Главная Обратная связь

Дисциплины:


Темперамент та його характеристикаТемперамент характеризує індивіда з боку динамічних особливостей його психічної діяльності, тобто за показниками темпу, швидкості, ритму, інтенсивності, енергійності, емо­ційності. Психофізіологічний аналіз структури темпераменту дає змогу виділити 3 головних його компоненти, які виявляються в загальній активності індивіда, його моториці та емоційності.

Загальна активність індивіда полягає в тенденції осо­бистості до самовираження, оволодіння та перетворення зов­нішньої дійсності. Ступінь активності індивіда може бути різний — від млявості, інертності та пасивного споглядання на одному полюсі до найвищих рівнів прояву енергії, стрім­кості дій — на іншому.

Динаміка психічних станів актуалізується за допомогою моторики. Серед динамічних якостей рухового компонента слід виділити такі ознаки м'язового руху, як швидкість, си­ла, різкість, ритм, амплітуда. Сукупність особливостей м'я­зової та мовленнєвої моторяки легше піддається спостере­женню і тому частіше, ніж інші показники, використову­ється для оцінки темпераменту.

Емоційністьяк компонент темпераменту являє собою комплекс властивостей, що характеризує особливості ви­никнення, перебігу і згасання різних почуттів, афектів та настроїв. Основними характеристиками емоційності є враз­ливість, імпульсивність та емоційна лабільність (нестабіль­ність).

Так, для холеричноготемпераменту характерні високий рівень нервово-психічної активності та енергії дій, різкі ру­хи, а також сила, імпульсивність і яскрава виразність емо­ційних переживань. Якщо немає адекватного виховання, в рисах поведінки холерика можуть закріпитись такі риси, як нестриманість, гарячковість, нездатність до самоконтролю в емоціогенних умовах. Сангвінічному темпераменту притаманні висока нервово-психічна активність, різноманітність та багатство міміки і рухів, емоційність, вразливість і лабільність. Водночас переживання сангвініка неглибокі, а його рухливість при нега­тивних виховних впливах призводить до втрати необхідної зосередженості, до поспіху, а іноді й поверховості. Меланхолійний темперамент пов'язується з низьким рів­нем нервово-психічної активності, стриманістю та приглушеністю моторики й мовлення, значною емоційною реак­тивністю, глибиною і стійкістю почуттів при слабкому зов­нішньому їх виявленні. Тому за недостатнього виховного впливу в меланхоліка можуть розвинутися підвищена емо­ційна вразливість, замкненість і відчуженість, схильність ж тяжких внутрішніх переживань, які не відповідають об'єк­тивній дійсності. Флегматичний темперамент характеризується такими озна­ками поведінки, як низький рівень активності та невмінні переключатись, повільність і спокій у діях, міміці та мов­ленні, рівність, сталість, глибина почуттів і настроїв. При неадекватному вихованні у флегматика можуть розвинутися такі негативні риси, як млявість, збідненість та слабкість емоцій, схильність лише до звичних дій.29. Властивості темпераменту.

Властивостями темпераменту є:

1. активність — властивість, яка свідчить про динаміку енергетичної напруженості життяіндивіда. Активна людина І завжди чимось зайнята, кудись поспішає, рухається. Протилежною властивіс-тю є пасивність, носій якої характеризується байдужістю, млявістю, бездіяльністю. Це стосується як зовнішньої, так і внутрішньої діяльності.

2. Реактивність— властивість,яка характеризує інтенсивність реагування індивіда на зміни ситуації життя. Високореактивні люди відразу ж, під безпосереднім впливом обставин, здійснюють якісь, найчастіше мимовільні дії. Низькореактивні, навпаки, виявляють обачність, прагнуть осмислити можливі наслідки своєї поведінки, їм притаманні вповільненість процесів діяльності, запізнення з прийняттям рішення. Головним показником реактивності є час, що минає від якоїсь події до початку відповідної поведінки. Загалом активність і реактивність пе­ребувають між собою в обернено пропорційних зв'язках: чим активнішою за темпераментом є людина, тим вона менш реактивна.

3. Сенситивність— властивістьтемпераменту, що виявляється у ступені чутливості індивіда до певних подій. Високосенситивні люди сором'язливі, вразливі, схильні до зосеред­ження на минулому, переживання можливих неприємностей, усвідомлен­ня власних недоліків, в них підвищена вимогливість до себе, знижений рівень домагань. Натомість особам з низькою сенситивністю притаманні переважно протилежні властивості. Показником сенситивності є та най­менша сила зовнішнього впливу, яка спричинює відповідну реакцію інди­віда.

4.Темп реакційвиявляється насамперед у швид­кості перебігу різних психічних явищ і виразно характеризує динамічний бік життя людини. Його показниками є швидкість переробки інформації, що впливає на органи чуттів, час розв'язування задачі, динаміка запам'я­товування, забування, відтворення, швидкість прийняття рішення. Встановлено, що темп реакцій стійко пов'язаний з характеристиками біоелектричної активності мозку, зокрема з рівнем просторово-часової синхронізації електроенцефалограми.

5. Пластичність— показ­ник ступеня пристосування людей до змін умов життя. За необхідності пластичні особи швидко змінюють спосіб життя, переходять від однієї діяльності до іншої. Завдяки цьому вони легко пристосовуються, рідше конфліктують з довколишніми. Водночас ригідні— непластичні особи, що тяжіють до усталених способів діяльності, хоча це й не сприяє її ефективності в нових умовах.

6. Екстраверсіясвідчить про переважну орієнтацію індивіда на довколишні об'єкти. Протилежною властивістю є інтроверсія — зосередження індивіда на власному внутрішньому світі. Екстравертам притаманні імпульсивність, ініціативність, гнучкість поведінки, комунікативність. Якщо екстраверсія ґрунтується на сильній нервовій сис­темі, то інтроверсія — на слабкій. Екстраверти пластичніші, інтро­верти — вигідніші.

7. емоційність— властивість темпераменту,яка вказує на швидкість виникнення і перебігу емоцій. При цьому емоційна нестійкість (не­стабільність) є свідченням високої швидкості, а емоційна стійкість (стабільність) — низької

8. Тривожність— це очікування людиною несприятливого розвитку подій, до яких вона причетна. Як правило, високотривожні люди емоційно нестійкі. Низькотривожні люди більш упевнені в своїх силах, а тому з меншими зусиллями долають труд­нощі, що трапляються на їхньому шляху, емоційно стійкі в ситуаціях, які зачіпають їхні потреби. Проте вони менш пластичні й більш реактивні.

Більшість властивостей темпераменту підлягають очевидному гене­тичному контролю.

Отже, темперамент— це сукупність певних властивостей, які досить стійко характеризують динамічні особливості психіки індивіда. У кожному випадку це зафіксована у вигляді психологічного поняття форма прояву притаманного конкретному індивіду способу життя

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...