Главная Обратная связь

Дисциплины:


Облік поточних фінансових інвестиційОблік операцій з поточними фінансовими інвестиціями відображається на рахунку 35 «ПОТОЧНІ ФІ»

Придбання (надходження) фінансових інвестицій відображається по дебету рах.35 "Поточні фінансові інвестиції" в кореспонденції з кредитом наступним рахунків: 162 "Довгострокові векселі одержані" - придбання в обмін на довгостроковий вексель; 18 "Інші необоротні активи" – в обмін на інші необоротні активи; ЗО "Каса", 31 "Рахунки в банках" - за цільові кошти; 36 "Розрахунки з покупцями та замовниками", 37 «Розрахунки з різними дебіторами" — надходження в погашення дебіторської заборгованості; 46 "Неоплачений капітал" — одержання фінансової інвестиції і і внеску до статутного капіталу; 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" - придбання в кредит тощо.

Витрати, понесені при придбанні фінансових інвестицій (сплата комісійних, податки, збори, інші витрати, безпосередньо пов'язані з придбанням фінансової інвестиції), які включаються в первісну вартість цих інвестицій, відображаються по дебету рахунку 35 "Поточні фінансові інвестиції" та по кредиту відповідних рахунків розрахунків з кредиторами, бюджетом тощо.

Сума збільшення балансової вартості фінансових інвестицій, що відображаються за справедливою вартістю (крім інвестицій, що обліковуються за методом участі в капіталі) відображається у складі інших доходів бухгалтерською проводкою: Д-т рах. 35 "Поточні фінансові інвестиції", К-т рах. 746 "Інші доходи І звичайної діяльності" - на суму дооцінки; Зменшення у складі інших витрат проводкою: Д-т рад. 975 "Уцінка необоротних активів і фінансових інвестицій. рах 35 "Поточні фінансові інвестиції' - на різницю між первісною справедливою вартістю.Погашення фінансових інвестицій грошовими коштами відображається по дебету рахунку 35 "Поточні фінансові інвестиції і кредиту рахунків грошових коштів.

Д 311 К 351


Інвентарізація ОЗ

Інвентаризація- це перевірка наявності та стану основних засобів у натурі, Інвентаризація обов'язкова для всіх підприємств (державної та інших форм власності).

Проведення інвентаризації покладається на призначену керівником підприємства комісію з участю в ній головного (старшого) бухгалтера.

Інвентаризацію ОЗ слід провадити відповідно до Інструкції з інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів, розрахунків та інших статей балансу, затвердженої Наказом Головного управління Державного казначейства України № 90 від 30.10.98 р. До початку інвентаризації слід перевірити:- наявність і стан реєстрів обліку (карток, книг, описів тощо);

- наявність і стан технічних паспортів та іншої технічної документації

- наявність документів на основні засоби, що здані чи прийняті установою в оренду, на зберігання, на тимчасове користування. За відсутності документів слід забезпечити їх отримання чи оформлення.

При виявленні розходжень і неточностей у бухгалтерському обліку або технічній документації необхідно до цих документів внести відповідні виправлення й уточнення.

Під час інвентаризації комісія в обов'язковому порядку проводить перевірку відповідності технічної документації, записує в описи повні найменування цих об'єктів та їхні інвентарні номери. У разі відсутності технічної документації про це вказується в описах — у графі "Примітка".

Машини, обладнання та інші об'єкти перевіряються за заводськими номерами і заносяться в описи окремо, із зазначенням інвентарного номера.

Основні засоби записуються в описі під найменуванням відповідно з основним призначенням об'єкта.

Присвоєні об'єктам (предметам) основних засобів інвентарні номери не повинні змінюватися.

Оцінка виявлених і не врахованих з моменту проведення останньої інв..об'єктів має бути проведена за справжньою вартістю, а знос слід визначити за справжнім технічним станом об'єктів з оформленням даних оцінки та зносу відповідними актами.

ОЗ реєструються в описи під найменуванням відповідно до основного призначення об'єкта. Об'єкт, що пройшов відновлення, реконструкцію, розширення чи переобладнання, внаслідок мого змінилося його основне призначення, вноситься до опису під найменуванням, що відповідає новому основному призначенню.

У випадках, коли проведені капітальні роботи (надбудова Поверхів, прибудова нових приміщень та інше) або часткова ліквідація будівель і споруд (злам окремих конструктивних елементів) не відображені в бухгалтерському обліку, комісія повинна за відповідними документами визначити суму збільшення або зменшення балансової вартості об'єкта і привести в описі дані про проведені зміни. Водночас комісія повинна встановити винних осіб і причини, з яких конструктивні зміни об'єктів не найшли відображення в обліку.

При виявленні об'єктів (предметів), не відображених в обліку, а також об'єктів (предметів) з відсутніми в обліку даними, що їххарактеризують, комісія повинна включити до опису відсутні відомості і технічні показники цих об'єктів (предметів).

На основні засоби, які непридатні до експлуатації і не підлягають відновленню, складається окремий опис із зазначенням часу введення в експлуатацію та причин, що призвели ці об'єкти до стану непридатності.

Списання таких об'єктів провадиться у порядку, встановленому Типовою інструкцією

Інвентаризація основних засобів провадиться не раніше 1 жовтня.

Обробка результатів інвентаризації полягає у регулюванні розходжень фактичної наявності основних засобів з даними бухгалтерського обліку, встановленими при інвентаризації.

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...