Главная Обратная связь

Дисциплины:


Господарські операції фірми ,,Duc“ за листопад 200 – року 

Дата Зміст операції Сума, дол.
01.11 01.11 02.11 04.11 06.11 08.11 12.11 13.11 15.11 18.11 20.11 25.11 Фірма ,,Duc“ починає свою діяльність, маючи на рахунку в банку Закуплено товари з оплатою чеком Одержана виручка від реалізації товарів готівкою Готівкою сплачено за оренду приміщення Боржник погашає дебіторську заборгованість чеком Погашена кредиторська заборгованість Одержано чек від дебітора Сплачені комунальні платежі чеком Одержано кошти за чеком Оплачено рахунок готівкою Надійшов чек в оплату боргу Виручка від продажу за готівку надійшла до банку

Завдання 3.3. На основі наведених даних відобразити в обліку (на бухгалтерських рахунках організації) створення, використання, нестачі та поповнення фонду дрібної каси.

Для оплати різних поточних витрат на підприємстві створено фонд дрібної каси у розмірі 300 дол. Згідно із звітом відповідальної особи за звітний місяць витрати з фонду становили (дол.):

- купівля поштових марок – 60;

- оплата незначних транспортних послуг – 30;

- купівля канцелярського приладдя – 55;

- представницькі витрати – 35;

Наприкінці місяця під час інвентаризації коштів виявлено нестачу в сумі 6 дол.

Питання для самостійного опрацювання теми:

1. Що включається до складу грошових коштів підприємства?

2. Що є еквівалентами грошових коштів?

3. Як грошові кошти відображаються в балансі та в інших формах звітності?

4. Який порядок документального оформлення руху грошових коштів у касі?

5. Сутність, призначення і облік створення та використання фонду дрібної готівки.

6. У чому полягає сутність внутрішнього контролю руху готівки на підприємстві?

7. Який порядок відкриття банківських рахунків?

8. Який порядок документального оформлення та відображення в обліку руху грошових коштів на рахунках у банку?

Тема 4.Облік розрахунків з дебіторами

Завдання 4.Види дебіторської заборгованості, методика розрахунку та облік сумнівної дебіторської заборгованості.

Мета: засвоїти порядок відображення, виникнення і погашення дебіторської заборгованості, створення і використання резерву сумнівних боргів та подання інформації про стан розрахунків з дебіторами.

 

Завдання 4.1. Визначити резерв сумнівних боргів і кореспонденцію рахунків ( залишок резерву сумнівних боргів на початок року 1200 дол.).

1. На підставі Звіту про прибутки та збитки у звітному 2007 році обсяг продажу компанії ,,Motorola" становив 500000 дол. Досвід минулих років свідчить, що 2% продажу не буде погашено.

2. На підставі інформації Балансу на кінець звітного року сума дебіторської заборгованості склала 50000 дол. Досвід минулих років свідчить, що 10% дебіторської заборгованості не буде погашено. 

Завдання 4.2.На підставі наведеної інформації:

1) обчислити величину втрат за сумнівними боргами за звітний період за методом у процентах від нетто – реалізації;

2) обчислити процент втрат за сумнівними боргами за три попередні роки;

3) скласти бухгалтерську проводку, що відображає величину втрат за сумнівними боргами.

Інформаційне забезпечення:

- нетто реалізація за три останні роки – 224000 дол.;

- витрати за сумнівними боргами за три останні роки - 5000 дол.;

- реалізація за звітний період – 66600 дол.

- повернення й уцінка – 600 дол.;

- залишки з продажу – 1000 дол.

Завдання 4.3. На підставі наведених данихнеобхідно скласти господарські операції та здійснити необхідні розрахунки.

Клієнтвинен продавцю 5000 дол. Продавець оцінює його неплатоспроможним на 40%. Наприкінці року підприємство створює резерв для сумнівних боргів, відносячи його на витрати по елементу „Витрати сумнівних боргів".

Завдання 4.4. На підставі наведених данихнеобхідно скласти господарські операції та здійснити необхідні розрахунки.

