Главная Обратная связь

Дисциплины:


ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАДНаписання реферату

Основним видом самостійної роботи студентів під час вивчення науки є підготовка рефератів. Реферат може бути написаний з будь-якого програмного питання науки за попереднім погодженням з викладачем.

Підготовка реферату здійснюється шляхом опрацювання законодавчих актів, нормативно-інструктивних документів та інформації, одержаної на лекціях і практичних заняттях, а також опрацювання підручників, навчальних посібників, монографій, статей та інших наукових праць як вітчизняних, так і зарубіжних авторів.

Зміст реферату повинен передбачати наявність вступу, декількох пунктів (питань) основної частини, висновків, переліку використаних джерел інформації (списку літератури). Бажаною є підготовка реферату з використанням елементів науково-дослідницького характеру. На основі такого реферату студентом може бути підготовлено доповідь на наукову студентську конференцію.

У вступі необхідно навести стисле обґрунтування актуальності теми, визначити мету роботи і завдання (питання), які вирішено (розглянуто), та інформаційну базу.

Основна змістовна частина реферату має бути викладеною так, щоб являти собою єдине ціле. У кінці кожного пункту (питання) слід роботи короткі висновки.

Висновки до реферату повинні охоплювати зміст усієї роботи та містити конкретні пропозиції автора з розглянутих питань.

За текстом реферату повинні бути зробленими посилання на використані джерела інформації, перелік яких необхідно навести в кінці роботи.

Загальний обсяг реферату – до 10-15 стандартних сторінок (формат А4, текст, друкований через 1,5 інтервалу, шрифт № 12-14).

При оформленні реферату слід враховувати обов'язкову наявність титульної сторінки. Реферат, оформлений згідно встановленого порядку, повинен також містити дату і власноручну підпис студента.

Тему реферату студент обирає із запропонованого переліку або визначає самостійно за згодою керівника курсу.

Теми рефератів (есе) за наступною тематикою :

1. Системний підхід до організації та ведення бухгалтерського обліку.

2.Загальна побудова облікового процесу на підприємстві.

3.Особливості організації документообороту та документопотоків облікового процесу.

4.Застосування сучасних інформаційних технологій в організації облікового процесу.

5.Організація та побудова контрольного процесу на підприємстві.

6.Аналітичний процес як складова бухгалтерської системи.

7. Облік наявності та надходження основних засобів.

8. Облік амортизації основних засобів.

9. Облік переоцінки та зменшення корисності необоротних активів.

10. Облік витрат на поліпшення і ремонт основних засобів.

11. Облік операційної оренди.12. Облік фінансової оренди.

13. Облік капітальних інвестицій.

14. Облік наявності та руху нематеріальних активів.

15. Облік поточних фінансових інвестицій.

16. Облік довгострокових інвестицій в асоційовані підприємства.

17. Облік довгострокових інвестицій в дочірні підприємства.

18. Облік довгострокових інвестицій у спільну діяльність підприємства.

19. Облік операцій з борговими цінними паперами.

20. Облік наявності та руху виробничих запасів.

21. Класифікація й облік витрат виробництва.

22 Методика обліку витрат за економічними елементами.

23 Методи обліку витрат виробництва.

24 Облік прямих витрат на виробництво продукції.

25 Облік і розподіл загальновиробничих витрат.

26. Облік і розподіл витрат допоміжних виробництв підприємств.

27. Методика обліку та калькулювання витрат на виробництво.

28. Методика обліку витрат і калькулювання собівартості послуг.

29. Облік адміністративних та збутових витрат підприємства.

30. Облік наявності та руху готової продукції.

31 Облік реалізації готової продукції.

32. Особливості обліку реалізації товарів.

33. Облік грошових коштів на поточних та інших рахунках в банках в національній валюті.

34. Облік грошових коштів в іноземній валюті на поточному та інших рахунках в банку.

35. Облік поточної дебіторської заборгованості.

36. Облік розрахунків підприємства з покупцями і замовниками.

37. Облік векселів отриманих.

38. Методика формування податкових різниць за даними бухгалтерського обліку.

39.Облік операцій підприємства з експорту товарів, робіт та послуг.

