Главная Обратная связь

Дисциплины:


ЗАВДАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИВаріант 1

Завдання 1

1. Система оподаткування в Україні та її характеристика. По­даткова система і податкова політика.

2. Порядок застосування штрафних санкцій за порушення Податкового законодавства

Завдання 2

1. Податкове зобов'язання - це:

а) сума коштів, яку сплачує платник податків;

б) сума коштів, яку сплачує податковий агент;

в) сума коштів, визначена податковим законодавством;

г) сума коштів, визначена платником податнім у податковому векселі та не сплачена в установлений законом строк;

д) все з названого.

2. Великий платник податків - юридична особа, обсяг дохо­ду якої від усіх видів діяльності за останні чотири послідовну податкові (звітні) квартали перевищує:

а) один мільйон гривень;

б) сто мільйонів гривень;

в) двісті мільйонів гривень;

г) п'ятсот мільйонів гривень;

д) один мільярд гривень.

3. Великий платник податків - юридична особа, визначена за ознакою обсягу її доходів від усіх видів діяльності за остан­ні:

а) два послідовні податкові (звітні) квартали;

б) календарний рік (1.01-31.12);

в) чотири послідовні податкові (звітні) квартали;

г) шість послідовних податкових (звітних) кварталів;

д) дванадцять послідовних податкових (звітних) кварталів.

Варіант 2

Завдання1

1. Сутність і види податків. Прямі і непрямі податки, їх сут­ність та об'єкти оподаткування.

2. Порядок обчислення екологічного податку та відображення в обліку, порядок подання звітності та строки сплати.

Завдання2

1. Грошове зобов'язання платника податків - це:

а) сума коштів, яку платник податків повинен сплатити до від­повідного бюджету;

б) сума коштів, яку платник податків повинен сплатити як по­даткове зобов'язання;

в) сума коштів, яку платник податків повинен сплатити як штрафну (фінансову) санкцію;

г) сума коштів, яку платник податків повинен сплатити як санкцію за порушення законодавства в сфері зовнішньое­кономічної діяльності;

д) пропущено одну із ознак грошового зобов'язання платника податків;

є) не пропущено одну із ознак грошового зобов'язання платника податків?

2. Що таке податкова декларація?

а) документ, що подається платником податків до контролюю­чого органу у чинним законодавством строки та за встанов­леною формою, на підставі якого здійснюються нарахуван­ня та сплата податку;

б) зобов'язання платника податків сплатити до бюджетів або державних цільових фондів відповідну суму коштів у поряд­ку та у строки, визначені чинним законодавством;

в) письмове повідомлення контролюючого органу про обов'я­зок платника податків сплатити визначену суму податково­го зобов'язання;

г) документ, що подається платником податків (у тому числі відокремленим підрозділом у випадках, визначених цим Кодексом) контролюючому органу у строки, встановлені за­коном, на підставі якого здійснюється нарахування та/або сплата податкового зобов'язання, чи документ, що свідчить про суми доходу, нарахованого (виплаченого) на користь платників податків-фізичних осіб, суми утриманого та/або сплаченого податку.3. Які органи відповідно до Податкового кодексу України є контролюючими?

а) КМУ, органи СБУ, Державний комітет підприємництва України, органи ДПСУ;

б) органи ДПСУ, Міністерство фінансів України, Державна митна служба, Державний комітет статистики України;

в) КМУ, Міністерство фінансів України, Державне казначей­ство України, органи ДПСУ, Міністерство економіки Украї­ни;

г) органи ДПСУ, митні органи.

Варіант 3

Завдання1

1. Сутність екологічного податку, платники, об'єкти, база та ставку оподаткування.

2. Строки сплати і подання звітності по основних податках і зборах.

Завдання 2

1. Коли нараховується пеня?

а) після повідомлення контролюючого органу про обов'язок платника податків сплатити визначену суму податкового зобов'язання;

б) у день зарахування коштів на відповідний рахунок Держав­ного казначейства України та/або в інших випадках пога­шення податкового боргу та/або грошових зобов'язань;

в) у день проведення взаєморозрахунків непогашених зу­стрічних грошових зобов'язань відповідного бюджету перед таким платником податків;

г) після закінчення встановлених цим Кодексом строків пога­шення узгодженого грошового зобов'язання на суму подат­кового боргу нараховується пеня.