01.08.2009 р. від покупця було одержано вексель під 8% річних строком на 3 міс. на суму 10000дол. в покриття дебіторської заборгованості. Строк погашення векселя 01.11.2009 р.

Завдання 4.5. Обчислити процент сумнівних боргів кожного з термінів. Обчислити загальну величину видатків за сумнівними боргами за встановлений термін. Скласти бухгалтерську проводку, що визначає величину втрат за сумнівними боргами.

Таблиця 4.1

Картка обліку сплати (в дол. США) по нафтопереробній компанії ,,Conoco“

 

Покупець   Всього до сплати   Термін оплати не настав   Прострочен-ня від 1 до 30 днів   Прострочен-ня від 31 до 60 днів   Прострочен-ня від 61 до 90 днів   Простроч-ння понад 91 день
А        
Б        
В        
Г        
Д        
Всього
% сумнівних боргів  

Завдання 4.6. Визначити суми та скласти бухгалтерські проводки по обліку векселів до одержання на підставі такої господарської операції.

01.09 2009 р. від покупця було одержано вексель під 8%річних строком на 3 міс. на суму 5000 дол. на покриття дебіторської заборгованості. Строк погашення векселя 01.12.2009 р. Підприємство через місяць 01.10.2009 р. продало вексель банкові за обліковою ставкою 12%річних.

Питання для самостійного опрацювання теми:

1. Що є дебіторською заборгованістю?

2. Яка класифікація дебіторської заборгованості?

3. Як оцінюється дебіторська заборгованість для відображення її у балансі?

4. Дайте визначення сумнівної (безнадійної) дебіторської заборгованості.

5. Які методи нарахування резерву сумнівних боргів?

6. Які методи списання сумнівних боргів?

7. Дайте визначення векселя та вкажіть його призначення в розрахунках з дебіторами.

8. Методика визначення відсотків за векселями та облік розрахунків з векселями.

9. Яка інформація дебіторської заборгованості розкривається у фінансовій звітності?

Тема 5.Облік товарно-матеріальних запасів

Завдання 5.Методика оцінки товарних запасів

 

Мета: засвоїти порядок оцінки товарних запасів і методику обчислення вартості реалізованих товарів.

 

Завдання 5.1. На підставі наведених даних таблиці визначити величину матеріальних запасів фармацевтичної компанії ,,Pfizer“ за методом специфічної ідентифікації.

Таблиця 5.1

Залишки матеріальних запасів фармацевтичної компанії ,,Pfizer“

 

Зміст операції Кількість (од.) Ціна, дол. Сума, дол.
1. Залишок на 01.08 5,20 ?
2. Придбано: - 01.08     5,30   ?
- 02.08 5,60 ?
- 15.08 5,50 ?
- 22.08 5,40 ?
3. Разом товарів для продажу ? ?
4. Реалізовано ? ?
5. Залишок на 01.09 ? ?

Примітка: у залишок на 01.09 входять 100 од., що були в запасі на 01.08, 30 одиниць із придбаних 02.08 і 70 одиниць із придбаних 22.08.

Завдання 5.2. На підставі наведених даних:

1) визначити залишок матеріальних запасів на 01.03.06 р. за методом середньої вартості;

2) скласти бухгалтерські проводки, що відображають операції по придбанню запасів та списанню їх на виробництво запасів у компанії „Coca – Cola Company“.

Залишок матеріальних запасів на 01.02.09 р. – 2200 одиниць, за ціною 10 дол. За лютий 2009 р. в кредит підприємством придбано матеріальних запасів 300 одиниць, за ціною 12 дол., а списано на виробництво 400 одиниць.

 

Завдання 5.3. Обчислити величину матеріальних запасів, витрачених на виробництво за методом ФІФО, величину залишку матеріальних запасів на кінець звітного періоду та здійснити його оцінку (табл. 5.2).

 

Таблиця 5.2

Вихідні дані по фармацевтичній компанії ,,Pfizer“

 

Зміст операції Кількість (од.) Ціна, дол. Сума, дол.
1. Залишок на початок
2. Надійшло за документами: №19 № 20 № 21       ? ? ?
3. Разом надійшло   ?
4. Витрачено на виробництво: в оцінці за методом ФІФО         ?
5. Залишок на кінець: В оцінці за методом ФІФО   ?       ?

