Главная Обратная связь

Дисциплины:


МОДУЛЬ ОХОРОННОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ ТА КЕРУВАННЯЗ метою забезпечення цілісності обладнання та попередження несанкціонованого проникнення у приміщення розроблено модуль охоронної сигналізації та керування. В цьому модулі реалізовано 6 вхідних ліній давачів та 6 вихідних ліній керування зовнішніми пристроями.

При спрацюванні давачі повинні працювати на замикання. В цьому разі сигнал тривоги передається на блок БЛ (D23) рис.1.17 з якого інформація потрапляє в ЦП станції через системну шину ST-BUS.

Рис. 1.17 Структурна схема модуля охоронної сигналізації та керування.

 

ЗЛ–захисні ланки.

БЛ–Буферна логіка.

ЦП–центральний процесор станції.

Прийняття рішення здійснюється в ЦП станції і на основі цього інформація передається оператору та передаються сигнали на лінії керування (+5В, 100мА.).

Окрім охоронних функцій модуль може здійснювати контроль та керування іншими пристроями, при умові забезпечення електричної сумісності з сигналами керування.

 

 

МБ13

ТЕЗ МБ13 призначений для роботи з каналами індукторного виклику. На одному ТЕЗі МБ розміщено 13 каналів. Структурна схема ТЕЗа МБ13 показана на рис. 1.18.

Як видно із структурної схеми кожен із 13 буферів складається із контролера, схеми управління і КОФІДЕКА. Контролер роботи з лінією з дійснює прийом та детектування визивної напруги, прийом та передачу сигналів тональної частоти, узгодження з лінією. КОФІДЕК (кодер-фільтр декодер) призначений для аналогово-цифрового перетворення сигналів, поступаючих з лінії, та цифро-аналогового перетворення цифрового сигналу з вхідного потоку. Схема управління в кожному із буферів здійснює подачу напруги живлення контролера –60В ( при поступленні із регістра управління цифрового блоку сигналу “LC”), подачу визивної напруги на лінію (при поступленні сигналу “ZXB” з регістра управління цифрового блоку).

Загальне керування ТЕЗом МБ13 здійснює цифровий блок, який складається із РІС-процесора з внутрішньою програмною пам’ятю, контролера потоків на базі активної програмуючої матриці PLD фірми “ALTERA”, та регістрів управління, призначених для запису керуючих сигналів LC, ZXB і читання сигналу LN з датчика прийому визивної напруги контроллера роботи з лінією.

ТЕЗ МБ13 взаємодіє з СР за допомогою ST-потоку. Оскільки в потоці є 30 канальних інтервалів, то для роботи одного ТЕЗа достатньо 1/2 потоку, тобто один потік вхідний/вихідний працює з двома ТЕЗами МБ13. В якому із півпоків працює кожен із ТЕЗів визначається кодом посадки. При коді “0” ТЕЗ працює в канальних інтервалах “0…13”, при коді “1” в ітервалах “16…29”. Робота цифрового блоку ТЕЗа МБ13 в частині прийому та передачі сигналів синхронізації та управління, а також сигналів тональної частоти аналогічна роботі цифрового блоку ТЕЗу АК15, з тою лише різницею, що призначення управляючих сигналів інше. 

 

 

Рис. 1.18

 

ТЕЗ ДК13

ТЕЗ ДК13 призначений для роботи з двопровідними ЗЛ типу Z-1. На одому ТЕЗі ДК13 розміщено 13 буферів двопровідних ЗЛ типу Z-1. Структурна схема ТЕЗа ДК13 аналогічна схемі ТЕЗу МБ13, з тою лише різницею, що схема управління в кожному із буферів не подає живлення –60В на контроллер роботи з лінією, оскільки живлення приходить з лінії, а також не подає визивну напругу в лінію. В усьому іншому робота ТЕЗа ДК13 не відрізняється від роботи ТЕЗу МБ13.

 

 

ТЕЗ С1/10

ТЕЗ С1/10 забезпечує встановлення двхстороннього з’єднання по 4-х провідним ЗЛ без виділеного сигнального каналу. ТЕЗ С1/10 є універсальним ТЕЗом, який забезпечує працездатність з наступними системами сигналізації одно, або двохчастотними:

· з однночастотною системою сигналізації R1 (частота 2600 Гц);

· з двохчастотною системою сигналізації №2 (частоти 600Гц, 750 Гц);

· з двохчастотною системою сигналізації №5 (частоти 2400Гц, 2600Гц);

· з одночастотною системою сигналізації з частотою 2100Гц;

· з з двохчастотною системою сигналізації по енергетичним каналам (частоти 1200Гц, 1600Гц).

Вхідний опір ТЕЗа із сторони двохпровідного входу/виходу складає 600 Ом ±60 Ом.

Абсолютний рівень по напрузі при прийомі складає 4.3±0.43 дБ, а при передачі “мінус” 13.00

±0.43дБ.

Конструктивно ТЕЗ містить 10 функціонально закінчених блоків. Відмінною особливістю ТЕЗа є його багатофункціональність, а саме здатність працювати по 10 незалежним 4-х провідним стикам С1, або по 5-ти 4-х провідним стикам С1 і по 5-ти шестипровідним стикам E&M, підтримуючи вище вказані сигналізації.

 

Рис. 1.19

 

На рис. 1.19 приведена структурна схема ТЕЗа С1/10. Функціонально кожен ТЕЗ містить блок упраівління і синхронізації, який виконаний на основі PLD та PIC-процесорі (БУС), та багатоканального цифрового фільтра (ЦФ), який працює по методу дискретного перетворення Фур’є. В ЦФ також міститься багатоканальний генератор для генерації в напрямку передачі сигналізаційних частот.

