Главная Обратная связь

Дисциплины:


Для товариств з обмеженою відповідальністю – не менше 100 мінімальних заробітних плат.У приватних та державних підприємств розмір статутного капіталу не регулюється.Облік статутного капіталу здійснюється нарахунку 40 “Статутний капітал”, який призначено для обліку та узагальнення інформації про стан та рух капіталу підприємства. Сальдо на цьому рахунку повинне відповідати розміру статутного капіталу, який зафіксовано в установчих документах підприємства і дорівнювати сумарній вартості випущених акцій товариства (в акціонерних товариствах).

Сума зареєстрованого статутного капіталу відображається записом:

Дебет 46 “Неоплачений капітал” Кредит 40 “Статутний капітал”

Загальна схема формування, збільшення та зменшення статутного капіталу представлена на рис. 15.6.

Формування Статутного капіталу в акціонерних товариствах.

Згідно з Законом України "Про господарські товариства" — акціонерним визнається товариство, яке має статутний капітал, поділений на визначену кількість акцій рівної номінальної вартості і несе відповідальність за зобов'язан­нями тільки майном товариства. Статутний капітал акціонерного товариства складається із внесків акціонерів (учасників) і не повинен бути меншим від законодавчо затвердженої норми (Таблиця 15.1). Він відображає власні джерела формування активів і власність акціонерного товариства як юридичної особи. Формування статутного капіталу акціонерного товариства здійснюється шляхом випуску визначеної кількості акцій рівною номінальною вартістю. Сума статутного капіталу відображає колективну власність акціонерів, де частка кожного визначається номінальною вартістю придбаних ним акцій.

 

Рахунок 40 “Статутний капітал”
Величина
Структура
Збільшення
Зменшення
Зменшення номінальної вартості акцій
Зменшення вартості акцій шляхом їх викупу та анулювання
Додаткова емісія (випуск) акцій
Підвищення номінальної вартості акцій
Обмін раніше випущених облігацій на акції
Додатковий капітал
Резервний капітал
Грошові внески
Внески в натуральній формі
Первинний облік (статут, установчий договір, накази, довідки та розрахунки бухгалтерії
Регістри обліку (Журнал№7)
Головна книга
Звітність: Баланс ф.№1 (р.300), Звіт про власний капітал ф.№4 (графа3) 


Рис.15. 6 Схема формування статутного капіталу

При створенні відкритого акціонерного товариства акції можуть бути розповсюджені шляхом відкритої передплати на них, закритого – розподілені між учасниками.

Строк відкритої підписки на акції не може перевищувати 6 місяців. У цей тер­мін особи, які бажають придбати акції, повинні внести на розрахунковий рахунок акціонерного товариства не менше 10 відсотків вартості акцій, на які вони підписалися, після чого засновники видають їм письмове зобов'язання про про­даж відповідної кількості акцій. Засновники повинні бути держателями акцій на суму не менше 25 відсотків статутного капіталу і строком не менше двох років.

До дня скликання установчих зборів особи, які підписалися на акції, повинні внести з урахуванням попереднього внеску не менше 30 відсотків номінальної вартості акцій, що підтверджується тимчасовими свідоцтвами.

У випадках, коли всі акції АО розподілені між засновниками, останні повинні внести до дня скликання установчих зборів не менше 50% номінальної вартості акцій. Акції оплачуються грошовими коштами в національній чи іноземній валюті або шляхом передачі майна і можуть бути видані покупцеві лише після повної сплати їх вартості, яку він повинен провести у строки, встановлені установчими зборами, але не пізніше року після реєстрації акціонерного товариства.

Формування Статутного капіталу в товариствах з обмеженою відповідальністю. Для ТОВ засновницьким документом є Статут товариства. Договір про засвоєння товариства з обмеженою відповідальністю не відноситься до статутних документів та його подання під час державної реєстрації не є обов’язковою. Нормами Цивільного кодексу України формування статутного капіталу підприємства регламентовано у часі. Згідно означеного кодексу, до моменту державної реєстрації такого товариства кожен із учасників зобов’язаний внести до статутного капіталу не менше 50% вказаного в засновницьких документах внеску.

Під час державної реєстрації товариства з додатковою відповідальністю необхідно додатково надати документи про підтвердження внесення учасниками внесків у розмірі, встановленому законодавством.

Формування Статутного капіталу на державному підприємстві.

Статутний капітал на державному підприємстві являє собою державні кошти, виділені у постійне користування і розпорядження госпрозрахунковому підприємству у вигляді основних та оборотних засобів. Розміри останніх визначаються обсягом виробничої діяльності.