2. Яку відповідальність несуть платники податків за пору­шення законів з питань оподаткування?

а) дисциплінарну, фінансову, кримінальну;

б) адміністративну, кримінальну;

в) адміністративну, кримінальну, фінансову;

г) кримінальну, фінансову.

3. Який розмір штрафу передбачено за неподання або не­своєчасне подання платником податків податкових деклара­цій (розрахунків)?

а) 170 гривень;

б) 340 гривень;

в) 510 гривень;

г) 1020 гривень.

Варіант 4

Завдання1

1. Організація роботи органів ДПС. Права та обов»язки плат­ників податків. Порядок взяття на облік в органах ДПС платників податків.

2. Облік екологічного податку.

Завдання2

1. Який розмір штрафу передбачено за неподання плат­ником податків - фізичною особою декларації чи включення до неї перекручених (недостовірних) даних про суми одержа­них доходів, понесених витрат та якщо такі дії платника при­звели до заниження суми оподатковуваного доходу?

а) 10 відсотків від різниці між заниженою сумою податкового зобов'язання і сумою, визначеною податковим органом;

б) 20 відсотків від різниці між заниженою сумою податкового зобов'язання і сумою, визначеною податковим органом;

в) 25 відсотків від різниці між заниженою сумою податкового зобов'язання і сумою, визначеною податковим органом;

г) 50 відсотків від різниці між заниженою сумою податкового зобов'язання і сумою, визначеною податковим органом.

2. Що є об'єктом оподаткування податку на прибуток під­приємств:

а) прибуток, який визначаєтьсяшляхом зменшення суми ва­лових доходів звітного періоду на суму валових витрат звіт­ного податкового періоду та амортизаційних відрахувань;

б) дохід, який визначається шляхом зменшення суми опера­ційних витрат на суму загальновиробничих витрат звітного податкового періоду;

в) прибуток, який визначається шляхом зменшення суми до­ходів звітного періоду на собівартість реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг та суму інших витрат звіт­ного податкового періоду;

г) прибуток, який визначається шляхом збільшення суми до­ходів звітного періоду на собівартість реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг та суму інших витрат звітного податкового періоду.

3. Що є підставою для визначення доходу платники по­датку на прибуток підприємств?

а) дані фінансової звітності;

б) дані податкової звітності;

в) дані податкових регістрів;

г) дані первинних документів.

Варіант 5

Завдання1

1. Методика розрахунку збору за першу реєстрацію тран­спортного засобу та порядок відображення в обліку нара­хування податку, порядок звітування перед податковими органами.

2. Види обліку та їх характеристика. Сутність податкового об­ліку. Основні відмінності між бухгалтерським і податковим обліком.

Завдання2

1. Який розмір штрафу передбачено за незабезпечення платником податків зберігання первинних документів об­лікових та інших регістрів, бухгалтерської та статистичної звітності, інших документів з питань обчислення і сплати по­датків та зборів протягом установлених строків їх зберігання та/або ненадання платником податків контролюючим орга­нам оригіналів документів чи їх копій при здійсненні подат­кового контролю?

а) 170 гривень;

б) 340 гривень;

в) 510 гривень;

г) 1020 гривень.

2. Суми отриманого платником податку емісійного дохо­ду включаються до...

а) доходів від операційної діяльності;

б) доходів від адміністративної діяльності;

в) доходів, що не враховуються при визначенні об'єкта опо­даткування;

г) інших доходів.

3. Витрати на проведення ремонту, реконструкції, модер­нізації та інших видів поліпшення основних засобів підляга­ють амортизації у розмірі, що...

а) перевищують 10 відсотків сукупної балансової вартості від­повідної групи основних засобів;

б) перевищують 10 відсотків сукупної балансової вартості всіх груп основних засобів;

в) не перевищують 10 відсотків сукупної балансової вартості відповідної групи основних засобів;

г) не перевищують 10 відсотків сукупної балансової вартості всіх груп основних засобів.

Варіант 6

Завдання1

1. Організація податкового обліку на об'єктах господарюван­ня і його місце в системі оподаткування.

2. Збір за першу реєстрацію транспортного засобу. Платники збору, об'єкти та база оподаткування, ставки збору.

Завдання2

1. Який розмір штрафу передбачено за несплату (неперерахування) платником податку - фізичною особою сум єдиного податку в порядку та у строки, визначені Кодексом?