 

1.6 Маркування

1.6.1 На поверхнi кожного стативу станцiї закрiплюється табличка пiдприємства-виробника у вiдповiдностi з ГОСТ 12971, зi змiстом:

а) назва або товарний знак пiдприємства-виробника;

б) назва і шифр виробу;

в) порядковий номер за системою нумерацiї пiдприємства-виробника;

г) місяць та рiк випуску.

1.6.2 Найменування, товарний знак підприємства-виробника, номер та рік випуску виконуються гальванічним способом або гравіруванням.

1.6.3 Транспортне маркування відповідає ГОСТ 14192 і містить основні й додаткові інформаційні написи та маніпуляційні знаки 1, 3, 11. Маркування наноситься на паперові, картонні або диктові ярлики фарбою, що не стирається при транспортуванні та зберіганні. Ярлики мусять бути приклеєні або прибиті до бічної або торцевої стінки ящика.

 

1.7 Пакування і пломбування

1.7.1 Обладнання впаковується у відповідності до креслень у чохлах з водонепроникної плівки та з обов’язковим застосуванням вологопоглиначів. Транспортна тара відповідає ГОСТ 2991. В ящик з боку кришки вкладаються експлуатаційна документація та пакувальний аркуш з наступними даними:

назва або товарний знак підприємства-виробника;

дата впаковування;

підписи та штампи пакувальника і ВТК.

1.7.2 Герметизовані пакування маркуються встановленими міжнарод-ними символами і датою закінчення строку дії вологопоглинача.

1.7.3 Носії програм і даних ПЗ впаковуються кожний окремо в герметичні поліетиленові пакети, вкладені у пінопластові коробки. Коробки пломбуються і маркуються надписом «Носій програм і даних ПЗ для станції “ЄC-11”» і постачаються в упаковці з експлуатаційною документацією.

1.7.4 Обладнання станції впаковують згідно з відомістю пакування, в якій вказано, які вироби в яких упаковках вкладені.

1.7.5 Припускається застосування спеціально обладнаних контейнерів одноразового і багаторазового використання, які ґарантують збережуваність виробів при транспортуванні.

1.7.6 Обладнання станції, впаковане у окремі ящики, пломбується заводом-виробником.

 

2 ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ (ТО)

2.1 Загальні вказівки з експлуатації

2.1.1. При технічному обслуговуванні станцій в умовах експлуатації персонал зобов’язаний виконувати вимоги безпеки, викладені в «Правилах техники безопасности при работах на телефонных и телеграфных станциях».

2.1.2. Станції мають обладнуватися трьома незалежними заземленнями – робочо-захисним і двома вимірювальними. В робочому стані всі три заземлювальні пристрої повинні бути з’єднані паралельно на щитку заземлення. Їх роз’єднання припускається лише для вимірювання опору робочо-захисного заземлення.

Станції ємністю до 200 номерів припускається обладнувати лише робочо-захисним заземленням, а в якості вимірювальних використовувати тимчасові заземлення.

Вимоги до захисних заземлень мають відповідати ГОСТ 12.1030-81.

Згідно з ГОСТ 464 конструкція заземлювальних пристроїв, тип, переріз та кількість заземлювальних дротів повинні забезпечити опір робочо-захисного заземлення не більше найменшого зі значень:

не вище 4 Ом за наявності на підприємстві зв’язку силової транс-форматорної підстанції та власної електростанції 380/220В;

не вище величини, вказаної в таблиці 5 ГОСТ 464 в залежності від кількості фізичних трипроводових з’єднувальних ліній, що використовують землю в якості провідника струму.

2.1.3. Обладнання станції, включно з електроживильним, призначено для роботи в таких кліматичних режимах:

2.1.3.1. Оптимальним для надійної роботи є номінальний режим з температурою у приміщенні від плюс 21 до плюс 25 °С і відносною вологістю 60 %.

2.1.3.2. У постійному режимі (нормальні кліматичні умови) повинні підтримуватися:

· температура від плюс 10 до плюс 35 °С;

· відносна вологість до 60 % при температурі плюс 20 °С;

· атмосферний тиск від 650 до 800 мм рт.ст.

2.1.3.3. У граничному режимі можливі:

· температура від плюс 1 до плюс 40 °С;

· відносна вологість до 80 % при температурі плюс 25 °С;

· атмосферний тиск від 630 до 800 мм рт.ст.

Тривалість впливу мінімальних чи максимальних значень у граничному режимі не повинна перевищувати 48 годин поспіль.

Загальна тривалість роботи станції у цьому режимі не повинна перевищувати 1 % терміну служби.

За неможливості дотримання цих умов рекомендується встановлювати у приміщенні кондиціонер.

2.1.4. Експлуатація і технічне обслуговування станцій можуть здійснюватися:

· за наявності на мережі ЦТЕ – персоналом цього центра;

· за відсутності ЦТЕ – персоналом організованого спостережного пункту.

Станції, розташовані в зоні обслуговування ЦТЕ чи спостережного пункту, не потребують постійної присутності обслуговуючого персоналу.

Працеємність обслуговування при централізованому і децентралізо-ваному техобслуговуванні не перевищує відповідно 0,05 і 0,4 людино-годин за рік на еквівалентну абонентську лінію.

 

2.2 Зовнішні елементи включення і під’єднання до станції

На всіх ТЕЗах для розпізнавання зроблені відповідні позначення, що складаються з букв і цифр рис.2.1.