40. Облік операцій з імпорту товарів, робіт, послуг.

41. Методика обліку операцій з давальницькою сировиною.

42. Облік формування і змін власного капіталу.

43. Облік резервного і додаткового капіталу.

44. Облік власного капіталу в акціонерних товариствах.

45. Облік власного капіталу в товариствах з обмеженою відповідальністю.

46. Методика обліку коштів цільового фінансування і цільових надходжень.

47. Облік довгострокових зобов’язань підприємства.

48. Облік поточної кредиторської заборгованості.

49. Облік розрахунків з постачальниками та підрядниками.

50. Облік векселів виданих.

51. Облік розрахунків з бюджетом за податками та обов’язковими платежами.

52.Облік розрахунків за єдиним соціальним внеском.

53. Облік відпрацьованого робочого часу та фонду оплати праці.

54. Облік розрахунків з персоналом підприємства.

55.Облік доходів від операційної діяльності підприємства.

56. Облік доходів від іншої операційної діяльності підприємства.

57. Облік доходів від фінансової діяльності підприємства.

58. Облік доходів від інвестиційної діяльності підприємства.

59. Особливості обліку витрат, доходів і фінансових результатів суб’єктів малого підприємництва.

60. Методика складання Ф№1 «Баланс».

61. Методика складання Ф№2 «Звіт про фінансові результати».

62. Методика складання Ф№3 «Звіт про рух грошових коштів».

63. Методика складання Ф№4 «Звіт про власний капітал».

64. Методика складання Ф№5 «Примітки до фінансових звітів».

65. Методика складання фінансової звітності суб’єктів малого підприємництва.

66. Методика складання консолідованої фінансової звітності.

 

3.6.Перелік тренінгових завдань

 

1. Скласти Перелік основних нормативних документів з самостійно обраної ділянки обліку.

2. Скласти проект наказу Вашого підприємства про облікову політику на 200_рік.

3. Скласти Графік складання ї здачі проміжної та річної бухгалтерської (фінансової), податкової та статистичної звітності, яку Ваше підприємство повинно подати у різні організації та установи.

4. Розробити Положення про бухгалтерію (або про її структурні підрозділи, сектори, групи тощо) Вашого підприємства.

5. Розробити Посадову інструкцію головного бухгалтера (керівника облікового підрозділу або конкретного виконавця) Вашого підприємства.

6. Скласти графік роботи бухгалтерії (або окремого відділу, сектора, групи обліку) Вашого підприємства на ______місяць 200_року.

7. Скласти Індивідуальний графік роботи головного бухгалтера (або керівника окремого відділу сектора, групи обліку) Вашого підприємства на ______місяць 200_року.

8. Скласти Перелік первинних документів, регістрів поточного обліку та форм звітності з самостійно обраної ділянки обліку.

9. Розробити схему руху документів при здійсненні безготівкових розрахунків при таких формах:

- розрахунки з використанням платіжних доручень;

- розрахунки з використанням платіжних вимог-доручень;

- розрахунки з використанням чеків;

- розрахунки акредитивами;

- розрахунки векселями;

- розрахунки при заліку взаємної заборгованості;

- розрахунки платіжними вимогами без акцепту платника і в порядку безперечного стягнення коштів.

10. Скласти графік руху одного - двох первинних документів з самостійно обраної ділянки обліку.

11. З урахуванням специфіки базового підприємства скласти Графік здачі документів у бухгалтерію працівниками необлікових підрозділів (завідуючими складами, секціями, начальниками цехів, експедиторами тощо).

12. Розрахувати амортизацію певного об’єкту основних засобів різними методами. Порівняти та прокоментувати отримані результати.

13. Визначити вартість запасів при вибутті із застосуванням різних методів оцінки. Порівняти та прокоментувати отримані результати.

14. За даними базового підприємства скласти Графік проведення інвентаризацій.

 

4. Принципи організації поточного і підсумкового оцінювання знань студентів з науки

Оцінювання знань студентів з науки “Бухгалтерський облік” здійснюється на основі результатів поточної успішності та екзаменів.

Об’єктом оцінювання знань студентів є програмний матеріал науки, засвоєння якого відповідно перевіряється під час поточного контролю і на екзамені.

