Главная Обратная связь

Дисциплины:


Методичне забезпечення. Хмельницький політехнічний коледжФорма № Н - 3.04

Хмельницький політехнічний коледж

 

Циклова комісія інженерної механіки

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник директора

з виробничого навчання

 

________________М.Г.Громик

 

30 серпня 2013 року

 

 

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Вимірювально-налагоджувальна практика

напрям підготовки 6.050502 Інженерна механіка

спеціальність 5.05050202 Обслуговування верстатів з програмним управлінням і

робототехнічних комплексів

відділення Інженерної механіки

 

 

Хмельницький


 

Робоча програма вимірювально-налагоджувальнапрактика для

студентів за напрямом підготовки 6.050502 Інженерна механіка,

спеціальністю 5.05050202 Обслуговування верстатів з програмним

управлінням і робототехнічних комплексів.

„22” серпня, 2013 року, 15с.

 

Розробники:Онищук Віктор Леонтійович, викладач першої категорії.

Яцишин Юрій Васильович, майстер з виробничого навчання

 

Робоча програма затверджена на засіданні циклової комісії інженерної механіки

 

Протокол від. “30”_серпня 2013 року № 1

Голова циклової комісії

 

_______________________ О.В.Матвєєв

 

 

“30”серпня 2013 року

 

 

Схвалено методичною радою коледжу

 

Протокол від. “30”серпня 2013 року № 1

 

Голова

 

______________________ Г.О.Фрімерштейн

“30”серпня 2013 року

 

 

Ó Онищук В. Л., 2013 рік

Ó Яцишин Ю. В., 2013 рік

1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
денна (заочна) форма навчання
Кількість кредитів - 3 Машинобудування та матеріалообробка Нормативна  
6.050502 Інженерна механіка
Модулів – Спеціальність: 5.05050202 Обслуговування верстатів з програмним управлінням і робото технічних комплексів Рік підготовки:
Змістових модулів – 3 - й
Індивідуальне науково-дослідне завдання: Семестр
6 - й
Загальна кількість годин - 162 Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання: 54 аудиторних – 36 самостійної роботи студента - 18 Освітньо-кваліфікаційний рівень: молодший спеціаліст Практичні, семінарські
108 год.  
Лабораторні
Самостійна робота
54 год.  
Консультації:
Вид контролю:
залік  
         

 Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 66,67%

 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета: забезпечити ріст кваліфікації студентів у відповідності до вимог навчального плану, закріпити на практиці знання, отримані студентами в процесі теоретичного навчання, вдосконалити професійні уміння та навички студентів зі спеціальності, закріпити, розширити і систематизувати знання, придбати практичний досвід, розвити професійне мислення.

Завдання: забезпечити зв’язок теоретичного знання з практичним з метою закріплення і поглиблення знань, набутих студентами в процесі навчання, застосування необхідних умінь і навичок, підготовка студентів для проходження наступних видів практики, сприяння набуття досвіду професійної діяльності.

 

У результаті вивчення навчальної практики студент повинен:

знати:

- правила техніки безпеки при виконанні електрорадіомонтажних робіт;

- маркування та позначення радіоелементів;

- технологію виготовлення друкованого та провідного монтажу;

- схеми підключення апаратів керування електрообладнанням верстатів;

- основні параметри вимірювальних приладів;

- методи вимірювання;

- методику обробки результатів вимірювання.

вміти:

- дотримуватись правил техніки безпеки при виконанні електрорадіо-монтажних робіт;

- користуватись інструментом електрорадіомонтажника;

- виготовити радіотехнічний пристрій згідно електричної принципової схеми;

- підключити електродвигун згідно схеми підключення;

- складати схеми вимірювань;

- проводити вимірювання з використанням будь яких засобів вимірювання;

- аналізувати результати вимірювань та, при потребі, оцінювати;

- працездатність вимірювальних приладів.

