок студентів і молоді.

90. Професійно-педагогічна культура викладача.

91. Організація спілкування викладача зі студентами.

92. Педагогічна діяльність викладача.

93. Педагогічна майстерність викладача.

94. Самовиховання як засіб професійної підготовки фахівця.

95. Адаптація першокурсників до навчання у ВНЗ.

96. Культура навчальної роботи студентів.

97. Самооцінка майбутнього фахівця.

98. Самовиховання майбутнього фахівця.

99. Професійно значущі здібності майбутнього фахівця.

100. Культура науково-педагогічного дослідження.

101. Формування професіоналізму майбутніх фахівців у навчально- виховному процесі ВНЗ.

102. Освітня діяльність Герасима Смотрицького – першого ректора Острозької академії.

103. Мета, завдання, зміст освіти і діяльності Острозької академії.

104. Педагогічні погляди перших ректорів Київської братської школи.

105. Педагогічні новації Івана Орлая як директора Ніжинської гімназії вищих наук.

106. Роль В. Н. Каразіна у створенні Харківського університету.

107. Просвітницька діяльність викладачів Харківського університету.

108. Роль М. І. Пирогова у заснуванні Новоросійського університету.

109. Основні напрями реформування вищої освіти у контексті розвитку Болонського процесу.

110. Мета і головні завдання діяльності сучасного вищого навчального закладу.

111. Гімназії і ліцеї (Кременецького (1817, 1819) та Решельєвського в Одесі (1817)) як предтечі виникнення перших класичних університетів в Україні.

112. Роль українських братств у розвитку освіти в Україні.

113. Видавнича діяльність викладачів Острозької академії.

114. Історичне значення Києво-Могилянської академії (1701-1817).

115. Заснування Харківського університету – етапна подія у розвитку вищої освіти в Україні.

116. Внесок викладачів Одеського університету в розвиток вітчизняної науки.

117. Мета, зміст і форми навчання у Києво-Могилянській академії на різних етапах її існування.

118. Видатні вихованці Києво-Могилянської академії.

119. Батуринський університет (проект 1760 р.): мета, завдання, основні напрями діяльності.

120. Освітня діяльність викладачів Ніжинської гімназії вищих наук.

121. Педагогічні погляди М. Сумцова.

122. Ідея національного виховання молоді у творчій спадщині Д. Багалія.

123. Роль Харківського університету в розвитку вітчизняної науки і культури.

124. Із історії релігійного виховання британців.

125. Громадські студентські організації за рубежем.

126. Організація самоврядування у ВНЗ розвинених країн світу.

127. Позанавчальна діяльність зарубіжних студентів.

128. Зміст громадського виховання студентів у США.

129. Взаємозв’язок морального та релігійного виховання студентів у вищій школі розвинених країн Заходу та Сходу. Зміст фізичного виховання студентської молоді за рубежем.

Методи навчання

Словесні і наочні методи навчання, метод проблемного викладу, евристичний, дослідницький.

Методи контролю

Рубіжні етапи контролю у формі усного опитування, перевірки індивідуальних завдань до тем, ІНДЗ (рефератів), якості виконання завдань самостійної роботи, тестування, підсумковий контроль у формі заліку.

12. Розподіл балів, які отримують аспіранти

 

Приклад для заліку

Поточне тестування та самостійна робота ІНДЗ Ізалік Сума
Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2        
Т1 Т2 Т3 Т4 Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8   Т9
                                   

Т1, Т2 ... Т12 – теми змістових модулів.

Виступ на семінарському заняття – 5 б.

Самостійна робота за визначеними темами – 5б.

ІНДЗ (написання реферату) – 20б.

Залік – 10 б.

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності ОцінкаECTS Оцінка за національною шкалою
для екзамену, курсового проекту (роботи), практики для заліку
90 – 100 А відмінно     зараховано
82-89 В добре
74-81 С
64-73 D задовільно
60-63 Е
35-59 FX незадовільно з можливістю повторного складання не зараховано з можливістю повторного складання
0-34 F незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

 

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...