Станція живиться від постійної напруги мінус 60В. Для того щоб включити станцію необхідно натиснути вмикач, який знаходиться на передній панелі ТЕЗа Д60. На ній також розміщений під вмикачем загальний запобіжник 8А. Після подання напруги –60В станція відразу починає тестувати всі свої ресурси і після проходженя тесту вона готова до роботи. Час від моменту включення до повної готовності складає приблизно 10-13 секунд.

На всіх ТЕЗах процесорів КВ1-КВ6, КК60, КІ6, КВ60 на передній панелі знаходяться два роз’єма RG-11. Це роз’єми RS-232 послідовного СОМ-порту для підключення до комп’ютера. 1-ий нижній роз’єм із швидкістю передачі даних 9600 Бод. Через нього можна проводити індикацію стану ліній стнції в “бойовій роботі”, так і проводити програмування станції. Для цього на передній панелі перечислених ТЕЗів є спеціальний перемикач, який знаходиться в самій верхній частині біля екстракторів. У ТЕЗів КВ1-КВ6, КК60, КІ6 він розміщений вертикально, у ТЕЗа КВ60 – горизонтально. В кайньому правому або верхньому положенні процеор знаходиться в “бойовій роботі”. В крайньому лівому або нижньому положенні процесор знаходиться в режимі “програмування”.

 

Рис. 2.1.

2-ий роз’єм розміщений вище - це роз’єм із швидкістю передачі даних 38400 Бод. Через нього можна проводити індикацію стану ліній станції в “бойовій роботі” для всіх процесорів. Для ТЕЗу КВ60 через цей роз’єм також можна проводити програмування станції.

 

 

2.3 Внутрішні елементи під’єднання до станції

Внутрішні елементи під’єднання знаходяться на задній частині станції. Це роз’єми до яких підключаються абонентські закінчення, з’єднувальні лінії різного типу, місця для підключення загального живлення –60В.

Виводи живлення -60В, +60В , під’єднуються до кросплати до виводів –VВАТ, +VВАТ відповідно, методом запаювання. Загальна земля “ ^ ” під’єднується до корпусу методом прикручування. Корпус заєднаний з кросплатою через клеми до виводу +VВАТ і становить загальну землю GND. Виводи на кросплаті підписані.

Так як в різних блоках (БАД, БЛС, БКК) є різного типу з’єднувальні лінії і їх кількість, то опис проводиться окремо по блоках.

Блок БАД.

На кросплаті розміщено 6-ть роз’ємів RG-45 до яких під’єднуються до 6-ти трактів Е1. Роз’єми пронумеровані.

На кросплаті розміщено 2-а роз’єми RG-11 до яких під’єднується до 2-х радіотрансляційних ліній. Роз’єми пронумеровані.

На кросплаті розміщено 16-ть системних роз’ємів до яких під’єднуються абонентські закінчення,а при змішаній конфігурації і інші ЗЛ. Вони розміщені, починаючи з системного роз’єма “С” рис. 2.2. Метод під’єднання -“накрутка” на виводи.

На кросплаті розміщено 1-н системний роз’єм, до якого під’єднується різного типу сигалізація (модуль МТ), або абонентські закінчення. Це системний роз’єм “В”. Метод під’єднання - “накрутка” на виводи.

Рис. 2.2.

Нумерація абонентських закінчень здійснюється на системному роз’ємі починаючи з С16 проти годинникової стрілки і закінчується А16. Детальний опис контактів системного роз’єму до абонентських закінчень приведений в таблиці 2.1.

Таблиця 2.1.

Номер контакту АЛ ТЕЗа Номер контакту АЛ ТЕЗа
С16, С17 1-а АЛ А29, А28 9-а АЛ
С18, С19 2-а АЛ А27, А26 10-а АЛ
С20, С21 3-я АЛ А25, А24 11-я АЛ
С22, С23 4-а АЛ А23, А22 12-а АЛ
С24, С25 5-а АЛ А21, А20 13-а АЛ
С26, С27 6-а АЛ А19, А18 14-а АЛ
С28, С29 7-а АЛ А17, А16 15-а АЛ
С30, А30 8-а АЛ    

 

Блок БЛС.

На кросплаті розміщено 6-ть роз’ємів RG-45 до яких під’єднуються до 6-ти трактів Е1. Роз’єми пронумеровані.

На кросплаті розміщено 18-ть системних роз’ємів до яких під’єднуються трьохпровідні ЗЛ. Вони розміщені починаючи з системного роз’єма “В” . Метод під’єднання “накрутка” на виводи.

Детальний опис контактів системного роз’єму до трьохпровідних ЗЛ для ТЕЗів УК10 приведений в таблиці 2.1.

Таблиця 2.1.

Номер контакту 3-х пров. ЗЛ ТЕЗа Номер контакту 3-х пров. ЗЛ ТЕЗа
С16 А 1-а ЗЛ І А16 А 1-а ЗЛ В
С17 В 1-а ЗЛ І А17 В 1-а ЗЛ В
С18 С 1-а ЗЛ І А18 С 1-а ЗЛ В
С19 А 2-а ЗЛ І А19 А 2-а ЗЛ В
С20 В 2-а ЗЛ І А20 В 2-а ЗЛ В
С21 С 2-а ЗЛ І А21 С 2-а ЗЛ В
С22 А 3-я ЗЛ І А22 А 3-я ЗЛ В
С23 В 3-я ЗЛ І А23 В 3-я ЗЛ В
С24 С 3-я ЗЛ І А24 С 3-я ЗЛ В
С25 А 4-а ЗЛ І А25 А 4-а ЗЛ В
С26 В 4-а ЗЛ І А26 В 4-а ЗЛ В
С27 С 4-а ЗЛ І А27 С 4-а ЗЛ В
С28 А 5-а ЗЛ І А28 А 5-а ЗЛ В
С29 В 5-а ЗЛ І А29 В 5-а ЗЛ В
С30 С 5-а ЗЛ І А30 С 5-а ЗЛ В

 

Детальний опис контактів системного роз’єму до трьохпровідних ЗЛ для ТЕЗів ВК10 приведений в таблиці 2.2.