 

3. Структура навчальної дисципліни

Назви тем Кількість годин
денна форма заочна форма
усього у тому числі усього у тому числі
лекцій практичних лабораторних індивідуальних самостійних лекцій практичних лабораторних індивідуальних самостійних
Розділ 1. Завдання та організація навчальної практики.
Тема 1.1Вступне заняття.                    
Тема 1.2Безпека праці та пожежна безпека.                    
Тема 1.3Організація робочого місця монтажника електрорадіо-апаратури.                    
Разом за розділом 1                  
Розділ 2. Електрорадіомонтажні роботи.
Тема 2.1 Паяння монтажних з’єднань.                    
Тема 2.2 Припої та флюси.                    
Тема 2.3 Технологічний процес виготовлення електрорадіоапаратури та друкованих плат.                    
Тема 2.4Вибір монтажних про-водів та виготовлення джгутів.                    
Тема 2.5 Комбіноване виконання провідного та друкованого монтажу.                    
Разом за розділом 2                  
Розділ 3. Монтаж радіодеталей загального призначення.
Тема 3.1Монтаж резисторів.                    
Тема3.2Монтаж конденсаторів                    
Тема 3.3Монтаж трансформаторів та дроселів.                    
Тема 3.4Монтаж комутаційних деталей                    
Тема 3.5Штепсельні та гніздові з’єднання.                    
Разом за розділом 3                  
Розділ 4. Монтаж напівпровідникових приладів.
Тема 4.1Монтаж діодів, теристорів та світлодіодів.                    
Тема 4.2Монтаж транзисторів на плати.                    
Тема 4.3Особливості монтажу мікросхем.                    
Разом за розділом 4                  
Розділ 5. Монтаж апаратів керування електрообладнанням верстатів.
Тема 5.1 Монтаж рубильників, пакетників і реле.                    
Тема 5.2 Підключення електродвигунів.                    
Разом за розділом 5                  
Розділ 6. Вивчення електронно-променевих та цифрових осцилографів і практична робота з ними.
Тема 6.1 Вивчення схем і принципу роботи електронно-променевих та цифрових осцилографів.                  
Тема 6.2 Підготовка осцилографів до роботи, вивчення інструкцій по експлуатації електронно-променевих осцилографів.                  
Разом за розділом 6                  
Розділ 7. Вимірювання напруги синусоїдальної і несинусоїдальної форми електронними вольтметрами та мультиметрами різних типів.
Тема 7.1 Вимірювання напруги синусоїдальної форми.                  
Тема 7.2 Вимірювання напруги імпульсної форми.                  
Разом за розділом 7                  
Розділ 8. Вимірювання параметрів елементів електричних кіл.
Тема 8.1 Вимірювання величини активного опору з використанням мостів постійного струму.                  
Тема 8.2 Вимірювання величини активного опору, індуктивності, ємності мостами змінного струму.                  
Тема 8.3 Вимірювання активного опору, індуктивності, ємності, добротності з використанням цифрового вимірювача R,L,C Е7-22.                  
Разом за розділом 8                  
Розділ 9.Вимірювання параметрів імпульсів різної форми.
Тема 9.1 Вимірювання параметрів імпульсів за допомогою електронно-рахівних приладів.                  
Тема 9.2 Вимірювання параметрів імпульсів різної форми за допомогою електронно -променевих осцилографів.                  
Разом за розділом 9                  
Підсумкове заняття                    
Усього годин                  
                                                                           

