Главная Обратная связь

Дисциплины:


До теми 3. Адвокатська етика 

1. Конституція України. – К., 1996.

2. Закон України «Про адвокатуру» від 19 грудня 1992 року N 2887-XII // Відомості Верховної Ради. – 1993. – № 9. – К.

3. Кримінально-процесуальний кодекс України. –К., 1997.

4. Цивільний процесуальний кодекс України. – М., 1997.

5. Положення про кваліфікаційно – дисциплінарну комісію адвокатури. Затверджено Указом Президента України від 5 травня 1993 року зі змінами і доповненнями від 27 січня 1999 року, 30 вересня 1999 року// Адвокат. – 1999. - №3.

6. «Правила адвокатської етики», схвалені Вищою кваліфікаційною комісією адвокатури при Кабінеті Міністрів України, протокол від 1-2 жовтня 1999 р. №6 // Арбітражні вісті. – 1999. - № 44-45 (47).

7. Вольф Руперт. Правила етики і дисциплінарна практика асоціації адвокатів // Адвокат. – 1999. - №3.

8.Вайтман Д.П. Адвокатская этика. –М.., 1977.

9. Жуковська О. Чи потрібні правила етики адвокатам? // Юридичний вісник України. – 20000. - №10.

10. Адвокатура України: навчальний посібник: у 2 кн. / за ред. доктора юр. наук, проф. С.Я. Фурси. – К.: Видавець Фурса С.Я.: КНТ, 2007. – 940 с.

11. Васьковский Е.В. Основные вопросы адвокатской этики / Е.В. Васьковский. – СПб., 1895. – 46 с.

 

До теми 4. Консультативна діяльність адвоката

1. Закон України «Про адвокатуру» від 19 грудня 1992 року N 2887-XII // Відомості Верховної Ради. – 1993. – № 9. – К.

2. Адвокатура в Україні: навч.-метод. матеріал / уклад. Г.С. Семаков. – К.: МАУП, 1999. – 42с.

3. Адвокатура України: навчальний посібник: у 2 кн. / за ред. доктора юр. наук, проф. С.Я. Фурси. – К.: Видавець Фурса С.Я.: КНТ, 2007. – 940 с.

4. Про адвокатуру: проект закону, зареєстрований Верховною Радою України №7051 від 04.02.2005 р.

5. Положення про консультації для надання юридичної допомоги населенню, що організовуються колегіями захисників від 27 грудня 1922 р. // Бюлетень НКЮ УРСР. – 1924. – № 45.

6. Логінова С.М. Адвокатська таємниця: теорія і практика: автореферат на здобуття наукового ступеня канд. юрид. наук / С.М. Логінова. – Київ, КНУ ім. Т. Шевченка,2002. – 19 с.

 

До теми 5. Участь адвоката у конституційному судочинстві.

1. Конституція України. – К., 1996.

2. Закон України «Про адвокатуру» від 19 грудня 1992 року N 2887-XII // Відомості Верховної Ради. – 1993. – № 9. – К.

3. Закон України «Про судоустрій і статус суддів»: офіц. Текст, прийнятий Верховною Радою України 7 липня 2010 р.- К.: Ін Юре, 2010. – 211 с.

4. Баишев Ж.Н. Конституционный Суд в системе государственной власти: Автореф. дис. канд. юр. наук. – М., 1994.

5. Витрук Н.В. Конституцонное правосудие: Учебн. пособ. – М.: ЮНИТИ, 1998.6. Адвокатура України: навчальний посібник: у 2 кн. / за ред. доктора юр. наук, проф. С.Я. Фурси. – К.: Видавець Фурса С.Я.: КНТ, 2007. – 940 с.

7. Адвокатура України: правове регулювання і судова практика: практичний посібник для адвоката / за ред. С.Ф. Сафулька, О.Д. Святоцького; упоряд. Т.Г. Захарченко та ін. – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2003. – 768 с.

8. Чупрова Е.В. Роль Конституционного Суда в защите прав граждан на социальное обеспечение // Адвокат. – 2000. - №5.

 

До теми 6. Адвокат у кримінальному процесі.

 

1. Конституція України. – К., 1996.

