Главная Обратная связь

Дисциплины:


Індивідуальні завдання.№ з/п Назва теми Кількість годин
Модуль 1
Змістовий модуль 1. Введення до інформаційних систем в менеджменті
Тема 1. Роль інформаційних систем в управлінні сучасними організаціями Створення таблиці «Співробітники» бази даних «Відділ кадрів» у СУБД MS Access.
Тема 2. Економічна інформація як об'єкт автоматизованої обробки Створення таблиці «Телефони» бази даних «Відділ кадрів».
Тема 3. Етапи розвитку та сутність інформаційних систем у менеджменті Створення таблиці «Спеціальності» бази даних «Відділ кадрів» у СУБД MS Access. 0,5
Тема 4. Архітектура управлінських інформаційних систем Створення таблиці «Посади» бази даних «Відділ кадрів» у СУБД MS Access. 0,5
Змістовий модуль 2. Організація автоматизованої інформаційної системи підприємства
Тема 5. Типологія інформаційних систем в менеджменті організацій Заповнення таблиці «Співробітники» бази даних «Відділ кадрів» у СУБД MS Access.
Тема 6. Планування розвитку менеджерських інформаційних систем Заповнення таблиці «Телефони» бази даних «Відділ кадрів» у СУБД MS Access.
Тема 7. Управління інформаційними системами в організації Заповнення таблиці «Спеціальності» бази даних «Відділ кадрів» у СУБД MS Access. 0,5
Тема 8. Організація ІТ-підрозділу на підприємстві Заповнення таблиці «Посади» бази даних «Відділ кадрів» у СУБД MS Access. 0,5
Модуль 2
Змістовий модуль 3. Сучасні напрямки розвитку управлінських інформаційних систем
Тема 9. Системи підтримки прийняття управлінських рішень Створення головних форм бази даних «Відділ кадрів» у СУБД MS Access.
Тема 10. Використання технологій штучного інтелекту в управлінській діяльності Створення підлеглих форм бази даних «Відділ кадрів» у СУБД MS Access.
Тема 11. Експертні системи в управлінні організацією Завдання зовнішнього виду форми бази даних «Відділ кадрів» у СУБД MS Access. 0,5
Тема 12. Корпоративні інформаційні системи Завдання стилю форми в базі даних «Відділ кадрів» у СУБД MS Access. 0,5
Змістовий модуль 4. Мережеві інформаційні технології оброблення управлінської інформації
Тема 13. Інформаційні ресурси глобальної мережі Інтернет Створення запитів бази даних «Відділ кадрів» у СУБД MS Access.
Тема 14. Локальні та регіональні інформаційні мережі в сучасних організаціях Сортування даних запитів бази даних «Відділ кадрів» у СУБД MS Access. 0,5
Тема 15. Безпека інформаційних систем Створення звітів бази даних «Відділ кадрів» у СУБД MS Access. 0,5

Методи навчанняПри вивченні курсу використовуються наступні методи навчання:

9.1. Аудиторні методи навчання:

9.1.1. Лекційні:

♦ конспектування лекцій.

9.1.2. Практичні:

♦ діагностування якості навчальної діяльності:

• за груповими завданнями самостійної підготовки:

- засвоєння знань лекційного матеріалу (експрес-контроль);

- опрацювання питань самостійної підготовки;

• за індивідуальними завданнями самостійної підготовки (виконання домашньої контрольної роботи):

- аналіз ключових понять термінологічного словника з курсу;

- виконання індивідуальних завдань;

- реферування наукових статей з проблематики курсу;

- підготовка наукових робіт;

♦ проведення контрольних заходів (поточний, модульний, підсумковий контроль):

- діагностичне тестування;

- письмове опитування;

- розв’язання типових задач/ситуаційних вправ;

- рішення творчих завдань (нестандартних задач/ситуаційних вправ).

♦ поточне консультування з проблематики курсу.

9.2. Методи самостійної підготовки:

♦ опрацювання матеріалів з підготовки до лекційних занять;

♦ вивчення (опрацювання та конспектування) теоретичного навчального матеріалу для самостійної підготовки;

♦ аналіз ключових понять термінологічного словника з курсу;

♦ виконання індивідуальних завдань (аналітичних записок, оглядів, повідомлень, анотацій, аналізів, тематичних рефератів, розробка схем, моделей, структуртощо);

♦ участь в діяльності наукових гуртків і проблемних науково-дослідних груп профільного спрямування;

♦ участь у проведенні науково-дослідних робіт з проблематики курсу;

♦ реферування наукових статей з проблематики курсу;

♦ підготовка наукових робіт (доповідей, тез доповідей на конференцію, наукових статей, робіт на конкурс тощо);

♦ участь у науково-практичних конференціях, олімпіадах, конкурсах тощо.