а) 10 відсотків від різниці між заниженою сумою податко­вого зобов'язання і сумою, визначеною податковим орга­ном;

6) 20 відсотків від різниці між заниженою сумою податкового зобов'язання і сумою, визначеною податковим органом;

в) 25 відсотків від різниці між заниженою сумою податкового зобов'язання і сумою, визначеною податковим органом;

г) 50 відсотків від різниці між заниженою сумою податкового зобов'язання і сумою, визначеною податковим органом.

2. Чи підлягають амортизації витрати на капітальне по­ліпшення землі, не пов'язане з будівництвом?

а) піддягають в повному розмірі;

б) підлягають лише 80% даних витрат;

в) не підлягають;

г) підлягають лише 10% даних витрат.

3. Чи підлягають амортизації витрати на ліквідацію осно­вних засобів?

а) підлягають в повному розмірі;

б) підлягають лише 80% даних витрат;

в) не підлягають;

г) підлягають лише 50% даних витрат.

Варіант 7

Завдання 1

1. Методика розрахунку плати за землю, відображення в облі­ку плати за землю, порядок звітування перед податковими органами та граничні терміни сплати.

2. Поняття доходів, їх сутність і структура. Відмінність дохо­дів, що відображаються в податковому обліку, від доходів, що обґрунтовуються в фінансовому обліку.

Завдання 2

1. За яким методом амортизація основних засобів визна­чається як добуток фактичного місячного обсягу продукції (робіт, послуг) та виробничої ставки амортизації?

а) прискореного зменшення залишкової вартості;

б) виробничий;

в) кумулятивний;

г) зменшення залишкової вартості.

2. Податковою базою для цілей оподаткування прибутку підприємств визнається...

а) грошове вираження доходу як об'єкта оподаткування;

б) натуральне вираження прибутку як об'єкта оподаткування;

в) грошове вираження прибутку як об'єкта оподаткування;

г) прибуток як об'єкт оподаткування.

3. Основна ставка податку на прибуток підприємств ста­новить...

а) 25%

б) 23%;

в) 16%;

г) 21%.

Варіант 8

Завдання 1

1. Доходи та джерела їх формування. Перелік доходів, які включаються, до складу доходів, та доходи, що не включа­ються до них та виключаються зі складу доходів.

2. Облік плати за землю. Платники податку на землю та оренд­ної плати. Об'єкти та база оподаткування, ставки.

Завдання 2

1. За яким методом амортизація основних засобів визна­чається як добуток вартості, яка амортизується, та кумуля­тивного коефіцієнта?

а) прискореного зменшення залишкової вартості;

б) виробничий;

в) кумулятивний;

г) зменшення залишкової вартості.

2. Від якого виду діяльності прибуток підлягає оподатку­ванню за ставкою 0 %?

а) страхової діяльності;

б) комерційної діяльності;

в) банківської діяльності;

г) сільськогосподарської діяльності.

3. Хто здійснює нарахування податку на прибуток?

а) працівник податкової служби;

б) платник податку самостійно;

в) податковий агент;

г) податковий аудитор.

Варіант 9

Завдання 1

1. Порядок та строки подання звітності по місцевих податках і зборах.

2. Визначення доходів на підставі даних подвійного запису в облікових регістрах та облікової документації.

Завдання 2

1. За яким методом амортизація основних засобів визна­чається як добуток залишкової вартості об'єкта на початок звітного року або первісної вартості на дату початку нараху­вання амортизації та річної норми амортизації, яка обчислю­ється відповідно до строку корисного використання об'єкта і подвоюється?

а) прискореного зменшення залишкової вартості;

б) прямолінійний;

в) кумулятивний;

г) зменшення залишкової вартості.

2. Чи залежить від дати надходження або сплати коштів нарахування доходів і витрат?

а) не залежить;

б) частково залежить;

в) залежить;

г) правильної відповіді немає.

3. Вкажіть, які податкові періоди використовуються при сплаті податку на прибуток підприємств:

а) календарний місяць;

б) календарний місяць та календарний квартал;

в) календарний квартал;

г) календарні квартал, півріччя, три квартали, рік.

Варіант 10

Завдання 1

1. Аналітичний облік доходів.

2. Поняття витрат, їх сутність і структура. Види витрат та джерела їх формування.

