Главная Обратная связь

Дисциплины:


Форма контролю: іспитРОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

З дисципліни

“Історія соціальної роботи в Україні та за кордоном”

Для спеціальності- соціальна робота

Форма навчання– денна

Курс– ІІСеместр– ІV

Всього годин за навчальним планом– 108

Лекції- 30

Семінарські– 30

Самостійна робота- 48

Укладач навчальної програми: викладач Вакулік М. М.


І. Пояснювальна записка

Навчальна програма з курсу “Історія соціальної роботи в Україні та за кордоном” розроблена для студентів Економіко-правового технікуму МАУП і складається з теоретичного матеріалу, практичних та самостійних завдань.

Програма сприяє ознайомленню слухачів з основними знаннями про основні етапи становлення і розвитку соціальної роботи від найдавніших часів до сьогодення. Систематизований та логічно впорядкований виклад матеріалу допоможе студентам скласти цілісне уявлення про особливості соціальної роботи як науки, її сучасні можливості. Крім того, знання з історії соціальної роботи слугуватимуть основою для розуміння сутності інших навчальних курсів, сприятимуть розвитку професійної компетентності.

Мета курсу:

полягає в ознайомленні студентів з основними етапами зародження, становлення та еволюції соціальної роботи від форм благодійництва до професійного виду діяльності.

 

Завдання курсу:

- озброїти слухачів з особливостями курсу “Історія соціальної роботи в Україні та за кордоном”;

- зорієнтувати студентів в етапах зародження та становлення соціальної роботи;

- визначити найбільш важливі періоди в розвитку соціальної роботи;

- ознайомити майбутніх спеціалістів із проміжними законами, які мали значення для життя минулого покоління;

- зосередити увагу на спеціальних професійних якостях спеціаліста в різних історичних епохах;

Для досягнення мети та виконання поставлених завдань програмою передбачено теоретичні, практичні та самостійні види робіт.

Після вивчення курсу студенти повинні знати:

- історію розвитку соціальної допомоги та соціальної роботи від античного суспільства до наших днів;

- усвідомити диференціацію в діяльності благодійних товариств та професійної соціальної роботи;

- критично аналізувати різні методи та прийоми підготовки соціального працівника;

- основні поняття та категорії курсу,

уміти:

- працювати з науковою літературою, зокрема, першоджерелами;

- самостійно робити висновки та узагальнення стосовно різних аспектів проблем, що вивчаються;

- вести дискусії, організовувати проблемні групи з метою активізації засвоєння матеріалу курсу;

- використовувати набуті знання на практиці.

 

Програма розрахована на 108 годин. Розподіл годин відповідає тематичному плану. Пройшовши курс навчання з дисципліни “Історія соціальної роботи в Україні та за кордоном” слухачі здають іспит.Форма контролю: іспит

Змістові модулі:

Зміст дисципліни складається із шести органічно пов'язаних між собою модулів:

· Зародження та становлення соціальної роботи

· Соціальна робота за кордоном

Міжпредметні зв’язки:соціологія, історія України, соціальна педагогіка, філософія, правознавство, психологія, етика.

ІІ. Тематичний план дисципліни на ІV семестр

Курс – IV Семестр – VІ Всього годин –108 Назва модуля, назва теми Лекцій Сем. Сам. роб. ФК
     
  Модуль І. Зародження та становлення соціальної роботи
1. Методичні і теоретичні основи історії соціальної роботи    
2. Соціальна допомога в давніх суспільствах ДСЗ – 3+3, УВ – 2, Д – 4
3. Практика соціальної підтримки на Русі Х – ХІІ століть ДСЗ – 3, Д – 4, СР – 3
4. Розвиток соціальної допомоги ХІІ – ХVII століть ДСЗ – 3, Д – 4, СР – 3
5. Система соціальної допомоги в Україні з ХІХ – до початку ХХ століття ДСЗ – 3, УВ – 2 ПК – 1, СР – 3
  Модульна контрольна робота № 1       Т - 12
  Всього за змістовний модуль № 1 40 балів
    Лекцій Сем. Сам роб. ФК
     
  Модуль ІІ. Соціальна робота за кордоном
7. Теоретичні та практичні засади виникнення соціальної роботи за кордоном ДСЗ – 3, Д – 4, УВ - 2
8. Історичні тенденції підготовки соціальних працівників та розвитку системи соціальних служб США та Німеччини УВ – 2 ДСЗ – 3, СР – 3, Р – 12
9. Історичні тенденції підготовки соціальних працівників та розвитку системи соціальних служб у Франції та Великій Британії Д – 4, ДСЗ – 3
10. Історичні тенденції підготовки соціальних працівників та розвитку системи соціальних служб КНР та Японії УВ – 2, ДСЗ – 3, Д – 4
11. Історичні тенденції підготовки соціальних працівників та розвитку системи соціальних служб Швеції та Ізраїлю Д – 4, ДСЗ – 3
12. Моделі соціальної політики і соціальна робота ДСЗ – 3, СР – 3
13. Розвиток вітчизняної системи соціального забезпечення ХХ століття УВ – 2
  Всього за змістовний модуль № 2 60 балів
  Іспит 100 балів
Всього за семестр 100 балів
             

Форми контролю:

УВ – усна відповідь – 2 бали; СР– самостійна робота - 3 бали; ПК – перевірка конспектів – 1 бал; Т – тестове опитування – 12 балів; ДСЗ – домашнє самостійне завдання – 3 бали; Д – доповідь – 4 бали; Р – реферат – 12 балів.

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...