♦ виконання індивідуальних навчально-дослідних завдань/навчальних проектів;

♦ опрацювання матеріалів з підготовки до проведення контрольних робіт:

- тестових завдань;

- контрольних питань;

- типових задач/ ситуаційних вправ;

- творчих завдань (нестандартних задач/ситуаційних вправ).

Методи контролю

10.1. Контроль успішності та якості навчання здійснюється за допомогою рейтингової системи оцінювання, яка передбачає наступні контрольні заходи:

- поточний контроль (за темами);

- модульний (рубіжний) контроль (за модулями – одним чи кількома змістовними модулями (2 модульних контролі з дисципліни);

- підсумковий (семестровий) контроль (за навчальним курсом).

♦ Навчальні досягнення курсанта оцінюються за 100-бальною шкалою успішності на основі рівномірного розподілу балів за видами виконуваних робіт згідно зі структурою залікових модулів навчальної діяльності за змістовними модулями курсу – модульно-заліковим планом (11а – для денної форми навчання, 11б – для заочної форми навчання).

10.2. Поточний контроль успішності навчання (за темами) здійснюється за всіма елементами залікових модулів (видами навчальної роботи), проводиться на практичних заняттях з відповідних тем дисципліни і передбачає виконання поточної контрольної роботи і діагностування якості навчальної діяльності за видами самостійної підготовки: контроль засвоєння знань за лекційним модулем і модулем самостійної роботи та перевірку домашньої індивідуально-творчої контрольної роботи за індивідуальним і науковим модулями навчальної діяльності курсанта.

Поточна оцінка успішності навчання (за темами) визначається за 100-бальною шкалою як сума балів за виконання контрольних завдань для поточного контролю успішності (поточної контрольної роботи) – 40 балів і результатів діагностування якості самостійної підготовки – 60 балів (контроль знань за темою – 20 балів і домашня індивідуально-творча контрольна робота – 40 балів).

♦ Оцінка успішності навчання за змістовими модулями визначається за 100-бальною шкалою як середня поточних оцінок успішності навчання за темами, які складають даний змістовий модуль.

♦ Акумульована модульна оцінка успішності навчання (бальна оцінка за модуль, за яким проводиться модульний контроль) визначається за 100-бальною шкалою як середня оцінок успішності навчання за змістовими модулями, які складають даний модуль/середня поточних оцінок успішності навчання за темами модуля.

♦ У випадку, якщо акумульована модульна оцінка успішності навчання складає не менше 60% (60 балів), відповідний модуль за бажанням курсанта може бути зарахований автоматично, без проведення модульного контролю. В іншому випадку проводиться модульний контроль.

10.3. Модульний контроль успішності навчання (за модулями) проводиться на спеціально визначених практичних заняттях і передбачає проведення модульної контрольної роботи з урахуванням акумульованої модульної оцінки успішності навчання.

♦ Контрольна модульна оцінка успішності навчання (за результатами проведення модульного контролю) визначається за 100-бальною шкалою як сума балів за виконання контрольних завдань для модульного контролю – 40 балів і 60% акумульованої модульної оцінки успішності навчання – 60 балів.

♦ Залікова модульна оцінка успішності навчання (за модулями) визначається за 100-бальною шкалою як краща (з більшою кількістю балів) з акумульованої чи контрольної модульних оцінок успішності навчання.

♦ Акумульована підсумкова оцінка успішності навчання (з курсу) визначається за 100-бальною шкалою як середня залікових модульних оцінок успішності навчання (за модулями).

♦ У випадку, якщо акумульована підсумкова оцінка успішності навчання складає не менше 60% (60 балів), заліковий кредит з курсу за бажанням курсанта може бути зарахований автоматично. В іншому випадку проводиться підсумковий контроль.

10.4. Підсумковий контроль успішності навчання (за курсом) проводиться на спеціально визначених практичних заняттях або організується іншим чином і передбачає проведення підсумкової контрольної роботи з урахуванням акумульованої підсумкової оцінки успішності навчання.

♦ Контрольна підсумкова оцінка успішності навчання (за результатами проведення підсумкового контролю) визначається за 100-бальною шкалою як сума балів за виконання контрольних завдань для підсумкового контролю – 40 балів і 60% акумульованої підсумкової оцінки успішності навчання – 60 балів.

♦ Залікова підсумкова оцінка успішності навчання визначається за 100-бальною шкалою як краща (з більшою кількістю балів) з акумульованої чи контрольної підсумкових оцінок успішності навчання.

 

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...