Завдання 2

1. За яким методом амортизація основних засобів нара­ховується як добуток залишкової вартості об'єкта на початок звітного року або первісної вартості на дату початку нараху­вання амортизації та річної норми амортизації?

а) прискореного зменшення залишкової вартості;

б) прямолінійний;

в) кумулятивний;

г) зменшення залишкової вартості.

2. Базою оподаткування для податку на доходи фізичних осіб є:

а) загальний оподатковуваний дохід;

б) чистий річний оподатковуваний дохід;

в) доходи з джерелом їх походження в Україні;

г) заробітна плата.

3. Якщо фізична особа - платник податку на доходи фі­зичних осіб отримує оподатковувані доходи всередині подат­кового періоду, то перший податковий період розпочинаєть­ся:

а) у наступному місяці, що настає за місяцем, в якому вперше отримано доходи; з дня отримання таких доходів;

б) з першого дня місяця, в якому відбувається фактична ви­плата таких доходів;

в) з дня, який платник податку визначає за власним бажан­ням.

Варіант 11

Завдання1

1. Витрати, що включаються до складу витрат та не включа­ються до них. Витрати подвійного призначення.

2. Облік місцевих зборів: збору за проведення деяких видів підприємницької діяльності, збору за місця для паркування транспортного засобу, туристичного збору.

Завдання 2

1. За яким методом амортизація основних засобів на­раховується шляхом ділення вартості, яка амортизуєть­ся, на строк корисного використання об'єкта основних засобів?

а) прискореного зменшення залишкової вартості;

б) прямолінійний;

в) кумулятивний;

г) зменшення залишкової вартості.

2. До складу місячного оподатковуваного доходу платни­ка податку в обов'язковому включаються:

а) суми, що за рішенням суду спрямовуються на відшкоду­вання збитків, завданих платнику податку внаслідок запо­діяння йому матеріальної шкоди, а також шкоди життю та здоров'ю;

б) суми відсотків, отриманих від боржника внаслідок простро­чення виконання ним договірного зобов'язання;

в) суми пені, що сплачується на користь платника податку за рахунок бюджету (цільового страхового фонду) внаслідок несвоєчасного повернення надміру сплачених грошових зобов'язань або інших сум бюджетного відшкодуванні!;

г) немає правильної відповіді.

3. Ставка податку щодо доходів, нарахованих як виграш чи приз, крім спортивних змагань, становить:

а) 5 % бази оподаткування;

б) 30 % бази оподаткування;

в) 10% бази оподаткування;

г) 17% бази оподаткування.

Варіант 12

Завдання1

1. Сутність місцевих зборів, платники, ставки, база оподатку­вання, методи нарахування та відображення в обліку.

2. Витрати в системі бухгалтерського обліку і їх визначення на підставі даних подвійного запису у облікових регістрах.

Завдання2

1. Якщо загальна сума отриманих платником податку у звітному податковому місяці доходів перевищує десятикрат­ний розмір мінімальної заробітної плати, встановленої зако­ном на 1 січня звітного податкового року, ставка податку ста­новить:

а) 17% суми перевищення;

б) 15 % суми перевищення;

в) 10 % суми перевищення;

г) 5 % суми перевищення.

2. Якщо фізична особа е податковим агентом, то податок на доходи фізичних осіб вона сплачує до відповідного бюдже­ту:

а) за її податковою адресою;

б) за фактичним місцезнаходженням;

в) за місцем реєстрації в органах державної податкової служ­би;

г) за місцем проживання найманої особи.

3. Якщо оподатковуваний дохід виплачується готівкою з каси податкового агента, податок до бюджету сплачується:

а) до кінця місяця, в якому надано (нараховано, виплачено) дохід;

б) у день надання (нарахування, виплати) доходу;

в) протягом банківського дня, що настає за днем такого нара­хування (виплати, надання).

г) у загальному порядку.

Варіант 13

Завдання1

1. Поняття про основні засоби та нематеріальні активи.

2. Методика складання та строки подання звітності з податку на доходи фізичних осіб.

Завдання 2

1. Розмір податкової соціальної пільги для одинокої мате­рі у розрахунку на кожну дитину віком до 18 років дорівнює:

а) 100 % розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи;

б) 200 % розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи;

в) 150 % розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи;

г) 200 % розміру прожиткового мінімуму для непрацездатної особи;

2. До переліку витрат, дозволених до включення до по­даткової знижки, включаються такі суми коштів на користь закладів охорони здоров'я для компенсації вартості платних послуг з лікування:

а) лікування тютюнової чи алкогольної залежності;

б) протезування зубів з використанням гальванопластики;

в) операцій зі зміни статі;

г) немає правильної відповіді.