Об’єктом поточного контролю є знання окремих складових робочої програми науки:

- матеріалу, викладеного на лекціях;

- питань, розглянутих та обговорених на семінарських і практичних заняттях;

- матеріалу опрацьованого самостійно.

Поточне оцінювання здійснюється у формі підсумовування позитивних оцінок, отриманих студентом за виконання контрольних робіт, за роботу на семінарських і практичних заняттях, підготовку рефератів та інших завдань, передбачених робочою програмою науки.

Об’єктом підсумкового оцінювання є знання програмного матеріалу науки в повному обсязі.

На екзамені оцінюванню підлягають:

- володіння ключовими теоретичними знаннями про об’єкт науки;

- здатність творчо мислити та синтезувати знання;

- уміння використовувати знання для розв’язування практичних завдань;

- точність виконання розрахунків тощо.

Підсумкова оцінка з науки складається, як правило, з оцінки за поточну успішність та оцінки за екзамен.

Максимально можлива оцінка за знання програмного матеріалу науки дорівнює 100 балам.

За поточну успішністьстудент може отримати максимум 50 балів і за екзамен 60 балів.

4.1. Організація поточного оцінювання знань студентів денної форм навчання.

Об’єктом поточного оцінювання знань студентів є (табл.4.1):

а) виконання завдань та відповіді на семінарських (практичних) заняттях;

б) виконання завдань для самостійного опрацювання;

в) виконання модульних (контрольних) робіт.

Оцінка за виконання завдань та відповіді на семінарських (практичних) заняттях протягом семестру становить від 0 балів до 30 балів.

Вказані 30 балів студент може отримати протягом семестру за таких умов:

від 0 балів до 15 балів за відповіді на семінарських заняттях та за експрес-контроль (тестування) по окремим темам .

Студент має право відпрацювати незадовільну оцінку на індивідуальних заняттях, що проводяться викладачем згідно встановленого кафедрою графіку індивідуальних занять.

від 0 балів до 10 балів за виконання у встановлений термін розрахункових завдань у робочих зошитах, якщо у викладача не було суттєвих зауважень щодо їх змісту та оформлення;

від 0 балів до 5 балів за підготовку та участь на тренінговому занятті.

Оцінка за виконання завдань для самостійного опрацювання (обов’язкові) становить від 0 балів до 5 балів - за виконання розрахункових індивідуальних завдань за заданою темою.

З метою перевірки засвоєння студентами матеріалу по важливіших розділах науки “Бухгалтерський облік”, а також для надання студентам можливості набути практичних навичок письмового викладу навчального матеріалу з точки зору його повноти, правильності, логічної послідовності та оформлення, передбачено обов’язково виконати дві модульні контрольні роботи, за результатами яких студент може отримати 10 балів з 50:

від 0 балів до 5 балів за модульну контрольну роботу №1 проводиться по розділу 1 «Основи теорії бухгалтерського обліку»;

від 0 балів до 5 балів за модульну контрольну роботу №2 по розділу 2 «Бухгалтерський облік в підприємницькій діяльності». Співвідношення теоретичних питань і практичних завдань встановлюється кафедрою.

Проведення контрольної роботи здійснюється згідно встановленого порядку проведення екзамену в університеті.

Здані роботи для перевірки оцінює керівник курсу та викладач, який веде практичні заняття. Результати оголошуються на наступному практичному занятті. Модульні контрольні роботи студентам не повертаються.

Оцінювання виконаних студентами контрольних завдань визначена вимогами для оцінювання поточного контролю знань студентів.

