Главная Обратная связь

Дисциплины:


ІНФОРМАЦІЙНЕ ТА МетодичнЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. Нормативна література: 

Нормативна література:

 

1. Конституція України від 28 серпня 1996 року.

2. Кодекс законів про працю України від 10.12.71 // ВВР, 1971, додаток до №50, ст. 375.

3. Цивільний кодекс України // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2003, № 40-44, ст.356

4. Цивільно-процесуальний кодекс України від 18.03.04 // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2004, N 40-41, 42, ст.492

5. Кримінальний кодекс України від 05.04.01 // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2001, № 25-26, ст.131

6. Кодекс України про адміністративні правопорушення // Відомості Верховної Ради Української РСР (ВВР) 1984, додаток до № 51, ст. 1122

7. Закон України «Про споживчу кооперацію» від 10 квітня 1992 року // Відомості Верховної Ради (ВВР) 1992, N 30, ст.414

8. Закон України «Про зайнятість населення» від 1 березня 1991 року // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1991, N 14, ст.170

9. Закон України «Про основи соціального захисту інвалідів» від 21 березня 1991 року // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1991, N 21, ст.252

10. Закон України «Про оплату праці» від 24 березня 1995 року // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1995, N 17, ст.121

11. Закон України "Про індексацію грошових доходів населення" від 3 липня 1991 року // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1991, N 42, ст.551

12. Закон України “Про охорону праці” від 14 жовтня 1992р // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1992, N 49, ст.668

13. Закон України «Про загальнообов’язкове пенсійне страхування» від 9.07.03 // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2003, NN 49-51, ст.376

14. Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» від 23.09.99 // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1999, N 46-47, ст.403

15. Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» від 2.03.00 // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2000, N 22, ст.171

16. Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням»від 18.01.01 // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2001, N 14, ст.71

17. Закон України "Про страхування" від 7 березня 1996 року // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1996, N 18, ст. 78

18. Закон України “Про відпустки” від 15 листопада 1996р // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1997, N 2, ст. 4

19. Закон України "Про пенсійне забезпечення" від 5 листопада 1991 року // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1992, N 3, ст. 10

20. Закон України «Про недержавне пенсійне забезпечення» від 9.07.03 // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2003, N 47-48, ст.37221. Закон України “Про міліцію” від 20 грудня 1990р // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1991, N 4, ст. 20

22. Закон України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" від 28 лютого 1991 року // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1991, N 16, ст.200

23. Закон України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" від 15 вересня 1999 року // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1999, N 45, ст.397

24. Закон України "Про колективні договори і угоди" від 1 липня 1993 року // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1993, N 36, ст.361

25. Закон України “Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)” від 3 березня 1998 року // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1998, N 34, ст.227

26. Закон України „Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства” від 04 лютого 1994 року // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1994, N 23, ст.161

27. Типова форма контракту з працівником, затверджено наказом Мінпраці України від 15 квітня 1994р. №23.

 

 

Навчальна література:

 

1. Грузінова Л.П., Короткін В.Г. Трудове право України: Курс лекцій. – К.: МАУП, 2003. – Ч.1. – 128 с.

2. Карпенко Д.О. Основы трудового права: Навчальний посібник. – К.: Видавництво А.С.К., 2003. – 656с.

3. Мамутов В.К. Шемшученко Ю.С. Коментар правил по відшкодуванню шкоди. - К., Юрінком. 1996р.

4. Науково-практичний коментар до законодавства України про працю / Б.С. Стичинський, І. В. Зуб, В. Г. Ротань. – К.: Вид-во А.С.К., 2003.- 1024с.

5. Сирота І.М. Право пенсійного забезпечення в Україні. - К., Юрінком Інтер. 1998р.

6. Трудове право України: Підручник / За ред. Н.Б. Болотіної. – К.: Т-во „Знання”, КОО, 2003.- 564с.

7. Чанишева Г.І. Болотіна Н.Б. Додіда Т.М. Олейніков О.Л. Трудове право К., Юрінком Інформ, 1999р.

8. Богомолов А.М. Колетивный договор: порядок заключения, контроль выполнения, ответственность сторон // Управление собственностью. – 2002. - №1. – С. 44-50

9. Бондарєнко І. Особливості державного регулювання господарської діяльності наданих підприємств // Право України. - №12. - 2000р.