3. Податкова декларація для платників податку на доходи фізичних осіб подається:

а) до 1 травня року, що настає за звітним;

б) до 1 квітня року, що настає за звітним;

в) протягом 40 календарних днів, що настають за останнім днем звітного року;

г) немає правильної відповіді.

Варіант 14

Завдання 1

1. Доходи, що не оподатковуються податком та виплати, що не включаються до оподаткованого доходу.

2. Класифікація груп основних засобів та нематеріальних ак­тивів для нарахування амортизації, визначення вартості об'єктів амортизації.

Завдання 2

1. Платник податку з підакцизних товарів (продукції), ви­роблених на митній території України, та імпортер алкоголь­них напоїв та тютюнових виробів подає декларацію акцизно­го податку:

а) щомісяця не пізніше 20 числа наступного періоду;

б) щомісяця не пізніше 15 числа наступного періоду;

в) щоквартально не пізніше 40 числа наступного періоду;

г) щоквартально не пізніше 20 числа наступного періоду.

2. Продаж марок акцизного податку вітчизняним вироб­никам алкогольних напоїв (у виробництві яких використову­ється спирт етиловий неденатурований), провадиться на під­ставі:

а) заявки-розрахунку, звіту про використані марки та платіж­ного документа, що підтверджує сплату коштів за такі мар­ки;

б) звіту про використані марки, заявки-розрахунку, довідки про сплату суми податку;

в) заявки-розрахунку, звіту про використані марки, довідки про сплату суми податку та платіжного документа, що під­тверджує сплату коштів за такі марки;

г) заявки-розрахунку, звіту про використані марки, довід­ки про сплату суми податку, ліцензії на виробництво алко­гольних напоїв, наряду на отримання спирту етилового зі акцизного складу та платіжного документу, що підтверджує сплату коштів за такі марки.

3. Сплата акцизного податку здійснюється:

а) грошовими коштамишляхом взаємних заліків, податкови­ми векселями;

б) податковими векселями, грошовими коштами, зарахуван­ням зустрічних зобов'язань;

в) грошовими коштами;

г) шляхом взаємних заліків, податковими векселями.

Варіант 15

Завдання1

1. Розрахунок амортизаційних відрахувань за різними мето­дами.

2. Порядок утримання податку на доходи фізичних осіб та його облік.

Завдання2

1. Корегування суми податкового векселя здійснюється виходячи з фактично втраченої кількості спирту при:

а) виробництві продукції та її. транспортуванні споживачу;

б) зберіганні, виробництві готової продукції, а також її пере­вантаженні та транспортуванні споживачу;

в) транспортуванні, зберіганні, виробництві готової продукції, а також фактично повернутого невиправного браку (у межах затверджених норм);

г) транспортуванні, зберіганні, виробництві готової продук­ції, а також фактично повернутого невиправного браку.

2. Видача податкового векселя з акцизного податку до­зволяється:

а) будь-яким суб'єктам підприємницької діяльності, що імпор­тують на митну територію України підакцизні товари;

б) виробникам лікарських засобів;

в) резидентам або нерезидентам, які ввозять підакцизні речі або предмети на митну територію України у вигляді супро­воджувального або несупроводжувального багажу;

г) експортерам підакцизних товарів (продукції).

3. Оподаткування акцизним податком тютюнових виро­бів здійснюється з застосуванням:

а) адвалорних та специфічних ставок податку;

б) адвалорних та специфічних ставок податку одночасно, а також величини мінімального акцизного податкового зобов'язання;

в) адвалорних ставок податку, а також за використання по­казника максимальної роздрібної ціни на такі тютюнові ви­роби;

г) адвалорних ставок податку одночасно, а також за викорис­тання показника максимальної роздрібної ціни на такі тю­тюнові вироби.

Варіант 16

Завдання1

1. Відображення в обліку податку на доходи з фізичних осіб, порядок звітування перед податковими органами.

2. Облік амортизаційних відрахувань.

