Главная Обратная связь

Дисциплины:


Основні завдання обліку власного капіталуТЕМА 10 ОБЛІК ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ

Лекція 10 Облік власного капіталу

 

Мета лекції дослідити види власного капіталу підприємства, порядок визначення статутного капіталу на підприємствах різних організаційно-правових форм, відображення статутного капіталу та розрахунків із засновниками.

План лекції

1. Види власного капіталу.

2. Поняття і порядок визначення статутного капіталу на підприємствах різних організаційно-правових форм.

3. Облік статутного капіталу та розрахунків із засновниками.

Питання 1. Види власного капіталу

Власний капітал - частина в активах підприємства, що залишається після вирахування його зобов’язань

 

Основні завдання обліку власного капіталу

· забезпечення обліку даних та узагальнення інформації про стан і рух власного капіталу

· контроль за правильністю і законністю формування капіталу

· своєчасне, повне, правильне відображення розміру і всіх змін власного капіталу

· контроль за раціональним розподілом прибутку за відповідними фондами

· організація аналітичного обліку на рахунках власного капіталу для своєчасного отримання достовірної інформації

· правильне відображення в регістрах обліку і звітності операцій з власним капіталом

 

Капітал втілює в собі ту частину активів підприємства, яку без будь-яких умов та обмежень можна визнати власністю підприємства. Від власного капіталу слід відрізняти суми зобов’язань та кошти, які утримуються підприємством для виконання певних цілей.

Для цілей бухгалтерського обліку згідно зі стандартом П(С)БО 5 “Звіт про власний капітал” у складі власного капіталу підприємства виділяють такі види капіталу (рис. 4).

 


 

L t1UKDXHTtVBSKC5JzEtJzMnPS7VVqkwtVrK34+UCAAAA//8DAFBLAwQUAAYACAAAACEAv1DBAsIA AADcAAAADwAAAGRycy9kb3ducmV2LnhtbERPS0sDMRC+C/6HMIK3Nqto0e1mixYUPfTQh3gdNtNk dTMJSWzXf28KBW/z8T2nWYxuEAeKqfes4GZagSDuvO7ZKNhtXyYPIFJG1jh4JgW/lGDRXl40WGt/ 5DUdNtmIEsKpRgU251BLmTpLDtPUB+LC7X10mAuMRuqIxxLuBnlbVTPpsOfSYDHQ0lL3vflxCsLW xNWHXT2S+9wt8d08v4avUanrq/FpDiLTmP/FZ/ebLvPv7+D0TLlAtn8AAAD//wMAUEsBAi0AFAAG AAgAAAAhAPD3irv9AAAA4gEAABMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAFtDb250ZW50X1R5cGVzXS54bWxQ SwECLQAUAAYACAAAACEAMd1fYdIAAACPAQAACwAAAAAAAAAAAAAAAAAuAQAAX3JlbHMvLnJlbHNQ SwECLQAUAAYACAAAACEAMy8FnkEAAAA5AAAAEAAAAAAAAAAAAAAAAAApAgAAZHJzL3NoYXBleG1s LnhtbFBLAQItABQABgAIAAAAIQC/UMECwgAAANwAAAAPAAAAAAAAAAAAAAAAAJgCAABkcnMvZG93 bnJldi54bWxQSwUGAAAAAAQABAD1AAAAhwMAAAAA ">

Документування операцій з власним капіталом
Статутний капітал
Статут, установчий договір, накази, довідки та розрахунки бухгалтерії тощо
Додатковий капітал
Акти приймання-передачі основних засобів, довідки бухгалтерії, накладні, виписки банку, накази, установчий договір, рішення зборів акціонерів
Резервний капітал
Довідки бухгалтерії, виписки банку, накази, установчі договори, рішення зборів учасників
Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)
  Довідки та розрахунки бухгалтерії, накази тощо
Вилучений капітал
Платіжні доручення, ВКО, ПКО, виписки банку, довідки бухгалтерії тощо
Неоплачений капітал
Статут, довідки бухгалтерії, ВКО, ПКО, установчий договір, накладні тощо 


Рис. 15.3 Документування операцій із власним капіталом.