 


Таблиця 4.1. Оцінювання навчальної роботи студентів під час семінарських (практичних) занять

з науки «Бухгалтерський облік»

  Максимальна кількість балів на практичному занятті РАЗОМ (балів)
Тема 1. Загальна характеристика бухгалтерського обліку його предмет і метод. Тема 2.Бухгалтерський баланс Тема 3.Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис. Тема 4. Оцінка і калькуляція Тема 5.Документація, інвентаризація, техніка і форми бухгалтерського обліку Тема 6.Облік необоротних активів. Тема 7.Облік запасів. Тема 8.Облік грошових коштів і дебіторської заборгованості. Тема 9. Облік фінансових інвестицій Тема 10.Облік власного капіталу. Тема 11.Облік зобов’язань. Тема 12.Облік праці, її оплати та соціального страхування персоналу. Тема 13.Облік витрат діяльності підприємства. Тема 13.Облік витрат діяльності підприємства.
Активна та продуктивна участь в семінарських (практичних) заняттях
Виконання розрахункових завдань у робочих зошитах
Тренінгове заняття          
Разом балів навчальної роботи студентів
Виконання розрахункових індивідуальних завдань за заданою темою          
Написання модульних контрольних робіт           2х5=10
Виконання відповідних завдань за означеною тематикою або написання реферату за заданою тематикою          
РАЗОМ          

 

 


За виконання завдань для самостійного опрацювання (вибіркові) становить 5 балів:

- виконання відповідних завдань за означеною тематикою або

- написання реферату за заданою тематикою

Конкретний перелік завдань, які обов’язково або за вибором виконує студент, наведений в розділі 3.

Студенти, які беруть активну участь у поза навчальній науковій діяльності (роботі гуртків, подають наукові роботи на конкурси і олімпіади тощо), і за результатами поточного контролю знань не набрали 50 балів, за рішенням керівника курсу, додатково можуть отримати не більше 10 балів. При цьому загальна кількість балів за поточну роботу не може перевищувати 50 балів.

В разі невиконання завдань поточного контролю з об’єктивних причин, студент має право, за дозволом декана, виконати їх до останнього практичного (семінарського) заняття. Час та порядок складання визначає викладач.

Оцінки за різні види поточної роботи студентів на семінарських (практичних) заняттях, за виконання контрольних робіт та інших індивідуальних завдань фіксуються викладачами в журналах академічних груп відповідно до чинного порядку.

На останньому семінарському (практичному) занятті сумарна оцінка в балах від 0 до 50 балів (включно)за результатами всіх видів поточної успішності записується у відомість обліку поточної та підсумкової успішності.

Оцінювання знань студентів з наукиздійснюється на основі результатів поточної успішності та екзамену (див. п. 4.3).

 

4.2. Особливості поточного контролю знань

студентів заочної форми навчання

Оцінювання знань студентів з науки “Бухгалтерський облік” здійснюється на основі результатів поточного модульного контролю і підсумкового контролю знань (екзамену).

Об’єктом оцінювання знань студентів є програмний матеріал науки, засвоєння якого відповідно перевіряється під час поточного контролю і на екзамені.

Об’єктом поточного контролю є знання окремих складових робочої програми науки:

- матеріалу, викладеного на лекціях;

- питань, розглянутих та обговорених на семінарських і практичних заняттях;

- матеріалу опрацьованого самостійно.

Поточне оцінювання здійснюється у формі підсумовування позитивних оцінок, отриманих студентом за виконання контрольних робіт, за роботу на семінарських і практичних заняттях, підготовку рефератів та інших завдань, передбачених робочою програмою науки.

Об’єктом підсумкового оцінювання є знання програмного матеріалу науки в повному обсязі.

На екзамені оцінюванню підлягають:

- володіння ключовими теоретичними знаннями про об’єкт науки;

- здатність творчо мислити та синтезувати знання;

- уміння використовувати знання для розв’язування практичних завдань;

- точність виконання розрахунків тощо.

Підсумкова оцінка з науки складається, як правило, з оцінки за поточну успішність та оцінки за екзамен.

Максимально можлива оцінка за знання програмного матеріалу науки дорівнює 100 балам.

За поточну успішністьстудент може отримати максимум 20 балів і за екзамен 100 балів.

 

Об’єктом поточного оцінювання знань студентів є:

а) виконання обов’язкових завдань для самостійного опрацювання;

в) виконання вибіркових завдань для самостійного опрацювання.

Оцінка за виконання обов’язкових завдань для самостійного опрацювання протягом семестру становить від 0 до 15 балів.