Завдання2

1. Не підлягають маркуванню марками акцизного подат­ку:

а) алкогольні напої і тютюнові вироби, які імпортуються в Україну;

б) алкогольні напої і тютюнові вироби, які виробляються на митній території України;

в) алкогольні напої і тютюнові вироби, які ввозяться в Україну і розміщуються у митному режимі магазину безмитної тор­гівлі;

г) алкогольні напої із вмістом спирту етилового понад 8,5 від­сотка об'ємних одиниць.

2. У які терміни оформлюється податковий вексель при отриманні спирту етилового неденатурованого, спирту етилового денатурованого, біоетанолу, що використовується для виробництва окремих видів продукції , та встановлено ставку податку 0 гривень за 1 літр 100-відсоткового спирту:

а) після використання спирту за цільовим призначенням;

б) після отримання спирту;

в) до отримання з акцизного складу таких видів продукції за ставкою податку 0 гривень за 1 літр 100-відсоткового спир­ту;

г) при оприбуткуванні таких видів продукції на підприємстві-виробнику.

3. Як сплачують акцизний податок підприємства, які виробляють вина виноградні з додаванням спирту, вермути, інші зброджені напої з додаванням спирту:

а) до виробництва продукції;

б) при виробництві продукції;

в) після реалізації продукції;

г) при придбанні марок акцизного податку.

Варіант 17

Завдання1

1. Діюча нормативна - законодавча база для визначення і об­числення податку на прибуток та їх зміст.

2. Сутність податку на доходи фізичних осіб, платники, став­ки податку, об'єкти оподаткування, соціальні податкові пільги.

Завдання2

1. Виробники алкогольних напоїв, для виробництва яких використовується спирт етиловий неденатурований, сплачу­ють акцизний податок до бюджету:

а) протягом 10 календарних днів, наступних за останнім днем подачі податкової декларації;

б) протягом 20 календарних днів, наступних за останнім днем подачі податкової декларації;

в) протягом 90 календарних днів від дня отримання спирту етилового при придбанні марок акцизного податку;

г) не пізніше дати відвантаження готової продукції.

2. Які органи здійснюють контроль за наявністю марок акцизного податку на алкогольних напоях та тютюнових ви­робах?

а) контроль за наявністю марок акцизного податку здійсню­ють податкові органи;

б) контроль за наявністю марок акцизного податку здійсню­ють митні органи з частковим залученням податкових ор­ганів у разі виявлення фактів втрати марок акцизного по­датку з вини суб'єктів господарювання;

в) податкові органи - під час їх транспортування, зберігання та продажу, митні органи - під час ввезення на митну тери­торію України.

3. Платниками збору за першу реєстрацію транспортного засобу є:

а) юридичні особи, які здійснюють першу реєстрацію в Украї­ні транспортних засобів;

б) фізичні особи, які здійснюють першу реєстрацію в Україні транспортних засобів;

в) юридичні та фізичні особи, які здійснюють першу реєстра­цію в Україні транспортних засобів;

г) юридичні та фізичні особи, які здійснюють реєстрацію но­вих транспортних засобів в Україні.

Варіант 18

Завдання1

1. Методика складання, порядок та строки подання звітності по єдиному податку.

2. Система пільг щодо сплати податку на прибуток.

Завдання 2

1. Які з зазначених транспортних засобів є об'єктом опо­даткування збором за першу реєстрацію транспортного засо­бу?

а) транспортні засоби та інші самохідні машини і механізми, що закріплені на праві оперативного управління за військо­вими частинами;

б) судна, зареєстровані у Державному судновому реєстрі Укра­їни або у Судновій книзі України;

в) транспортні засоби на гусеничному ходу;

г) транспортні засоби швидкої медичної допомоги;

д) літаки і вертольоти, зареєстровані у Державному реєстрі цивільних повітряних суден України або у Реєстрі держав­них повітряних суден України.

2. Які з зазначених транспортних засобів не є об'єктом оподаткування збором за першу реєстрацію транспортного засобу?

а) колісні транспортні засоби;

б) транспортні засоби на гусеничному ходу;

в) судна, зареєстровані у Державному судновому реєстрі України або у Судновій книзі України;

г) літаки і вертольоти, зареєстровані у Державному реєстрі цивільних повітряних суден України або у Реєстрі держав­них повітряних суден України.

3. Вкажіть, що е базою оподаткування для колісних тран­спортних засобів?

