Главная Обратная связь

Дисциплины:


Нейтральні операціїОбсяги неформальної торгівлі розраховуються на основі серії експертних оцінок. За однією з них на підставі інформа­ції про кількість фізичних осіб, що перетинають митний кордон України, визначається кількість осіб, які займаються нефор­мальною торгівлею. Упроваджено диференційований підхід залежно від мети поїздки та країни, через кордон якої здійснюється перетин (за даними Держкомкордону України), і середньої суми іноземної валюти, що ввозиться та вивозиться з розрахунку на одну особу. Висловлено припущення щодо кількості осіб, які займаються торгівлею в загальній кількості тих, хто від'їжджає за кордон у приватних справах та у складі туристичних груп. Вартісний норматив ввезення товару визна­чається, як правило, відповідно до граничної норми, встановле­ної Держмитслужбою України, що не обкладається ввізним

митом. До цієї інформації додається вартість товару, ввезено­го з перевищенням граничної норми, з якого стягується ввізне мито (на основі даних Держмитслужби України про суми стяг­нення податків з фізичних осіб, що займаються торгівлею).

Національним банком України започатковано методику проведення експертної оцінки визначення імпортної продукції в неорганізованому товарообігу на внутрішньому ринку (за оцінками — близько 80%). Крім того, враховуються показни­ки торгівлі автотранспортом. Держмитслужба України здій­снює облік ввезення на територію України транспортних за­собів фізичними особами. Відповідно до постанов Кабінету Міністрів України "Про мінімальну митну вартість імпорт­них автомобілів та шин до них" від 24 жовтня 1996 р. №1282 та "Про внесення змін та доповнень до деяких постанов Ка­бінету Міністрів України" від 16 лютого 1998 р. №146 вста­новлено коефіцієнти визначення мінімальної митної вартості імпортних автомобілів залежно від терміну їх перебування в користуванні. За цією шкалою мінімальну вартість автомобі­ля встановлено на рівні 5000 дол. США для автомобілів, що перебували в користуванні понад чотири роки. За даними митної статистики, автомобілі, які перебували в користуванні понад чотири роки, становлять 81,5% від загальної кількості. Слід зазначити, що за експертними оцінками, імпорт запчас­тин до автомобілів, що ввозяться фізичними особами, прак­тично дорівнює вартості ввезених автомобілів.

При складанні платіжного балансу із статті "Імпорт товарів" вилучається вартість перевезення та страхування, оскільки за цією позицією методологія складання торговельного балансу та статті "Товари" платіжного балансу відрізняються. Згідно з методологією складання платіжного балансу у вартості як екс­порту, так і імпорту товарів обліковується лише вартість то­варів та витрати на транспортування цих товарів до митного кордону країни-експортера, а також вартість навантаження на борт транспортного засобу, яке здійснюється на митному кор­доні країни-експортера (ціна fob). Згідно з методологією скла­дання торговельного балансу імпорт обліковується за ціною CIF. Статтю "Послуги" Національний банк України формує в основному за власною базою даних. Оскільки дані банківської звітності протягом тривалого часу є більш докладними по­рівняно з даними Держкомстату України щодо зовнішньої торгівлі послугами (це твердження є особливо правильним щодо імпорту послуг), для складання платіжного балансу ви­користовується інформація НБУ.До статті "Доходи" відповідно до міжнародної практики включено не лише дані про оплату праці, дивіденди з прямих та портфельних інвестицій, відсотки від залученого капіталу, а й дані про відсотки, що мають бути сплачені у звітному періоді. Отже, йдеться не тільки про фактично сплачені відсот­ки, а й про виконання графіка відповідних платежів. Саме вони дають уявлення про розміри реальних прибутків та ви­трат відповідно від наданого та залученого капіталу.

Трансферти характеризують некомпенсовану передачу Україні матеріальних та фінансових цінностей із-за кордону. У платіж­ному балансі розрізняють поточні та капітальні трансферти. Поточні трансферти збільшують рівень доходу та споживання товарів і послуг країни-реціпієнта і зменшують доход та по­тенційні можливості країни-донора. Поточні трансферти наво­дяться в рахунку поточних операцій та складаються за даними банківської звітності, інформацією Національного агентства України з питань розвитку та європейської інтеграції, OECD.

Баланс руху капіталів і фінансових ресурсів складається із двох основних розділів: 1) рахунку капіталу, в якому врахову­ються трансферти капіталу та придбання (реалізація) нефінан­сових активів, і 2) фінансового рахунку, в якому відображені прямі, портфельні та інші інвестиції, а також резервні активи.

У зв'язку з тим, що переміщення капіталу, особливо корот­кострокового, не завжди можна точно врахувати, розділ "Ба­ланс руху капіталу та фінансових ресурсів" включає статтю "Помилки та упущення".

У розділі "Резерви" наводяться дані про ліквідні валютні активи Національного банку у вільно конвертованій валюті в банках-нерезидентах, у золотих запасах Національного банку України, активах у Міжнародному валютному фонді у вигля­ді резервної позиції та спеціальних прав запозичення. До скла­ду офіційного валютного резерву України не включено вимоги Національного банку у вільно конвертованій валюті до банків-резидентів та кредити Міністерства фінансів України.

 

 

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...