Главная Обратная связь

Дисциплины:


ПИТАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ЗАСВОЄНОГО МАТЕРІАЛУ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИВступні зауваження.Із переліку питань викладач формує завдання для модульного контролю, а також білети на екзамен. Дані питання можуть виступати темами рефератів, індивідуальних завдань (у тому числі і для самоконтролю).

1. Предмет економічної теорії.

2. Методологія економічної науки.

3. Функції економічної теорії.

4. Основні етапи розвитку, напрями та школи економічної теорії.

5. Економічні категорії, закони, принципи та моделі.

6. Економічне зростання: суть, види, фактори. Соціально-економічні наслідки економічного зростання.

7. Потреби як рушійні сили економічного розвитку. Види потреб.

8. Економічні ресурси та їх види.

9. Вибір альтернативних можливостей використання ресурсів. Крива

виробничих можливостей.

10. Правоохоронні економічні потреби.

11. Суть та структура національної економіки.

12. Поняття та основні риси економічної системи.

13. Економічна система та її компоненти.

14. Класифікація економічних систем.

15. Національні моделі в рамках типових економічних систем.

16. Власність і економічна система.

17. Реформування власності в Україні.

18. Принципи організації ринкової економіки.

19. Сучасні моделі ринкової економіки.

20. Суть адміністративно-командної економіки та її неспроможність.

21. Способи переходу до ринкової системи.

22. Перехідна (трансформаційна)економіка як система.

23. Економіка України на шляху до ринку.

24. Натуральна форма суспільного виробництва, умови її виникнення.

25. Товарна форма виробництва, її основні риси.

26. Товар – основний елемент товарного господарства.

27. Еволюція товарного виробництва, його характеристика у сучасних умовах.

28. Суть та функції грошей.

29. Грошові системи та їх типи.

30. Суть, види та функції ринку.

31. Структура сучасного ринку.

32. Поняття ринкової інфраструктури. Основні елементи інфраструктури ринку.

33. Формування ринкової інфраструктури в Україні.

34. Попит та його визначники. Закон попиту. Крива попиту.

35. Пропозиція та її визначники. Закон пропозиції. Крива пропозиції.

36. Рівновага попиту та пропозиції. Механізм їх взаємодії. Ціна рівноваги.

37. Недоліки ринкового механізму.

38. Конкуренція та її роль в ринковій економіці.

39. Домогосподарство в економічній системі суспільства.

40. Фірма – економічний суб’єкт ринкової економіки.

41. Підприємництво, його суть та принципи організації. Основні види підприємницької діяльності.

42. Організаційно-правові форми підприємництва.

43. Внутрішнє та зовнішнє середовище фірми (підприємства).44. Управління підприємством в умовах ринку.

45. Економічні суб'єкти в умовах ринкової трансформації економіки України.

46. Витрати виробництва та їх класифікація в ринковій економіці.

47. Витрати фірми у коротко- та довгостроковому періодах, їх криві.

48. Закон спадної віддачі. Закон ефекту масштабу.

49. Суть і види виторгу фірми.

50. Прибуток: суть і види.

51. Еволюція ролі держави в економіці.

52. Економічні функції держави в ринковій економіці.

53. Форми та методи державного регулювання економіки.

54. Державні фінансів, їх структура та роль у соціально-економічному розвитку.

55. Державний бюджет і його структура.

56. Концепція формування державного бюджету. Бюджетний дефіцит.

57. Державний борг та його види.

58. Ланки державних фінансів.

59. Видатки державного бюджету та їх класифікація.

60. Характеристика державних цільових фондів.

61. Фіскальна політика та її основні знаряддя.

62. Податкова система та принципи її організації.

63. Податки та їх види. Крива Лафера.

64. Суть монетарної політики. Попит на гроші і пропозиція грошей.

65. Основні знаряддя монетарної політики.

66. Суть, види та функції сучасних грошей.

67. Механізм функціонування грошового ринку.

68. Банки та банківська діяльність. Основні види банківських операцій.

69. Особливості макроекономічної політики в Україні.

70. Поняття національної економіки та її ознаки.

71. Методологія та способи розрахунку ВВП. Номінальний та реальний ВВП.

72. Методи обчислення ВВП.

73. Система національних рахунків та методологічні принципи її побудови.

74. Поняття макроекономічного аналізу.

75. Сукупний попит та сукупна пропозиція. Умови економічної рівноваги.

76. Споживання і заощадження та їх функції.

77. Інвестиції, їх види.

78. Ринок праці та механізм його функціонування.

79. Попит на працю. Пропозиція грошей.

80. Економічна природа заробітної плати. Організація оплати праці в Україні.

81. Економічна нерівність та державна політика розподілу доходів.

82. Державні інструменти соціального захисту населення.

83. Циклічні коливання ринкової економіки та їх причини.

84. Зайнятість населення. Безробіття та його види.

85. Суть, види та соціально-економічні наслідки інфляції. Антиінфляційна

політика держави.

86. Основні моделі макроекономічного регулювання національної економіки.

87. Поняття світового господарства та етапи його розвитку.

88. Міжнародна торгівля та її особливості на сучасному етапі.

89. Основні форми міжнародних економічних відносин.

90. Зміст та структура світової валютної системи.

91. Валютний ринок і валютна політика.

92. Валютний курс: суть, види. Характеристика чинників, які впливають на

формування валютного курсу.

93.Поняття економічної глобалізації світу.

94.Об’єктивні основи та необхідність зовнішньоекономічних зв’язків.

95.Експортно-імпортний потенціал України.

96.Проблеми інтеграції економіки України у світове господарство.

 


 

 

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...