 

Завдання 5.4. Обчислити величину матеріальних запасів, витрачених на виробництво за методом ЛІФО, величину залишку матеріальних запасів на кінець звітного періоду та здійснити його оцінку (табл. 5.3).

Таблиця 5.3

Вихідні дані по харчовій компанії ,,Philips Moris “

 

Зміст операції Кількість (од.) Ціна дол. Сума дол.
1. Залишок на початок
2.Надійшло за документами: №30 № 31 № 34       ? ? ?
3.Разом надійшло   ?
4.Витрачено на виробництво в оцінці за методом ЛІФО         ?
5.Залишок на кінець в оцінці за методом ЛІФО   ?       ?

 

Завдання 5.5. Визначити вартість матеріалів, що вибули, та їх залишок на кінець місяця з використанням методів ФІФО, ЛІФО та середньозваженої собівартості (табл. 5.4), провести порівняння методів оцінки товарних запсів та підрахувати їх вплив на показники фінансової звітності (табл.5.5).

 

Таблиця 5.4

Вихідні дані по компанії LISA

 

Дата Зміст операції Кількість, од. Ціна, дол. Сума, дол.
01.10 Залишок на початок 2,00
03.10 Надходження 2,10
04.10 Вибуття 2,11 ?
09.10 Надходження 2,12
11.10 Вибуття 2,20 ?
18.10 Надходження 2,40
20.10 Вибуття 2,35 ?
21.10 Залишок на кінець ?

 

Таблиця 5.5

Порівняння методів оцінки товарно-матеріальних запасів та їх впливу на показники фінансової звітності, дол.

 

Показники Метод
ФІФО ЛІФО Середньозваженої собівартості
Обсяг продажу      
Собівартість реалізованої продукції      
Запаси на початок місяця      
Придбання      
Собівартість запасів для продажу      
Мінус: запаси на кінець місяця      
Собівартість реалізованих запасів      
Валовий прибуток від реалізації      

Питання для самостійного опрацювання теми:

1. Що включається до складу товарно-матеріальних запасів?

2. Сутність і методика системи періодичного обліку запасів.

3. Сутність і методика системи постійного обліку запасів.

4. За якими методами визначається вартість товарно-матеріальних запасів, відпущених у виробництво та реалізованих?

5. Як впливають методи оцінки матеріально-виробничих запасів на фінансові результати?

Тема 6.Облік довгострокових активів

 

Завдання 6.Облік й оцінка довгострокових активів, методика розрахунку та облік амортизації основних засобів

 

Мета:засвоїти порядок організації обліку основних засобів, нематеріальних активів, природних ресурсів і нарахування їх амортизації та виснаження, а також набуття практичних навичок з оцінки, нарахування амортизації та виснаження довгострокових активів і відображення їх в обліку та фінансовій звітності.

 

Завдання 6.1.Визначити собівартість придбаного обладнання. Відобразити на бухгалтерських рахунках господарські операції по придбанню обладнання.

Корпорація ,,Alcan“ придбала у постачальника обладнання за ціною 58440 дол. ( у тому числі ПДВ – 18,6%). Понесено також витрати на придбання обладнання:

- витрати на транспортування 200 дол.;

- оплата праці монтажникам 150 дол.

 

Завдання 6.2. Визначити собівартість придбаного обладнання. Відобразити на бухгалтерських рахунках господарські операції по придбанню офісного обладнання .

Корпорація ,,Alcan“ придбала у постачальника офісне обладнання за ціною 30000 дол. ( у тому числі ПДВ – 18,6%). Понесено також витрати на придбання обладнання:

- витрати на транспортування 180 дол.;

- витрати на встановлення та монтаж 500 дол.;

- інші витрати 80 дол.

 

Завдання 6.3. Здійснити розрахунки витрат на знос за період експлуатації, що залишилися до кінця встановленого строку, скласти бухгалтерські проводки за операціями.

