Главная Обратная связь

Дисциплины:


ГРАФІК ВИКОНАННЯ ТА ЗДАЧІ ЗАВДАННЯ 

КПІЗ в роздрукованому та належним чином скріпленому вигляді передаються та реєструються на кафедрі цивільного права і процесу до закінчення 12-го тижня навчання. До початку проведення екзамену з дисципліни „Інтелектуальна власність” керівник курсу доводить до відома студентів результати оцінювання КПІЗ.

Негативна оцінка за результатами оцінювання виконання КПІЗ, а також неподання на перевірку КПІЗ у встановлені строки є підставою для не допуску до екзамену з курсу „Інтелектуальна власність”.

 

 

РОЗДІЛ 5.

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Основна

  1. Гордієнко С.Г. Пізнання сфери захисту інтелектуальної власності в Україні: методологічні проблеми. Монографія. – К.: Видавничий дім “Скіф”, КНТ, 2008. – 140 с.

2. Дроб'язко В.С., Дроб'язко Р.В. Право інтелектуальної власності: Навч. посібник. - К.: Юрінком Інтер, 2004. - 512с.

  1. Захист інтелектуальної власності в господарському судочинстві / Вищ. госп. суд України; за заг. ред. В.С. Москаленка. – К. : Юрінком Інтер, 2009. – 384 с.

4. Основи інтелектуальної власності. - К.: Видавничий Дім "ІнЮре", 1999.-578с.

5. Охорона інтелектуальної власності в Україні / С.О. Довгий, В.О. Жаров, В.О. Зайчук та ін. - К.: Форум, 2002. -319с.

6. Цибульов П.М., Чеботарьов В.П., Зінов В.Г, Суіні Ю. Управління інтелектуальною власністю. Монографія / За ред. П.М. Цибульова. - К.: "К.І.С.", 2005 - 448 с.

Додаткова

1. Крайнев П.П., Роботягова Л.I., Дятлик 1.1., Патентування винаходів в Україні. Монографія / За ред. П.П. Крайнева. - К.: Видавничий Дім "ІнЮре", 2000. - 340 с.

2. Демченко Т.О. Охорона товарних знаків (порівняльно-правовий аналіз): Монографія. - К.: Інст. держави і права ім. М.В. Корецького НАН України, 2004 - 184 с.

3. Камил Идрис. Интеллектуальная собственность - мощный инструмент экономического развития. Публикация ВОИС №888. ISBN 92-805-1113-0, www.wipo.int

4. Цибульов П.М., Чеботарьов В.П. Популярно про інтелектуальну власність / За заг. ред. к.е.н. М.В.Паладія. - К.: ТОВ "Альфа-ПіК", 2004. -56 с.

5. Крайнев П.П., Інтелектуальна економіка: управління промисловою власністю: Монографія. - К.: Видавничий Дім "ІнЮре", 2004 - 448 с.

6. Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку нематеріальних активів / За ред. О.Б. Бутніка-Сіверського. - К.: Видавничий Дім "ІнЮре", 2000. - 348 с.

7. Мендрул А.Г. Карцев В.С. Оценка стоимости нематериальных активов. - К.: ООО "Полиграф-Информ", 2004. - 264с.

8. Бутнік-Сіверський О.Б. Економіка інтелектуальної власності. - К.: Інст. інт. власн. і права, 2004. - 296 с.9. Цыбулев П.Н. Оценка интеллектуальной собственности. - К.: Інст. інт. власн. і права, 2005. - 192 с.

10. Цыбулев П.Н. Маркетинг интеллектуальной собственности. - К.: Інст. інт. власн. і права, 2004 - 188 с.

11. Жаров В.О. Захист права інтелектуальної власності в Україні: Навч. посібник. - К.: Інст. інт. власн. і права, 2005. - 88 с.

12. Бондаренко С.В. Авторське право і суміжні права: Навчальний посібник. - К.: Інст. інт. власн. і права, 2004. - 260с.

13. Кожарская И.Ю., Прахов Б.Г. Патентное право. - К.: Інст. інт. власн. і права, 2003. - 140 с.

14. Тофило А.В. Экспертиза объектов интеллектуальной собственности: заявки на изобретения и полезные модели. - К.: Інст. інт. власн. і права, 2005 - 176 с.

15. Інтелектуальна власність: Словник-довідник / За заг. ред. О.Д. Святоцького. - у 2-х т.: Том 16. Авторське право і суміжні права / за ред. О.Д. Святоцького, Р.В. Дроб'язка. Уклад.: В.С. Дроб'язко, Р.В. Дроб'язко. - К.: Видавничий Дім "ІнЮре", 2000. - 356 с. Том. 2 Промислова власність / За ред. О.Д. Святоцького, Р.В. Дроб'язка. Уклад.: Г.П. Добриніна, А.В. Кочеткова, Н.І. Мова та ін. - К.: Видавничий Дім "ІнЮре", 2000. - 272 с.

 

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...