Главная Обратная связь

Дисциплины:


ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИРобочий зошит

Для позааудиторної самостійної роботи

З дисципліни фізіологія людини

Студента ( ки)__________________________________________

Спеціальності «Акушерська справа»

Курсу______________________група______________________

Викладач______________________________________________


Рік

Фізіологія людини: Робочий зошит для позааудиторних самостійних робіт. Видання 1.- 2013 р.-с.

 

Укладач Бублій Л.П., викладач Криворізького медичного коледжу

 

 

Анотація. Робочий зошит для самостійних робіт з дисципліни фізіологія людини складений для студентів спеціальності акушерська справа. Містить в собі завдання різних типів, а також теоретичний матеріал, який не викладений в рекомендованих підручниках.

 

Пояснювальна записка

У вивченні дисципліни значна увага приділяється позааудиторній самостійній роботі студентів. Тому пропонований зошит для самостійних робіт допоможе студентам засвоїти теми, які не викладені в теоретичному курсі. Зошит містить в собі завдання різного рівня складності, рекомендовану літературу для опрацювання, а також теоретичний матеріал, який не містять пропоновані підручники.

 

 

Методичні вказівки до самостійної роботи

 

 

Теми посібника відповідають програмі. Для самостійного опрацювання тем, студенту необхідно підготувати рекомендовану літературу, фізіологічний атлас, фізіологічні схеми.

Всі завдання посібника (орієнтовні карти для роботи з літературою,

задачі, тести, логічні схеми) необхідно виконувати письмово.

З метою закріплення набутих знань рекомендується складати короткі письмові конспекти, усно розповідати.

Контроль знань набутих самостійно відбувається на відповідних практичних заняттях та іспиті.

 

Посібник складено відповідно до програми 2011 року.

 

Навчальну програму з дисципліни “Фізіологія людини” складено для вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів І—ІІІ рівнів акредитації за спеціальністю 5.12010105 “Акушерська справа” відповідно до складових галузевих стандартів вищої освіти — ОКХ і ОПП, затверджених МОН України і МОЗ України в 2011 р., та навчальних планів 2011 р.

 

 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

 

№ з/п Тема Кількість годин
Транспорт йонів, види. Йонні канали. Види. Мембранний потенціал спокою, потенціал дії — фази, роль
Спінальний шок, видові особливості
Роль кори у формуванні системної діяльності
Вплив симпатичної та парасимпатичної нервової системи на вісцеральні функції
Поняття про стрес. Роль гормонів
Кровозамінники, види, характеристики
Імунітет. Види
Гемостаз — види, фази, механізми значення
Регуляція кровообігу під час зміни положення тіла та фізичної роботи
Кровообіг плода. Лімфа
Динамічні і статичні показники зовнішнього дихання
Типи травлення. Основні принципи та механізм регуляції травлення
Енергетичні витрати організму під час різних видів праці
Сенсорні системи (аналізатори), їхня загальна будова та функції (смаковий, нюховий, слуховий, зоровий, шкірний аналізатори). Фізіологічні основи болю. Фізіологічні основи знеболювання
Роль Сеченова та Павлова у вивченні розвитку вищої нервової діяльності. Безумовні та умовні рефлекси. Типи ВНД
Мислення. Пам’ять. Емоції. Сон. Мовні центри. Фонація та артикуляція
  Усього

 
ЛІТЕРАТУРА

 

Основна

Нормальна фізіологія / За ред. В.І. Філімонова. — К.: Здоров’я, 1994. — 608 с.

Посібник з нормальної фізіології / За ред. В.Г. Шевчука, Д.Г. Наливайка. — К.: Здоров’я, 1995. — 368 с.

 

Додаткова

 

Вільям Ф. Ганонг. Фізіологія людини: Пер. з англ. — Львів: БаК, 2002. — 784 с.

Основы физиологии человека: В 3 т. / Под ред. Б.И. Ткаченко. — СПб: Международный фонд истории науки, 1994.

Физиология человека / Под ред. Г.И. Косицкого. — М.: Медицина, 1985. — 560 с.

Физиология человека: В 3 т.: Пер. с англ. / Под ред. Р. Шмидта и Г. Тевса. — М.: Мир, 1996.

Фізіологія: навч. посіб. / За ред. В.Г. Шевчука. — Вінниця: Нова книга, 2005.

