Главная Обратная связь

Дисциплины:


Денна форма навчанняТема Лекції Семінарські та практичні заняття Самостійна робота Індивідуальна робота
Змістовий модуль І. Інформатика як галузь науки інформаційні технології, застосування комп’ютерних методів для аналізу соціально-правових явищ
Тема 1. Поняття, система та завдання курсу „Інформаційне забезпечення інформаційної діяльності”   Написання рефератів, вивчення додаткових тем, розробка інформаційного забезпечення.
Тема 2. Устрій персонального комп’ютера. Класифікація і призначення його основних компонентів.
Тема 3. Носії комп’ютерної інформації та поновлення даних.
Тема 4. Комп’ютерні віруси та антивірусні програми.
Тема 5. Дослідження комп’ютера з метою отримання інформації, що становить оперативний інтерес.
Тема 6. Електронна пошта в правоохоронній діяльності.
Тема 7. Локальні та глобальні мережі. Застосування можливостей мережі Інтернет в юридичній діяльності. Правові ресурси Інтернет.
Тема 8. Державні та парламентські правові інформаційні системи.
Тема 9. Злочини в галузі використання комп’ютерів та інформаційна безпека. Захист інформації в ОВС.
Тема 10. Професійні програми. Структура даних, порядок формування та основні функції автоматизованої інформаційної системи „СОВА”.
Тема 11. Надання інформації за запитами, формування електронного досьє, аналіз та статистична обробка даних в автоматизованій інформаційній системі „СОВА”.
Тема 12. Аналіз і статистична обробка даних в автоматизованій інформаційній системі „СОВА”
Усього годин

Примітка:Співвідношення кількості годин аудиторних занять та індивідуальної і самостійної роботи може становити від 60% до 40% або від 40% до 60% залежно від змісту навчального курсу.

 

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ:нормативні документи МОН і МВС України; інтерактивний комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни, який містить навчальну та робочу програми дисципліни, тексти лекцій, плани семінарських і практичних занять і методичні вказівки до них, тести для самоконтролю, питання до модуль-контролю й заліку, перелік основної та додаткової літератури, завдання для індивідуальної самостійної роботи, комп’ютерну програму контролюючого характеру.
ЛІТЕРАТУРА

Основна література

 

 

1. Указ Президента України „Про вдосконалення інформаційно-аналітичного забезпечення Президента України та органів державної влади”// Урядовий кур'єр. – 2000. – № 128

2. Акіменко В.В., Сичева Л. Ф. Основи інформатики: Навчальний посібник.–Луганськ: вид-во СНУ, 2001. – 135 с.

3. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з використанням EXCEL., Сичева Л. Ф. .–Луганськ: вид-во СНУ, 2001. – 22 с.

4. Методические указания к выполнению контрольных работ по дисциплине “Информатика” для студентов заочной формы обучения специальностей направления «Экономика и предпринимательство», Даніч В.Ф., Сичева Л. Ф. .–Луганськ: вид-во ВНУ ім.В.Даля, 2003. – 20 с.

5. Методические указания к выполнению лабораторных работ по дисциплине “Информатика” для студентов специальностей направления «Экономика и предпринимательство», Скорих І.В., Сичева Л. Ф. .–Луганськ: вид-во ВНУ ім.В.Даля, 2003. – 30 с.

6. Богумирский Б. Энциклопедия Windows 2000. – СПб.: Питер, 2000. - 780с.

7. Борланд Р. Эффективная работа с Word 2000. – СПб.: Питер, 2000. - 910 с.

8. Информатика. Базовый курс. Под ред. С. В. Симоновича. – СПб.: Питер, 1999. - 640 с.: ил.

9. Информатика. Учебник. Под ред. проф. Н. В. Макаровой. – М.: Финансы и статистика, 2000. – 768 с.: ил.

10. Куртер Дж., Маркви А. Microsoft Office 2002: учебный курс - СПб.: Питер, 2002. - 640 с.: ил.

11. Рудометов Е. Аппаратные средства и мультимедиа: справочник. Изд. 2-е. – СПб.: Питер, 1999. - 416 с.

12. Симонович С. В., Евсеев Г. А., Алексеев А. Г. Специальная информатика: Учебное пособие, - М.: АСТ-ПРЕСС:Инфорком-Пресс, 1998, - 480 с.


 

 

Додаткова література

 

1. Стинсон К. Эффективная работа в Windows . – СПб.: Питер, 1999. - 784 с.

2. Стоцкий Ю. Самоучитель Office 2002. – СПб.: Питер, 2002. - 576 с.

3. Хомоненко А. Д. Самоучитель Microsoft Word 2000. - СПб.: БХВ – Санкт-Петербург, 2002. - 560 с.: ил.

4. Холидей К. Секреты ПК. – Киев: Диалектика, 2001 – 420 с., ил.

 

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...