Главная Обратная связь

Дисциплины:


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИМіністерство освіти і науки, МОЛОДІ ТА СПОРТУ України

ДВНЗ «Криворізький НАЦІОНАЛЬний університет»

Кафедра обліку, аудиту і фінансового аналізу

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання індивідуальної роботи

з дисципліни «Облік і звітність в оподаткуванні»

для студентів напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит»

денної форми навчання

Кривий Ріг

Укладач:

Семеняка Т.В., асистент

 

Відповідальний за випуск: Нусінов В.Я., д.е.н., проф.

Рецензент: Лобов С.П., к.е.н., доц.

 

 

Методичні вказівки містять теоретичні та практичні завдання з дисципліни, які необхідно виконати студентам денної форми навчання згідно з навчальним планом. Виконання даних завдань сприяє всебічному розвитку у майбутніх фахівців творчої активності, самостійності, що є неодмінною умовою придбання високого рівня кваліфікації.

Методичні вказівки рекомендовано студентам денної форми навчання для виконання індивідуальної роботи. Наведено список рекомендованої літератури

 

 

Розглянуто Схвалено
на засіданні кафедри на вченій раді
обліку, аудиту і фінансового аналізу інженерно-економічного факультету
   
Протокол № 1 Протокол № 1
від 29.08.2012 р. від 30.08.2012 р.

ЗМІСТ

стор.

Вступ………………………………………………………………................................4

Методичні вказівки до виконання індивідуальної роботи……………………….....6

Завдання індивідуальної роботи………………………………………………………8

Варіант 1…………………………………………………………………………..........8

Варіант 2………………………………………………………………………...………9

Варіант 3……………………………………………………………………………….10

Варіант 4……………………………………………………………………………….11

Варіант 5……………………………………………………………………………….12

Варіант 6……………………………………………………………………………….13

Варіант 7……………………………………………………………………………….14

Варіант 8……………………………………………………………………………….15

Варіант 9……………………………………………………………………..………...16

Варіант 10………………………………………………………………………...........17

Варіант 11……………………………………………………………………………...18

Варіант 12………………………………………………………………………...........19

Варіант 13……………………………………………………………………………...20

Варіант 14……………………………………………………………………………...21

Варіант 15……………………………………………………………………………...22

Варіант 16……………………………………………………………………………...23

Варіант 17………………………………………………………………………...........24

Варіант 18………………………………………………………………………...........25

Варіант 19……………………………………………………………………………...27

Варіант 20……………………………………………………………………………...27Завдання 3…………………………………………………………………………...…28

Критерії оцінювання індивідуальної роботи……………………………………......35

Список рекомендованої літератури…………………………………………..……...36

Додатки………………………………………………………………………………...40

 

ВСТУП

У розвинутих ринкових відносинах податковий облік стає одним із основних видів обліку в державі. У наш час в Україні він є домінуючим на рівні підприємств. Це пов’язано з тим, що закони, які приймаються з оподаткування, зобов’язують вести бухгалтерський облік своєї діяльності з обов’язковим дотриманням вимог фіскальної (податкової) служби України. Причому податковим адміністраціям за порушення в обліку дано право накладати штрафи на посадових осіб підприємств незалежно від форми власності.

Теоретичною основою податкового обліку є економічна теорія. Методологічну основу становить діалектичний метод пізнання суспільства. Це дає змогу розглядати питання податкового обліку на наукових засадах і як напрацьованих протягом розвитку обліку, так і на сучасних досягненнях науки і практики, включаючи подальший розвиток системи обліку у відповідності зі змінами до законодавчо-нормативної бази.

У ринкових умовах господарювання змінюються підходи і принципи щодо справляння податків та податкових платежів. Важливе значення при цьому повинно надаватися підготовці фахівців з оподаткування та податкового регулювання, що мають глибокі теоретичні знання та практичні навички, можуть узагальнити набутий вітчизняний та зарубіжний досвід і творчо підійти до розв'язання складних завдань сьогодення у сфері управління оподаткуванням.

Мета дисципліни - надання прикладних знань про організацію та облік нарахування податків та податковий контроль, набуття умінь роз’яснювати та впроваджувати положення податкового законодавства в конкретних господарських ситуаціях, приймати необхідні управлінські рішення задля оптимізації податкової політики підприємства.

Опанування основних тем дисципліни «Облік і звітність в оподаткуванні» дозволить краще зрозуміти сутність та призначення системи оподаткування, принципи її організації та виконувані функції. Разом з тим, достатньо доступно викладені актуальні проблеми формування податкової політики, які б дозволили сформувати у студентів практичні навички та вміння щодо справляння податків та податкових платежів.