4. Програма начальної дисципліни

4.1 Аудиторні заняття

№ заняття Вид заняття ТЕМАТИКА, ЗМІСТ ЗАНЯТЬ Література
1/6 Вступне заняття 1.1 Завдання та організація навчальної практики. Склад програми навчання та необхідна література. Форма організації навчання, режим роботи навчальної майстерні. Ознайомлення практикантів з радіомонтажною майстернею. Закріплення студентів на робочих місцях. Складання графіку виконання роботи та прибирання території майстерні. 1.2 Безпека праці та пожежна безпека. Дотримання правил техніки безпеки при виконанні електрорадіомонтажних робіт в майстерні. Проведення інструктажу та запис у журнал по техніці безпеки. Заходи по попередженню травм при виконанні електромонтажних робіт. Причини виникнення пожеж. Особливі вимоги до використання легкозаймистих речовин. Поведінка практикантів при пожежі. Вміння користуватися вогне-гасниками. 1.3 Організація робочого місця. Положення корпусу тіла за столом монтажника радіоапаратури. Розміщення інструментів, радіодеталей, матеріалів та технологічної документації. Керування та принцип роботи електропульта. Різновид та призначення монтажного інструменту . Освітлення робочого місця. Розташування електропаяльника та підставки на робочому столі. Включення паяльника в робочому та бережливому режимі при нагріві. [2],с. 5…7, 15…20 [11],с. 3…5, 8, 16, 17
2/12 Практична робота №1 2.1 Будова та принципи роботи електропаяльника. Техпроцес виконання паяння при монтажі різних проводів та електрорадіоелементів. Лудіння виводів. Правила ТБ при роботі з електропаяльником. 2.2 Припої та флюси. Призначення та різновид припоїв. Роль флюсів при лудінні та паянні. Активні та пасивні флюси. Лудіння виводів ЕРЕ. Механічне закріплення проводів. Використання пелюстків для паяння навісних ЕРЕ. Видалення залишків флюсів та контроль якості паяння. 2.3 Технологічний процес виготовлення електрорадіоапаратури та друкованих плат. Призначення електричної, структурної та принципової схем електрорадоапаратури. Функціональна схема, схема з’єднань та підключення. Технологічна документація на виготовлення радіоелектроної апаратури. Умовні графічні зображення ЕРЕ на схемах. Різні способи виготовлення друкованих плат. Виконання правил ТБ при свердлінні та витравленні плат. 2.4 Вибір монтажних проводів та виготовлення джгутів. Зачищення та лудіння виводів, позначення виводів по кольору. Маркірування виводів. Складання схеми з’єднань по принциповій електричній схемі. Складання схеми розміщення ЕРЕ. Виготовлення шаблонів по схемі розміщення на картоні. Нарізання і підготовка проводів. Розкладка проводів і в’язання джгутів. 2.5 Комбіноване виконання провідного та друкованого монтажу. Закріплення навісних ЕРЕ на друкованих платах. Формування виводів ЕРЕ та лудіння . Закріплення та паяння проводів та шинопроводів на платах та навісних ЕРЕ. [2],с. 23, 24, 50…56, 76, 77, 86…102, 148…154, 195…212, 220…227
3/18 Практична робота №2 3.1 Монтаж резисторів. Різновид та призначення резисторів. Система умовних позначень. Параметри. Варистори та терморезистори. Схеми підключення та позначення на електросхемах. Будова високогабаритних резисторів на керамічній основі. Способи закріплення на плату. [1],с. 5…24 [2],с. 156…162, 195…198 [3],с. 65…76
4/24 Практична робота №3 3.2 Монтаж конденсаторів. Призначення та основні параметри конденсаторів. Класифікація та основні умовні позначення на схемах. Високочастотні та низькочастотні конденсатори постійної ємності. Способи включення в електросхемах. Перевірка працездатності конденсаторів за допомогою вимірювальних пристроїв. Використання варикондів. Високогабаритні конденсатори постійної та змінної ємності. Монтаж та закріплення на платах. [1],с. 24…48 [2],с. 162…167, 195…198 [3],с. 40…65
5/30 Практична робота №4 3.3 Монтаж трансформаторів та дроселів. Призначення та будова трансформаторів і дроселів. трансформатори для живлення радіоапаратури. Погоджуючі та сумісні з інтегральними схемами модульні та імпульсні трансформатори. Перевірка параметрів . Монтаж на плати та паяння виводів. Техніка безпеки при перевірці та монтажу. [2],с. 171…175 [3],с. 109…130
6/36 Практична робота №5 3.4 Монтаж комутаційних деталей. Загальні відомості та класифікація можливих з’єднань та переключень електричних ліній. Позначення на електросхемах перемикачів та тумблерів. Правила ТБ при монтажних роботах. 3.5 Штепсельні та гніздові з’єднання. Будова гніздових та штепсельних з’єднань. Класифікація та основні параметри. Позначення на електросхемах. Під’єднання проводів, джгутів та шинопроводів до гнізд і штекерів. [2],с. 27…30 [3],с. 76…79
7/42 Практична робота №6 4.1Монтаж діодів, тиристорів та світлодіодів. Будова та призначення. Система позначення та графічне зображення. Визначення діодів по довідковій літературі. Визначення катода і анода за допомогою вимірювальних приладів. Призначення стабілітронів у блоках живлення. Особливості варікапів. Використання світлодіодів для індикації роботи електроприладів.   [1],с.48...76 [2],с. 183…185, 195…197 [3],с. 131…144
8/48 Практична робота №7 4.2 Монтаж транзисторів на плати. Призначення і будова, класифікація транзисторів. Позначення на схемах. Встановлення на радіоапаратуру потужних транзисторів. Формування виводів перед монтажем та закріплення на платах. [1],с.76...94 [3],с.183…319
9/54 Практична робота №8 4.3 Особливості монтажу мікросхем . Позначення та класифікація мікросхем. Умови позначення на схемах. Способи з’єднання мікросхем з друкованими платами. Формування виводів мікросхем. Розташування на платах. Використання тепловідводів при монтажі. Аналогові та цифрові гібридні інтегральні мікросхеми. Графічне зображення на електросхемах. Способи монтажу мікросхем. [1],с. 158…174 [2],с. 224…227 [3],с. 320…363
10/60 Практична робота №9 5.1 Будова і призначення рубильників. Використання пакетників для реверсування. Принцип дії електромагнітних та теплових реле. 5.2 Монтаж електроустаткування і схеми підключення електродвигунів. [2],с. 126…137
11/66 Практична робота №10 Тема 6. Вивчення електронно-променевих та цифрових осцилографів і практична робота з ними. 6.1 Вивчення схем і принципу роботи електронно-променевих та цифрових осцилографів. 6.2 Підготовка осцилографів до роботи, вивчення інструкцій по експлуатації електронно-променевих осцилографів. [5], с. 258…271 Інструкція з експлуатації осцилографів
12/72 Практична робота №11 Тема 7. Вимірювання напруги синусоїдальної і несинусоїдальної форми електронними вольтметрами та мультиметрами різних типів. 7.1 Вимірювання напруги синусоїдальної форми. 7.2 Вимірювання напруги імпульсної форми. Інструкції з експлуатації приладів [5],с. 128…144
13/78 Практична робота №12 Тема 8. Вимірювання параметрів елементів електричних кіл. 8.1 Вимірювання величини активного опору з використанням мостів постійного струму. 8.2 Вимірювання величини активного опору, індуктивності, ємності мостами змінного струму. 8.3 Вимірювання активного опору, індуктивності, ємності, добротності з використанням цифрового вимірювача R,L,C Е7-22. Інструкції з експлуатації приладів [5],с. 210…228  
14/84 Практична робота №13 Тема 9. Вимірювання параметрів імпульсів різної форми. 9.3 Вимірювання параметрів імпульсів за допомогою електронно-рахівних приладів. 9.4 Вимірювання параметрів імпульсів різної форми за допомогою електронно-променевих осцилографів. Інструкції з експлуатації приладів [5],с. 228…244
15/90 Підсум-кове заняття Підготовка звіту з практики  