Таблиця 2.2.

Номер контакту 3-х пров. ЗЛ ТЕЗа Номер контакту 3-х пров. ЗЛ ТЕЗа
С16 А 1-а ЗЛ В А16 А 6-а ЗЛ В
С17 В 1-а ЗЛ В А17 В 6-а ЗЛ В
С18 С 1-а ЗЛ В А18 С 6-а ЗЛ В
С19 А 2-а ЗЛ В А19 А 7-а ЗЛ В
С20 В 2-а ЗЛ В А20 В 7-а ЗЛ В
С21 С 2-а ЗЛ В А21 С 7-а ЗЛ В
С22 А 3-я ЗЛ В А22 А 8-я ЗЛ В
С23 В 3-я ЗЛ В А23 В 8-я ЗЛ В
С24 С 3-я ЗЛ В А24 С 8-я ЗЛ В
С25 А 4-а ЗЛ В А25 А 9-а ЗЛ В
С26 В 4-а ЗЛ В А26 В 9-а ЗЛ В
С27 С 4-а ЗЛ В А27 С 9-а ЗЛ В
С28 А 5-а ЗЛ В А28 А 10-а ЗЛ В
С29 В 5-а ЗЛ В А29 В 10-а ЗЛ В
С30 С 5-а ЗЛ В А30 С 10-а ЗЛ В

Детальний опис контактів системного роз’єму до трьохпровідних ЗЛ для ТЕЗів ІК10 приведений в таблиці 2.3.

Таблиця 2.3.

Номер контакту 3-х пров. ЗЛ ТЕЗа Номер контакту 3-х пров. ЗЛ ТЕЗа
С16 А 1-а ЗЛ І А16 А 6-а ЗЛ І
С17 В 1-а ЗЛ І А17 В 6-а ЗЛ І
С18 С 1-а ЗЛ І А18 С 6-а ЗЛ І
С19 А 2-а ЗЛ І А19 А 7-а ЗЛ І
С20 В 2-а ЗЛ І А20 В 7-а ЗЛ І
С21 С 2-а ЗЛ І А21 С 7-а ЗЛ І
С22 А 3-я ЗЛ І А22 А 8-я ЗЛ І
С23 В 3-я ЗЛ І А23 В 8-я ЗЛ І
С24 С 3-я ЗЛ І А24 С 8-я ЗЛ І
С25 А 4-а ЗЛ І А25 А 9-а ЗЛ І
С26 В 4-а ЗЛ І А26 В 9-а ЗЛ І
С27 С 4-а ЗЛ І А27 С 9-а ЗЛ І
С28 А 5-а ЗЛ І А28 А 10-а ЗЛ І
С29 В 5-а ЗЛ І А29 В 10-а ЗЛ І
С30 С 5-а ЗЛ І А30 С 10-а ЗЛ І

Блок БКК.

На кросплаті розміщено 90-то роз’ємів RG-45 до яких під’єднуються до 90-то трактів Е1. Роз’єми пронумеровані.

На кросплаті розміщено 12-ть роз’ємів RG-45 до яких під’єднуються до 12-ти трактів Е1. Роз’єми пронумеровані.

Контрольні точки для тестування трактів Е1 виведені на системні роз’єми процесорів ТЕЗи КВ1-КВ6, КК60, КІ6. Детальний опис приведетий в таблиці 2.4.

Таблиця 2.4.

Тракт Е1 Номер контакту Тракт Е1 Номер контакту
1-ий RA, RB 28А, 28С 4-ий RA, RB 21А, 21С
1-ий TA, TB 29А, 29С 4-ий TA, TB 22А, 22С
2-ий RA, RB 25А, 25С 5-ий RA, RB 18С, 19С
2-ий TA, TB 26А, 26С 5-ий TA, TB 13С, 30С
3-ій RA, RB 23А, 23С 6-ий RA, RB 18А, 19А
3-ій TA, TB 24А, 24С 6-ий TA, TB 13А, 30А

 

· RA, RB – прийом.

· TA, TB – передача.

 

 

2.4 Наочні елементи працездатності станції

На передній панелі кожного з ТЕЗів розміщені відповідні світлодіоди, які сигналізують аварію чи помилку даного ТЕЗу ( рис. 2.1).

2.4.1. На панелі ТЕЗу Д60 розміщений світлодіод при засвіченому станні, який сигналізує наявність напруги –60В на виході ТЕЗу. При погашеному стані, напруги –60В на виході немає.

2.4.2. На панелі ТЕЗу Д95 розміщений світлодіод при засвіченому станні, який сигналізує наявність напруги ~95В на виході ТЕЗу. При погашеному стані, напруги ~95В на виході немає.

2.4.3. На панелі ТЕЗу Д5/1 розміщений світлодіод при засвіченому станні, який сигналізує наявність напруги +5ВЦ (цифрових 5В) на виході ТЕЗу. При погашеному стані, напруги +5ВЦ на виході немає.

2.4.4. На панелі ТЕЗу Д5 розміщені 5 світлодіодів при засвіченому станні, які сигналізують наявність напруг +5ВЦ, +5ВА1, -5ВА1, +5ВА2, -5ВА2 на виході ТЕЗу. +5ВА1, -5ВА1, +5ВА2, -5ВА2 – це аналогові напруги першого і другого блоків стабілізації. На панелі вони позначені. Один світлодіод відповідає за одну із напруг біля якої він знаходиться. При погашеному стані, даних напруг на виході немає.