Корпорація ,,Philip Morris“ має прес для виготовлення печива первинною вартістю 100000 дол. При введені в експлуатацію комісія визначила строк корисної служби об’єкта 10 років. Для нарахування амортизації бухгалтерія застосовувала рівномірний метод та нульову ліквідаційну вартість. Після двох років використання преса бухгалтер переглянув строк корисного використання активу і, за його пропозицією, було встановлено загальний строк використання 5 років.

 

Завдання 6.4. Визначити залишкову вартість основних засобів станом на 31.12.09 р.

Компанія ,,Electrolux“ придбала основні засоби 20 грудня 2005 року і відобразила їх у балансі в сумі 150 000 дол. Амортизація нараховується методом суми чисел протягом 8 років, оцінювана ліквідаційна вартість склала 3000 дол.

 

Завдання 6.5. Визначити залишкову вартість основних засобів станом на 31.12.09 р.

16 травня 2004 року торговельне підприємство ,,Річмонд Ренегейдс“ придбало автомобіль, який було відображено у балансі за первісною вартістю 100 000 дол. ліквідаційна вартість була оцінена у сумі 12 000 дол. Амортизація нараховується методом суми чисел протягом 10 років.

 

Завдання 6.6. Обчислити амортизаційні відрахування за кожен рік за методом нарахування амортизації пропорційно обсягові виконаних робіт, нагромаджений знос і залишкову вартість. Початкова вартість автомобіля - 40000дол., ліквідаційна вартість – 4000 дол., термін експлуатації – 5 років, пробіг автомобіля - 60000 миль, у т.ч. за: 1-й рік – 20000 миль, 2-й рік -20000 миль, 3-й рік -10000 миль, 4-й рік – 5000 миль, 5-й рік -5000 миль.

 

Завдання 6.7. Обчислити амортизаційні відрахування за кожен рік, нагромаджений знос і залишкову вартість. Нарахувати амортизацію вантажного автомобіля за роки експлуатації якщо початкова вартість - 70 000 дол., ліквідаційна вартість – 6000 дол., термін експлуатації – 5 років., пробіг автомобіля - 80 000 миль, у т. ч. за: 1-й рік - 20 000 миль, 2-й рік - 30 000 миль, 3-й рік - 10 000 миль, 4-й рік - 10 000 миль, 5-й рік - 10 000 миль.

 

Завдання 6.8. Визначити суму амортизаційних відрахувань, яку нарахує компанія ,,Amoco“ по даному об’єкту за 2008 рік.

Об’єкт основних засобів придбаний фірмою 26.12.2004 р. за 168 000 дол. (у тому числі ПДВ 85000 дол.) має термін корисного використання 5 років і нульову ліквідаційну вартість. Спосіб нарахування амортизації прямолінійний. 02.01.2006 р. зроблений ремонт цього об’єкта на суму 20000 дол. (без врахування ПДВ), що дозволило збільшити на 3 роки термін корисного використання цього об’єкта., спосіб амортизації як і раніше прямолінійний і передбачається, що об’єкт має нульову ліквідаційну вартість.

Завдання 6.9. Визначити суму амортизаційних відрахувань, яку нарахує фірма „Одрі Нельсон“ по даному об’єкту за 2008 рік.

Об'єкт основних засобів, придбаний фірмою „Одрі Нельсон" 22.12.2005 р. за 90 000 дол. (у тому числі ПДВ 1000 дол.), має термін корисного використання 10 років і нульову ліквідаційну вартість. Спосіб нарахування амортизації - прямолінійний, 02.01.07 р. зроблений ремонт цього об'єкта на суму 1000 дол. (без врахування ПДВ), що дозволило збільшити на 4 роки термін корисного використання цього об'єкта, якщо спосіб амортизації як і раніше прямолінійний і передбачається, що об'єкт має нульову ліквідаційну вартість.

 

Завдання 6.10. Необхідно обчислити вартість однієї видобутої одиниці ресурсів, вартість "виснаження" природних ресурсів за обліковий період та скласти бухгалтерську проводку. Якщо вартість нафтового родовища – 400 млн. дол.; Запаси нафти – 200 млн. барелів; Річний видобуток – 6 млн. барелів.

