Главная Обратная связь

Дисциплины:


Графік складання форм річного фінансового звітуІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ

Завдання 3.3.

Розробити положення про бухгалтерську службу підприємства за такою структурою наведеною в таблиці 3.1.

Таблиця 3.1.

Структура та зміст положення про бухгалтерську службу підприємства

Розділ Перелік питань, що регламентуються
1. Загальні положення Організаційна форма ведення бухгалтерського обліку, чисельність і штат бухгалтерії, найменування законодавчих актів, якими керується бухгалтерія у своїй діяльності.
2. Цілі і завдання бухгалтерії Цілі та завдання, які висуваються до бухгалтерської служби.
3. Функції бухгалтерії Функції бухгалтерської служби: облік основних засобів, облік грошових коштів, контроль за своєчасним і правильним проведенням інвентаризації, ефективна організація матеріальної відповідальності, ведення розрахунків з оплати праці тощо.
4. Права і відповідальність Основні кваліфікаційні вимоги, що ставляться до головного бухгалтера, перелік прав облікових працівників, відповідальність головного бухгалтера.
5. Службові зв’язки Служби, з якими взаємодіє бухгалтерія.
6. Організація роботи Правила внутрішнього розпорядку роботи облікових працівників, показники оцінки діяльності бухгалтерської служби, форми стимулювання її працівників.

Завдання 4.2.

Розробити програму проведення бухгалтерського діяльності підприємства згідно з обраною темою магістерської дипломної роботи (табл. 4.1)

Таблиця 4.1

Програма проведення бухгалтерського контролю

по___________________

(назва об’єкта контролю)

 

№ з/п Об’єкт контролю Виконавець (посада) Функціональні обов’язки Джерела інформації

 

 

Завдання 4.7.

Скласти графік проведення річної інвентаризації по підприємству за формою наведеною у таблиці 4.5.

Таблиця 4.5.

Графік проведення річної інвентаризації

________________________

(назва підприємства)

№ з/п Назва об’єкту інвентаризації Відповідальна особа Термін виконання
Жовтень: декади Листопад: п’ятиденки Грудень: дні
1-10 11-21 21-30 1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 5 і т.д.

 

 

Завдання 5.6.Здійснити порівняльну характеристику бухгалтерського програмного забезпечення, що застосовується на вітчизняних підприємствах та подати її за формою наведеною у таблиці 5.5

Таблиця 5.5

Порівняльна характеристика бухгалтерського програмного забезпечення

№ з/п Назва Ознаки
Призначення Синтетичний облік Аналітичний облік Управлінський облік Можливість ведення обліку за декількома підприємствами Підтримка розробником   Вартість

Завдання 6.8.

Скласти зведений графік документообігу по базовому підприємству за вихідними даними завдання 6.7 та формою табл. 6.7.

 

Таблиця 6.7

Зведений графік документообігу

___________________________________

(назва підприємства і ділянки обліку)

 

Назва документа Створення документа Перевірка документа Оброблення документа Передача в архів
Кількість примірників Відповідальний за оформлення Відповідальний за виконання Термін виконання Відповідальний за перевірку Відповідальний за подання Порядок подання документа Термін подання документа Хто виконує Термін виконання Хто виконує Термін виконання

 

 

Завдання 8.5.

Скласти порівняльну таблицю відповідності рахунків витрат і доходів підприємства за формою, наведеною у таблиці 8.1.

Таблиця 8.1

Порівняльна таблиця відповідності рахунків витрат і доходів підприємства за видами діяльності

№ з/п Види діяльності Рахунки витрат Рахунки доходів

 

Завдання 10.4.

Розробити графік складання річної фінансової звітності підприємства за формою, наведеною у таблиці 10.3.

Таблиця 10.3

Графік складання форм річного фінансового звіту

№ з/п Номер форми Звіт (розділ) Відповідальний за складання Термін виконання Відмітка про виконання
за планом фактично

 

 

Завдання 10.7.

Розробити порядок ув’язки форм фінансової звітності за формою, наведеною у таблиці 10.6. При розробці взаємозв’язку врахувати положення нормативних документів.

Таблиця 10.6

Таблиця взаємозв’язку форм фінансової звітності підприємства

№ з/п Номер форми Рядок Показник Графа Номер форми Рядок Показник Графа Сума

 

 

ТЕМИ РЕФЕРАТІВ

1. Соціальні аспекти організації бухгалтерського обліку.

2. Особливості вибору форми організації бухгалтерського обліку підприємстві.

3. Умови застосування бухгалтерського аутсорсингу.

4. Особливості нормативного регулювання бухгалтерського обліку в Україні.

5. Порядок внесення змін до облікової політики підприємства та виправлення помилок.

6. Балансова політика підприємства та її складові.

7. Податкова політика підприємства та особливості її формування.

8. Роль інших видів політик в діяльності суб’єкта господарювання (кредитна, валютна, договірна, соціальна тощо).

9. Модель національної системи бухгалтерського обліку як основа формування облікової політики підприємства.

10. Нові типи структур бухгалтерської служби підприємства (функціонально-секторна, дивізіональна, конгломератна, проектно-матрична, мережева).

11. Вимоги до бухгалтерських кадрів та їх підбір.

12. Організація робочого місця бухгалтера.

13. Кодекс етики професійних бухгалтерів.

14. Спеціалізації бухгалтерської професії.

15. Контрольний процес як складова бухгалтерської системи.

16. Об’єкти організації бухгалтерського контролю.

17. Відповідальність бухгалтера та її наслідки.

18. План розвитку бухгалтерського обліку на сучасному підприємстві.

19. Система стратегічного обліку, як ефективний напрям удосконалення системи бухгалтерського обліку.

20. Показники економічної ефективності заходів з удосконалення бухгалтерського обліку на підприємстві.

21. Паспортизація та атестація робочих місць працівників бухгалтерського обліку.

22. Нормування праці бухгалтерів: методи, підходи, напрями.

23. Організація електронного документообороту та порядок зберігання електронних документів.

24. Електронний цифровий підпис та порядок його використання.

25. Особливості приймання, перевірки та обробки первинних документів.

26. Підготовка бухгалтерських документів до архівації.

27. Порядок зберігання та використання бланків суворої звітності.

28. Організація та проведення інвентаризації активів підприємства.

29. Організація та проведення інвентаризації зобов’язань підприємства.

30. Організаційні засади обліку готівкових операцій та порядок встановлення ліміту залишку готівки в касі.

31. Організація обліку безготівкових розрахунків.

32. Формування облікової політики з дебіторської заборгованості та вибір методів формування резерву сумнівних боргів.

33. Шляхи зниження витрат на підприємстві.

34. Особливості організації обліку зовнішньоекономічної діяльності.

35. Порядок розкриття інформації про зовнішньоекономічну діяльність і у звітності підприємства.

36. Методи організації фінансової діяльності підприємства.

37. Організація управління інвестиційною діяльністю підприємства.

38. Роль стратегічного управлінського обліку в системі управління сучасним підприємством.

39. Нові методи управлінського обліку та їх практичне використання.

40. Система бюджетування на сучасному підприємстві.

41. Порядок підготовки і підписання річної фінансової звітності підприємства.

42. Організація складання і подання консолідованої звітності підприємства.

43. Організація складання та подання статистичної звітності підприємства.

44. Організація відповідальності за якість та своєчасність подання фінансової звітності підприємства.

45. Порядок застосування електронного підпису в умовах захисту конфіденційної інформації підприємства.

46. Новітні методи захисту даних в системах електронної обробки даних.

47. Порядок притягнення до відповідальності працівників підприємства за умов втрати конфіденційної інформації.

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...