Главная Обратная связь

Дисциплины:






Форми та методи адміністративної діяльності судової міліції



 

Під час виконання покладених на них завдань працівники спеціального підрозділу судової міліції «Грифон» здійснюють:

1) забезпечення згідно з чинним законодавством виконання Правил пропуску осіб до приміщень судів та на їх територію транспортних засобів, затверджених спільним наказом Державної судової адміністрації України та МВС України від 12.09.2005 № 102/765, підтримання порядку в суді, припинення проявів неповаги до суду, охорони приміщень суду, виконання функцій щодо державного захисту суддів, працівників суду, забезпечення безпеки учасників судового процесу, а також працівників Антимонопольного комітету України та уповноважених осіб Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України при виконанні ними службових повноважень;

2) забезпечення заходів безпеки при розгляді судових справ у всіх інстанціях, працівників правоохоронних органів, інших органів, які здійснюють правозастосовні або правоохоронні функції, членів їх сімей і близьких родичів;

3) уживають необхідні заходи для забезпечення безпеки судді, членів його сім’ї, збереження їх майна, якщо від судді надійде відповідна заява;

4) уживають необхідні заходи для забезпечення безпеки при надходженні заяви учасника кримінального судочинства, члена його сім’ї або близького родича, звернення керівника відповідного Державного органу;

5) забезпечення охорони приміщень і територій установ судових експертиз Міністерства юстиції України і Міністерства охорони здоров’я України, а також режиму утримання осіб, які перебувають під вартою і направлені на судово-психіатричну експертизу;

6) здійснювати оперативно-розшукову діяльність з метою отримання оперативної та іншої інформації про наявність загрози життю, здоров’ю, житлу і майну зазначених осіб;

7) вивчення рішень (постанов) про застосування спеціальних заходів безпеки осіб, узятих під захист, а також інших матеріалів, які зумовили прийняття такого рішення, а також розробку план-розрахунку ГУМВС, УМВС на здійснення спеціальних заходів безпеки та підготовку клопотання перед відповідними органами про їх скасування;

8) обмін інформацією із зацікавленими органами та підрозділами внутрішніх справ, іншими органами виконавчої влади з питань забезпечення безпеки осіб, відносно яких здійснюються заходи особистої безпеки.

Командир спеціального підрозділу судової міліції «Грифон» є прямим начальником підпорядкованого особового складу і відповідає за організацію оперативно-службової діяльності підрозділу, забезпечення його постійної готовності до виконання покладених завдань, а також за використання за призначенням сил і засобів, збереження озброєння, боєприпасів, автотранспорту, іншої техніки та спеціальних засобів, фінансово-господарську діяльність, комплектування спеціального підрозділу судової міліції «Грифон» і проведення виховної роботи з підлеглими.



Командир спеціального підрозділу судової міліції «Грифон» зобов’язаний:

– всебічно знати дійсний стан справ у спеціальному підрозділі та вживати заходів до вивчення та впровадження у його діяльність досягнень науково-технічного прогресу, передових форм і методів роботи, сприяти підвищенню ефективності діяльності особового складу;

– знати стан оперативної ситуації на території регіону, вносити керівництву ГУМВС, УМВС пропозиції щодо найбільш ефективного застосування підпорядкованих сил і засобів;

– дбати про безпечні умови служби підлеглих, здійснювати контроль за дотриманням ними необхідних заходів безпеки під час поводження з табельною зброєю, спеціальними засобами, технікою;

– організовувати проведення й особисто брати участь в інструктажах нарядів міліції, здійсненні контролю за несенням служби підлеглими;

– у встановленому порядку організовувати роботу щодо добору, розстановки, виховання та атестування особового складу спеціального підрозділу, знати ділові й моральні якості підлеглих, уживати заходів до підвищення їх професійного рівня, недопущення порушень законності, надзвичайних подій серед особового складу;

– удосконалювати бойову підготовку працівників спеціального підрозділу, брати безпосередню участь у проведенні занять;

– забезпечувати постійну готовність особового складу до дій у разі ускладнення обстановки, у тому числі під час відбиття збройного чи іншого нападу, прищеплювати йому професійні навички володіння зброєю, спеціальними засобами та психологічну готовність упевнено діяти в умовах ускладнення обстановки;

– здійснювати тісну взаємодію з керівниками оперативних служб органів внутрішніх справ, працівниками правоохоронних органів у виконанні завдань, покладених на спеціальний підрозділ;

– вести щомісячний аналіз результатів роботи спеціального підрозділу, про що інформувати керівництво міліції громадської безпеки ГУМВС, УМВС;

– щоквартально аналізувати стан додержання дисципліни і законності серед особового складу спеціального підрозділу, уживати заходів реагування до порушників, а також їх керівників;

– щомісячно організовувати проведення спеціальних цільових перевірок, у тому числі негласних, дотримання особовим складом законності під час несення служби і вживати необхідних заходів реагування;

– забезпечити дотримання фінансово-господарської діяльності спеціального підрозділу згідно діючих нормативно-правових актів;

– постійно піклуватися про покращання соціальних і житлово-побутових умов працівників спеціального підрозділу та членів їх сімей, у встановлений розпорядком дня час здійснювати їх приймання у особистих питаннях.