 

Завдання 6.11. Необхідно обчислити вартість однієї видобутої одиниці ресурсів, вартість "виснаження" природних ресурсів за обліковий період та скласти бухгалтерську проводку, якщо вартість придбання шахти - 280 000 дол., ліквідаційна вартість - 80 000 дол., запаси вугілля оцінюються - 50 000 дол. , видобуток вугілля - 130 000 т.

 

Питання для самостійного опрацювання теми:

1. Що включається до складу довгострокових активів?

2. За якими ознаками класифікуються довгострокові активи?

3. Який порядок визнання та оцінки основних засобів?

4. За якими методами нараховується амортизація основних засобів?

5. Як ведеться облік надходження і вибуття основних засобів?

6. Який порядок визнання та оцінки нематеріальних активів?

7. За якими методами нараховується амортизація нематеріальних активів?

8. Як ведеться облік нематеріальних активів?

9. Яка інформація про основні засоби і нематеріальні активи розкривається у фінансовій звітності?

 

Тема 7. Облік фінансових вкладень та консолідована звітність

Завдання 7.Методика обліку фінансових вкладень та скаладання консолідованої звітності.

 

Мета: набуття практичних навичок з організації обліку інвестицій у цінні папери, складання та подання консолідованої фінансової звітності.

 

Завдання 7.1. Зробити розрахунки та скласти бухгалтерські проводки по обліку випуску (реалізації) облігацій.

Компанія ,,Xerox“ 01.01.2005 р. випустила облігації 1500 шт. номінальною вартістю 100 дол. кожна на 4 роки при 12% річних, квота до ціни 95% (тобто з дисконтом). Виплата відсотків двічі на рік – 01.07 та 01.01.

01.07.2005 р. компанія виплатила відсотки по облігаціях з погашенням відповідної суми дисконту. Після четвертого платіжного року компанія викупила всі свої облігації.

 

Завдання 7.2. На підставі наведених даних необхідно скласти консолідований баланс двох компаній, за умови що компанія ,,AES Corporasion“ має 100% - ну участь у акціонерному капіталі компанії ,,Іга“, а акції були придбані за вартістю, що перевищує номінальну на 50%.

 

Таблиця 7.1

Робоча таблиця консолідації балансів на 31.12.2009 року, тис. євро

 

Статті Компанія ,,AES Corporasion“ Компанія ,,Іга“ Консолідація
Довгострокові активи  
Стаття ? ?  
Поточні активи  
Короткострокові зобов’язання (8) (3)  
Поточні чисті активи  
Всього чисті активи ? ?  
Акціонерний капітал і резерви ? ?  
Всього власний капітал ? ?  

Питання для самостійного опрацювання теми:

1. Які активи називаються фінансовими інвестиціями?

2. Яка оцінка фінансових інвестицій в дочірні компанії?

3. Яка інформація про фінансові вкладення має бути розкрита у фінансовій звітності?

4. Що є консолідованою фінансовою звітністю? З якою метою її складають?

5. Які підприємства називаються дочірніми?

6. Чим обумовлено складання консолідованої фінансової звітності?

7. У яких випадках компанія повинна складати консолідовану звітність?

8. Які підприємства звільняються від складання консолідованої фінансової звітності?

9. З чого складається консолідована фінансова звітність?

10. Назвіть процедури консолідації фінансових звітів.

Тема 8.Облік короткострокових зобов’язань

 

Завдання 8.Методика обліку короткострокових зобов’язань.

 

Мета: засвоїти систему бухгалтерських записів по відображенню на рахунках короткострокової заборгованості.

Завдання 8.1. На підставі наведених даних відобразити необхідні господарські операції 30.06.08 р., 30.09.08 р. та 31.12.08 р. в системі бухгалтерських рахунків.

Компанія GRAND 30.06.08 р. емітувала та реалізувала 5000 шт. простих акцій номіналом 20дол. 30.09.08 р. компанія викупила 2000 шт. цих акцій за ринковою вартістю 50000 дол. Станом на 31.12.08 р. ринкова вартість зазначених акцій зменшилась до 15 дол. за 1 шт.

