Главная Обратная связь

Дисциплины:


Теми рефератів, доповідей. 1. Правотворчість як форма владної діяльності держави 

1. Правотворчість як форма владної діяльності держави.

2. Культура і техніка законотворчості у парламенті.

 

 

Завдання 4

На основі вивчення тематичного матеріалу проаналізувати вищенаведені твердження та підготувати письмові аргументовані відповіді на такі питання:

1. Що слід розуміти зі філологічної точки зору під словом “джерело”? Проаналізуйте підходи до цього поняття сучасної української літературної мови.

 

2. Проаналізуйте норми Господарського процесуального кодексу (ГПК) України, Кодексу торговельного мореплавства, Кодексу законів про працю і визчіть наявність правового звичаю в правовій системі України (конкретні статті, які санкціоновані державою як правові звичаї).

 

3. В Україні до 1997р. питаня про роль судового прецеденту вирішувалось однозначно: жодне судове рішення будь-якої судової інстанції судових прецедентів не створювало і джерелом права не визнавалось. Після 17 липня 1997р., коли Верховна Рада України ратифікувала Європейську конвенцію захисту прав і свобод людини, ця проблема виникла, оскільки рішення Європейського суду набирають значення судових прецедентів, тобто джерел права. Але яке відношення до цього має Україна? Проаналізуйте ст. 9, 55 Конституції України та висловіть своє бачення цієї проблеми.

 

4. Наведіть конкретні приклади двосторонніх, багатосторонніх, універсальних міжнародних договорів, укладених Україною за роки незалежності.

 

5. Яким законом визначається правовий статус міжнародних договорів України?

 

6. Наведіть приклади нормативно-правових договорів як джерел права внутрішньодержавного характеру з різних галузей права України.

 

Література

 

1. Галянтич М. Колізія нормативних актів: вимушений шлях розвитку права // Право України. - 1996. - №6. – С. 14.

2. Копиленко О. Окремі колізії українського законодавства // Право України. - 2000. - №11. – С. 13.

3. Івановська О.П. Звичаєве право в Україні: етнотворчий аспект. Навчальний посібник. – К., 2002. – 264 с.

4. Указ Президента України “Про порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів та набрання ними чинності” від 10.06.1997 р. // Офіційний вісник України. – 1997. - Число 27. – Ст.11.

 

Тема 7. Система права та система законодавства. Правові відносини

 

Лекція 7. Система права. Правові відносини, поняття та види

Год.

1. Поняття системи права. Підстави і принципи побудови системи права. Характеристика основних елементів системи права.

2. Взаємозв'язок системи права, правової системи та системи законодавства.3. Систематизація законодавства.

4. Поняття та характеристика правовідносин.

 

Мета лекції: формування уявлень про право як про цілісну систему, поглиблення знань про структуру права, розвиток вмінь та навичок проводити порівняльний аналіз правових явищ. Подолання правового нігілізму, виховання у дусі поваги до законів та права в цілому.

 

Поняття та зміст правової системи. Функції та структура правової системи. Система права, система законодавства, правова система: співвідношення понять та перспективи розвитку.

Основні аспекти системи права. Предмет і метод правового регулювання як підстави розподілу права на галузі, підгалузі та інститути права. Правові системи сучасності та тенденції їх розвитку в умовах глобалізації. Загальна характеристика галузей права.

Система законодавства. Співвідношення системи права та системи законодавства.

Систематизація нормативно-правового матеріалу: поняття, призначення, способи.

Сучасна кодифікація законодавства України, її основні напрями, форми та значення у забезпеченні правового стану суспільства і держави.

 

 

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...