Главная Обратная связь

Дисциплины:


Класи професійних завданьКваліфікаційні характеристики, визначені Міністерством праці та соціальних відносин України, сучасна практика діяльності підприємств та організацій, досвід зарубіжних країн дозволяють визначити класи професійних завдань, які виконують фахівці у сфері міжнародної економіки та менеджменту. Для фахівців бакалаврського рівня до них відносять:

· соціально-комунікативні та особистісно-поведінкові навички, які формуються на бакалаврському рівні і потім розвиваються у процесі подальшого навчання;

· завдання з виконання обліково-статистичних операцій;

· завдання з аналізу первинної інформації та виконання розрахункових операцій;

· завдання з накопичування, систематизації інформації та виконання технологічних операцій з нею.

Випускники освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр” підготовлені до виконання значно складніших класів професійних завдань:

· моніторинг міжнародних ринків товарів, послуг, фінансів, інвестицій, технологій, інновацій, праці;

· стратегічне планування міжнародної економічної діяльності та її видів: науково-технологічної, інвестиційно-виробничої, торговельно-маркетингової, валютно-фінансової;

· організація та ресурсне забезпечення міжнародної економічної діяльності та її видів;

· міжнародний економічний аналіз, контролінг, облік і аудит;

· регулювання міжнародної економічної діяльності на підприємницькому, державному, міждержавному, наддержавному і глобальному рівнях.

 

1.1.5. Професійні компетенції випускників освітньо-кваліфікаційного рівня магістр за спеціальністю “Міжнародна економіка”

Для спеціальності “Міжнародна економіка” із узагальненим об’єктом діяльності “міжнародна економічна діяльність в глобальному середовищі” з метою індивідуалізації навчання та спеціалізації випускників сформульовано та запропоновано студентам 5 магістерських програм.

1. Управління міжнародним бізнесом.

2. Міжнародна торгівля.

3. Міжнародний фінансовий менеджмент.

4. Міжнародний облік і аудит.

5. Європейська інтеграція.

 

1.1.6. Спеціальні компетенції випускників магістерської програми «Міжнародний облік і аудит»

Спеціалізованим об’єктом діяльності за програмою «Міжнародний облік і аудит» є міжнародна обліково-аналітична та аудиторська діяльність

Робочий навчальний план магістерської програми «Міжнародний облік і аудит» наведено у табл. 2.

Навчальний план магістерської програми «Міжнародний облік і аудит».

Таблиця 2

Робочий навчальний план магістерської програми

«Міжнародний облік і аудит»

Навчальні дисципліни Кількість кредитів Кількість годин Форма підсумкового контролю
Усього Робота з викладачем СРС Аудиторних годин на тиждень Підсумковий контроль
Перший семестр
1. Нормативні дисципліни спеціальності
1.1. Міжнародний менеджмент Іспит
1.2. Міжнародні стратегії економічного розвитку Іспит
1.3. Менеджмент персоналу Іспит
1.4. Глобальна економіка Іспит
1.5. Управління міжнародною конкурентоспроможністю Іспит
Усього
Другий семестр
ІІ. Дисципліни спеціалізованої підготовки
2.1. Облік міжнародних операцій   ПМК
2.2. Міжнародний аудит   ПМК
2.3Облік і звітність за міжнародними стандартами   ПМК
2.4. Міжнародне оподаткування   ПМК
Усього
ІІІ. Практична підготовка
3.1. Практика     ПМК
3.2. Між предметний тренінг       ПМК
3.3. Попередній захист магістерської дипломної роботи     Консультаційний проект
3.4. Магістерська дипломна робота     Захист на ДЕК
Усього
Разом
Державна атестація: захист магістерської дипломної роботи

 Після виконання навчального плану у повному обсязі та державної атестації випускник, який опанував магістерську програму «Міжнародний облік і аудит», повинен володіти професійно важливими компетенціями та відповідними їм здатностями (табл.3). Це сприятиме швидкій адаптації випускника на первинній посаді та поступовому кар’єрному росту.

 

 


таблиця 3

Професійні компетенції фахівців магістерського рівня підготовки за спеціальністю «Міжнародна економіка»

