Главная Обратная связь

Дисциплины:


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ПРОВЕДЕННЯ ЗМІСТОВНОГО МОДУЛЯ 1МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до проведення семінарських занять, організації самостійної

та індивідуальної роботи студентів

з курсу «Системи технологій промисловості»

для підготовки бакалаврів

галузі знань 0305 “Економіка і підприємництво”

всіх напрямів підготовки

 

денна форма навчання

 

Ірпінь - 2011


Методичні вказівки до проведення семінарських занять, організації самостійної та індивідуальної роботи студентів складені на основі робочої навчальної програми курсу «Системи технологій промисловості» для підготовки бакалаврів галузі знань 0305 “Економіка і підприємництво” всіх напрямів підготовки

 

 

Автори: Гусятинська Н.А., д.т.н., професор

кафедри техногенно-екологічної безпеки

Желібо Є.П., д. х. н., професор

кафедри техногенно-екологічної безпеки

Буслик В.М., ст.. викладач

кафедри техногенно- екологічної безпеки

Рецензент:Овраменко М.А.. к.х.н., доцент

 

Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри техногенно-екологічної безпеки, протокол №__ від «__»_____________ 2011 р.

 

Завідувач кафедри Гусятинська Н.А.

 

 

Розглянуто і схвалено на засіданні вченої ради обліково-економічного факультету,

протокол № від «____» 2011 р.

 

Голова вченої ради обліково-економічного факультету

 

_____________________________ Мацелюх Н.П.

 

Завідувач навчально-

методичного відділу Бойко О.О.

 

Реєстраційний №____


ЗМІСТ

Передмова ………………………………………………………………………4

Структура навчальної дисципліни……………………………………………..6

Методичні рекомендації до проведення змістовного модуля 1 ………… ...7

Методичні рекомендації до проведення змістовного модуля 2 ………… ...14

Методичні рекомендації до проведення змістовного модуля 3 ……… ...21

Методичні рекомендації до проведення змістовного модуля 4 ……… …..39

Методичні рекомендації до проведення змістовного модуля 5 ………… ...52

Контрольні питання ………………… ... 62

Рекомендована література ………………………………………………….. 65


ПЕРЕДМОВА

 

Методичні вказівки до проведення семінарських занять, організації самостійної та індивідуально-консультативної роботи студентів для підготовки бакалаврів всіх напрямів підготовки денної форми навчання.

Предметомвивчення дисципліни є основи сучасних технологій базових галузей промислового виробництва, а також основи інноваційних технологій, які мають перспективу застосування на основі використання безперервних автоматизованих процесів, мікроелектроніки, біо- та нанотехнологій, генної інженерії, в замкнутих безвідходних і маловідходних ресурсозберігаючих та екологічно безпечних технологічних циклах.Мета: Надання студентам ґрунтовних знань сучасних та інноваційних промислових технологій найважливіших галузей економіки для фахового використання здобутих знань, особливостей і можливостей прогресивних технологічних процесів в питаннях фінансування, кредитування, обліку, моніторингу, контролю, аналізу і управління виробничо-господарською діяльністю галузей, підприємств та організацій народногосподарського комплексу, забезпечення їх прибутковості, сприяння впровадженню конкурентно-спроможних інноваційних технологій і забезпечення ефективної податкової та соціально-економічної державної політики.

В сучасних умовах важливою передумовою розвитку держави є підготовка висококваліфікованих фахівців нової генерації, оскільки комплексне впровадження інновацій потребує не тільки нових форм управління циклом «наука – техніка – виробництво» шляхом створення технополісів і технопарків, а й радикальної перебудови системи підготовки сучасних економістів, фінансистів, працівників митної та податкової служб, менеджерів у напрямку засвоєння ними ґрунтовних знань технологій різних галузей. Без взаєморозуміння та взаємодії усіх висококваліфікованих фахівців сучасного виробництва неможлива їх плідна співпраця, технічний прогрес, зміцнення економіки та підвищення рівня життя.

Дисципліна «Основи технологій виробництв» містить загальні відомості про технології базових галузей народного господарства України, а також найбільш перспективні технологічні процеси, розкриває розуміння суті технологічних систем, розглядає питання якості продукції, загальні положення про організацію виробництва і його структуру, роль інновацій в технологічному розвитку, впливу технологій на техніко-економічну ефективність роботи підприємства. Вважливим аспектом дисципліни є характеристика сировини, допоміжних матеріалів, напівпродукції, готової продукції, відходів, побічної продукції виробництв, що є основою для обліку виробництва та оподаткування.

Навчальна дисципліна спрямована на ознайомлення студентів із сутністю технологічних процесів, напрямками раціонального використання сировинних та енергетичних ресурсів; основами створення безвідходних виробництв, визначення пріоритетних напрямків науково-технічного прогресу.