Оборотними засобами наділяються підприємства виходячи з необхідності мати мінімальні товарно-матеріальні цінності, які забезпечують виконання плану (нормативи).

Подальше збільшення Статутного капіталу здійснюється за рахунок об’єктів капітального будівництва, прийнятих до експлуатації у звітному році та вартості проектно-дослідницьких робіт по них; безоплатно одержаних ТМЦ; фінансування з бюджету тощо.

Статутний капітал може зменшитися на суму безкоштовно переданих активів, ліквідованих основних засобів, уцінки основних засобів тощо.

Питання 3.Облік статутного капіталу та розрахунків із засновниками

Бухгалтерський облік статутного капіталу починається з дня реєстрації підприємства в державному реєстрі суб'єктів підприємницької діяльності і закінчується днем вибуття підприємства з державного реєстру (внаслідок припинення діяльності, банкрутства тощо).

Розрахунки з учасниками та засновниками за внесками до статутного капіталу в бухгалтерському обліку відображаються на рахунку 46 “Неоплачений капітал”.Сальдо рахунка відображає заборгованість засновників (учасників) за внесками до статутного капіталу підприємства на кінець звітного періоду і вираховується при визначенні підсумкової суми власного капіталу.

З моменту реєстрації відкритого акціонерного товариства й уточнення в обліку оцінки його статутного фонду номінальна вартість всіх акцій відображується на рахунку 40 «Статутний капітал». Планом рахунків передбачено до рахунка 40 підприємствам самостійно відкривати субрахунки за видами капіталу (акції прості, привілейовані). За кредитом рахунку відображують збільшення статутного капіталу, а за дебетом – його зменшення. Сальдо за цим рахунком відповідає розміру статутного капіталу, зафіксованого в засновницьких документах підприємства та відображується в рядку 300 Балансу підприємства «Статутний капітал». Аналітичний облік статутного капіталу ведеться за видами капіталу по кожному засновнику, учаснику, акціонеру тощо.

Таблиця . Кореспонденція рахунків з обліку власного капіталу

№ п/п Назва операції Кореспондуючі рахунки
Дебет Кредит
Розмір статутного капіталу на момент реєстрації підприємства в обліку відображають (номінальна вартість акцій) 46 «Неоплачений капітал» 40 «Статутний капітал»
Погашення заборгованості засновниками відображається в обліку залежно від виду внеску    
2.1 1) на суму грошових коштів 311, 301
2.2 2) на суму вартості внесених необоротних активів 10, 11, 12, 15
2.3 3) на суму вартості внесених запасів 20, 22, 28

Законодавчими нормами дозволено як збільшення так і зменшення капіталу ТОВ. Зменшення СК ТОВ допускається після повідомлення його кредиторів у випадках:

- при виході або виключенні учасника зі складу товариства;

- у зв’язку із переданням учасником своєї частки в СК ТОВ.

Збільшення СК ТОВ допускається після внесення всіма учасниками внесків в повному обсязі у випадках:

- надходження додаткових внесків;

- направленням нерозподіленого прибутку;

- за рахунок дивідендів, що підлягають виплаті учасникам;

- внесків інших учасників, які вступають до ТОВ.

Зміни розміру ВК відноситься до компетенції загальних зборів ТОВ. Рішення ТОВ щодо змін в ВК набирає чинності від дня внесення цих змін до державного реєстру. В обліку будуть мати місце такі операції:

 

№ п/п Назва операції Кореспондуючі рахунки
Дебет Кредит
Зміни розміру ВК    
1.1 1. на суму зменшення розміру ВК
1.2 2. на суму збільшення розміру ВК
У випадку виходу учасника з ТОВ йому виплачується
2.1 сума його внеску до ВК    
«Розрахунки по іншим виплатам» 10,20,30,31
2.2 вартість частини майна товариства, пропорційна його частці в ВК
2.3 частина прибутку, одержаного товариством в поточному році до моменту виходу з товариства «Прибуток використаний в звітному періоді» «Розрахунки по нарахованим дивідендам».

Акціонерні товариства відповідно до Положення про порядок збільшення (зменшення) розміру статутного капіталу затверджений рішенням Державної комісії з цінних паперів і фондового ринку від 08.04.98р. №44 можуть змінювати (чи збільшувати зменшувати) розмір свого статутного капіталу, за умови , якщо раніше випущені акції цілком оплачені по вартості не нижче номінальної. Зміни статутного капіталу регулюються Положенням про порядок збільшення (змен­шення) розміру статутного фонду акціонерного товариства, затвердженим рішенням Державної Комісії з цінних паперів та фондового ринку від 08.04.1998 р. № 44.

