Главная Обратная связь

Дисциплины:


Лабораторні заняттяНомер розділу за НЕ Назва практичного заняття і його короткий зміст Кількість годин
Денна Заочна Екстернат
НЕ 1.4 Розрахунок параметрів плоского хвилеводу та характеристик хвиль, які розповсюджуються в хвилеводній системі
НЕ 2.3 Дослідження характеристик призмового елементу введення-виведення. - -
НЕ 2.4 Дослідження призмового елемента введення-виведення та геодезичної лінзи. - -
НЕ 3.1 Дослідження решітчастого елемента введення-виведення та одномірного кутомірного датчика
НЕ 3.1 Дослідження двохмірного інтегрально-оптичного кутомірного датчика

 

 

Критерії оцінки оформлення звіту лабораторної роботи

Кількість балів Критерій оцінки
1-2 Студент невчасно здав звіт, відповіді фрагментарні і неточні
3-4 Студент вчасно здав звіт але звіт оформлений з незначними помилками або дав не вичерпні відповіді
Студент вчасно здав звіт і успішно захистив його

Перелік попередніх ДИСЦИПЛІН, на яких базується дана ДИСЦИПЛІНа

 

 

№ п\п Дисципліна Розділ за НЕ
Фізичні основи оптичного зв’язку НЕ 1.2. Основні оптичні явища і закони НЕ 1.3. Хвильове рівняння і рівняння хвилі НЕ 1.5. Основні інтерференційні схеми НЕ 2.1. Дифракція світла НЕ 2.3. Дифракційні гратки НЕ 3.1. Явища на границі розділу НЕ 3.4. Дисперсія та поглинання світла
Оптоелектронні та квантові прилади та пристрої НЕ 1.1. Предмет та основи оптоелектроніки НЕ 1.2 Джерела та приймачі оптичного випромінювання НЕ 2.1. Вступ в квантову електроніку НЕ 2.2. Пасивні елементи лазерів та режими роботи лазерів НЕ 2.4. Напівпровідникові лазери

 

 

Самостійна робота студента

Самостійна робота студента складається з підготовки до лекційних, практичних і лабораторних занять, опрацювання лекційного матеріалу, розв’язування задач, що становить половину аудиторного навантаження (27 годин) та опанування тем, визначених для самостійного вивчення (54 годин).

 

Завдання для самостійної роботи студента

 

№ п\п Тема Короткий зміст завдання К-сть годин
Підготовка до лекційних і лабораторних занять, опрацювання лекційного матеріалу. Підготовка до лекційних і лабораторних занять, опрацювання лекційного матеріалу..
Кількість мод, які можуть розповсюджуватися у хвилеводі. Різниця між коефіцієнтами заломлення хвилеводу та оточуючих шарів. Розповсюдження хвиль в симетричних та асиметричних хвилеводах. Мода та хвиля відсічки. Кількість мод в циліндричних волокнах
Активні елементи інтегральної оптики Генерація світла в системах інтегральної оптики. Напівпровідникові лазери
Магніто-оптичні модулятори Принципи формування мгніто-оптичних модуляторів.
Макрохвилеводи Умови розповсюдження хвиль в атмосфері. Розповсюдження хвиль в макрохвилеводах.
Всього годин

Перелік рекомендованної літератури 

Основна:

Мохунь І.І, Полянський П.В. Інтегральна оптика в інформаційній техніці. Конспект лекцій. – Чернівці, Рута, 2002, – 79 с. (50 прим. та електронна версія, виставлена в локальній мережі ІТФ).

2. Интегральная оптика./ Под ред. Т.Тамира.- М.: Мир, 1978.- 344 c.

3. Хансперджер Р. Интегральная оптика: теория и технология.- М.: Мир, 1985.- 379 c.

4. Каток В.Б. Волоконно-оптичні системи зв’язку. – Київ; 1998, – 228 с.
(1 прим. та електронна версія, виставлена в локальній мережі ІТФ).

5. Скляров О.К. Современные волоконно-оптические системы передачи. – М.; Салон-Р, 2001, – 240 с.

Додаткова:

1. Маркузе Д. Введение в волноводную оптику.- М.: Мир, 1980.- 374 c.

2. Свечников Г.С. Интегральная оптика.- К.: Техніка, 1986.-232 с.

3. Адамс М. Введение в теорию оптических волноводов.- М.: Мир, 1984.- 384 с.

4. Вейнберг В.Б., Саттаров Д.К. Оптика световодов.- Л.: Машиностроение, 1977.- 320 с.

5.Унгер Х.Г. Планарные и волоконные оптические волноводы.- М.: Мир, 1980.- 656 c.

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...