Командир спеціального підрозділу судової міліції «Грифон» має право:

– видавати в межах своєї компетенції накази, розпорядження, вказівки з питань організації роботи спеціального підрозділу, установлювати щоденний режим роботи особового складу;

– визначати форму одягу та екіпірування особового складу виходячи з характеру завдань, які вирішує спеціальний підрозділ;

– надавати особовому складу спеціального підрозділу відпустки та матеріальну допомогу в межах асигнованих на це коштів;

– застосовувати заохочення і накладати дисциплінарні стягнення в межах прав, наданих йому Дисциплінарним статутом органів внутрішніх справ України;

– вносити пропозиції керівництву ГУМВС, УМВС про призначення, переміщення та звільнення з посад працівників спеціального підрозділу;

– здійснювати у встановленому порядку атестування працівників спеціального підрозділу, направляти керівництву ГУМВС, УМВС подання про присвоєння їм чергових звань.

Забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві, тобто у виявленні, попередженні, припиненні, розкритті або розслідуванні злочинів, а також у судовому розгляді кримінальних справ, – це здійснення правоохоронними органами правових, організаційно-технічних та інших заходів, спрямованих на захист життя, житла, здоров’я та майна цих осіб від протиправних посягань, з метою створення необхідних умов для належного відправлення правосуддя (ст. 1 Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві).

Орган, який приймає рішення про застосування заходів безпеки, має право:

а) витребувати необхідні матеріали та одержувати пояснення без провадження слідчих дій за заявами і повідомленнями про загрозу безпеці осіб, щодо яких приймається рішення про застосування заходів безпеки;

б) вимагати від органів, які здійснюють заходи безпеки, вжиття додаткових заходів;

в) скасовувати здійснювані заходи повністю або частково.

Органи, які здійснюють заходи безпеки, мають право:

а) визначати заходи безпеки, засоби та методи їх застосування, в разі необхідності змінювати і доповнювати ці заходи;

б) вимагати від осіб, взятих під захист, додержання умов здійснення заходів безпеки, а також виконання законних розпоряджень, пов’язаних із застосуванням цих заходів;

в) звертатися до органу дізнання, слідчого, прокурора, суду, у провадженні якого знаходиться кримінальна справа, з клопотанням щодо прийняття рішення про застосування заходів безпеки при провадженні процесуальних дій або про скасування здійснюваних заходів.

Органи, які забезпечують безпеку, зобов’язані:

а) негайно реагувати на кожен випадок протиправних дій, що став їм відомим, стосовно осіб, які мають право на забезпечення безпеки, вчинених у зв’язку з їх сприянням судочинству;

б) забезпечувати захист життя, здоров’я, житла і майна відповідно до характеру загрози;

в) своєчасно повідомляти осіб, взятих під захист, про зміну або скасування заходів щодо їх безпеки.

Органи, які забезпечують безпеку, повинні дотримувати законності і ставитися з повагою до прав та свобод громадян.

Відомості про заходи безпеки та осіб, взятих під захист, є інформацією з обмеженим доступом.

Заходами забезпечення безпеки є:

а) особиста охорона, охорона житла і майна;

б) видача спеціальних засобів індивідуального захисту і
сповіщення про небезпеку;

в) використання технічних засобів контролю і прослуховування
телефонних та інших переговорів, візуальне спостереження;

г) заміна документів та зміна зовнішності;

д) зміна місця роботи або навчання;

е) переселення в інше місце проживання;

є) поміщення до дошкільної виховної установи або установи органів соціального захисту населення;

ж) забезпечення конфіденційності відомостей про особу;

з) закритий судовий розгляд.

З урахуванням характеру і ступеня небезпеки для життя, здоров’я, житла та майна осіб, взятих під захист, можуть здійснюватися й інші заходи безпеки.Основні стадії даного провадження по забезпеченню безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві, можна визначити так.Аналіз ситуації як перша стадія складається з декількох етапів: 1) ухвалення рішення про застосування заходів безпеки уповноваженим органом;2) прийняття рішення про застосування заходів безпеки до виконання органом, який здійснює заходи безпеки;3) вивчення рішення і розробка плану-розрахунку заходів безпеки;Ухвалення рішення органом, який здійснює заходи безпеки, – це друга стадія, що включає такі етапи:4) узгодження і затвердження плану-розрахунку обраних заходів безпеки;

5) інформування органу, який прийняв рішення про застосування заходів безпеки;

6) інформування заявника.Виконання рішення – це третя і найбільш тривала стадія, що складається з наступних етапів:7) зміна обраних заходів безпеки;8) продовження строків застосування заходів безпеки; 9) скасування заходів безпеки.Провадження по забезпеченню безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві, має адміністративно-правовий характер, а також комплексний характер, оскільки рішення, які приймаються під час даного провадження, одночасно є підставами для відкриття інших проваджень.

Адміністративно-правовий характер даного провадження проявляється в тому, що спеціальні підрозділи судової міліції «Грифон» можуть самостійно визначати перелік заходів безпеки, засоби та методи їх застосування, в разі потреби – змінювати і доповнювати ці заходи.

Повною мірою адміністративно-правовий характер діяльності спеціальних підрозділів судової міліції «Грифон» проявляється при здійсненні ними спеціальних заходів безпеки згідно з Законом України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів». Самостійний (насамперед адміністративно-правовий) характер даного провадження вбачається і в строках його застосування та порядку скасування заходів безпеки. Строк провадження по забезпеченню безпеки не пов’язується зі строками кримінального судочинства. Для судової міліції принципове значення мають: а) закінчення строку конкретного заходу безпеки; б) усунення загрози життю, здоров’ю, житлу і майну осіб, взятих під захист.

 





sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...