10. Венедиктова В. Регулювання ненормованого робочого часу в умовах ринкової економіки // Право України. – 1999. - №7. – С.104-106,131

11. Воловик В. Про трудово-правовий статус державних службовців // Право України. – 1997. - № 1. – С.63

12. Гаврилюк О. Особливості припинення дії трудового контракту. – Право України. - 1999. - №8. – С. 74-76

13. Гелев О. Основні концептуальні підходи до визнання змісту трудового договору // Право України. - №12. - 2000р.

14. Жернаков В. Міжнародний аспект правового регулювання суміжно-трудових відносин // Право України. - №4. - 2002р.

15. Заржицький О. Соціальне партнерство у соціально-трудових відносинах // Право України. - №11. - 2000р.

16. Зубковский В. Компенсація за невикористану відпустку // Право України. – 1999. - №2. – С.103-104

17. Костян И. Время отдыха // Человек и труд. – 2003. - №11. – С.5-11

18. Неумовайченко Н. Правила поведінки державних службовців: практичні питання // Право України. - №1. - 2001р.

19. Неумовайченко Н. Припинення трудових правовідносин з державними службовцями // Право України. - №4 2002р.

20. Пилипенко П.Д. Про концепцію трудового права України // Право України. – 1993. - №3. – С. 63-70

21. Прокопенко В. Власник і уповноважений ним орган як суб’єкти трудового права // Право України. – 1994. - №10. – С. 22

22. Реус О. Особливості укладення трудового договору з неповнолітніми // Право України. – 1998. - №9

23. Солодовник Л. Юридичні факти – підстави виникнення трудових правовідносин // Право України. – 2000. - №1

24. Хуторян Н. Проблеми правового регулювання дисциплінарної відповідальності працівників в новому Трудовому кодексі України // Праця і зарплата. – 2003. - № 24. – С. 6-7

25. Черленяк М. Гарантії трудових прав працівників недержавних підприємств // Право України. – 1997. - №6. – С. 56-60

26. Чефранов А. Пільги для працівників, які поєднують роботу з навчанням // Секретарь-референт. – 2003. - №9. – С. 29-31

27. Яковлев О. Припинення трудового договору на підставі статті 37 КЗпП України // Право України. - №:6. - 2002р.

28. Трудове право України // Право і практика 2005 - №22

a. 2005 - №23

b. 2005 - №21

29. Бойко Є. Колізії трудового права : техніко - правова недбалість чи пряма дискримінація юрисконсультів // Право України - 2006 №1 - С.75-77.

30. Вишновецька С. Світоглядний компонент методології трудового права : проблема праворозуміння // Підприємництво,господарство і право - 2007 №10 - С.79-82.

31. Гевел О. Трудова функція та порядок її визначення // Право України №4 - 2002 - С.89-94.

32. Гулєвська Г.Ю. Порівняння предмета та метода регулювання трудового права і міжнародно-правового права України // Підприємництво, господарство і право : науково - практичний господарсько - правовий журнал. - 2007 - №3. - С.9-12.

33. Данилюк О. Фактичні склади у трудовому праві України // Право України : Юридичний журнал. - 2007. - №7. - С.15-19.

34. Єрохін С.В. Теоретичні підходи до визначення поняття і змісту соціального партнерства у сфері праці // Право і безпека. - 2005. №42. - С.133-137.

35. Лазор В. Система трудового права України в сучасних умовах та її співвідношення з системою національного права // Юридична Україна. - 2006. - №9. - С.43-48.

36. Маркіна Т. Проблемі захисту трудових прав працівників // Підприємництво,госоподарство і право. - 2007. - №9. - С.21-24.

37. Могілевський Л.В. Підстави Диференціації правового регулювання праці // Вісник НУОС. - 2006. - №32. - С.315-320.

38. Панасюк О. Контроль та нагляд як функція трудового права // Право України : юридичний журнал. - 2007. - №2. - С.108-112.

39. Скіненко Р. Становлення трудового процесуального права як самостійної галузі українського права // Право України. - 2007. - №7. - С.41-44.

40. Сонін О.Є. Про Зміст категорії "інтерес" у трудовому праві // Держава і права. - 2007. - Вин. 37. - С.353-358.