Збільшення статутного капіталу може здійснюватись шляхом:

- випуску нових акцій

- обміну облігацій на акції

- збільшення номінальної вартості акцій.

При збільшенні кількості акційвстановленої номінальної вартості, підписка на додатково випущені акції проводиться у тому ж порядку, що і на акції першої емісії, а статутний капітал збільшується за рахунок:

№ п/п Назва операції Кореспондуючі рахунки
Дебет Кредит
додаткових внесків учасників — в обліку буде відображено ана­логічно операціям формування статутного капіталу
1.1 реінвестування прибутку
1.2    
1.3 нарахованих дивідендів — у випадку, коли прийняте рішення про виплату дивідендів акціями
2. Зменшення статутного капіталу АТ може здійсню­ватись шляхом: зменшення номінальної вартості акцій
2.1 Таке зменшення має бути компенсоване акціонерам 30,31
2.2 або зменшення кількості акцій існуючої номінальної вартості шляхом ви­купу їх у власників з метою анулювання
451.

Зменшення статутного капіталу за рахунок зменшення номінальної вартості акцій відображається в обліку:

При цьому реєстрація випуску акцій і інформації про їхню емісію при зменшенні статутного капіталу акціонерного товариства повинна бути здійснена відповідно до вимог наступних нормативних документів:

Положення про порядок реєстрації випуску акцій і облігацій підприємств і інформації про їхню емісію, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів і фондового ринку від 12.02.98 р. № 36;

Положення про порядок реєстрації випуску акцій закритими акціонерними товариствами, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів і фондового ринку від 12.02.98 р. № 41, зі змінами і доповненнями.

СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ
Подання документів до реєстраційних органів
Оригінал Статуту чи установчого договору для відмітки про внесення змін (доповнень)
Три примірники змін до установчих документів (або їх нова редакція). З них – два оригінали, один – нотаріально засвідчена копія
Про збільшення розміру Статутного капіталу
Протокол зборів учасників
Реєстраційна картка
Про зменшення розміру Статутного капіталу  
Документи про сплату реєстраційного збору
Документи, що підтверджують формування попередньо оголошеного Статутного капіталу
L t1UKDXHTtVBSKC5JzEtJzMnPS7VVqkwtVrK34+UCAAAA//8DAFBLAwQUAAYACAAAACEAfEs+ssMA AADbAAAADwAAAGRycy9kb3ducmV2LnhtbERPTWsCMRC9C/6HMEIvUrMVEdkaRQpVeyl2q2Bv42bc rN1M1k3U7b9vCgVv83ifM523thJXanzpWMHTIAFBnDtdcqFg+/n6OAHhA7LGyjEp+CEP81m3M8VU uxt/0DULhYgh7FNUYEKoUyl9bsiiH7iaOHJH11gMETaF1A3eYrit5DBJxtJiybHBYE0vhvLv7GIV rOzbebvfnMz7jtdfXI/6h2V2Ueqh1y6eQQRqw138717rOH8Ef7/EA+TsFwAA//8DAFBLAQItABQA BgAIAAAAIQDw94q7/QAAAOIBAAATAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABbQ29udGVudF9UeXBlc10ueG1s UEsBAi0AFAAGAAgAAAAhADHdX2HSAAAAjwEAAAsAAAAAAAAAAAAAAAAALgEAAF9yZWxzLy5yZWxz UEsBAi0AFAAGAAgAAAAhADMvBZ5BAAAAOQAAABAAAAAAAAAAAAAAAAAAKQIAAGRycy9zaGFwZXht bC54bWxQSwECLQAUAAYACAAAACEAfEs+ssMAAADbAAAADwAAAAAAAAAAAAAAAACYAgAAZHJzL2Rv d25yZXYueG1sUEsFBgAAAAAEAAQA9QAAAIgDAAAAAA== " strokeweight="1pt"/>

Рис.15.7 Документування порядку реєстрації змін Статутного капіталу акціонерного товариства

Питання для самоконтролю:

1.Дати характеристику рахунків 46, 40.

2. Порядок формування статутного капіталу у ТОВ.

3. Порядок формування статутного капіталу у акціонерних товариствах

4. Охарактеризувати види власного капіталу.

 

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...