Вказані бали студент може отримати протягом семестру за таких умов:

10 балів - за виконання у встановлений термін домашньої письмової роботи, якщо у викладача не було суттєвих зауважень щодо їх змісту та оформлення та допущеної до захисту. Здані роботи для перевірки оцінює керівник курсу та викладач, який веде практичні заняття.;

5 балів за захист домашньої письмової роботи.

Проведення захисту контрольної роботи здійснюється згідно встановленого порядку проведення екзамену в університеті.

Контрольні роботи студентам не повертаються.

За виконання завдань для самостійного опрацювання (вибіркові) становить 5 балів:

- виконання відповідних завдань за означеною тематикою або

- написання реферату за заданою тематикою

Конкретний перелік завдань, які обов’язково або за вибором виконує студент, наведений в розділі 3.

В разі невиконання завдань поточного контролю з об’єктивних причин, студент має право, за дозволом декана, виконати їх до останнього практичного (семінарського) заняття. Час та порядок складання визначає викладач.

Оцінки за різні види поточної роботи студентів на семінарських (практичних) заняттях, за виконання контрольних робіт та інших індивідуальних завдань фіксуються викладачами в журналах академічних груп відповідно до чинного порядку.

 

Індивідуальні завдання для домашнього самостійного виконання видаються під час установчої сесії (начитки лекцій). Студент має можливість отримати завдання і по закінченні сесії.

Зміст завдань контрольної роботи та методичні вказівки до її виконання наведені в Тематиці контрольних робіт та методичних вказівках до їх виконання з курсу “Бухгалтерський облік” для студентів необлікових спеціальностей заочної форми навчання економічних вузів

У міжсесійний період проводяться групові чи індивідуальні консультації за графіком складеним кафедрою, який доводиться до відома студентів під час начитки лекцій.

За місяць до початку сесії студенти здають на кафедру виконані домашні роботи. Дата подання робіт фіксується на кафедрі в спеціальному журналі.

Якщо рецензія робіт позитивна, то роботи допускаються до захисту.

Якщо робота не відповідає вимогам методичних вказівок, її повертають студентові на доопрацювання. До другого (доопрацьованого) варіанта роботи студент обов’язково додає рецензію на перший варіант.

Під час сесії студенти, як правило, захищають свої домашні роботи в ході співбесіди з викладачем.

Результати поточного контролю знань студентів, від 0 до 20 балів(включно), вносяться до відомості обліку поточної і підсумкової успішності.

Оцінювання знань студентів з наукиздійснюється на основі результатів поточної успішності та екзамену (див. п. 4.3).

4.3. Організація підсумкового оцінювання знань студентів

Оцінювання знань студентів з наукиздійснюється на основі результатів поточної успішності та екзамену.

Екзамен проводиться у письмовій формі.

На екзамен виносяться вузлові теоретичні питання, задачі, ситуації, завдання, що потребують творчої відповіді та уміння синтезувати отримані знання і застосувати їх при вирішенні практичних завдань (їх перелік, наведений в п.1, 2 ).

Об’єктом контролю знань студентів є результати виконаних письмових екзаменаційних завдань. Екзаменаційне завдання з науки “Бухгалтерський облік” для студентів:

- денної форми навчання містить 6 завдань,

- для студентів заочної форми навчання 10 завдань,

кожне з яких оцінюється за шкалою від «0» до «10» балів залежно від рівня знань.

Шкала оцінювання екзаменаційних завдань

Оцінка за 100 бальною шкалою РІВЕНЬ ЗНАНЬ
Відмінний
Добрий
Задовільний
незадовільний

 

Оцінка “10” балів ставиться у тому разі, коли студент:

а) системно, ґрунтовно і всебічно висвітлив сутність економічних явищ і процесів; чітко сформулював поняття і терміни; обґрунтував методичні принципи і підходи до розв’язання передбаченого завданням питання;

б) виявив знання законодавчих актів і нормативно-правових документів;

в) логічно, послідовно і правильно розв’язав задачу, зробив необхідні визначення і висновки, що випливають з одержаного результату (розв’язку).

