Главная Обратная связь

Дисциплины:


Тема 8. Поняття держави 

Сутність держави. Роль держави у формуванні і реалізації права. Держава як апарат публічної влади і публічно-правова асоціація громадян. Економічні, соціальні, ідеологічні, культурні, моральні, релігійні та інші фактори, які визначають сутність держави. Основні підходи і погляди на сутність держави.

Ознаки держави. Еволюція наукових поглядів (соціологічні, марксистські тощо) на ознаки держави. Різноманітність визначень держави: стародавні греки, римляни, середньовічні юристи, німецькі та російські дореволюційні юристи. Держава як багатоаспектне явище. Функціональний та механізменний характер держави. Держава як публічно-правовий союз, як політична організація суспільства, як апарат публічної влади.

Державна влада. Способи організації, існування та зовнішній вираз влади. Компоненти влади. Ознаки владних відносин. Фактори, що впливають на владні відносини. Поняття та ознаки державної влади. Відмінність державної влади від інших форм володарювання. Державний устрій: поняття та структура. Територія держави. Правовий режим території держави.

Державний суверенітет. Внутріполітичні та зовнішньополітичні аспекти суверенітету держави. Суверенітет (внутрішній і зовнішній, державний і демократичний) та його ознаки. Суверенні права. Співвідношення суверенітету та суверенних прав. Особливості суверенітету у федеративних державах. Співвідношення «державний суверенітет» і «народний суверенітет».

Поняття держави. Різноманітність сучасних підходів (формально-логічні, як похідне від права) до визначення поняття держави: соціологічний, юридичний в межах позитивістського праворозуміння; лібертарна, юридична в межах неопозитивістського праворозуміння. Легістське тлумачення тоталітаризму. Еволюція наукових визначень поняття «держава» у радянській теорії держави 60-70 рр. ХХ ст. Сучасні наукові концепції (теорії) держави: перехідна держава, держава загального благоденства, конвергенції, глобалізації тощо.

Типологія держави: підстави, підходи, сучасний погляд на проблему. Формаційний (К. Маркс, Ф. Енгельс, В. Ленін) та цивілізаційний підходи (А.Дж. Тойнбі, Шпенглер) до типу держави та їх оцінка. Вчення та класифікація цивілізацій. Взаємозв’язок формаційного і цивілізаційного підходів до типології держави. Поняття та підходи до проблеми типології держави. Характеристика і сучасна оцінка типів держави. Зміна типів держави. Перехідні типи держави. Зворотні процеси при зміні типів держави. Типологія держав на основі світосистемної теорії (І. Валленстайн, Ю. Франк) і стадіальної концепції (Ю. Семенов).

 

Тема 9. Функції держави

 

Поняття функцій держави. Об’єкт та ознаки функцій держави: основні напрями діяльності держави; політичний характер; сутність та соціальне призначення держави; особливості та динаміка розвитку самого суспільства; усталена предметна діяльність; системний характер; об’єктивно-суб’єктивний характер; спадкоємний характер; правовий характер. Співвідношення функцій держави, завдань і цілей держави. Функції як інструмент. Чинники, що впливають на зміну функцій. Еволюція наукових підходів до розуміння поняття функцій держави.Класифікація функцій держави. Підходи до класифікації функцій держави у науковій літературі (тип держави, ступінь соціальної значущості, час дії тощо). Ознаки функцій держави. Поняття «загальносоціальні функції держави» та «функції захисту групових інтересів». Головні та похідні функції держави та їх діалектична залежність. Внутрішні функції держави та їх види. Зовнішні функції держави та їх види.

 

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...