4.2 Самостійна робота

№ п/п Назва теми Кількість годин
Опрацювання питань техніки безпеки, програми практики, організації робочого місця, підготовка теоретичних питань до наступного заняття.
Вивчення різновидів флюсів і припоїв
Вивчення технологічного процесу виготовлення друкованої плати
Вивчення різновидів і маркування монтажних проводів і кабелів
Вивчення основних параметрів, різновиди і маркування резисторів
Вивчення основних параметрів, класифікації та маркування конденсаторів
Вивчення основних параметрів і різновидів трансформаторів
Вивчення різновидів комутаційних пристроїв і штепсельних та гніздових з’єднань
Вивчення основних різновидів і маркування діодів
Вивчення різновидів і маркування транзисторів
Вивчення різновидів ІМС
Вивчення принципу дії електромагнітних та теплових реле, схем підключення електродвигунів
Опрацювання результатів вимірювань осцилографом
Опрацювання результатів вимірювань мультиметрами
Опрацювання результатів вимірювань активного опору, індуктивності, ємності
Опрацювання результатів вимірювань, підготовка до підсумкового заняття.
Підготовка підсумкового звіту
Всього:  

Методи навчання

Розповідь, бесіда, пояснення, самостійне виконання студентами завдань практичних робіт .

Методи контролю

опитування, перевірка самостійної роботи студентів (робочих зошитів), перевірка та прийом звітів з практичних робіт.

Методичне забезпечення

Складові навчально - методичного комплексу дисципліни

1. Програма електрорадіовимірювальної практики.

2. Інструкції до практичних робіт

3. Методичні вказівки для підготовки до практичних занять електрорадіовимірювальної практики та виконання самостійної роботи студентами.

