Главная Обратная связь

Дисциплины:






Облік цінних паперів



ПСБО № 12 визначає методологію формування в бухгалтерському обліку інформації про фінансові інвестиції. Фінансові інвестиції –господарські операції , які передбачають придбання корпоративних прав, цінних паперів та інших фінансових інструментів. Фінансові інвестиції поділяються на:

Прямі – це господарська операція, яка передбачає внесення грошових коштів або майна до статутного капіталу юридичної особи в обмін на корпоративні права.

Портфельні інвестиції – передбачають придбання цінних паперів , інших фінансових активів за кошти на фондовому ринку.

За П(С)БО № 2 фін.інв. –активи, які утримуються підприємством з метою збільшення прибутку, %, дивідендів тощо, зростання вартості капіталу або інвестиційний вклад для інвестора.

Залежно від того на які терміни підприємство здійснює інвестиції вони поділяються на: довгострокові (14 рахунок) більше 1 року, короткострокові (35 рахунок) – до 1 року.

Фінансові інвестиції оцінюються та відображаються в бухгалтерському обліку за собівартістю. Собівартість фінансових інвестицій складається з: ціни придбання, комісійної винагороди, мита, податків, зборів та інших обов’язкових платежів. Якщо ФІ купуються шляхом обміну на цінні папери власної емісії, то собівартість їх визначається за справедливою вартістю цих паперів. Якщо ФІ купуються шляхом обміну на інші активи, то собівартість їх визначається за справедливою вартістю цих активів.

Дивіденди, %, роялті, що підлягають отриманню за ФІ відображаються в БО як фінансовий дохід інвестора.

1. Д361 (377) К741 Дохід від реалізації ФІ

2. Д971 К35 (14) Відображена баланс. вартість реалізованих ФІ

3. Д793 К441 Одержано прибуток від ФІ

4. Д442 К793 Одержано збиток (бухгалтерська довідка)

Синтетичний облік фінансових інвестицій ведеться в журналі ордері № 4, відомість аналітичного обліку фінансових інвестицій – Відомість 4.2.

Рахунок 35 та 14 є активні. По дебету відображається придбання фінансових інвестицій, а по кредиту – їх зменшення вартості та вибуття.

 

Види цінних паперів:

§ Акція – це безстроковий цінний папір, що засвідчує внесок до статутного капіталу акціонерного товариства і дає право на отримання частини доходу акціонерного товариства у вигляді дивідендів, а також на участь в управління товариством. Розрізняють привілейовані та прості акції.

§ Облігація – цінний папір, що засвідчує внесення його в власником грошових коштів і підтверджує зобов’язання відшкодувати йому номінальну вартість цього цінного паперу у передбачений в ньому термін, з виплатою фіксованого відсотка. Якщо інше не передбачено умовами випуску.

§ Казначейські зобов’язання – вид цінних паперів на пред’явника, що засвідчують внесення їх власниками грошових коштів до бюджету і дають право на отримання фінансового доходу.



§ Депозитний сертифікат – свідоцтво банку про терміновий процентний внесок, що засвідчує право вкладника( тільки юридичної особи) на одержання після встановленого терміну суми внеску і відсотків по ньому. Депозитні сертифікати може випускати тільки банк в письмовій формі.

Типова кореспонденція рахунків з обліку фінансових інвестицій:

1. Д371 К311, 301 Проведена передоплата продавцю при придбанні цінних паперів. Підстава – виписка банку, ВКО, платіжне доручення.

2. Д685 К311, 301 Сплачено фін. посереднику за послуги по купівлі ЦП (брокеру)- ВКО

3. Д 14, 35 К 685 Отримано придбані цінні папери. Підстава – цінні папери.

4. Д14, 35 К685 Спрямовано витрати на оплату послуг посередника на збільшення вартості придбання ЦП (рахунок-фактура, акт надання послуг)

5. Д641 К685 Відображено податковий кредит з ПДВ у вартості послуг посередника (податкова накладна - оригінал)

6. Д14 К35 Переведено довгострокову ФІ в поточну (договір)

7. Д14(35) К41(42,46) Відображено одержані ФІ в обмін на акції під-ва власної емісії (цінні папери, договір ЗЕД)

8. Д351(141) К501(601) Придбано цінні папери за рахунок кредитів банку (цінні папери, кредитний договір, виписка банку)

9. Д952 К14(35) Відображено премію (розрахунок бухгалтерії, цінні папери)





sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...