2.4.5. На панелі ТЕЗів КВ1-КВ6, КК60, КІ6, КВ60 розміщені один під одним 5 світлодіодів, які показують відсутність, чи наявність помилки в периферійних платах, трактах Е1. Модуль процесора в “бойовій роботі” (див. п. 2.2.) постійно проводить тестування всього свого периферійного обладнання (ТЕЗи, тракти ) , які зв’язані між собою потоками. Тестування відображається на світлодіодах почерговим засвічуванням кожного світлодіода (світлодіоди “біжать”) на протязі кожного циклу тестування з верху до низу. При позитивному тесті всі світлодіоди в кінці циклу погашені. Якщо тест показує відсутність якогось потоку, тобто помилку, то це відображається висвітленням, в кінці циклу тестування, світлодіодів в певній комбінації. Комбінація - це код помилки в двійковій системі числення. Обрахунок починається з нижнього світлодіода, який відповідає молодшому розряду. По коду помилки можна визначити, якого потоку немеє, тобто який ТЕЗ чи тракт не працює (таб.2.5, таб. 2.6).

1- світлодіод світиться; 0-світлодіод несвітиться

Таблиця 2.5. Визначення помилки за світлодіодами для ТЕЗів КВ1-КВ6, КК60, КІ6.

       
№пп Світлодіоди 2-ва с-ма числ. 10-й код ЗначенняпомилкиівякихТЕЗахтрактах
 
Помилок немає.
Помилка в платі В: лінійні аналогові закінчення
Помилка в платі С: лінійні аналогові закінчення
Помилка в платі D: лінійні аналогові закінчення
Помилка в платі E: лінійні аналогові закінчення
Помилка в платі F: лінійні аналогові закінчення
Помилка в платі G: лінійні аналогові закінчення
Помилка в платі H: лінійні аналогові закінчення
Помилка в платі I: лінійні аналогові закінчення
Помилка в платі J: лінійні аналогові закінчення
Помилка в платі K: лінійні аналогові закінчення
Помилка в платі L: лінійні аналогові закінчення
Помилка в платі M: лінійні аналогові закінчення
Помилка в платі N: лінійні аналогові закінчення
Помилка в платі O: лінійні аналогові закінчення
Помилка в платі P: лінійні аналогові закінчення
Помилка в платі Q: лінійні аналогові закінчення
Помилка в платі R: лінійні аналогові закінчення
Помилка в платі S: лінійні аналогові закінчення
 
 
 
Помилка в субтрактах секції А.
Помилка в субтрактах секції В.
Пимилка в блоці віртуальних ліній.
Помилка в тракті Е1: 1 такта.
Помилка в тракті Е1: 2 такта.
Помилка в тракті Е1: 3 такта.
Помилка в тракті Е1: 4 такта.
Помилка в тракті Е1: 5 такта.
Помилка в тракті Е1: 6 такта.
Пимилка в блоці віртуальних ліній.
                       

В графі “№ п/п”- вказується порядковий номер.

В графі “Світлодіоди 2-ва с-ма числ.” – вказується код помилки по світлодіодам в двійковій системі числення, молодший розряд з правої сторони.

В графі “10-й код” – вказується код помилки в десятковій сиснемі числення, який відповідає двійковій системі числення.

В графі “ Значення помилки і в яких ТЕЗах, трактах” – вказується в якому посадочному місці, тракті або іншому блоці є помилка. До лінійних аналогових закінчень відносяться ТЕЗи: МТ,АК15, ВА15, УК10, ВК10, ІК10, ДК13, МБ13.

Таблиця 2.6. Визначення помилки за світлодіодами для ТЕЗа КВ60.

       
№пп Світлодіоди 2-ва с-ма числ. й код ЗначенняпомилкиівякихТЕЗахтрактах
Помилок немає.
Помилка в платі С: ТЕЗ процесора КІ6
Помилка в платі D: ТЕЗ процесора КІ6
Помилка в платі E: ТЕЗ процесора КІ6
Помилка в платі F: ТЕЗ процесора КІ6
Помилка в платі G: ТЕЗ процесора КІ6
Помилка в платі H: ТЕЗ процесора КІ6
Помилка в платі I: ТЕЗ процесора КІ6
Помилка в платі J: ТЕЗ процесора КІ6
Помилка в платі K: ТЕЗ процесора КІ6
Помилка в платі L: ТЕЗ процесора КІ6
Помилка в платі M: ТЕЗ процесора КІ6
Помилка в платі N: ТЕЗ процесора КІ6
Помилка в платі O: ТЕЗ процесора КІ6
Помилка в платі P: ТЕЗ процесора КІ6
Помилка в платі Q: ТЕЗ процесора КІ6

 

В режимі “програмування” (див. п. 2.2) світлодіоди “біжать” по іншому, показуючи, що процесор знаходиться конкретно в режимі “програмування”. Індикація проходить одночасно з двох крайніх світлодіодів до середини.

2.4.6. На панелі ТЕЗів АК15, ВА15, УК10, ВК10, ІК10, С1/10, ДК13, МБ13 розміщений один світлодіод, який синалізує про працездатність даних ТЕЗів. При нормальній роботі ТЕЗа тривалість моргання світлодіода повинен становити приблизно 1/8, тобто одна частина часу- світлодіод світиться, вісім частин часу – погашений.