Оцінка “8” балів ставиться у тому разі, коли студент:

а) вірно, але поверхово розкрив сутність економічних явищ і процесів; сформулював поняття і терміни в основному правильно, але з допущеними помилками; правильно описав методику розв’язання передбачених завданням питань, але поверхово розкрив їх сутність і взаємозв’язок;

б) поверхово показав знання законодавчих актів і нормативно-правових документів;

в) при розв’язанні завдань правильно визначав хід розв’язання, але допустив помилку.

Оцінка “6” балів ставиться у тому разі, коли студент:

а) вірно, але поверхово розкрив сутність економічних явищ і процесів; сформулював поняття і терміни в основному правильно, але з допущеними помилками; правильно описав методику розв’язання передбачених завданням питань, але поверхово розкрив їх сутність і взаємозв’язок;

б) не показав знання законодавчих актів і нормативно-правових документів;

в) при розв’язанні завдань правильно визначав хід розв’язання, але не зробив основних розрахунків.

Оцінка “0” балів ставиться у тому разі, коли студент:

а) не розкрив сутності економічних явищ і процесів; зовсім не дав визначення понять і термінів; в основному невірно обґрунтував методологічні принципи до розв’язання передбаченого завданням питання;

б) не знайомий із законодавчими актами і нормативно-правовими документами;

в) не розв’язав задачі; не зробив основних розрахунків та необхідних визначень висновків.

Результати екзамену:

- денної та вечірньої форм навчання оцінюються до 60балів (включно).,

- для студентів заочної форми навчання оцінюються до 100балів (включно).,

В разі, коли відповіді студента оцінені менше ніж у 30 балів (до 60%), він отримує незадовільну оцінку за результатами екзамену,а набрані за екзамен бали не враховуються у загальній підсумковій оцінці.

Загальна підсумкова оцінка з науки складається з суми балів за поточну успішність та за виконання екзаменаційних завдань (за умови, що на екзамені студент набрав не менше 30 балів).

Якщо на екзамені студент набрав менше 30 балів, тобто отримав незадовільну оцінку, як зазначено вище, загальна підсумкова оцінка включає лише оцінку за поточну успішність.

Студенти, які не з’явилися на екзамен без поважних причин, вважаються такими, що одержали незадовільну оцінку і мають академічну заборгованість.

У відомості обліку поточної та підсумкової успішності записується сумарна оцінка в балах за результатами поточної успішності та екзамену. Підсумкова оцінка не перевищує 100 балів (якщо за результатами поточного і підсумкового контролю студент набрав більше 100 балів, його підсумкова оцінка округлюється до 100).

 

Переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в 4-х бальну та шкалу за системою ECTS здійснюється в наступному порядку:

Оцінка за шкалою ECTS Оцінка за 100-бальною шкалою Оцінка за національною шкалою
A 90-100 Відмінно
B 80-89 добре
C 70-79
D 66-69 задовільно
E 60-65
FX 21-59 незадовільно з можливістю повторного складання
F 0-20 незадовільно з обов’язковим повторним вивченням

 


 

5. Зразки екзаменаційних завдань.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

Кафедра бухгалтерського обліку

 

Екзаменаційне завдання №___

науки “Бухгалтерський облік”

  1. Принципи бухгалтерського обліку згідно Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку.
  2. 1.Скласти бухгалтерську проводку, визначити тип господарської операції та дати характеристику кореспондуючих рахунків.

2.1.1. Списані запаси для загальновиробничих потреб – 10 000,00 грн.;

2.1.2. Зараховано кошти на поточний рахунок від покупців – 5 000,00грн.

 

  1. Утримання із заробітної плати, їх види та облік.
  2. Визначити кореспонденцію рахунків за наведеними операціями, вказати на підставі яких первинних документів відображаються операції:

1. Відображено дохід від реалізації готової продукції – 2400,00 грн.

2. Нараховано податкове зобов’язання з ПДВ – 400,00грн.

3. Списана виробнича собівартість реалізованої готової продукції – 1000,00грн.

4. Списані нерозподілені загальновиробничі витрати – 25,00 грн.

5. Списані адміністративні витрати – 250,00 грн.

6. Списані витрати на збут – 150,00 грн.