Об’єкт професійної діяльності Класи професійних завдань Компетенції фахівця освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр"
1. Узагальнений об’єкт професійної діяльності для спеціальності «Міжнародна економіка»: міжнародна економічна діяльність в глобальному середовищі 1. Моніторинг міжнародних ринків товарів, послуг, фінансів, інвестицій, технологій, інновацій, праці 1.1. Аналіз кон’юнктури міжнародних ринків, її моніторинг та прогнозування
1.2. Аналіз факторів та показників конкурентоспроможності суб’єктів міжнародного бізнесу
1.3. Аналіз тенденцій глобалізації економічного розвитку
1.4. Виявлення та оцінка проблем розвитку міжнародного бізнесу
1.5. Оцінка ризиків міжнародної економічної діяльності
1.6. Стратегічний аналіз умов розвитку міжнародної економічної діяльності
  2. Стратегічне планування міжнародної економічної діяльності та її видів: науково-технологічної, інвестиційно-виробничої, торговельно-маркетингової, валютно-фінансової 2.1. Розроблення стратегії розвитку підприємства (організації) міжнародного профілю
2.2. Формування стратегії міжнародної економічної діяльності підприємства (організації), галузі, регіону
2.3. Планування міжнародної торговельної діяльності і розробка ефективних маркетингових політик
2.4. Планування діяльності на міжнародних фінансових ринках
2.5. Планування і розробка міжнародних інвестиційних програм і проектів
2.6. Планування міжнародних науково-технічних програм і проектів
2.7. Планування міжнародних виробництв
2.8. Визначення стратегії інфраструктурного забезпечення міжнародної економічної діяльності
2.9. Розроблення стратегічних заходів для забезпечення міжнародної конкурентоспроможності товарів, послуг, підприємств, галузей, міжгалузевих комплексів
2.10. Оптимізація розвитку міжнародної економічної діяльності на регіональному (місцевому) рівнях
2.11. Обґрунтування перспективних напрямів розвитку міжнародної економічної діяльності суб’єктів бізнесу
2.12. Розробка та реалізація компонентів стратегії міжнародної економічної діяльності України
2.13. Прогнозування можливих конфліктних і кризових ситуацій у міжнародній економічній діяльності
2.14. Генерування інноваційних стратегічних рішень у міжнародно-економічній сфері
  2.15. Розробка і реалізація заходів з підвищення науково-освітнього потенціалу кадрів міжнародно-економічної спеціалізації
3. Організація та ресурсне забезпечення міжнародної економічної діяльності та її видів 3.1. Організація процесів управління розвитком підприємства (організації) міжнародного профілю
3.2. Організація міжнародної економічної діяльності підприємства (організації)
3.3. Організація взаємодії підприємства (організації) з зовнішнім середовищем
3.4. Організація процесів управління міжнародною економічною діяльністю регіонів, галузей, міжгалузевих комплексів
3.5. Організація торговельно-маркетингової діяльності
3.6. Організація міжнародної фінансово-інвестиційної діяльності
3.7. Організація міжнародного науково-технічного співробітництва
3.8. Організація міжнародних виробництв
3.9. Організація ресурсного забезпечення міжнародної економічної діяльності
3.10. Організація системи забезпечення міжнародної конкурентоспроможності суб’єктів міжнародного бізнесу
3.11. Організація ефективної роботи та розвитку персоналу підприємства (організації, підрозділу)
3.12. Організація системи заходів з попередження та розв’язання конфліктних і кризових ситуацій у міжнародно-економічній сфері
3.13. Організація дотримання безпеки та гігієни праці на підприємстві та його підрозділах
3.14. Генерування організаційно-структурних інновацій у міжнародній економічній сфері
4. Міжнародний економічний аналіз, контролінг, облік і аудит 4.1. Контроль ресурсного забезпечення міжнародної економічної діяльності.
4.2. Контроль торговельно-маркетингової діяльності
4.3. Контроль діяльності на міжнародних фінансових ринках
4.4. Контроль реалізації міжнародних інвестиційних проектів
4.5. Планування та організація обліку і аудиту за міжнародними стандартами
4.6. Контроль і аналіз ефективності міжнародної економічної діяльності
4.7. Контроль параметрів міжнародної конкурентоспроможності продукції (послуг), підприємств (організацій), галузей, регіонів, країни
4.8. Контроль управлінської результативності у міжнародному бізнесі
  4.9. Контроль за дотриманням вимог безпеки праці та санітарно-гігієнічних вимог
5. Регулювання міжнародної економічної діяльності на підприємницькому, державному, міждержавному, наддержавному і глобальному рівнях 5.1. Аналіз стану міжнародної регуляторно-координаційної політики
5.2. Виявлення і оцінка тенденцій в регулюванні міжнародної економічної діяльності
5.3. Виявлення умов і факторів формування інтеграційних та глобальної регулятивної систем
5.4. Ініціювання і розробка програм співробітництва з міжнародними організаціями та інтеграційними угрупованнями
5.5. Організація і проведення міжнародних переговорів засобами комерційної дипломатії
5.6. Виявлення регулятивних пріоритетів формування сучасної міжнародної економічної політики
2. Спеціалізований об’єкт професійної діяльності для магістерської програми «Міжнародний облік та аудит»: міжнародна обліково – аналітична та аудиторська діяльність 1. Моніторинг міжнародних ринків товарів, послуг, фінансів, інвестицій, технологій, інновацій, праці 1.1. Забезпечення достовірною і своєчасною інформацією для аналізу факторів та показників конкурентоспроможності суб’єктів міжнародного бізнесу
1.2. Систематизація, групування та зведення даних з метою оцінки проблем розвитку суб’єктів міжнародного бізнесу.