41. Черноус С.М. Про критерії поділу оціночних понять у трудовому праві // Бюлетень Міністерства юстиції України. - 2007. - №7. - С.121-127.

42. Щербина В. Захисна функція трудового права в умовах ринкових відносин // Підприємництво,господарство і право. - 2007. - №2. - №99-102.

43. Щербина В. Нове визначення поняття функцій трудового права // Підприємництво,господарство і право. - 2006. - №6. - С.36-39.

44. Щербина В. Про основоположні принципи трудового права України // Підприємництво,господарство і право. - 2007. - №1. - С.13-17.

45. Ярошенко О. Джерела трудового права на соціально - партнерському рівні // Вісник академії правових наук України. - 2005. - №2. - С.208-218.

46. Галиця О. Деякі новели проекту трудового кодексу України // Юридичний журнал. - 2006. - №4. - С.28-37.

47. Дудін В. Чи готова Україна до трудового кодексу? (Аналіз законопроекту) // Юридичний вісник України. - 2008. - №28. - 12 липня. - С.7.

48. Дустак А. Замечания к проекту трудового кодекса // Юридическая практика. - 2005. - №28. - 12 июня. - С.12

49. Зарминький О. Про необхідність створення трудового процесуального кодексу України // Право України. - 2006. - №9. - С.90-92.

50. Комаров В.А. Трудове законодавство і сучасність // ДДУВС,2007 _Вик2. - С.28-35.

51. Машков К. Підстави застосування до працівників заохочень за трудові досягнення // Право України. - 2007. №11. - С.35-40.

52. Новації, закладені в проекті Трудового кодексу // Людина і праця. - 2005. - №3. - С.9-11.

53. Нормативно - правові акти з соціально - економічних питань // Людина і праця : Журнал із соціально - економічної проблематики. - 2007. - №1. - С.30-47.

54. Пилипенко П. Реформування трудового законодавства України // Юридична газета. - 2006. - №17 - 14 вересня. - С.14.

55. Рудницька О.П. Правове регулювання гарантійних виплат у проекті Трудового кодексу України та трудових кодексах країн СНД // Судова апеляція. - 2007. - №2. - С.86-91.

56. Гнищенко О. Проект трудового кодексу України: огляд окремих положень // Вісник Києвського національного університету імені Тараса Шевченко. Юридичні науки. - 2006. - №27. - С.49-54.

57. Якименко М. Реалізація міжнародних трудових стандартів у проекті трудового кодексу України // Юридична Україна : правовий часопис. - 2007. - №2. - С.53-57.

58. Ярошенко О. Щодо природи локальних нормативно - правових актів у сфері трудового права // Вісник академії правових наук України. - 2004. - №2. - С.131-138.

59. Васильєв С.В. Нормативно - правове регулювання робочого часу атестованих працівників міліції в 20-х роках хх ст. // Вісник ЗЮІ. - 2006. - Вик. №1. - С.107-114.

60. Нестернова - Собакар О. Законодавче забезпечення трудової діяльності українських жінок : історико - правові аспекти // Право України. 2005. - №9. - С.116-119.

61. Татаренко Р. Моделі соціального страхування в контексті історії // Підприємництво, господарство і право. - 2004. - №7. - С.69-72.

62. Кадрове діловодство для кадровика та бухгалтера. - Збірник систематизованого законодавства. - 2005. - №1. - С.226.

63. Власюк Н. Співробітники йдуть, а фірма... (кадрова політика юридичних фірм) // Український юрист. - 2005. - №6. - С. 42-45.

64. Горевий В. Окремі питання щодо поняття "работодавець" як суб'єкт трудового права // Підприємництво, господарство і право. - 2007. №6. - С.105-106.

65. Грузінова Л. Правове регулювання праці іноземних громадян в Україні // Юридичний журнал. - 2003. - №1. - С.86-90.

66. Дей М. Реалізація трудових прав працівниками - мігрантами в Україні : деякі проблеми // Право України. - 2006. - №8. - С.48-51.

67. Домбругова А. Відомості, що вносяться до трудової книжки // Юридичний вісник України. - 2004. - №42. - С.14.

68. Домбругова А. Права працівників у разі скорочення штатів // Юридичний вісник України. - 2005. - №39. - С.13.