а) об'єм циліндрів двигуна в кубічних сантиметрах;

б) довжина транспортного засобу;

в) вантажопідйомність транспортного засобу;

г) потужність двигуна в кВт;

д) кількість місць для пасажирів.

Варіант 19

Завдання1

1. Об'єкти та суб’єкти оподаткування, ставки податку та осо­бливості оподаткування окремих видів доходів. Процес ви­конання податкового обов'язку з податку на прибуток під­приємств.

2. Податковий облік при спрощеній системі оподаткування.

Завдання2

1. Вкажіть, що е базою оподаткування для суден?

а) об'єм циліндрів двигуна в кубічних сантиметрах;

б) довжина корпусу судна в сантиметрах;

в) вантажопідйомність судна;

г) потужність двигуна в кВт;

д) кількість місць для пасажирів.

2. Вкажіть, що є базою оподаткування для літаків і верто­льотів?

а) об'єм циліндрів двигунів повітряного судна в кубічних сан­тиметрах;

б) довжина повітряного судна в сантиметрах;

в) максимальна злітна маса;

г) кількість посадочних місць для пасажирів.

3. Фізична особа хоче зареєструвати легковий автомо­біль з об'ємом циліндрів двигуна 1800 см куб. Яка ставка буде застосовуватись при розрахунку збору за першу реєстрацію транспортного засобу?

а) 3 грн. за 100 куб. сантиметрів об'єму циліндрів двигуна;

б) 5 грн. за 100 куб. сантиметрів об'єму циліндрів двигуна;

в) 7 грн. за 100 куб. сантиметрів об'єму циліндрів двигуна;

г) 10 грн. за 100 куб. сантиметрів об'єму циліндрів двигуна.

Варіант 20

Завдання1

1. Методика складання та строки подання звітності по акциз­ному податку.

2. Оподаткування фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності. Умови переходу на спрощену систему оподатку­вання.

Завдання2

1. Ставки збору за першу реєстрацію транспортного засо­бу для нових транспортних засобів застосовуються з коефіці­єнтом:

а) 0,5;

б) 0,8;

в) 1;

г) 3

2. Базовий податковий (звітний) період по збору за першу реєстрацію транспортного засобу дорівнює:

а) календарному місяцю;

б) календарному кварталу;

в) календарному року;

г) періоду проходження технічного огляду транспортного за­собу.

3. Вкажіть строк сплати збору за першу реєстрацію тран­спортного засобу:

а) збір сплачується у трьохденний термін після проведенням першої реєстрації в Україні транспортних засобів;

б) збір сплачується у п'ятиденний термін після проведенням першої реєстрації в Україні транспортних засобів;

в) збір сплачується перед проведенням першої реєстрації в Україні транспортних засобів;

г) збір сплачується одночасно з проведенням першої реєстра­ції в Україні транспортних засобів.

ЗАВДАННЯ 3 (для усіх варіантів)

1. Здійснити облік господарських операцій, наведених у табл. 2, 3.

2. Визначити доходи і витрати для розрахунку об'єкта оподат­кування.

3. Скласти податкові декларації з податку на прибуток ТОВ «О.К.С.» та АТ«Д.І.М.».

Матеріал для виконання завдання:

1. Загальні відомості про суб'єкт підприємницької діяльності:

ТОВ «О.К.С.» (ідентифікаційний код ЄДРПОУ 31453600) має видане державною податковою інспекцією в Печерському районі м. Київ свідоцтво про реєстрацію платника ПДВ за номером 37567144, де зазначений індивідуальний податко­вий номер - 314536026101;

місцезнаходження юридичної особи - 01201, м.Київ, вул. Кіквідзе, 1/2;

види діяльності - оптова торгівля і надання консультацій­них послуг з питань комерційної діяльності.

Примітка. Відповідно до п. 196.1.14 та 186.36 постачання консультаційних послуг належить до операцій, що не становлять об'єкт оподаткування;

керівник підприємства - Педченко В.П., головний бухгал­тер - Самойленко О.С., особа, уповноважена постачати то­вар - менеджер Борисов І.А.

2. Господарські операції ТОВ «О.К.С.» за квітень - червень 2011 р. наведені в табл. 1.

3. Господарські операції АТ«Д.І.М.» за квітень - червень 2011 р. наведені в табл. 2.

Примітка кожну суму у таблиці необхідно помножити на номер свого варіанту.

Таблиця 2

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...