Главная Обратная связь

Дисциплины:


КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИОцінювання індивідуальної роботи здійснюється за системою “зараховано” і “не зараховано”.

Оцінюють індивідуальну роботу, використовуючи такі критерії:

- логічність викладення матеріалу;

- правильність вирішення практичного завдання;

- рівень навичок самостійної роботи з науковою літературою та вміння критично оцінити її.

Індивідуальна робота вважається “зарахованою”, коли студент:

- використовує сучасні методики стратегічного вирішення питань, показує глибокі теоретичні знання з дисципліни, наводить узагальнення і висновки, але ним можуть буди допущені незначні помилки;

- дає правильні відповіді не менше ніж на 70% тестових запитань;

- правильно вирішує усі задачі, але можуть бути допущені помилки у математичних підрахунках.

Індивідуальна робота вважається “не зарахованою”, коли студент:

- студент неправильно дає відповіді на поставлені теоретичні питання;

- дає правильні відповіді менше ніж на 70% тестових запитань;

- не в змозі вирішити практичні задачі, допускає грубі помилки і не може їх виправити.

 


СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Навчальна та довідкова література

1. Бечко П.К. Податкова система Навчальний посібник. К: Центр учбової літератури, 2006 - 368с.

2. Бідюк О.О. Облік і звітність в оподаткуванні [текст]: навч.посіб./О.О.Бідюк, Є.Ю.Шара, - К.:»Центр учбової літератури», 2012. – 496с.

2. Ватуля І.Д. Податки, збори, платежі: Навчальний посібник. К: Центр учбової літератури, 2006 - 356с.

3. Гарасим П.М., Десятинюк О.М., Журавель Г.П. та ін. Система оподаткування та її інформаційно-облікове забезпечення: Навчальний посібник. – К.: ВД «Професіонал», 2006. – 736с.

4. Демиденко Л.М. Податкова система Навчальний посібник. К: Центр учбової літератури, 2007 - 184с.

5. Довгалюк В.І., Ярмоленко Ю.Ю. Податкова система: Навчальний посібник. К: Центр учбової літератури, 2007 - 360с.

6. Завгородный В.П. Налоги и налоговый контроль в Украине. - К.: Издательство А.С.К.,2003.-639с.-(Экономика. Финансы. Право.).

7. Золотко І.А. Податкова система: Навч. Посібник. – К.: КНЕУ, 2004. – 204 с.

8. Крисоватий А.І., Десятник О.М. Податкова система: Навчальний посібник. - Тернопіль: Карт-бланш, 2004. – 331 с.

9. Литвиненко Я.В., Якушик І.Д. Податкові системи зарубіжних країн: Навч. Посібник. – К.: МАУП, 2004. – 208 с.

10. Мельник В.М., Грицаєнко І.А., Іванишина О.С. Оподаткування підприємницької діяльності: Навч.посібник. - К.: Кондор, 2003.-160с.

11. Олійник О.В. Податкова система. Навчальний посібник: К: Центр учбової літератури, 2006 - 456с.

12. Оподаткування підприємств: Навч. посібник: у 2-х чю Ч. 1/ Кер. авт. кол. і наук. ред. доцент С.В. Климчик. – Київ – Центр навчальної літератури – 2004. – 192 с.13. Пріб К.А. Податкова система України: Навчальний посібник. К: Центр учбової літератури, 2007 - 320с.

14. Сердюк О.М., Заревчацька Т.В. Податкова система (практикум): Навчальний посібник. К: Центр учбової літератури, 2007 - 328с.

15. Ткаченко Н.М., Горова Т.М., Ільєнко Н.О. Податкові системи країн світу та України. Облік і звітність: Навчально-методичний посібник / Під загальною редакцією Н.М. Ткаченко. – К.: Алерта, 2004. –554 с.

16. Ярема Б.П., Маринець В.П. Податкова система. Збірник задач та тести: Навчальний посібник. – 2-ге видання. – Львів: «Магнолія Плюс», Видавець СПД ФО В.М. Піча, 2005. - 275с.

17. Періодичні видання за поточний і попередні роки.

