Главная Обратная связь

Дисциплины:


ВИЩИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені Вадима Гетьмана»

Кафедра бухгалтерського обліку

Екзаменаційне завдання №

науки “Бухгалтерський облік

 

1. Розкрити способи виявлення та виправлення помилок в обліку.

2.Скласти бухгалтерські проводки, визначити тип господарських операцій та дати характеристику кореспондуючих рахунків.

Одержано короткостроковий вексель від покупця – 10 000 грн.

Утримано з заробітної плати інженера цеху податок з доходу фізичної особи –2 000 грн.

3.Дати характеристику існуючих форм і систем оплати праці. Відобразити нарахування заробітної плати в системі рахунків бухгалтерського обліку.

4.Визначити кореспонденцію рахунків за наведеними операціями, вказати на підставі яких первинних документів відображаються операції:

1) Отримано від учасника об’єкт основних засобів як внесок до статутного капіталу.....................................................................14 000 грн.

2) Відображено послуги сторонньої організації з транспортування і монтажу вказаного об’єкта основних засобів ........................1 000 грн.

3) Нараховано ПДВ на суму зобов’язання постачальнику послуг..............?

4) З рахунку в банку сплачено за транспортування і монтаж.....................?

5) Витрати на транспортування і монтаж включено до первісної вартості об’єкта основних засобів, який внесено учасником……...........……......?

5. Вибрати правильну відповідь і обґрунтувати її:

5.1.Що не визнається доходами згідно П(С)БО 15 «Дохід» :

A.Сума попередньої оплати продукції (робіт, послуг);

B.Виручка від реалізації продукції (робіт, послуг);

C.Надзвичайні доходи.

5.2.Отримані підприємством аванси від покупців відображаються у складі:

а) Оборотних активів. б) Поточних зобов’язань.

в) Доходів майбутніх періодів. г) Витрат майбутніх періодів.

 

6. За наведеною кореспонденцією рахунків скласти зміст господарської операції:

6.1. Дебет 944 «Сумнівні та безнадійні борги»

Кредит 38 «Резерв сумнівних боргів»

6.2. Дебет 471 «Забезпечення виплат відпусток»

Кредит 661 «Розрахунки за заробітною платою»

 

7. Завдання: Вибрати правильну кореспонденцію рахунків для господарських операцій:

7.1. Зараховано на рахунок в банку короткострокову позику:

a) Дт 31 «Рахунки в банку» Кт 50 «Довгострокові позики банку»

b) Дт 31 «Рахунки в банку» Кт 60 «Короткострокові позики банку»

c) Дт 60 «Короткострокові позики банку» Кт 31«Рахунки в банку»

7.2. Придбано у постачальника і оприбутковано на склад виробничі запаси:

a) Дт 15 «Капітальні інвестиції» Кт 63 «Розрахунки з постачальниками»b) Дт 20 «Виробничі запаси» Кт 63 «Розрахунки з постачальниками»

c) Дт 63 «Розрахунки з постачальниками» Кт 20 «Виробничі запаси»

8. Вказати кореспонденцію рахунків на підставі наведених господарських операцій:

8.1. Відпущено і списано матеріалів за планово-обліковими цінами на:

a) виробництво продукції – 10 000 грн.

b) капітальне будівництво – 2 000 грн.

c) потреби збуту – 2 000 грн.

8.2. З поточного рахунку в банку одержано в касу кошти для виплати заробітної плати працівникам підприємства в сумі 33 000 грн.

 

9. Скласти відповідні розрахунки і визначити кореспонденцію рахунків:

А) Нарахована заробітна плата робітникам допоміжних цехів – 1500 грн., адмін. персоналу підприємства – 1800 грн., нараховані лікарняні за 5 перших днів хвороба амін. персоналу – 630 грн.

Б) Нарахована зарплата сторожу Ковальчук М.Б. – 500 грн. Зробити обов’язкові утримання з нарахованої зарплати та визначити суму до видачі.

 

10.Підприємство придбало матеріали у постачальника на суму 18 000 грн. (у т.ч. ПДВ). На суму боргу підприємство видало постачальнику простий вексель терміном на два місяці під 30% річних із включенням відсотків до його вартості. По закінченню строку дії векселя підприємство погасило свою заборгованість.

Скласти необхідні розрахунки та відобразити їх в обліку

 

Затверджено на засіданні

кафедри бухгалтерського обліку Протокол № від

 

Завідувач кафедри Ю.А. Кузьмінський


6. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.

Основна.

1. Податковий кодекс України № 2755-VI від 02.12.2010 р.

2. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні». Від 16.07.1999р. № 996-XIV.

3. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій. Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 року № 291.

4. Бухгалтерський облік для економістів і правознавців: Навч. посіб. /За заг. ред.. Ю.А- Кузьмінського. -К.:КНЕУ,2007.-648с.

5. Бухгалтерський облік: Навч.-метод. Посібник для самост. вивч. дисц./Л.Г.Ловінська, Л.В.Жилкіна, О.Л. Галенко та ін.- К.:КНЕУ,2002.-370с.

6. Бухгалтерський облік для економістів та правознавців у схемах і таблицях: навч. посібник / Л. Г. Ловінська, Я. В. Олійник, Л. О. Галат ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". - Вид. 3-тє, доповн. і переробл. - К.: КНЕУ, 2010. - 390 с.

7. Кужельний М.В., Лінник В.Г. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник.-К.: КНЕУ, 2001.-334с.

 

 

Додаткова.

1. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку.

2. Закон України «Про відпустки». Від 15.11.1996р. № 504/96-ВР.

3. Інструкція по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розра­хунків. Затверджена наказом Мінфіну України від 11 серпня 1994 р. № 69.

4. Інструкція про порядок реєстрації виданих, повернутих і використаних доручень на отримання цінностей. Затверджена наказом Мінфіну України від 16 травня 1996р. №99.

5. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України: Підручник для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.-К:А.С.К.,2006.-785с.

6. Трохименко Л.М. Бухгалтерський облік: Навч. Метод. Посібник: у 4-х ч. Ч.1 Методичні рекомендації до вивчення 1 блоку “Теоретичні основи бухгалтерського обліку. -К.: КНЕУ, 2002- 314с.

 

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...