Індивідуальна робота студента є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом та засвоєння вмінь, знань та навичок у час, вільний від обов'язкових навчальних занять і основним шляхом формування таких рис особистості, як самостійність, активність, ініціативність, творчість тощо

Метоюорганізації індивідуальної роботи студентів є всілякий розвиток у майбутніх фахівців творчої активності, самостійності, що є неодмінною умовою придбання високого рівня кваліфікації

Задачамиреалізації мети індивідуальної роботи студентів є:

- виховання самостійності та творчого підходу до оволодіння знаннями;

- набуття всебічних та глибоких знань,

- набуття вміння самостійно підходити до вирішення економічних проблем, відстоювати свої переконання;

 

 


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Індивідуальна робота студентів виконується студентами групи для їхнього ефективного саморозвитку. Ця робота здійснюється з метою вдосконалення знань студентів.

Проведення індивідуальної роботи підпорядковується графіку, який розробляється у відповідності з основними темами дисципліни.

На виконання індивідуальних домашніх завдань за основними темами дисципліни за графіком самостійної роботи відведено 10 годин. В межах цього часу передбачається виконання одного індивідуального завдання, яке виконується студентом самостійно у відповідності до індивідуального завдання.

Результати виконаних завдань оформляються у вигляді звіту у терміни, визначені згідно графіка самостійної роботи протягом семестру і надаються викладачеві, який проводить практичні заняття.

Підготовка індивідуального навчально-дослідного завдання (далі - ІНДЗ) передбачає:

- систематизацію, закріплення, розширення теоретичних і практичних знань з дисципліни та застосування їх при вирішенні конкретних виробничих ситуацій;

- розвиток навичок самостійної роботи з літературними джерелами та звітністю підприємства.

ІНДЗ з дисципліни «Облік і звітність в оподаткуванні» видається студенту викладачем на початку вивчення семестру.

ІНДЗ виконується студентом самостійно при консультуванні викладачем протягом вивчення дисципліни відповідно до графіка навчального процесу.

Кожен студент виконує ІНДЗ, що складається з двох частин і відповідає програмі дисципліни «Облік і звітність в оподаткуванні»:

1. Теоретична частина.

2. Практична частина.

Викладення теоретичного питання (завдання 1) вимагає вивчення лекційного матеріалу та додаткової літератури (підручників, періодичних видань, законодавчих та нормативних актів). У роботі кожне питання повинно бути відокремлене, викладене по суті, чітко сформульоване і логічно завершене. Висновки необхідно обґрунтувати.

Обсяг відповіді на теоретичні питання повинен складати 5 – 10 сторінок рукописного тексту на кожне питання. Якщо відповідь на теоретичне питання містить рисунки та таблиці, які наводяться по тексту, то на них робиться посилання (табл. 1, рис. 1). Кожний рисунок повинен мати назву, яка розміщується під ним. Цифровий матеріал рекомендується оформлювати у вигляді таблиць. Кожна таблиця повинна мати заголовок, який розміщується під словом “таблиця” над відповідною таблицею.

При посиланні на літературні джерела слід наводити порядковий номер по списку використаної літератури, взятий в квадратні дужки.

При виконанні завдання 2 необхідно користуватися рекомендованою літературою та нормативною і законодавчою базою. Відповідь на тестове запитання другого завдання повинна містити вірний варіант відповіді. (Наприклад: Вірна відповідь: а.). Не дозволяється виконання студентами однакових тестових завдань.

Виконання практичної частини завдання 3 повинно містити пояснення ходу розв’язування, розшифровки формул, що використовуються, а також обґрунтовані висновки.

Індивідуальна робота повинна відповідати певним вимогам щодо змісту та оформлення. Робота виконується українською мовою машинописним або машинним (за допомогою комп'ютерної техніки) засобом на одному боці аркушу білого паперу формату А4. Сторінки індивідуальної роботи нумеруються в правому верхньому куту, починаючи з титульного аркуша, на якому номер не проставляється.

Титульний аркуш оформлюється відповідно до встановленої форми (Додаток А). На другому аркуші повинен розміщуватися зміст індивідуальної роботи.

Індивідуальні роботи виконуються студентами за варіантами. Варіант відповідає номеру студента в списку академічної групи.

В кінці роботи необхідно привести список використаної літератури.

Захист індивідуальної роботи відбувається у відповідності з графіком, затвердженим на засіданні кафедри ОАФА. При захисті індивідуальної роботи в короткому виступі (5–7 хв.) необхідно викласти основний зміст роботи, акцентуючи увагу на обґрунтованість висновків по результатам досліджень.

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...