1.3. Збір, обробка та відображення даних для аналізу умов розвитку суб’єктів міжнародної економічної діяльності.
  2. Стратегічне планування міжнародної економічної діяльності та її видів: науково-технологічної, інвестиційно-виробничої, торговельно-маркетингової, валютно-фінансової 2.1. Збір інформації для формування стратегії міжнародної економічної діяльності підприємства( організації)
2.2.Формування інформаційної бази для: - планування міжнародних виробництв; - планування і розробки міжнародних інвестиційних програм і проектів; -планування міжнародних науково-технічних программ і проектів.
2.3. Узагальнення інформації управлінського обліку і розробка на її основі прогнозів розвитку діяльності суб’єктів міжнародної діяльності.
2.4.Обгрунтування управлінських рішень у міжнародному бізнесі на основі розмежування витрат згідно умов ІНКОТЕРМС з метою вибору варіантів оптимальних рішень з врахуванням обмежень на ресурси.
2.5. Розробка, впровадження і удосконалення облікової політики підприємства міжнародної сфери щодо: -рганізаційної структури апарату бухгалтерії; -визначення форм та складання альбомів первинних документів, облікових регістров, форм фінансової та управлінської звітності; -характеристика аналітичних рахунків внутрішнього плану рахунків з урахуванням специфіки міжнародних операцій; -додаткових регістров аналітичного обліку та форм первинних документів, на підставі яких здійснуються операції; -правил документообігу і технології обробки облікової інформації; -політики підприємства щодо роботи з іноземною валютою; -процедур вивірки та контролю (операцій, звітності тощо).
2.6.Формування вимог облікової політики щодо обліку елементів фінансової звітності з урахуванням вимог міжнародних стандартів.
  2.7. Формування податкової стратегії підприємства(організації) міжнародного профілю та розробка ефективної податкової політики.
  3. Організація та ресурсне забезпечення міжнародної економічної діяльності та її видів 3.1.Організація та облік міжнародних фінансово – господарських операцій .
3.2. Організація технології облікового процесу підприємств, що здійснують міжнародну діяльність за стадіями первинного, поточного і підсумкового обліку.
3.3. Організація процесу складання фінансової, статистичної та податкової звітності суб’єктів міжнародної діяльності.
3.4.Організація пошуку і підрахунку резервів покращення результатів діяльності підприємств, що здійснують міжнародну діяльність та володіння методикою розробки їх реалізації в напрямку оптимізації показників.
3.5. Організація інформаційного забезпечення аудиту у міжнародних аудиторських фірмах.
3.6. Організація співпраці міжнародних аудиторів і менеджерів, як замовників та користувачів аудиторської інформації для вироблення правильних управлінських рішень для су’єктів міжнародного бізнесу.  
3.7. Організація спільної діяльності зовнішніх аудиторів та працівників аудиту підприємства-замовника міжнародного бізнесу.
3.8. Організація на підприємствах ( організаціях) міжнародного профілю системи внутрішнього контролю та служб внутрішнього аудиту.
3.9. Організація підготовки консолідованої фінансової звітності транснаціональних корпорацій і учасників міжнародного інвестиційного ринку з урахуванням вимог міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та фінансової звітності.
3.10. Організація управління податковими відносинами в країнах світу.  
3.11. Організація оподаткування зовнішньоекономічної діяльності в Україні.  
  4. Міжнародний економічний аналіз, контролінг, облік і аудит 4.1. Облік та аналіз міжнародної діяльності підприємства
4.2. Контроль внутрішній адміністративний і бухгалтерський (попередній, первинний ( поточний) і подальший) на підприємствах, що здійснують міжнародну діяльність, а саме: -контроль правильності заповнення первинних документів; -контроль дотримання вимог законодавства щодо обов’язкових реквізитів електронних і паперових документів; -контроль правильності перенесення інформації з первинних документів у підсистему поточного обліку; -контроль процедури виправлення помилок; -контроль правильності формування звітних показників.  
4.3. Аудит фінансово – господарських операцій, руху активів, власності і зобов’язань, складання і представлення фінансової звітності щодо міжнародної діяльності підприємства ( організації)  
4.4. Аудит циклу закупок, стану запасів, циклу виробництва і собівартості продукції, циклу реалізації та отримання доходу міжнародних корпорацій.
4.5. Оцінка роботи внутрішніх аудиторів на підприємствах ( організаціях) міжнародного бізнесу.  
    4.6. Організація процессу трансформації фінансової звітності українських підприємств у фінансову звітність, складену за вимогами міжнародних стандартів для учасників міжнародного інвестиційної ринку.  
    4.7. Оцінка ефективності використання інструментів міжнародного інвестиційного ринку і похідних фінансових інструментів та їх облік.
    4.8. Аналіз зарубіжних податкових систем.
  5. Регулювання міжнародної економічної діяльності на підприємницькому, державному, міждержавному, наддержавному і глобальному рівнях 5.1. Нормативно-правове регулювання обліку міжнародної економічної діяльності  
5.2. Нормативне регулювання здійснення аудиторських перевірок на підприємствах( організаціях) міжнародного профілю  
5.3. Аналіз стану податкового регулювання міжнародної економічної діяльності в країнах світу і в Україні  
5.4.Виявлення регулятивних пріоритетів при формуванні ёвимог Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та фінансової звітності.

 

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...