2.4.7. На панелі ТЕЗа МТ розміщено два світлодіоди. Для нижнього світлодіода - при нормальній роботі ТЕЗа тривалість моргання світлодіода повинен становити приблизно 1/8, тобто одна частина часу- світлодіод світиться, вісім частин часу – погашений.

При незапущеному МТ або коли на лінії є висока напруга верхній світлодіод світиться. Якщо модуль тестування переводиться в режим роботи, то світлодіод працює в режимі “моргання”. Тривалість моргання приблизно такаж, як і в нижнього світлодіода, а частота меньша.

 

2.5 Періодична провірка деяких параметрів станції

На передній панелі ТЕЗів електроживлення Д60, Д95, Д5/1, Д5 розміщені контрольні точки для періодичної провірки їх відповідності заданим параметрам. Всі вони позначені рис. 2.1.

2.5.1 На панелі ТЕЗу Д60, розміщений роз’єм з контрольними точками –60В+. Заміряти параметри постійної напруги цифровим вольтметром. Дане значення повинно відповідати, значенням у таблиці 2.7.

2.5.2 На панелі ТЕЗу Д95, розміщений роз’єм з контрольними точками ~95В. Заміряти параметри змінної напруги цифровим вольтметром. Дане значення повинно відповідати, значенням у таблиці 2.7.

2.5.3 На панелі ТЕЗу Д5/1, розміщений роз’єм з контрольними точками ^5ВЦ+. Заміряти параметри постійної напруги цифровим вольтметром. Дане значення повинно відповідати, значенням у таблиці 2.7.

2.5.4 На панелі ТЕЗу Д5, розміщені три роз’єми з контрольними точками ^5ВЦ+, -5ВА1+, -5ВА2+. Розташовані з верху вниз відповідно. Заміряти параметри постійних напруг цифровим вольтметром. Замірювання проводити наступним чином:

· земляним виводом вольтметра стати на контрольну точку “^”.Другим виводом вольтметра почергово “пройтися” по всім контрольним точкам, визначаючи напругу.

Дані значення повинні відповідати значенням у таблиці 2.7.

Таблиця 2.7.

Параметри Одиницявимірюв Номінальне значення Допустимі значення
- +
60В В
95В В
5ВЦ В 5,05 4,8 5,25
+5ВА1 В +5,05 +4,8 +5,25
-5ВА1 В -5,05 -4,8 -5,25
+5ВА2 В +5,05 +4,8 +5,25
-5ВА2 В -5,05 -4,8 -5,25

 

2.5.5 Періодичну провірку необхідно проводити трактів Е1 на відповідність вимогам MCE G821. Для цього використовуються спеціалізовані аналізатори ІКМ трактів. Виводи аналізатора можна під’єднувати до контрольних точок,які виведені на кросплаті і описані в таблиці 2.4. Також можна під’єднувати і в інших місцях, виведених на кросі.

 

2.6 Опис технологічного програмного забезпечення

Видача інформаціі про загальний стан станції та стан окремих ліній станції виконується через два незалежних послідовних інтерфейси RS-232, роз’єми яких знаходяться на передній панелі плат процесорів КВ4. Обидва інтерфейси повністю рівнозначні та незалежні і запрограмовані на обмін з параметрами 9600,о,8,1. За допомогою кабелів до роз’ємів інтерфейсів підключається один (або два) IBM-сумісних комп’ютери класу не нижче PC-486, який підтримує MS DOS 6.0. В подальшому, з розбудовою станції та розвитком номенклатури програмного забезпечення, знадобляться комп’ютери, що підтримують операційну систему Windows-95 в мінімальному об’ємі.

 

 

Керування станцією (запуск технологічних тестів та інше) проводиться за допомогою так званого “телефону менеджера” – звичайного телефону, якому дозволені спецфункції технологічних перевірок. Для запуску технологічного тесту з телефону менеджера необхідно:

· підняти трубку та почути сигнал 425 Гц;

· натиснути клавішу “відбій” на час 0.4-1.2 сек. та почути сигнал 500Гц;

· набрати двозначний код спецфункції (див. далі);

· набрати тризначний локальний номер лінії, що буде перевірятися;

· набрати параметр спецфункції (залежить від спецфункції);

Для завершення технологічного тесту необхідно покласти трубку телефону менеджера. Для того щоб взнати локальний номер лінії, треба скористатись програмою відображення стану станції та ліній – “EuroView”. Технологічні тести поділяються на дві функціональні групи: видача тональних сигналів та блокування ліній. Тестується лінія будь-якого типу: абонентська або з’єднувальна.

Видача тональних сигналів можлива тільки в лінії, що знаходиться в вихідному стані (стан “ЧЕКАЄ”); після запуску тесту лінія переходить в стан “ДВО”. Тональний сигнал для контролю видається і в телефон менеджера – для завершення такого тесту необхідно покласти трубку телефону менеджера.

Коди технологічних спецфункцій видачі тональних сигналів та їх параметри:

· 61 – підключення тонального генератора до лінії, що тестується; додатково набирається двозначний код тонального сигналу в межах від 00 до 31:

