Главная Обратная связь

Дисциплины:


Права та обов'язки сторінНабувач за договором довічного утримання (догляду) зобов'язу­ється систематично забезпечувати відчужувача утриманням та (або) доглядом. Таке утримання може полягати як у матеріальному (в нату­ральному чи грошовому) забезпеченні, так і у наданні догляду. Види за­безпечення та догляду сторони зазначають в договорі. Це може бути надання житла, харчування, забезпечення необхідним одягом, виплата грошових сум, медичне обслуговування, санаторно-курортне лікуван­ня, прибирання квартири (будинку) тощо. Особливо закон виділяє зо­бов'язання набувача із забезпечення відчужувача житлом у будинку (квартирі), переданому за договором довічного утримання (догляду). Якщо сторони включають такий вид надання відчужувачу у договір, то закон (ст. 750 ЦК) вимагає, щоб у договорі була конкретно визна­чена та частина помешкання, у якій відчужувач має право проживати. Інші види забезпечення повинні відповідно до суті відносин за дого­вором довічного утримання (догляду) надаватися відчужувачу систе­матично. Згідно зі ст. 751 ЦК матеріальне забезпечення, яке щомісяч-


Розділ IX


ЗОБОВ'ЯЗАННЯ... У ЗВ'ЯЗКУ З ПЕРЕДАЧЕЮ МАЙНА У ВЛАСНІСТЬ


 


но має надаватися відчужувачу, підлягає грошовій оцінці. Остання індексується у порядку, встановленому законом.

Незважаючи на важливість і безспірну доречність визначення видів утримання (догляду) відчужувачу, ця умова законодавцем не відно­ситься до істотних. Відповідно до ч. 1 ст. 749 ЦК у договорі лише мо­жуть, а не повинні бути визначені всі види матеріального забезпечен­ня, а також усі види догляду (опікування), якими набувач має забез­печити вІдчужувача. Якщо ж обов'язки набувача не були конкретно визначені або уразі виникнення потреби забезпечити відчужувача ін-шими видами матеріального забезпечення та догляду, спір має ви­рішуватися відповідно до засад справедливості та розумності. У зв'яз-ку зостаннім постає питання - для чого укладається договір довічного утримання (догляду), якщо обов'язки набувача перед вїдчужувачем щодо видів матеріального забезпечення та видів догляду (опікування) можуть конкретно не визначатися удоговорі? Очевидно, положення ст. 749 ЦК мають застосовуватися лише у разі виникнення потреби за­безпечити відчужувача іншими видами матеріального забезпечення та догляду, що не були передбачені сторонами на момент укладення договору і необхідність уяких виявилася у відчужувача пізніше. Ос­кільки договір довічного утримання (догляду) укладається для надан­ня матеріального забезпечення та догляду (опікування) відчужувачу, види, розмір, порядок, строки надання утримання (догляду) повинні бути передбачені сторонами у договорі, а не визначатися судом відпо­відно до засад справедливості та розумності1.Отже, набувач за договором довічного утримання наділений на­ступними обов'язками: надавати відчужувачу довічне матеріальне за­безпечення (у натуральній та грошовій формі) та/або догляд (опіку­вання) у строки, передбачені договором; забезпечити відчужувача житлом (у разі, якщо такий обов'язок передбачений договором); по­ховати відчужувача, навіть якщо такий обов'язок не був встановлений договором (ч. З ст. 749 ЦК). При цьому, якщо частина майна відчу­жувача перейшла до його спадкоємців, то витрати на поховання по­винні бути справедливо розподілені між ними та набувачем.

Стаття 754 ЦК встановлює такі засоби забезпечення виконання договору довічного утримання(догляду) :

- набувач не може до смерті відчужувача передане йому за догово­
ром довічного утримання майно продати, обміняти, подарувати,
укладати щодо нього договір застави чи передати у власність іншій
особі на підставі іншого правочину;

- протягом життя відчужувача на майно, передане набувачеві за
договором довічного утримання, не може бути звернене стягнення за
зобов'язаннями набувача; втрата, знищення, пошкодження цього май-

Саме тому предметом договору довічного утримання (догляду) повинно виступа­ти матеріальне забезпечення та догляд (опікування) поряд з майном, яке передається взамін на це утримання (догляд).


на не припиняє дію договору довічного утримання і не є підставою для припинення чи зменшення обсягу його обов'язків перед відчужувачем.

Договір довічного утримання (догляду) належить до фідуціарних договорів і передбачає особисте виконання набувачем обов'язків. Лише у разі неможливості подальшого виконання особою обов'язків набувача з підстав, що мають істотне значення, обов'язки останнього за договором можуть бути передані за згодою відчужувача члену сім'ї набувача (тобто особі, йому близької) або іншій особі за згодою сторін.

До прав набувача належить право вимагати розірвання договору довічного утримання (догляду). Слід зазначити, що набувач при його реалізації не обмежений ніякими умовами та поважними причинами (ст.755ЦК).

Відчужувач має право: вимагати від набувача належного виконання передбачених договором обов'язків (статті 749, 750 ЦК); замінити майно, передане за договором довічного утримання набувачеві за його згодою (ст. 753 ЦК); вимагати розірвання договору в судовому поряд­ку в разі невиконання чи неналежного виконання набувачем своїх обо­в'язків, незалежно від його вини ( ст. 755 ЦК).

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...