Главная Обратная связь

Дисциплины:


Облік наявності та руху малоцінних та швидкозношувальних предметівДо малоцінних та швидкозношуваних предметів належать предмети, що використовуються протягом не більше одного року або нормального операційного циклу, якщо він більше одного року, (окрема: інструменти, господарський інвентар, спеціальне оснащення, спеціальний одяг тощо.

Малоцінні та швидкозношувані предмети за своєю функціо­нальною роллю в підприємстві є такими ж засобами праці, як і основні засоби (використовуються в процесі виробництва без зміни натуральної форми і поступово зношуються), але мають і особливості оборотних засобів.

Відповідно до раніше діючого Положення про організацію бухгалтерського обліку і звітності в Україні № 250 від З квітня 1993 р. (з липня 1999 р. не діє), зі складу основних засобів відособлювалися й відносилися до категорії МШП та обліковувалися на підприємствах, в установах як засоби в обігу:

1) предмети терміном служби менше одного року, незалежно від їх вартості;

2) предмети вартістю за одиницю;

3) знаряддя лову (трали, неводи, сіті та інші), незалежно від вартості і терміну служби;

4) бензомоторні пилки, сучкорізи.

5) спеціальні інструменти і спеціальні пристосування (для серійного і масового виробництва певних виробів або для виготовлення індивідуального замовлення незалежно від вартості);

6) спеціальний одяг, спеціальне взуття, а також постільні речі незалежно від їх вартості і терміну служби;

7) формений одяг, призначений для видачі працівникам підприємства, а також одяг і взуття в закладах охорони здоров'я, освіти, соціального захисту, що утримуються за рахунок бюджету, незалежно від вартості і терміну служби;

8) тимчасові (не титульні) споруди, пристосування і пристрої, витрати на зведення яких включаються до собівартості будівельно-монтажних робіт (з 01.01.2000 р. терміном служби до 1 року);

9) тара для зберігання товарно-матеріальних цінностей на складах або для здійснення технологічних процесів вартістю в межах ліміту, встановленого в п. 2, за вартістю придбання або виготовлення;

10) предмети, призначені для видачі напрокат, незалежно від вартості.

Виділення зі складу основних засобів зазначених предметів у особливу групу, незважаючи на такий же характер їх використання в підприємстві, як і основних засобів, зумовлено двома причинами.

По-перше, таке виділення очищує категорію основних засобів від усякого роду дрібних предметів, коли є можливість легко їх замінити іншими з невеликим, як правило, терміном служби. У складі основних засобів при такому виділенні з їх складу малоцінних та швидкозношуваних предметів залишаються предмети, що утворюють виробничо-технічну базу підприємства.

По-друге, таке виділення дає можливість підприємству купувати (поновлювати) малоцінні та швидкозношувані предмети за рахунок своїх оборотних коштів таким же чином, як і матеріали, в той час, як основні засоби поновлюються лише шляхом капітальних вкладень за рахунок спеціального фінансування.Малоцінні та швидкозношувані предмети належать до складу оборотних засобів.

Таким чином, за своїм характером малоцінні та швидкозношувані предмети аналогічні основним засобам, а з точки зору порядку придбання їх - аналогічні матеріалам.

Цим проміжним станом між основними засобами і матеріалами малоцінних та швидкозношуваних предметів і зумовлюються особливості їх обліку.

Термін експлуатації спецодягу та інвентарю встановлюється керівництвом підприємства, виходячи з професійного досвіду та очікуваних умов з використання активу.

За умови, якщо визначений підприємством термін експлуатації активів не перевищує одного операційного циклу чи 12-ти місяців з дати Балансу, то такі предмети є малоцінними швидкозношуваними предметами і належать до рахунку №22. В момент передачі до експлуатації вартість МІІІП списують на витрати звітного періоду з подальшим веденням оперативного кількісного обліку таких предметів за місцем експлуатації та відповідальними особами впродовж терміну їх фактичного використання (п. 23 П(С)БО 9 "Запаси"),

Якщо встановлений підприємством термін експлуатації спецодягу та інвентарю перевищує один операційний цикл чи 12 місяців з дати Балансу, то вони визнаються необоротними матеріальними активами, на які поширюється дія П(С)БО 7 "Основні засоби" і спецодяг обліковується на субрахунку №112 "Малоцінні необоротні матеріальні активи", а інвентарна тара на субрахунку №115 "Інвентарна тара". Інші види інвентарю можуть включатися до основних засобів (рах.№10 "Основні засоби") чи до інших необоротних матеріальних активів (субрахунок №112"Малоцінні необоротні матеріальні активи"). Всі ці особливості встановлюються у обліковій політиці підприємства.