Семінарські заняття. Підготовка студентів до семінарських занять включає як знання лекційного матеріалу, так і матеріалу, що виноситься на самостійне опрацювання. За вибором викладача семінарські заняття можуть проводитися із застосуванням активних методів навчання, таких як: аналіз виробничих ситуацій, навчальні ділові ігри, брейнстормінг тощо.

Самостійна робота.Для допомоги студентам у вивченні та засвоєнні окремих підрозділів дисципліни у методичних вказівках надано тезисний матеріал до змістовних модулів, у відповідності до програми самостійної роботи.

Індивідуально-консультативна роботаполягаєу написанні та захисті реферату.


СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

“ Системи технологій промисловості ”

галузі знань 0305 “Економіка і підприємництво” напряму підготовки 6.030508 “Фінанси і кредит ”

  Змістові модулі Кількість годин
Всього Лекції Семінарські заняття Індивідуально-консультаційна робота Самостійна робота
Модуль 1 =1 заліковий кредит (36 год.)  
ЗМ1 ( Вступ – Т. 1.6)
  Вступ    
Т. 1.1 Інновації та їх роль у техніко-економічному розвитку
Т. 1.2 Промислові технології і технологічні процеси
Т. 1.3 Перспективні технологічні процеси і науково-технічний прогрес
Т. 1.4 Якість продукції, стандартизація, метрологія і сертифікація. Їх зв’язок з технологіями
Т. 1.5 Організація і технічна підготовка виробництва.
Т. 1.6 Сировинно-матеріальне забезпечення промислових технологій. Водопідготовка та водоспоживання
ЗМ 2 (Т.2.1-2.4)
Т.2.1 Добувна промисловість та виробництво коксопродуктів    
Т. 2.2 Виробництво електроенергії  
Т. 2.3 Металургійна промисловість  
Т. 2.4 Технології виробництва машин та устаткування
Проміжний контроль (тестування)      
Всього по модулю 1  
Модуль 2 = 1 заліковий кредит (36 год.)  
ЗМ 3 (Т. 2.5-2.13)
Т.2.5 Технології хімічних виробництв та нафтоперероблення
Т 2.6 Деревообробна промисловість    
Т.2.7 Виготовлення неметалевих мінеральних виробів будівельного призначення та технології будівництва
Т 2.8 Технології найважливіших галузей легкої промисловості  
Т. 2.9 Біотехнології та їх застосування в народному господарстві  
Т. 2.10 Технології виробництва АПК, харчової промисловості і переробки сільськогосподарської продукції  
Т.2.11 Транспорт і зв’язок      
Т. 2.12. Основи технологій виробництв компонентів електронного устаткування    
Т2.13 Основні тенденції в технології переробки відходів    
Підсумковий модульний контроль (МКР)      
Всього по модулю 2
Разом годин з курсу

СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

“ Системи технологій промисловості ”

галузі знань 0305 “Економіка і підприємництво” напряму підготовки 6.030508 “Фінанси і кредит ” (ОБАі)

  Змістові модулі Кількість годин
Всього Лекції Семінарські заняття Індивідуально-консультаційна робота Самостійна робота
Модуль 1 =2 залікових кредити (72 год.)  
ЗМ1 ( Вступ – Т. 1.6)
  Вступ    
Т. 1.1 Інновації та їх роль у техніко-економічному розвитку
Т. 1.2 Промислові технології і технологічні процеси
Т. 1.3 Перспективні технологічні процеси і науково-технічний прогрес
Т. 1.4 Якість продукції, стандартизація, метрологія і сертифікація. Їх зв’язок з технологіями    
Т. 1.5 Організація і технічна підготовка виробництва.
Т. 1.6 Сировинно-матеріальне забезпечення промислових технологій. Водопідготовка та водоспоживання
ЗМ 2 (Т.2.1-2.4)
Т.2.1 Добувна промисловість та виробництво коксопродуктів
Т. 2.2 Виробництво електроенергії
Т. 2.3 Металургійна промисловість  
Т. 2.4 Технології виробництва машин та устаткування      
ЗМ 3 (Т. 2.5-2.13)
Т.2.5 Технології хімічних виробництв та нафтоперероблення
Т 2.6 Деревообробна промисловість    
Т.2.7 Виготовлення неметалевих мінеральних виробів будівельного призначення та технології будівництва  
Т 2.8 Технології найважливіших галузей легкої промисловості      
Т. 2.9 Біотехнології та їх застосування в народному господарстві      
Т. 2.10 Технології виробництва АПК, харчової промисловості і переробки сільськогосподарської продукції
Т.2.11 Транспорт і зв’язок      
Т. 2.12. Основи технологій виробництв компонентів електронного устаткування      
Т2.13 Основні тенденції в технології переробки відходів      
Підсумковий модульний контроль (МКР)      
Разом годин з курсу

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ПРОВЕДЕННЯ ЗМІСТОВНОГО МОДУЛЯ 1

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...