00 – 0 Гц; 16 – 941 Гц + 1336 Гц
01 – 425 Гц; 17 – 700 Гц + 900 Гц;
02 – 500 Гц: 18 – 700 Гц + 1100 Гц;
03 – 700 Гц; 19 – 900 Гц + 1100 Гц;
04 – 950 Гц; 20 – 700 Гц + 1300 Гц;
05 – 1400 Гц; 21 – 900 Гц + 1300 Гц;
06 – 1800 Гц; 22 – 1100 Гц + 1300 Гц;
07 – 697 Гц + 1209 Гц; 23 – 700 Гц + 1500 Гц;
08 – 697 Гц + 1336 Гц; 24 – 900 Гц + 1500 Гц;
09 – 697 Гц + 1477 Гц; 25 – 1100 Гц + 1500 Гц;
10 – 770 Гц + 1209 Гц; 26 – 1300 Гц + 1500 Гц;
11 – 770 Гц + 1336 Гц; 27 – 700 Гц + 1700 Гц;
12 – 770 Гц + 1477 Гц; 28 – 900 Гц + 1700 Гц;
13 – 852 Гц + 1209 Гц; 29 – 1100 Гц + 1700 Гц;
14 – 852 Гц + 1336 Гц; 30 – 1300 Гц + 1700 Гц;
15 – 852 Гц + 1477 Гц; 31 – 1500 Гц + 1700 Гц;

 

- 67 – видача в лінію, що тестується стандартного сигналу; додатково набирається одна цифра коду стандартного сигналу, тобто:

0 – сигнал “ЗАНЯТО”;

1 – сигнал “ПЕРЕВАНТАЖЕННЯ”

2 – сигнал “КОНТРОЛЬ ПОСИЛКИ ВИКЛИКУ”;

3 – сигнал “КІНЕЦЬ ОПЛАЧЕНОГО ПЕРІОДУ”;

4 – сигнал “ЗАПИС”;

5 – сигнал “ПОВІДОМЛЕННЯ”;

6 – сигнал “ВИКОНАННЯ ДВО”;

7 – сигнал “ТОНАЛЬНИЙ ВИКЛИК”;

8 – сигнал “ВКАЗІВНИЙ”;

9 – сигнал “ВТРУЧАННЯ”;

- 62 – видача в лінію, що тестується послідовності кодів АВН; додатково набирається вісім цифр коду; передача тональної послідовності АВН проводиться безперервно та згідно вимогам АВН: молодшими цифрами вперед та зі вставкою кодів “початок” та “повтор”;

- 64 – проключення двох ліній між собою для вимірювання параметрів проключених трактів; додатково набирається тризначний локальний номер лінії, що буде підключена до тієї, що тестується;

Блокування лінії можна здійснити в будь який час. Якщо лінія знаходиться в стані “ЧЕКАЄ” або в стані “ВІДБІЙ” то вона заблокується відразу-ж; в інших випадках блокування (стан “БЛОКІР.”) виконається після переходу лінії в ці стани. Код спецфункції блокування – 21; додатково набирається чотиризначне число в межах 0000-9999, яке інтерпретується як тривалість стану блокування в хвилинах. По закінченню вказаного часу або виконання спецфункції розблокування, лінія самостійно переходить в стан “ЧЕКАЄ”; але якщо є умови (набір вхідних сигналів для лінії) незадовільні для стану “ЧЕКАЄ”, то лінія після розблокування може негайно перейти в стан “НАБІР” або “ВІДБІЙ”.

Для ручного розблокування лінії, що знаходиться в стані блокування або вимірювання, необхідно виконати спецфункцію – 22 без параметрів.

Для захоплення певної вихідної лінії та передачі їй номера певної довжини необхідно виконати спецфункцію 23; додатково набирається одна цифра довжини номера та номер вказаної довжини, що передається вихідній лінії. Вихідна лінія мусить бути в стані “ЧЕКАЄ”.

При виконанні всіх вище вказаних спецфункцій, для контролю своїх дій має сенс (але не обов’язково) використовувати програму “EuroView”.

Перед запуском технологічного тесту вимірювання параметрів абонентської лінії перш за все необхідно за допомогою програми “EuroView” переконатись, що лінія знаходиться в стані “ЧЕКАЄ” або “ВІДБІЙ”; після цього запустити програму відображення результатів вимірювання параметрів лінії – “EuroMeag”. Далі, з телефону менеджера набрати спецфункцію з кодом 27, вказати тризначний локальний номер лінії та чотиризначне число – тривалість режиму вимірювання в хвилинах. Для дострокового завершення режиму тестування необхідно покласти трубку телефону менеджера. Під час роботи програми “EuroMeag” на екран монітора комп’ютера постійно виводиться така інформація:

 

 

· режим роботи блоку вимірювання: “очікування” або “вимірювання”;

· постійна складова напруги між проводами А і Б абонентської лінії та між землею та окремо проводами А і Б;

· змінна складова напруги між проводами А, Б та землею;

· опір між проводамі А, Б та землею;

· ємність між проводами А, Б та землею;

Всі результати вимірювання мають зміст тільки в режимі “вимірювання”.

 

Програма відображення результатів вимірювання параметрів абонентської лінії запускається такою командою операційної системи:

EuroMeag comX 9600,

де comX – номер com-порту комп’ютера до якого підключена станція; може бути com1 або com2; якщо в цей час активований NortonComander для запуску програми необхідно послідовно натиснути клавіші F2 M. Для виходу з програми EuroMeag та повернення в операційну систему необхідно натиснути клавішу Esc на клавіатурі комп’ютера.

Для відображеня загального стану станції та стану окремих ліній станції використовується програма “EuroView”, яка запускається такою командою операційної системи:

EuroView /cX /iY /s9600

де в параметрах /cX та /iY вказується номер com-порту комп’ютера до якого підключена станція; одночасно ці параметри можуть приймати значення:

/c1 /i4 – для стандартного порту com1;

/c2 /i3 – для стандартногу порту com2;

Якщо в комп’ютері активований NortonComander, для запуску програми достатньо послідовно натиснути клавіші F2 F.