 

Статутний капітал
Резервний к   апітал
Складові елементи власного капіталу
Пайовий капітал
Додатковий капітал
Нерозподілений прибуток
Неоплачений капітал
Вилучений капітал

 

 


Рис.15.4 Елементи власного капіталу.

Статутний капітал – це зафіксована в установчих документах загальна вартість активів, які є внеском власників (учасників) до капіталу підприємства.

Пайовий капітал -сума пайових внесків членів спілок та інших підприємств, що передбачена установчими документами.

Резервний капіталце сума резервів, створених відповідно до чинного законодавства або засновницьких документів за рахунок нерозподіленого прибутку підприємств. Він призначений для покриття непередбачених витрат, збитків, на сплату боргів підприємства в разі його ліквідації.

Неоплачений капітал –дорівнюєсумі заборгованості власників (учасників) за внесками до статутного капіталу.

Вилучений капітал –представляє собоюфактичну собівартість акцій власної емісії або часток, викуплених товариством у його учасників.

Додатковий вкладений капітал - сума, на яку вартість реалізації випущених акцій перевищує їхню номінальну вартість.

Інший додатковий капітал – це сума дооцінки необоротних активів, вартість активів, безоплатно отриманих підприємством від інших юридичних або фізичних осіб, та інші види додаткового капіталу

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) –це прибуток, що залишається у підприємства після виплати доходів власникам та формування резервного капіталу, або сума непокритого збитку.

Неоплачений та вилучений капітал - це показники що відображають рух власного капіталу у процесі його формування та управління ним. Вони є технічними, регулюючими стосовно суми сплаченого капіталу.

 

Сплачений капітал = Статутний капітал + Додатково вкладений капітал - Неоплачений капітал - Вилучений капітал

I AAAAIQCyXlLUNAcAAJA0AAAOAAAAAAAAAAAAAAAAAC4CAABkcnMvZTJvRG9jLnhtbFBLAQItABQA BgAIAAAAIQB+3NJa4gAAAAsBAAAPAAAAAAAAAAAAAAAAAI4JAABkcnMvZG93bnJldi54bWxQSwUG AAAAAAQABADzAAAAnQoAAAAA ">

Види власного капіталу залежно від джерел формування
Вкладений капітал – капітал, сформований за рахунок внесків власників підприємства, а також унаслідок конвертування боргових зобов’язань підприємства в акції або частки
Накопичений капітал – капітал, сформований внаслідок господарської діяльності підприємства


Рис. 15.5 Класифікація власного капіталу залежно від джерел формування

Класифікація складових власного капіталу за різними ознаками приведена у таблиці 15.1

 

 

Таблиця 15.1 Класифікація складових власного капіталу за різними ознаками

Ознака Вид складової Характеристика
1.За формою Інвестований Сума простих і привілейованих акцій по їх номінальній вартості, а також додатково вкладений капітал, що також може бути розділений на джерела утворення;
Дарчий Безоплатно передані засоби сторонніх організацій
Нерозподілений прибуток Частина прибутку, отриманої в результаті ефективної діяльності підприємства, що не була розподілена між акціонерами, а знову інвестована в підприємство;
2. За рівнем відповідальності Статутний капітал Зазначається в установчих документах і підлягає обов'язкової реєстрації в державному реєстрі
Додатковий капітал Додатково вкладений капітал, резервний капітал і нерозподілений прибуток.

Функції власного капіталу наведені у таблиці 15.2.