 

Завдання 8.2. На підставі наведених даних визначити поточну вартість суми, яка буде сплачена через два роки і дати бухгалтерське проведення, відобразити витрати за відсотками по векселю до сплати за кожний рік і показати повне погашення векселя.

01.01.2008 р. компанія придбала нове устаткування вартістю 20000 дол. На його оплату компанія видала безпроцентний вексель на 20000 дол. строком на два роки. Банківська ставка відсотка за кредитом — 12% річних.

Завдання 8.3. Обчислити позиковий процент, суму погашення векселя, дисконт, виплату за векселем. Скласти бухгалтерські проводки.

Вексель на суму 6000 дол. під 12% річних видано на термін 110 днів, дисконтується банком ставкою 15%, коли залишається 60 днів до закінчення терміну векселя.

 

Завдання 8.4. Нарахувати двотижневу оплачувану відпустку за кожні 50 тижнів роботи. Оплата відпустки складає 3% заробітної плати працівника.

Компанія щотижня виплачує у вигляді заробітної плати 380000 дол. У звітному періоді 65% працівників одержують оплачувану відпустку. Необхідно зробити розрахунок витрат з оплати відпусток; відобразити на бухгалтерських рахунках створення резерву на оплату відпусток за тиждень та видачу з каси відповідних сум.

 

Завдання 8.5. Відобразити облік зобов’язань з оплати праці компанії ,,Amoco“ .

За звітний період заробітна плата персоналу компанії склала (дол.):

- заробітна плата за нормований час 45000

- заробітна плата за понаднормований час 20000

- утримана сума податку з доходу 12350

- обов’язкові утримання на соціальне страхування 4800

- утримані профспілкові внески 260

Питання для самостійного опрацювання теми:

1. Що є зобов’язаннями підприємства? Яка їх класифікація?

2. Які критерії визнання та оцінки зобов’язань?

3. Як відображаються в обліку короткострокові зобов’язання?

4. Як ведеться облік розрахунків з оплати праці?

5. Який порядок відображення в обліку відрахувань на соціальні потреби?

Тема 9.Облік довгострокових зобов’язань

 

Завдання 9.Методика обліку довгострокових зобов’язань.

 

Мета: засвоїти систему бухгалтерських записів по відображенню на рахунках довгострокової заборгованості.

Завдання 9.1. На основі наведених данихвизначити, яка сума коштів буде витрачена підприємством на обслуговування довгострокових зобов’язань по кредиту в 2004 р. Яка сума повинна бути відображена у балансі на 31.12.09 р. як довгострокові зобов’язання.

Компанія SARMAT для придбання нової системи охолодження пива отримала кредит у банку на суму 2500000 дол. Строк погашення кредиту 5 років під 20% річних. Щорічно компанія повинна сплачувати по 500000 дол. плюс проценти за рік. Кредит було отримано 07.10.04 р.

Завдання 9.2. На підставі наведених данихрозрахувати номінальну вартість облігацій, суму дисконту по випущених облігаціях, суму періодичних платежів зі сплати відсотків по облігаціях до сплати та списання амортизації дисконту; відобразити на рахунках бухгалтерського обліку операцію з випуску і погашення довгострокових зобов’язань.

Компанія ,,Xerox“ 01.01.200- р. випустила 1000 штук довгострокових облігацій номінальною вартістю 2000 дол. кожна терміном на 10 років; відсоткова ставка – 10% річних. Сплата відсотків інвесторам здійснюється два рази на рік – 30 червня і 31 грудня. При розміщенні облігацій компанією встановлена квота до ціни у розмірі 98%.

 

Завдання 9.3. На підставі наведених данихвідобразити в обліку випуск і ралізацію довгострокових облігацій, розрахувати та відобразити в обліку сплату відсотків за перший рік, здійснити остаточне погашення облігацій після закінчення терміну їх дії.

Компанія ,,Conoco“ випустила і реалізувала 03.10.200_ р. 500 штук довгострокових облігацій номіналом 100 дол. кожна на 6 років, фіксована ставка відсотка 10%. Квота до ціни 98. Виплата відсотків 01.07. та 01.01.

