Главная Обратная связь

Дисциплины:


Теми контрольних робітз дисципліни «історії вчень про державу і право»

 

1. Поясніть вплив Великої Французької революції на погляди Алексіса де Токвіля на демократію, співвідношення рівності і свободи.

2. Школа демократів і школа федералістів у США в умовах ствердження незалежності.

3. Вплив революції у Франції 1789-1794 рр. на радикалізацію державно-правових концепцій соціалістично-комуністичного спрямування.

4. Розробка історико-теоретичних питань держави і права німецькою класичною філософією.

5. “Метафізичні засади вчення про право” Іммануїла Канта.

6. Обґрунтуйте Ваше ставлення до поглядів на торгівлю в “Ідеальній державі” Йогана Фіхте.

7. Історична школа права в Німеччині та її вплив на українську та російську думку.

8. Доведіть, що Гегель сформулював єдину концепцію співвідношення права, моралі та моральності.

9. “Українські” та “російські” аспекти державно-правової теорії Феофана Прокоповича.

10. Російський монархізм XVIII – початку ХІХ ст. (Василь Татищев, Михайло Щербатов, Микола Карамзін тощо) та офіційна самодержавна ідеологія (гр. Уваров, Микола ІІ).

11. Надайте порівняльний аналіз політико-правових поглядів членів Південного, Північного та інших декабристських товариств.

12. Продемонструйте вплив ідей Петра Чаадаєва на концепції слов’янофілів і західників.

13. Порівняльні аспекти політичних поглядів у часи українського раннього відродження (“Історія русів”, Василь Капніст, Й.-Б.Шад, кирило-мефодіївські братчики, хлопомани тощо).

14. Політико-правові вчення представників лібералізму та неолібералізму у Франції, Англії та Німеччині.

15. Консервативні політико-правові засади. Консервативні та неоконсервативні школи.

16. Огюст Конт і поширення юридичного позитивізму в Англії, Німеччині, Франції.

17. Вчення утопічного соціалізму в кінці XVIII-XIX ст., їхні ідейні та конкретно-історичні витоки.

18. Науковий соціалізм К.Маркса і Ф.Енгельса, його три джерела і три складові частини.

19. Політико-правові доктрини народництва в Росії 2 пол. ХІХ ст. Вплив марксизму на ліву соціалістичну ідеологію.

20. Надайте порівняльний аналіз ідеологій анархізму (П’єр Прудон, Макс Штірнер, Жорж Сорель, Михайло Бакунін, Петро Кропоткін). Яке має відношення до анархізму та християнства Лев Толстой?

21. Порівняльний аналіз “громадівства” Михайла Драгоманова і “російського соціалізму” Олександра Герцена в загальноросійському й європейському контекстах.

22. Порівняйте ідеї консервативної державницької думки (Микола Данилевський, Костянтин Леонтьєв, Лев Тихомиров, Федір Достоєвський) та російської релігійної філософії кін. ХІХ – 1 пол. ХХ ст. (Володимир Соловйов, Сергій Булгаков, Микола Бердяєв, Іван Ільїн).23. Еволюція ідеології російського марксизму (Георгій Плеханов, Володимир Ленін, Лев Троцький, Микола Бухарін, Йосип Сталін). Продемонструйте типологічні зв’язки російського комунізму з російською патріархальною традицією.

24. Продемонструйте філософські витоки російських юридичних концепцій (Борис Чичерін, Павло Новгородцев, Богдан Кістяківський, Петро Струве, Пітірім Сорокін тощо).

25. Ідеологія російського євразійства та сучасна імперська геополітика в Російській Федерації.

26. Політико-правовий аналіз проектів Конституції за редакцією М.Драгоманова і М.Міхновського.

27. Держава і право у програмах і діях політичних партій й конституційних документах українських держав 1917-1920 рр.

28. Еволюція політико-правових ідей Михайла Грушевського й Володимира Винниченка.

29. Консервативні концепції В.Липинського, С.Томашівського та В.Кучабського в історії української післяреволюційної думки.

30. Д.Донцов та розвиток інтегрально-націоналістичної ідеології в Україні 1920-1940-х рр.

31. Надайте порівняльний аналіз доктрини українського консерватизму, національно-ліберального державництва, інтегрального націоналізму та націонал-комунізму (В’ячеслав Липинський, Степан Томашівський, Станіслав Дністрянський, Володимир Старосольський, Дмитро Донцов, Олександр Шумський, Микола Скрипник) між двома світовими війнами.

32. Розвиток юридичної науки в новітній Україні.

33. Політико-правові концепції Людвіга Гумпловича серед теорій насильства і геополітики.

34. Ідеологія європейського аграризму в 1 пол. ХХ ст.

35. Трансформації комуністичної політико-правової доктрини у ХХ ст.: досвід Азії, Африки та Латинської Америки.

36. Державно-правові теорії позитивізму у XX ст. “Чиста теорія права” австрійського юриста Ганса Кельзена.

37. Джерела та розвиток ідеї влади в німецькому націонал-соціалізмі та італійському фашизмі.

38. Концепція легітимності Макса Вебера в історії вчень про державу і право.

39. Політико-правова ідеологія соціал-демократизму.

40. Антидемократичні політико-правові теорії Фрідріха Ніцше, їхні філософські основи.

41. Політико-правові ідеї інституціаналізму та солідаризму.

42. Теорії соціального конфлікту та концепції геополітики.

43. Теорії бюрократії і технократії: конкретно-історичні умови ХХ ст. та стародавні інтелектуальні корні.

44. Теорії еліт Вільфредо Парето, Гаетано Москі та Роберта Міхельса та їхній вплив на розвиток політико-правових концепцій.

45. Складіть схематичне зображення чотирьох напрямків природно-правової теорії в XX ст.: неотомізм – феноменологія – екзистенціалізм – герменевтика.

46. Теорія плюралістичної демократії 1960-1970 рр. у контексті демократичних доктрин ХХ ст.

47. Ідеології арабського націоналізму та ісламського фундаменталізму в 2 пол. ХХ ст.

48. Концепція відкритого суспільства Карла Поппера проти політико-правових теорій тоталітаризму в ХХ ст.

49. Охарактеризуйте соціально-політичну концепцію Мішеля Фуко та знайдіть їй місце серед інших доктрин ХХ ст.

50. Знайдіть співвідношення ігрової концепції держави і суспільства, психологічної теорії права і біхевіорізму, теорії нормативізму.

 

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...