2. Нормативна та інструктивна література

1. ЗУ Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні від 18.07.1999 р. № 996-ХІУ. [Електронний ресурс] - Режим досту­пу: www.rada.gov.ua

2. Податковий кодекс України від 02.12.2010 N 2755-УІ, ВР України. [Електронний ресурс]- Режим доступу: www.rada.gov.ua

3. ЗУ Про зовнішньоекономічну діяльність: від 16.04.1991 р. № 959-ХІІ. [Електронний ресурс] - Режим доступу: www.rada.gov.ua

4. ЗУ Про охорону навколишнього природного середовища від ? 25.06.1991 р. № 1264-ХІІ. - [Електронний ресурс] - Режим доступу: www.rada.gov.ua

5. ЗУ Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Податкового кодексу України від 02.12.2010 N 2756- УІ. [Електронний ресурс] - Режим доступу:www.rada.gov.ua

6. ЗУ Про внесення змін до деяких Законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Бюджетного кодексу України» від 08.07.2010 N2457-УІ. [Електронний ресурс] - Режим доступу: www.rada.gov.ua

7. ЗУ «Про внесення змін до деяких Законодавчих актів Украї­ни щодо обігу векселів» від 09.09.2010 N 2511 -VI. [Електронний ресурс]- Режим доступу: www.rada.gov.ua

8. 3У Про внесення змін до статті 208 Земельного кодексу України»від 08.07.2010 N 2471-УІ, ВР України. [Електронний ресурс] - Режим доступу: www.rada.gov.ua

9. Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення окремих норм Податкового кодексу України: Закон України від 07.07.2011 р. № 3609-УІ [Електронний ресурс]. - Режим доступу: www.rada.gov.ua

10. Про затвердження Змін до деяких положень (стандартів) бухгалтерського обліку: Наказ Міністерства фінансів України від 18.12.2011 р. № 372 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: www.rada.gov.ua

11. ЗУ Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від 08.07.2010 N 2464-VI. [Елек­тронний ресурс] - Режим доступу: www.rada.gov.ua

12. Наказ Державне казначейство України, Пенсійний фонд «Про затвердження Положення про рух коштів єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» від 17.11.2010 N 428 26-1. [Електронний ресурс] - Режим доступу: www.rada.gov.ua

13. Наказ Мінфін Про затвердження Методичних рекоменда­цій з бухгалтерського обліку фінансових витрат» від 01.11.2010М 1300. [Електронний ресурс] - Режим доступу: www.rada.gov.ua

14. Постанова КМУ Питання забезпечення реалізації статті 19 Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції» від 15.09.2010 N 849. [Електронний ресурс]- Режим доступу: www.rada.gov.ua

15. Водний кодекс України від 06.06.95 № 213/95-ВР. [Електро­нний ресурс] - Режим доступу: www.rada.gov.ua

16. Господарський кодекс України від 16.01.03. №436-ІУ. [Елек­тронний ресурс] - Режим доступу: www.rada.gov.ua

17. Господарський процесуальний кодекс України від 06.11.1991 р. № 1798-ХІІ (в ред. 03.08.2010 на підставі 2453-17). [Електро­нний ресурс]- Режим доступу:www.rada.gov.ua

18. Порядок заповнення та подання Декларації з акцизного по­датку: наказ ДПА України від 21.12.2010 №1030 [Електронний ре­сурс] - Режим доступу: www.rada.gov.ua

19. Про затвердження форми податкової накладної та Порядку її заповнення: наказ ДПА України від 21.12.2010 №969 [Електро­нний ресурс]- Режим доступу: www.rada.gov.ua

20. Про затвердження форми реєстру виданих та отриманих податкових накладних та порядку його ведення: наказ ДПА Укра­їни від 24.12.2010 №1002 [Електронний ресурс]- Режим доступу: www.rada.gov.ua

21. Про затвердження форми Розрахунку суми збору за першу реєстрацію транспортних засобів: наказ ДПА України від 23.12.2010 №994 [Електронний ресурс]- Режим доступу: www.rada.gov.ua

22. Про затвердження форми податкових декларацій збору за спеціальне використання води: наказ ДПА України від 24.12 2010 №1009 [Електронний ресурс]- Режим доступу: www.rada.gov.ua

23. Про затвердження форми Податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ді­лянки державної та комунальної власності): наказ ДПА України від 24.12.2010 №1015. [Електронний ресурс]- Режим доступу:www.rada.gov.ua

3. Методична література

1. Опорний конспект лекцій з дисципліни „Облік і звітність в оподаткуванні” для студентів напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» усіх форм навчання,/ Укл.: Адамовська В.С., - Кривий Ріг: КНУ, 2012. – 60 с.

 

ДОДАТОК А

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...