69. Константінова Н. Заходи захисту трудових прав працівників і роботавців // Підприємництво,господарство і право. - 2005. - №2. - С.62-64.

70. Костюк В.Л. Види трудової правосуб'єктності працівника : теоретико - правовий аспект // Бюлетень Міністерства юстиції України. - 2007. - №12. - С.44-51.

71. Лавріненко О. Проблема гендерного паритету в сфері праці : теоретико - методологічний аналіз // Правовий часопис Донецьк університету. - 2006. - №1. - С.49-55.

72. Лукашева Н.М. Моральні вимоги до працівників та їх юридичне значення // Держава і право. - 2005. - Вик.30. - С.356-363.

73. Мішук М.О. Проблеми правового регулювання праці тимчасових працівників // Бюлетень Міністерства юстиції України. - 2006. - №12. - С.141-146.

74. Мовчан А.О. Правове регулювання конкурсного порядку добору кадрів // Вісник ЗЮІ. - 2006. - Вик.2. - С.44-49.

75. Протононова Л.С. Призначення за працівником права на відшкодування моральної шкоди у трудовому законодавстві // Право і безпека. - 2005. - №43. - С.128-130.

76. Пузирний В. Особи із зниженою працездатністю як суб'єкти трудових правовідносин // Підприємництво,господарство і право. - 2007. - №12. - С.77-81.

77. Сова В. Кваліфікаційні характеристики професій // Людина і праця. - 2005. - №3. - С.30-31.

78. Хуторян Н.М. Проблеми визначення поняття "работодавець" за законодавством України // Держава і право. - 2006. - Вик.31. - С.207-215.

79. Щербюк Н. Суб'єктна диференціація у трудовому праві України // Юридична Україна. - 2007. - №5. - С.66-68.

80. Гурей А. Працевлаштування іноземців // Юрист консультує. - 2005. - №2. - С.2-3.

81. Державна служба занятості : 16 років на ринку соціальних послуг // Людина і праця : журнал із соціально - економічної проблематики. - 2007. - №1. - С.36-39.

82. Діяльність державної служби занятості // Людина і праця. - 2006. - №4. - С.8-11.

83. Кисільова Т. Примусова праця - сучасні проблеми // Юридичний вісник України. - 2008. - №28. - 12 липня. - С.1,8.

84. Таршина О. Розвиток державного регулювання занятості та соціальна політика // Вісник НАДУ. - 2006. - №1. - С.347-353.

85. Федоренко О.Трудоустройство инвалидов // Юридичекская практика. - 2005. - №31. - С.9.

86. Оплата праці та інші виплати працівникам // Збірник систематизованого законодавства. 2005. - №5.

87. Божко В.М. Поняття заробітної плати // Вісник НУВС. - 2005. - №29. - С.267-275.

88. Валенька О. Аналіз структурних особливостей заробітної плати в трудовому праві // Підприємництво, господарство і право. - 2007. - №6. - С.107-110.

89. Домбругова А. Обмеження відрахувань із заробітної плати (оплата праці) // Юридичний вісник Уукраїни. - 2007. - №12. - 24 березня. - С.9.

90. Мешеряков Н. Оплата вимушеного прогулу // Юридичний вісник України. - 2005. - №6. - С.13.

91. Актуальні питання матеріальної відповідальності в трудовому праві // Юридичний журнал. - 2006. - №7. - С.50-52.

92. Смолярова М.Л. Особливості дисциплінарної відповідальності за українським трудовим правом // Влада.Людина.Закон. - 2007. - №4. - С.51-53.

93. Андрушко А.В. Основні проблеми загальної дисциплінарної відповідальності у трудовому праві // Держава и право. - 2007. - Вик.37. - С371-377.

94. Охрана труда в Украине // Право і практика. - 2005. - №24.

95. Горбунова Л. Правові аспекти охорони праці // Юридична газета. - 2005. - №9. - С4.

96. Семенко Л. Нещасні випадки на виробництві : механізм соціального захисту // Юридична газета. - 2007. - №18-19. - С.16-17.

97. Фомина К. Правове регулювання праці неповнолітніх // Юридичний вісник України. - 2005. - №47. - С.13.


 

 

Робоча навчальна програма

Дніпропетровський державний університет

внутрішніх справ

надруковано ______________

(П.І.Б.)

 

 

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...