Таблиця 15.2 Функції власного капіталу

Функції Зміст
1. Довгострокове фінансування Знаходиться в розпорядженні підприємства необмежений час
2. Гарантія захисту прав кредиторів Власні засоби є свого роду кредитним забезпеченням для кредиторів. Чим більше власний капітал підприємства, і зокрема резервний, тим більше збитків може мати підприємство без погрози інтересам кредиторів
3.Кредитоспроможність і ліквідність Власного капіталу, формування якого в основній частині відбувається за рахунок коштів, використовуваних для операційної й інвестиційної діяльності підприємства тим самим, підвищуючи ліквідність його активів і здатність платити по своїх рахунках
4. Самостійність і влада Розмір власного капіталу визначає ступінь незалежності і влади його власників. Відповідно до законодавства, власники можуть брати участь у його керуванні
5. База розподілу доходів і активів Частки окремих власників у капіталі є основою при розподілі фінансового результату і майна у випадку ліквідації підприємства
6. Фінансування ризику Власний капітал використовується для фінансування ризикованих інвестицій, на що не можуть погодитися кредитори
7. Рекламна й ін. Солідний власний капітал підприємства створює основу для довіри до нього не тільки з боку інвесторів, а з боку постачальників і споживачів. Такому підприємству на багато легше залучити кваліфікований персонал

 

Оцінка елементів капіталу повинна дорівнювати оцінці тих активів, з якими вони пов’язані (таблиця 15.3). Це базове правило оцінки капіталу модифікується по окремих позиціях капіталу.


Таблиця 15.3 Оцінка елементів власного капіталу

Елементи капіталу Оцінка
  Оплачений (вкладений) капітал Дорівнює оцінці вкладених в обмін на корпоративні права активів, за вирахуванням облікової вартості активів, витрачених на викуп корпоративних прав самим підприємством
У тому числі складові оплаченого капіталу:
Статутний (пайовий) капітал Дорівнює номінальній сумі зареєстрованого статутного (пайового) капіталу
Додатково вкладений капітал Різниця між оцінкою вкладеного капіталу та номінальною вартістю статутного капіталу
Неоплачений капітал Дорівнює вартості неоплаченого статутного капіталу
  Вилучений капітал Дорівнює собівартості викуплених самим товариством акцій (часток, паїв), тобто фактичній вартості їх придбання
Інший додатковий капітал Дорівнює обліковій оцінці елементів, що з ним пов’язані
    Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Визначається наростаючим підсумком за весь період існування підприємства і дорівнює оцінці результату його діяльності за вирахуванням: - суми оцінки всіх активів, що розподілялись між власниками (акціонерами, учасниками) як дохід від корпоративних прав (дивіденди та інші вилучення прибутку); - сум, на які накладена заборона щодо розподілу між власниками
Резервний капітал Розмір капіталу передбачено статутом або законодавством

 

 


Питання 2. Поняття і порядок визначення статутного капіталу на підприємствах різних організаційно-правових форм

Однією із основних складових власного капіталу підприємства є статутний капітал. У момент створення підприємства його стартовий капітал втілюється в активах, інвестованих засновниками (учасниками) і являє собою вартість майна підприємства. Статутний капітал на підприємствах різних форм власності (крім державної) – це сумарний внесок вкладів у майно (у грошовому вимірі) засновниками підприємства при його створенні. Згідно П(С)БО 2 «Баланс» Статутний капітал представляє собою зафіксовану в установчих документах загальну вартість активів, які є внеском власників (учасників) до капіталу підприємства. Розмір Статутного капіталу визначається установчими документами і фіксується в Статуті підприємства.

Порядок формування статутного капіталу господарських товариств — товариства з обмеженою відповідальністю, товариства з додатковою відповідальністю, командитного товариства, повного товариства, акціонерного товариства – регламентується Законом України «Про господарські товариства» від 19.01.91 р. № 1576-ХП, зі змінами і доповненнями.

Джерелами формування статутного капіталу господарських товариств є грошові і матеріальні внески засновників: будинки, споруди, устаткування й інші матеріальні цінності, цінні папери, права користування природними ресурсами, й кошти, у тому числі в іноземній валюті. Вклад оцінений у гривнях, складає долю засновника (учасника) в Статутному капіталі.

Основним елементом власного капіталу є статутний капітал.

Статутний капітал акціонерного товариства складається із коштів, внесених акціонерами (учасниками). Він відображає власні джерела формування активів і власність акціонерного товариства як юридичної особи.

Для акціонерних товариств сума статутного капіталу відображає колективну власність акціонерів, частка кожного в якому визначається вартістю належних йому акцій.

Мінімальний розмір статутного капіталу фіксується у статуті та регулюється державою:

Для акціонерних товариств його розмір– не менше 1250 мінімальних заробітних плат;

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...