Чайченко Г.М., Цибенко В.О., Сокур В.Д. Фізіологія людини і тварин. — К.: Вища шк., 2003.

 

ТЕМА №1. « ТРАНСПОРТ ІОНІВ. ЙОННІ КАНАЛИ. ВИДИ. МЕМБРАННИЙ ПОТЕНЦІАЛ СПОКОЮ, ПОТЕНЦІАЛ ДІЇ – ФАЗИ, РОЛЬ»

Наочні посібники та література до теми:

- В.І. Філімонов. Фізіологія людини, К. ВСВ « Медицина», 2011 р. Л-1

-Я.І. Федонюк Анатомія і фізіологія з патологією, Тернопіль «Укрмедкнига», 2001 р. Л-2

-Атлас по нормальній фізіології під ред. Н.А. Агаджаняна

-Бублій Л.П. Текст лекцій по фізіології ( №3,4 ) Л-4

План навчального матеріалу для самостійного опрацювання:

1. Будова і функції клітинних мембран

2. Транспорт іонів через мембрану

3. Йонні канали, насоси, види, функції

4. Мембранний потенціал спокою, механізм походження, методи реєстрації, фізіологічна роль.

5. Потенціал дії, механізм походження.

Завдання №1

Виконайте вимоги орієнтовної карти для роботи з літературою.

№ з/п Питання Методичні вказівки Самостійна робота студентів
1. Будова клітинної мембрани. Яке значення клітинної мембрани ? Прочитайте по підручнику Л-1, с.20-21; Л-4, лекції №3 ( п.2); Л-3, мал.233 -Ліпідний бішар –   -Білки мембрани (інтегральні, периферійні)  
2. Транспорт іонів через клітинну мембрану Прочитайте: Л-1, с.23; Л-4, лекція №3; Поясніть терміни: Пасивний транспорт – Активний транспорт – Ендоцитоз – це   Фагоцитоз – це   Піноцитоз – це  
3. Характеристика йонних каналів: А) види каналів; Б) стан каналів; В) хемозбудливі канали; Г) потенціалзалежні канали Прочитайте: Л-1, с.25; Л-4, лекція №3   Поясніть ці визначення  
4. Транспорт води Назвіть механізми пасивного транспорта, види 1. 2. 3.
5. Іонні насоси Прочитайте: Л-1, с.26; Л-4, лекція №3, п.4. Чому транспорт іонів насосами потребує витрат енергії ?  
6. Види насосів.   Наведіть приклади: Вставте в речення пропущені символи За 1 цикл роботи Na+K+ насосу витрачається 1молекула – В клітину поступає – а із клітини виходить -
7. Мембранний потенціал спокою ( МПС ) Механізм формування МПС Прочитайте : Л-1. С.31-33; Л-4, лекція №3, п.5. Дайте визначення МПС: -Поясніть іонний механізм;   -Яка роль Na+K+ насосу ?    
    Назвіть методи реєстрації МПС 1. 2.
8. Яка фізіологічна роль МПС ? Прочитайте: Л-4, лекція №3, п.5.    
9. Потенціал дії, фази, роль     Механізм виникнення ПД: - Іонний; - Роль Na+K+ насосу   Фази ПД Прочитайте: Л-1,с.33-38; Л-4,лекція №4, п.1 Дайте визначення ПД. Які іони мають основну роль в походженні ПД ?   Назвіть фази ПД:     1. 2. 3.
10. Значення ПД Прочитайте: Л-1,с.36      

 

Завдання №2

Дайте відповіді на питання самоконтролю:

1. Які загальні властивості збудливих тканин ?

 

2. Йонні канали, їх види, значення.

 

 

3. Йонні насоси, їх види, значення.

 

4. Назвіть види транспорту іонів через клітинну мембрану.

 

5. Що таке МПС ? Його фізіологічна роль.

 

6. Як заряджені зовнішня і внутрішня поверхні клітинної мембрани в стані спокою (МПС ) ?

 

7. Рух яких іонів і в якому напрямку забезпечує Na+K+ насос?

 

8. Яка причина лавиноподібного надходження Na+ в клітину ?

 

 

Завдання №3

Вирішіть ситуаційні задачі.

Задача.

Як і чому зміниться МПС, якщо збільшить концентрацію K+ в клітині ?

 

Відповідь:

 

Задача.

Який вид транспорту здійснюється під час роботи натрій-калієвого насосу ?

 

Відповідь:

 

 

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...