Д 22 К 631 придбані і оприбутковані МШП без попер.плати(рах-факт, под.накл.,акт про прийняття цінностей)

Д 22 К 301 Сплачені придбані МШП за готівку(накладна, видатковий касовий ордер)

Д 22 К 372 придбані і оприбутковані запаси підзвітними особами(авансовий звіт)

Д 20 К 22 на склад надішли лом і ганчір*я від вибухлих внаслідок зносу МШП(Акт)

Д 23 К 22 відпущено зі складу МШП для власних потреб на вирво


Облік зносу ОЗ

Основні засоби підлягають фізичному зносу як у процесі їх використання, так і при їх бездіяльності. На розміри фізичного зносу основних засобів у процесі їх використання можуть впливати такі фактори:

- ступінь навантаження виробничих засобів у процесі виробництва, що залежить від кількості змін і годин роботи за добу, тривалості праці впродовж року, інтенсивності праці;

- якість основних засобів;

- особливості технологічного процесу і ступінь захисту основних від впливу зовнішніх умов (температура, вологість, атмосферні опади тощо);

- якість догляду за основними засобами;

- кваліфікація робітників і ставлення їх до основних засобів.

Основні засоби зношуються не тільки фізично (наприклад, машини, обладнання тощо), а й стають відсталими за своєю технічною характеристикою, а також економічною ефективністю, тобто підлягають моральному зносу.

Моральний знос зумовлюється двома факторами: зростанням продуктивності праці і темпами технічного прогресу. Поява більш досконалих зразків обладнання й інших видів основних засобів веде доморального зносу діючих основних засобів і зниження продуктивності праці.

Знос під дією сил природи пов'язаний із впливом зовнішніх факторів і призводить до передчасного старіння основних засобів.

Правильне визначення ступеня зносу основних засобів має дуже важливе значення для економіки виробництва, для визначення відновлюваної вартості основних засобів і розміру амортизаційних відрахувань.

Фізичний знос основних засобів може бути визначений відповідно дотермінів їх служби за допомогою формули:

3 = Тфих100%,:

де 3 — знос основних засобів, %;

Тф - фактичний термін служби (роки);

Тн - термін служби основних засобів за встановленою нормою (амортизаційний період), роки.

Проте найбільш правильно можна визначити фізичний знос основних засобів шляхом обстеження технічного стану обєкта в натурі (вузлів, частий і обєкта в цілому). Водночас доцільно визначити ступінь зносу і за термінами служби.

Фізичний і моральний знос основних засобів впливає на зменшення їх відновлювальної вартості.

За чинними раніше законодавчими нормами знос і амортизація нараховувалися за різними обґрунтованими нормами і обліковувалися на різних рахунках бухгалтерського обліку,

Згідно з Законом України "Про оподаткування прибутку підпри­ємств" №283/97-ВР від 22 травня 1997 р. норми зносу і амортизації встановлені єдині за відповідними групами і обліковуються за діючим Планом рахунків бухгалтерського обліку на одному рахунку №13 "Знос (амортизація) основних засобів.

бухгалтерський облік зносу(амортизації) необоротних активівведеться на пасивному рахунку №13 "Знос (амортизація) необоротних активів", на якому відкрито субрахунки:

№131"Знос (амортизація) основних засобів";

№132"Знос (амортизація) необоротних матеріальних активів";

№133"Знос (накопичена амортизація) нематеріальних активів".

Нарахування амортизації здійснюється за рахунок витрат ви­робництва (витрат обігу у торгівлі). Документами, що підтверджують право на списування нарахованої амортизації на витрати, є Акт введення в експлуатацію основних засобів.

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...