 

Завдання 9.4. На основі наведених данихвідобразити в обліку випуск і ралізацію довгострокових облігацій, розрахувати та відобразити в обліку сплату відсотків за перший рік, здійснити остаточне погашення облігацій після закінчення терміну їх дії.

Компанія ,,Conoco“ випустила і реалізувала 02.01. 200_ р. 5000 штук довгострокових облігацій номіналом 100 дол. кожна на 4 роки, фіксована ставка відсотка 8%. Квота до ціни 102. Виплата відсотків 01.07. та 01.01.

Питання для самостійного опрацювання теми:

1. Що є довгостроковими зобов’язаннями підприємства? Яка їх оцінка?

2. Як відображаються в обліку довгострокові зобов’язання (облігації до виплати, векселі до сплати, лізінгові зобов’язання)?

3. Як ведеться облік довгострокових орендних зобов’язань?

4. Яка інформація про довгострокові зобов’язання відображається у фінансовій звітності?

 

Тема 10.Облік власного капіталу і розподілу прибутку в товариствах та корпораціях

 

Завдання 10.Методика розподілу прибутку в товариствах і корпораціях, відображення в бухгалтерському обліку формування власного капіталу господарюючих суб’єктів з різними організаційно-правовими формами бізнесу.

Мета:засвоїти методику розподілу прибутку в товариствах і корпораціях, набуття практичних навичок з відображення в бухгалтерському обліку формування власного капіталу господарюючих суб’єктів з різними організаційно-правовими формами бізнесу.

 

Завдання 10.1. Вказати спільні та відмінні риси між основними організаційно-правовими формами підприємницької діяльності в зарубіжних країнах (табл. 10.1).

Таблиця 10.1

Організаційно-правові форми підприємницької діяльності в зарубіжних країнах

Форми діяльності Спільні риси Відмінні риси
Одноосібне володіння    
Товариство    
Корпорація    

Завдання 10.2. На підставі наведених даних скласти бухгалтерські проведення по операціях компанії ,,Electrolux“.

Акціонерний капітал компанії ,,Electrolux“ містить у собі:

- прості акції без номінальної вартості 10000 акцій;

- привілейовані акції, 5% - на номінальна вартість 100 дол., 5000 акцій (кумулятивні, без права голосу, неконвертовані, ліквідаційна вартість 110 дол.);

За минулий фінансовий рік відбулися такі підсумкові операції:

1) реалізовано 6000 простих акцій без номінальної вартості за ціною 50 дол. за акцію;

2) реалізовано 2000 привілейованих акцій за ціною 102 дол. за акцію;

3) для розміщення складу придбано земельну ділянку, за яку повністю сплачено емісію 100 привілейованих акцій;

4) придбано 100 привілейованих акцій, які було випущено і реалізовано раніше. Компанія сплатила акціонеру по 103 дол. за акцію.

 

Завдання 10.3. На підставі наведених даних скласти бухгалтерські проведення за операціями компанії ,,Electrolux“.

Наприкінці року чистий прибуток компанії ,,Electrolux“ становить 345000 дол. та реінвестовано його, тобто приєднано до нерозподіленого прибутку, а саме нараховано і сплачено дивіденди – 15000 дол., направлено на збільшення резервного капіталу – 11300 дол., направлено на збільшення статутного капіталу - 20000 дол.

 

Завдання 10.4. Відобразити в обліку авансові платежі податку на прибуток, нарахування податку на прибуток та остаточні розрахунки з бюджетом.

Перераховано до бюджету податок на прибуток за звітний період (авансові платежі) – 7000 дол.; визначено наприкінці року суму податку до сплати у бюджет за рік - 12000 дол

Питання для самостійного опрацювання теми:

1. У чому полягає економічна сутність власного капіталу?

2. Як розподіляється прибуток у товариствах?

3. Як ведеться облік випуску акцій?

4. Як відображається в обліку викуп власних акцій?

5. Як ведеться облік нерозполеного прибутку в корпораціях?

6. Який порядок відображення в обліку нарахування і сплати дивідендів?

7. Який порядок розкриття інформації про власний капітал у фінансовій звітності?

 

Модуль 3

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...