Главная Обратная связь

Дисциплины:


Вимоги до знань та вміньКиївський національний університет імені Тараса Шевченка

 

Філософський факультет

Кафедра історії філософії

Укладач: доц. Бокал Г.В.

 

ФІЛОСОФІЯ СТАРОДАВНЬОГО СВІТУ

Частина І

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

для студентів напряму 6.020301 "Філософія"

 

Затверджено

на засіданні кафедри історії філософії

Протокол № _________

від "______"______________ 2012р.

Зав. кафедри

_____________проф. Ярошовець В.І.

 

Декан філософського факультету

___________проф. Конверський А.Є.

 

КИЇВ – 2012

Робоча навчальна програма з дисципліни „Філософія Стародавнього світу” (Частина І)

 

Укладач: кандидат філософських наук, доцент Бокал Ганна Василівна.

 

Лектор: канд. філос. наук, доцент Бокал Г.В.

Викладач: канд. філос. наук, доцент Бокал Г.В.

 

Погоджено

З науково-методичною комісією

"___"___________ 2012р.

 

Доц. Кравчук А.А.

 


ВСТУП

Дисципліна „Філософія Стародавнього світу” (частина І) є базовою нормативною дисципліною для спеціальності „філософія”, що читається на першому курсі в І семестрі в обсязі 128 годин, серед яких 54 годин аудиторних занять з них 36 годин лекцій, 18 годин семінарських занять і 15 годин самостійної роботи. Закінчується заліком.

Метою і завданням навчальної дисципліни „Філософія Стародавнього світу” є засвоєння змісту філософських розмислів видатних мислителів Стародавнього світу та принципів їх історико-філософської реконструкції.

Предмет навчальної дисципліни „Філософія Стародавнього світу” включає філософські спадщини стародавніх Індії, Китаю та Греції.

Вимоги до знань та вмінь.

Студент повинен вміти здійснювати самостійний аналіз змісту філософських текстів Стародавнього світу, свідомо обирати методи історико-філософської реконструкції, знати головні положення філософської спадщини тогочасних мислителів.

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі спеціальності.Нормативна навчальна дисципліна „Філософія Стародавнього світу” є складовою циклу професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр”.

Система контролю знань та умови складання іспиту.Навчальна дисципліна „Філософія Стародавнього світу” оцінюється за модульно-рейтинговою системою. Вона складається з 3 модулів.

Результати навчальної діяльності студентів оцінюються за 100 – бальною шкалою.

Форми поточного контролю: оцінювання доповідей виконаних під час практичних занять і опитуваннях. Студент може отримати максимально 5 балів за доповідь на семінарі та один бал за участь у обговоренні.Формою контролю є залік, вагове співвідношення (у відсотках) модульного та підсумкового контролю встановлюється 80% : 20%.

 

  Змістовий модуль 1 (ЗМ1) Змістовий модуль 2 (ЗМ2) Змістовий модуль 3 (ЗМ3) Підсумкова модульна контрольна робота Залік Разом (підсумкова оцінка)
Вагові коефіцієнти (%) 25% 20% 35%   20% 100%
Оцінка (бали) 0-25 0-20 0-35 (0-20) 0-20 0-100

 

Поточний контроль:

Вид роботи Мін. кількість балів за вид роботи Макс. кількість балів за вид роботи Макс. кількість балів за ЗМ
Доповідь на семінарському занятті
Доповнення на семінарському занятті
Перша модульна контрольна робота
Друга модульна контрольна робота
Третя модульна контрольна робота
Всього

 

Розрахунок підсумкової оцінки за курс:

ПО=ЗМ1 + ЗМ2 +іспит

Студент допускається до складання заліку за умови, якщо він набрав мінімальний бал - не менше 40 балів((60-20)=40).

 

При цьому, кількість балів відповідає оцінці:

За 100 бальною шкалою За національно шкалою
90-100 відмінно зараховано
85-89 добре
75-84
65-74 задовільно
60-64
35-59 незадовільно незараховано
1-34

 

 

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...