 

5. Вказати правильну відповідь на поставлене питання:

1.Яким бухгалтерським записом оформлюється надходження основних засобів від постачальника :

а) Дт 20 Кт 63

б) Дт 10 Кт 65

в) Дт 15 Кт 63

г) Дт 10 Кт 63

2. Яким П(С)БО регулюється облік нематеріальних активів?

а) П(С)БО № 7

б) П(С)БО № 8

в) П(С)БО № 9

г) П(С)БО № 10

 

6. Підприємство придбало на умовах попередньої оплати обладнання що не потребує монтажу, вартістю 150000,00 грн.. Транспортні послуги з доставки обладнання на склад підприємства склали 3000,00 грн. грн.( в т.ч. ПДВ).

Скласти відповідні розрахунки і визначити кореспонденцію рахунків.

 

Затверджено на засіданні кафедри

бухгалтерського обліку Протокол №___ від __________

 

Завідувач кафедри Ю.А.Кузьмінський


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

Кафедра бухгалтерського обліку

з науки «Бухгалтерський облік»

 

1.Види господарського обліку, їх особливості та взаємозв’язок.

2.Документальне оформлення й облік надходження малоцінних та швидкозношуваних предметів.

3.Відобразити суми господарських операцій на рахунках бухгалтерського обліку, визначити обороти та залишки на кінець звітного періоду по рахунках, скласти бухгалтерський баланс, якщо підприємство мало такі залишки на початок періоду: «Каса» 1000 грн.; «Основні засоби» 274000 грн.; «Знос (амортизація) необоротних активів 24000 грн.; «Статутний капітал» 280000 грн.; «Виробничі запаси» 44000 грн.; «Розрахунки за податками й платежами» 5000 грн.; «Розрахунки за виплатами працівникам» 15000 грн.; «Рахунки в банках» 25000 грн.; «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» 15000 грн.; «Короткострокові позики» 5000 грн.

3.1. Зарахована на рахунок у банку короткострокова позика 200000грн.;

3.2. Надійшли виробничі запаси від постачальника, за які ще не розрахувалися 120000грн.;

3.3. З рахунку в банку перераховані кошти в погашення частини заборгованості постачальнику 60000грн.;

3.4. Надійшли кошти в касу з рахунку в банку для виплати заробітної плати 10000грн.

4.Тести

4.1. За наведеною кореспонденцією рахунків скласти зміст господарської операції, визначити її тип:

Дебет 98 «Податок на прибуток» Кредит 64 «Розрахунки за податками й платежами»

4.2. Зробити розрахунок і вказати правильну відповідь.

За звітний період підприємство отримало доходи від реалізації - 480000 грн.(в т.ч. ПДВ). Понесені витрати склали: собівартість реалізації 220000 грн.; адміністративні витрати 80000 грн.; витрати на збут - 70000. Визначити фінансовий результат за звітний період. А) 110000; Б) 30000; В) 100000 Г) 60000

5.Визначити кореспонденцію рахунків за наведеними операціями, вказати на підставі яких первинних документів відображаються операції.

5.1. Нарахована заробітна плата робітникові за виготовлення продукції 4000грн.;

5.2. Нарахований єдиний соціальний внесок на зарплату робітника, що виготовляє продукцію 1600 грн.;

5.3. Утриманий єдиний соціальний внесок із нарахованої заробітної плати 140грн.;

5.4. Утриманий податок з доходів фізичних осіб із нарахованої зарплати 579грн.;

5.5. Виплачена заробітна плата робітнику 3281грн..

6.Підприємство отримало від постачальника основний засіб вартістю 360000 грн. (в т.ч. ПДВ). Транспортні витрати склали 1800 грн.(в т.ч. ПДВ). Витрати, пов’язані з монтажем і введенням основного засобу в експлуатацію: нарахована зарплата робітникам – 6000 грн.; нарахований єдиний соціальний внесок – 2200 грн. Визначити первісну вартість придбаного та введеного в експлуатацію об’єкта основного засобу.

Скласти відповідні розрахунки та визначити кореспонденцію рахунків.

 

Затверджено на засіданні кафедри

бухгалтерського обліку Протокол №___ від _______201_р.

 

Завідувач кафедри Ю.А.Кузьмінський

 


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...