Главная Обратная связь

Дисциплины:


Тема 2.11. Транспорт і зв'язок 

Перелік питань до самостійної роботи:

1. Найважливіші види сучасного зв'язку: пошта, телефон, телеграф, факс, стільниковий зв'язок, Інтернет та інші види зв'язку, їх особливості та шляхи удосконалення.

Контрольні питання

1. Що слід розуміти під терміном “зв’язок”?

2. Назвіть та поясніть особливості найважливіших видів сучасного зв’язку.

3. Наведіть приклади застосування нових технічних засобів зв’язку та інфокомунікативних технологій в різних галузях народного господарства.

4. Вкажіть перспективні види зв’язку та інфокомунікативні технології.

 

Література: основна [1-2];

Додаткова [2, 4].

Тема 2.12. Основи технологій виробництв компонентів електронного устаткування

Перелік питань до самостійної роботи:

1. Інноваційно-перспективні технології мікро- та наноелектроніки у виготовленні електронних компонентів.

2. Основи технологій виготовлення електронних компонентів устаткування.

Контрольні питання

1. Наведіть приклади використання інноваційно-перспективних технологій мікро - та наноелктроніки у виготовленні електронних компонентів.

2. Класифікація інтегральних мікросхем

Література: основна [1-2];

Додаткова [2, 13].

Тема 2.14. Основні тенденції в технології переробки відходів

Перелік питань до самостійної роботи:

Переробка побутових відходів

Контрольні питання

 

1. Проблеми побутових відходів в Україні.

2.Які існують технологічні способи зменшення відходів виробництва?

3. Які існують інноваційні технології в цій сфері.

Література: основна [1];

Додаткова [8. 13-16].

 


КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

 

Питання до модульного контролю №1

1. Значення технологій для розвитку виробництва.

2. Поняття “технологія” та деякі його визначення. Промислові технології.

3. Класифікація технологічних процесів та їх основні види.

4. Одиничне, серійне, масове та конвеєрне виробництво.

5. Суть поняття “інновація” та їх види.

6. Роль піонерських інновацій у технологічному розвитку.

7. Які ви знаєте перспективні технологічні процеси

8. Роль метрології в контролі технологічних процесів та основні її завдання.

9. Стандарти, їх види та роль у регулюванні якості продукції.

10. Системи фізичних величин. Система СІ та деякі найуживаніші позасистемні одиниці виміру фізичних величин.

11. Сертифікація та її значення. Види сертифікатів.

12. Структура НГК.

13. Технічна підготовка виробництва.

14. Комплексна підготовка виробництва.

15. Сировина, основні її види та класифікація. Сировинно–енергетична база України. Комплексне використання сировини.16. Повітря як сировина та багатофункціональний компонент технологічних процесів.

17. Вода як сировина та багатофункціональний компонент теплоенергетичних, хімічних та біотехнологічних процесів.

18. Найважливіші види вторинної сировини та сфери її використання.

19. Вплив матеріальних та енергетичних витрат на структуру собівартості.

20. Вплив технологій на економічні показники виробництва і його прибутковість.

21. Відхилення від стандартів якості сировини, матеріалів, енергоресурсів та комплектуючих як засіб зниження прибутковості підприємств.

22. Вплив стану контролю технологічних параметрів, обліку ресурсовитрат та сортності матеріалів, комплектуючих та продукції на прибутковість підприємств.

23. Основні способи ефективного попередження навмисного використання промислових технологій для заниження прибутковості підприємств.

24. Загальна характеристика економічної ефективності виробництва.

25. Поняття про собівартість продукції. Значення собівартості у формуванні техніко-економічних показників виробництва.

26. Поняття про продуктивність праці. Значення продуктивності праці у формуванні техніко-економічних показників виробництва.

27. Поняття "основні фонди". Амортизація основних фондів та її значення у формуванні техніко-економічних показників виробництва.

28. Загальні відомості про прибуток, та його використання.

29. Основні фактори, що впливають на прибутковість підприємства.

30. Вплив технологій на прибутковість підприємств.

31. Попередження використання особливостей технологій з метою зниження прибутковості.

32. Основні процеси гірничого виробництва.

33. Технології видобутку нафти, природного газу, торфу.

34. Технологія виробництва коксу.

35. Загальна характеристика виробництва електроенергії, енергія в технологічних процесах.

36. Основи технологій виробництва ТЕС, ТЕЦ, ГЕС, ГАЕС, АЕС.

37. Альтернативні способи виробництва електроенергії.

38. Металургійна промисловість. Продукція металургії.

39. Метали і сплави, їх властивості.

40. Способи отримання металів і сплавів.

41. Металургійний комплекс, його склад, стан розміщення.

42. Напрями та перспективи розвитку металургійного комплексу.

43. Чавуни, їх характеристика, отримання чавунів, види чавунів.

44. Сталі, їх характеристика, способи отримання сталей, класифікація.

45. Кольорові метали, їх значення для народного господарства.

46. Алюміній, сплави на основі алюмінію, їх використання.