8. Рекомендована література

Базова

1. М.В. Анісімов «Елементи електронної апаратури та їх виготовлення», Вища школа: Київ, 1997 р.

2. А.Г. Бурда «Обучение в электромонтажных мастерских», Радио и связь: Москва, 1988 г.

3. Р.М. Терещук «Справочник радіолюбителя», Наукова думка: Київ, 1987 р.

4. П.Г. Стахів, О.Є. Комола «Основи електроніки: функціональні елементи та їх застосування», Львів: Магнолія плюс, 208 с.

5. Гуржій А.М. «Електричні і радіотехнічні вимірювання». – Київ: Навчальна книга, 2002.

6. Дудюк Д.Л. «Електричні вимірювання». – Львів: Афіша, 2003.

7. Ф.Мейзда «Электронные измерительные приборы и методы измерений». Мир, 1990

8. Кушнир Ф.В. «Электрорадиоизмерения», М.: - «Связь», 1980р.

9. М. Дорожовець, В. Мотало, Б. Стадник «Основи метрології та вимірювальної техніки. Т. 1. Основи метрології». Львів: НУ „Львівська політехніка”, 2005.

10. Р.В.Бичківський, П.Г.Столярчук, П.Р.Гамула, «Метрологія, стандартизація, управління якістю і сертифікація», Львів: НУ „Львівська політехніка”, 2002.

11. «Інструкції з техніки безпеки для майстрів, фахівців та студентів політехнічного коледжу», Хмельницькиц: ХПК, 2012

 

Допоміжна

12. Винокуров В.И. «Электрорадиоизмерения», М.: - «Высшая школа»,1986р.

13. Ю.П. Колонтаєвський, А.Г. Сосков «Промислова електроніка і мікросхемо техніка: теорія і практикум», Київ: Каравела, 2004 р., 342 с.

14. Б.І. Панчевний, Ю.Ф. Свергун «Загальна електротехніка: теорія і практика», Київ: Каравела, 2004 р., 440 с.

15. И.М. Николаев, Н.А. Филинюк «Интегральные микросхемы и основы их проектирования», Москва: Радио и связь, 1992 г., 424 с.

16. Хромой Б.П. «Электрорадиоизмерения», М.: - «Радио и связь», 1985р.

17. «ГОСТ 22737-77. Осциллографы электронно-лучевые. Номенклатура параметров и общие технические требования»

18. «Інструкції з експлуатації електрорадіовимірювальних приладів»

 

 

9. Інформаційні ресурси

 

1. Електронний підручник, 2013 рік

2. http://www.prist.com

3. http://www.tektronics.com

4. http://www.tevalo.com.ua/cgi-bin/index.cgi?page=!76-205-29

5. http://press.picotech.com/pr/de/picoscope6-de.html

6. http://www.obnovi-soft.ru/software

7. http://www.imex.ie/files/u3/psw6_en_pdf_39404.pdf

8. http://www.kosmodrom.com.ua/data/pv6501.php

9. http://cxem.net/izmer/izmer77.php

10. http://www.radioland.net.ua/contentid-412-page1.html

11. http://www.masteram-labs.com/2010/03/rigol-dg1022-rigol-dg2041a.html

12. http://atten.com.ua/atten-ads1042cm/

13. http://politech.km.ua/view.php?scid=1&postid=17

14. http://cxem.net/master/11.php#4

15. http://naf-st.ru/articles/pcb/pcb04/

16. http://pryriz.org.ua/travlenie%20plat/travlenie%20plat.htm

17. http://radiokot.ru/lab/hardwork/62/

18. http://chiplist.ru/capacitors/

19. http://amfilakond.ru/

20. http://www.go-radio.ru/condensator.html

21. http://gete.ru/post_1212414212.html

22. http://svetodiode.blogspot.com/2012/01/blog-post_19.html

23. http://www.go-radio.ru/kak-uznat-moshnost-transformatora.html

24. http://www.meanders.ru/elements_1.shtml

25. http://www.electromonter.info/handbook/symbol_all.html

26. http://www.estateline.ru/legislation/1354/

27. http://chiplist.ru/

28. http://zamykaniya.net/theory/144-chetyre-sekreta-pajki.html

 

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...