Після запуску програма для перевірки виводить на екран монітора параметри з якими вона була запущена. Оператор для підтвердження цих параметрів повинен натиснути клавішу “пробіл” або для відміни натиснути клавішу “ESC”. Далі програма самостійно вводить зі станції таблицю підключених ліній, та після цього виводить на екран монітора вікно, на якому вказані статичні параметри станції – жовтим кольором на синьому тлі - та постійно оновлюючись біжучий стан станції – білим кольором на синьому тлі.

В верхній частині основного екрану виводяться такі статичні дані про станцію:

· номер версії та стислий опис версії базового програмного забезпечення станції;

· номер версії та стислий опис параметрів таблиці ліній, що підключені до цієї станції;

· базовий семизначний номер станції та стислий опис системи аналізу номерів, що набираються абонентами;

· скрочена назва станції.

· В нижній частині основного екрану виводиться така інформація, що постійно оновлюється:

· код біжучої помилки, що співпадає з кодом плати, яка відсутня або можливо відмовила;

· біжучий відносний час (години, хвилини, секунди), що відраховується процесором станції;

· біжучий процент завантаження процесора станції, що займається обслуговуванням фізичних ліній, абонентських запитів та комутацією каналів;

· біжучий індекс перевантаження процесора – цілком умовне число, при його постійному наростанні показує можливу відмову процесора від обслуговування абонентських запитів: при нормальній роботі повинно дорівнювати 0, а в окремі моменти не повинно перевищувати 200.0.

Програма “EuroView” має можливість виводити на екран монітора детальну інформацію про біжучий стан будь-якої абонентської або з’єднувальноі лінії станції. Всі лінії станції умовно згруповані в чотири напрямки; як правило в Напрямок1 об’єднані з’єднувальні лінії, а в інші три – абонентські лінії по сотнях. Для того щоб переключитись на вивід інформації про біжучий стан ліній напрямку необхідно одночасно натиснути клавішу ALT та цифрову клавішу, яка співпадає з номером напрямку. Для виходу з програми та повернення на рівень операційної системи необхідно одночасно натиснути клавіші Alt X.

Екран напрямку горизонтально поділено на дві частини: верхня – з чорним тлом та нижня з синім тлом. В верхній частині виводяться умовно-позиційні позначення ліній цього напрямку з кольоровим позначеням стану кожної лінії по десять ліній в стовпчику. В найнижчій стрічці верхньої частини екрану для прикладу виводиться співвідношення між станом лінії та кольором, яким виведено позначення кожної лінії. Умовно-позиційні позначення ліній мають довжину 5-6 символів; перші два символи кодують тип лінії:

Ab – звичайна абонентська лінія;

Vr – віртуальна (не фізична) лінія;

Wm – вхідна лінія міжповерхового ІКМ-тракту;

Im – вихідна лінія міжповерхового ІКМ-тракту;

W0 – вхідна лінія зовнішнього ІКМ-тракту;

I0 – вихідна лінія зовнішнього ІКМ-тракту;

An – віртуальна лінія поверхового автовідповідача.

Четвертий символ кодує місце знаходження плати (або тракту) на поверсі, до якої належить ця лінія; а п’ятий символ – номер лінії на платі або в тракті. Кодування місця плати або тракту:

0 – лінія відноситься до блоку віртуальних ліній;

1 – лінія належить тракту ІКМ-30 №1; знаходиться на платі КВ4;

2…9 – лінія належить відповідному тракту ІКМ-30;

B – лінія знаходиться на платі в позиції №3 справа від плати КВ4;

 

C – лінія знаходиться на платі в позиції №4 справа від плати КВ4;

D – лінія знаходиться на платі в позиції №5 справа від плати КВ4;

E – лінія знаходиться на платі в позиції №6 справа від плати КВ4;

F – лінія знаходиться на платі в позиції №7 справа від плати КВ4;

G – лінія знаходиться на платі в позиції №8 справа від плати КВ4;

H – лінія знаходиться на платі в позиції №9 справа від плати КВ4;

I – лінія знаходиться на платі в позиції №10 справа від плати КВ4;

J – лінія знаходиться на платі в позиції №11 справа від плати КВ4;

K – лінія знаходиться на платі в позиції №12 справа від плати КВ4;

L– лінія знаходиться на платі в позиції №13 справа від плати КВ4;

M – лінія знаходиться на платі в позиції №14 справа від плати КВ4;

N – лінія знаходиться на платі в позиції №15 справа від плати КВ4;

O – лінія знаходиться на платі в позиції №16 справа від плати КВ4;

P – лінія знаходиться на платі в позиції №17 справа від плати КВ4;

Q– лінія знаходиться на платі в позиції №18 справа від плати КВ4.

Номер лінії на платі або в тракті кодується символами:

1…9 – лінія №1…9 на платі або канали №1…9 в тракті;

A,B,C,D,E,F – відповідно лінії (або канали) №10…15;

H,I,J,K,L– відповідно канали №16…20;

M,N,O,P,Q – відповідно канали №21…25;

R,S,T,U,V – відповідно канали №26…30.

Нижня частина екрану напрямку використовується для індикації детального стану будь-якої лінії напрямку. Інформація виводиться в стовпчиках:

· ЛІНІЯ – повна локальна назва і номер лінії;

· СТАН – біжучий стан в якому знаходиться ця лінія;

· БУФЕР НОМЕРУ – останній набраний (чи той що набирається) номер;

· З’ЄДНАННЯ – останнє з’єднання цієї лінії.

Для того щоби дізнатись про детальний стан будь якої лінії напрямку необхідно натиснувши клавіші з стрілками підвести маркер (кольоровий прямокутник в верхній частині екрану) на позначення лінії, стан якої цікавить та натиснути клавішу “пробіл”.

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...