47. Мідь, сплави на основі міді, їх використання. Титан, сплави на основі титану, їх використання.

48. Роль машинобудівної промисловості в народному господарстві.

49. Загальні відомості про ливарне виробництво.

50. Виготовлення виливків у разових формах і в кокілях.

51. Виготовлення виливків під тиском, за виплавними моделями, відцентровим литтям.

52. Сутність обробки металів тиском, методи обробки.

53. Технологічний процес виготовлення заготівок прокаткою.

54. Технологічний процес виготовлення заготівок пресуванням.

55. Волочіння, як технологічний процес отримання дроту, прутків, труб.

56. Технологічний процес кування.

57. Технологічний процес штампування.

58. Характеристика зварювання та види зварних з'єднань.

59. Термічні способи зварювання.

60. Термомеханічні способи зварювання.

61. Механічні способи зварювання.

62. Електрошлакове зварювання.

Питання до модульного контролю №2

1. Класифікація хіміко - технологічних процесів.

2. Основи технологій виробництва сульфатної (сірчаної) кислоти контактним способом.

3. Основи технологій виробництва нітратної (азотної) кислоти.

4. Основи технологій одержання хлоридної (соляної) кислоти.

5. Класифікація міндобрив та особливості технологій їх виробництва.

6. Загальна характеристика, структура хімічної промисловості.

7. Загальні відомості про полімери.

8. Пластичні маси. Пластмаси прості і складні. Загальні властивості пластмас.

9. Технологічні способи отримання виробів із пластмас.

10. Значення добрив в АПК.

11. Каучук і гума, виробництво виробів з гум.

12. Нафта і нафтопродукти.

13. Загальні відомості про деревину та її властивості.

14. Характеристика деревно-обробної галузі.

15. Технології лісозаготівельних виробництв.

16. Технологічна схема столярно-меблевого виробництва.

17. Технології целюлозно-паперової промисловості.

18. Виробництво паперу та картону.

19. Технологічний процес виготовлення фанери.

20. Виготовлення будівельної кераміки.

21. Технічне скло, його види та характеристика.

22. Характеристика арматурно-будівельних виробів.

23. Сировина для виготовлення скла. Технологічний процес виготовлення скла.

24. Характеристика мінеральних в'яжучих речовин. Гіпс, призначення гіпсу.

25. Технологічний процес виготовлення цементу.

26. Технологічний процес виготовлення цегли.

27. Технологія виготовлення бетонних та залізобетонних виробів.

28. Технології будівництва.

29. Загальна характеристика і структура легкої промисловості.

30. Виробництва текстильної промисловості. Характеристика прядильного виробництва.

31. Трикотажне виробництво та виробництво нетканих матеріалів.

32. Швейне виробництво. Виробництво шкіри та виробів з неї.

33. Біотехнологія. Типова схема біотехнологічного виробництва.

34. Технологічна схема виробництва хлібобулочних виробів.

35. Особливості готування житнього та пшеничного тіста. Основний техніко-економічний показник хлібобулочних підприємств.

36. Типова технологічна схема виробництва цукру з буряків.

37. Технологічна схема переробки м’яса.

38. Технології переробки молока.

39. Особливості виробництва етилового спирту із харчової та нехарчової сировини.

40. Способи виробництва абсолютного (безводного) спирту. Напрями сучасних технологій спиртових виробництв.

41. Загальна характеристика електроніки, мікроелектроніки.

42. Класифікація інтегральних мікросхем.

43. Технології виробництв напівпровідникових інтегральних мікросхем.

44. Торгівля, класифікація торгівлі.

45. Порядок заняття торгівельною діяльністю. Основні правила продажу продовольчих товарів.

46. Житлово-комунальне господарство. Його склад.

47. Промислові та побутові відходи. Класифікація відходів.

48. Переробка промислових та побутових відходів.

 

Рекомендована література

 

Основна література

1. Податковий кодекс України: чинне законодавство станом на 10 грудня 2010 року: (Відповідає офіц. текстові) — К.: Алерта; Центр учбової літератури, 2011. — 488 с.

2. Основи технологій виробництва в галузях народного господарства : навч. посіб. / [ Желібо Є.П., Анопко Д.В., Буслик В.М., Овраменко М.А., Петрик Л.С., Пирч В.П.]. – К.: Кондор, 2005. – 716 с.

3. Основи технологій виробництва в галузях народного господарства : навч. посіб. / [Є.П. Желібо, М.А. Овраменко, В.М. Буслик, В.П. Пирч, Н.П.Білянська, М.І. Сліпець]. – [2-е вид. зі змінами та доповненнями]. - К.: Кондор, 2009. – 520 с.

4. Деречин В.В. Системы технологий: основные промышленные отрясли / Деречин В.В., Дубровин Ф.Е., Павленко В.В. - Одесса: Латстар, 2001. – 300 с.

5. Збожна О.М. Основи технологій: навч. посіб. / Збожна О.М. –. [3-тє вид. зі змінами та доповненнями] - Тернопіль : Карт-бланш, 2006. – 486 с.- іл.

 

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...