Главная Обратная связь

Дисциплины:


ВПЛИВ МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ НА ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІПлан:

1. Мета та зміст діяльності міжнародних організацій в Україні на початку – в середині 1990-х років через призму політико-економічного стану українських державних процесів.

2. Діяльність міжнародних організацій у сфері соціальної політики в Україні на сучасному етапі.

3. Основні проблеми глобальної соціальної політики.

 

Список літератури:

1. Адамик В. В. Кредитно-боргові важелі міжнародної політики подолання бідності: сучасний погляд на проблему / Адамик В. В. // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – К.: Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, 2008. - Вип. 72. – Ч. 2. – С. 17-23.

2. Адамик В. В. Продовольча безпека через призму глобальної проблеми бідності / Адамик Вікторія // Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті: національна ідентичність та тенденції глобалізації: Зб. тез доп. Шостої міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчен. (Тернопіль, 26-27 лют. 2009 р.) / Терноп. нац. екон. ун-т, Рада молодих вчен. – Тернопіль: Екон. думка. – 2009. – Ч. 1. – С. 19-20.

3. Адамик В. В. Міжнародна допомога з подолання бідності: теоретичні аспекти, світовий та вітчизняний досвід / Адамик Вікторія, Комар Наталія // Журнал європейської економіки. – 2008. – Т. 7 – №1. – С. 57-75.

4. Адамик В. В. Оцінка ефективності залучення і використання міжнародної фінансової допомоги з подолання бідності в Україні / Адамик Вікторія, Комар Наталія // Економічний і соціальний розвиток України в XXI столітті: національна ідентичність і тенденції глобалізації: Зб. тез доп. П'ятої ювіл. міжнар. наук.-практ. конф. молодих учен. (21-23 лют., Тернопіль). – Тернопіль: Екон. думка. – 2008. – Ч. 1. – С. 15-17.

5. Адамик В. В. Міжнародні організації: Конспект лекцій [для студ. баз. напрямів підготов. "Економіка і підприємництво"] / [Адамик Вікторія Віталіївна, Вербицька Галина Любомирівна, Мельник Ольга Григорівна, Івасюк Володимир Васильович]. – Львів: Вид-во Нац. ун-ту "Львів. політехніка", 2008. – 160 с.

6. Бучин М. А. Соціальна політика. Словник: поняття, категорії, терміни / Бучин М. А., Гетьманчук М. П., Карий І. П. [та ін.]. – Львів, 2008. – 274 с.

7. Гордєєва Т. Ф. Міжнародні організації: Навч. посіб. / Гордєєва Т. Ф., Циганкова Т.М. – К.: КНЕУ, 2000. – 340 с.

8. Дікон Б. Глобальна соціальна політика / Дікон Б., Холмс М., Стабс П.. – К.: Основи, 1999. – 346 с.

9. Колодко Г. Глобалізація і перспективи розвитку постсоціалістичних країн / Колодко Гжегож В. – К., 2002.

10. Колодко Г. Від шоку до терапії. Економіка і політика трансформації / Колодко Гжегож В. – Львів, 2004. – 564 с.

11. Міжнародні організації: Навч. посіб. / За ред. Ю. Г. Козака, В. В. Ковалевського. – К.: ЦУЛ, 2003. – 288 с.12. Основи соціального менеджменту. Теоретичні положення та прикладні механізми: Навч. посіб. [для студ. та викл. екон. спец. вищ. і серед.-спеціал. навч. закл.] / Уклад.: М. Папієв, Т. Кирян, Б. Андрушків [та ін.]; за заг. ред. Б. Андрушківа. – Тернопіль: Терно-граф, 2007. – 1024 с.

13. Павленко С. Трансформація суспільства і проблеми соціальної політики. – К., 1997. – 56 с.

14. Семигіна Т. Соціальна політика у глобальному вимірі. – К.: Пульсари, 2003.

15. Шевчук П. І. Соціальна політика: Навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Шевчук Петро Іванович. – 2-ге вид. – Львів: Світ, 2005. – 400 с.

 

Методичні вказівки:

Розгляд першого питання варто розпочати з підкреслення того факту, що на відміну від інших країн посткомуністичного табору, Україна змінювала економічний курс досить повільними темпами, що спричинило спад рівня економіки та зростання соціальних проблем. В такому контексті слід розглянути спроби основних міжнародних організацій вплинути на зміну описаної вище ситуації через вплив на формування соціальної політики в Україні, охарактеризувавши їх поради щодо реформування системи соціального забезпечення загалом, зокрема пенсійного фонду та фонду зайнятості, а також інших напрямків соціальної політики [3; 9; 10, c. 560-561; 12; 15, с. 26-28; 7, с. 45-70, 74-80, 111-114, 119-123, 129-131, 134-135, 139-140, 142-144].

Станом на сьогодні модель соціальної політики України потребує значного вдосконалення. Тому досвід міжнародних організацій у цій сфері, а також їхня фінансова підтримка мають велике значення для формування сучасної системи соціального захисту населення. У цьому контексті потрібно розглянути вплив МВФ, Світового банку, ОЕСР, МОП та агенцій ООН на існуючі тенденції розвитку соціальної політики України. Окремо варто виділити проблемні моменти у взаємостосунках України з цими міжнародними організаціями [4; 6; 7; 12, с. 436-438, 448-449; 5, с. 36-38, 83-85, 141-151; 9; 10; 13].

Розглядаючи третє питання, варто наголосити, що на сучасному етапі економічного розвитку соціальна політика, не може реалізовуватися тільки в межах однієї країни, оскільки набуває наднаціонального й транснаціонального характеру. У контексті цього питання необхідно показати вплив глобалізації на становлення соціальної політики в окремих державах, а також виділити форми наддержавної соціальної політики: наддержавне регулювання, наддержавний перерозподіл та наддержавне забезпечення. Необхідно охарактеризувати основні питання соціальної політики в глобальному контексті [1; 2; 3; 5, с. 72-74, 130, 135-141; 6; 8; 11; 12, с. 650-655; 14].

 

Контрольна робота 20

sdamzavas.net - 2018 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...