2. Закон України «Про адвокатуру» від 19 грудня 1992 року N 2887-XII // Відомості Верховної Ради. – 1993. – № 9. – К.

3. Кримінально-процесуальний кодекс України. –К., 1997.

4. Про деякі заходи щодо підвищення рівня роботи адвокатури. Указ Президента України від 30.09.1999 р. // Адвокат. – 1999. - №3.

5. Про затвердження Порядку оплати праці адвокатів з надання громадянам правової допомоги в кримінальних справах за рахунок держави: Постанова Кабінету Міністрів України від 14 травня 1999 р. №821.

6. Фіолевський Д.П. Адвокатура: підручник / Д.П. Фіолевський. – К.: Алерта; Прецедент, 2007. – 486с.

7. Фойницкий И.Я. Защита в уголовном процессе, как служение общественное: речи / Н.Я. Фойницкий. – СПб., 1885. – 64 с.

8. Гловацький І.Ю. Діяльність адвоката – захисника у кримінальному процесі: Навч. Посіб. – К.: Атака, 2003. – С. 300.

9. Зейкан Я.П. Право на захист у кримінальному процесі : Зразки процесуальних актів: Збірник. – К. : Юридична практика, 2005.

 

До теми 7. Адвокат у цивільному та адміністративному судочинстві.

1. Конституція України. – К., 1996.

2. Закон України «Про адвокатуру» від 19 грудня 1992 року N 2887-XII // Відомості Верховної Ради. – 1993. – № 9. – К.

3. Кримінально-процесуальний кодекс України. –К., 1997.

4. Цивільний процесуальний кодекс України. – М., 1997.

5. Цивільний кодекс України. – Харків, 1997.

6. «Правила адвокатської етики», схвалені Вищою кваліфікаційною комісією адвокатури при Кабінеті Міністрів України, протокол від 1-2 жовтня 1999 р. №6 // Арбітражні вісті. – 1999. - № 44-45 (47).

7. Фіолевський Д.П. Адвокатура: підручник / Д.П. Фіолевський. – К.: Алерта; Прецедент, 2007. – 486с.

8. Вайтман Д.П. , Елизаров В.А. Адвокат в гражданском процесе. – М., 1969.

9. Вайтман Д.П. Адвокатская этика. –М.., 1977.

10. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням громадянина Солдатова Геннадія Івановича щодо офіційного тлумачення положень статті 59 Конституції України, статей 268, 271 Кодексу України про адміністративні правопорушення (справа про право вільного вибору захисника ). Рішення Конституційного Суду України від 16 листопада 2000 р. №13-рп/2000.

 

До теми 8. Адвокат у господарському процесі.

1. Конституція України. – К., 1996.

2. Закон України «Про адвокатуру» від 19 грудня 1992 року N 2887-XII // Відомості Верховної Ради. – 1993. – № 9. – К.

3. Беляневич В.Е. Про види актів Вищого господарського суду України // Вісник господарського судочинства. – 2005. - №4. – С. 140-145.

4. Арбитражный процес / Под ред.. В.В. Яркова, - М.: Юрист, 1998. – С.110.

5. Вісник господарського судочинства. -2001. - № 1; 2002. - №3; 2003. – №2, №3.

6. Господарське судочинство в Україні: Судова практика. Застосування процесуальних норм / Відп. ред.. І.Б. Шицький.

 

До теми 9. Європейські стандарти функціонування адвокатури.

1. Міжнародний пакт про громадські і політичні права від 16.12. 1966 року // (Міжнародний пакт ратифіковано Указом президії Верховної Ради Української РСР № 2148-VIII (2148-08) від 19.10.1973.

2. Основні положення про роль адвокатів, прийняті VIII Конгресом ООН із запобігання злочинам у серпні 1990 р. // Адвокатура України: правове регулювання і судова практика: практ. посіб. для адвоката. – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2003.

3.Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод від 04.11.1950 року // Конвенцію ратифіковано Законом № 475 / 97- ВР (475/94 ВР) від 17.07.1997.

4. Загальний кодекс правил для адвокатів країн Європейського Співтовариства (Страсбург, 1988) // Бюлетень законодавства і юридичної практики України "Адвокатура в Україні". – К., 2000 – вид. "Юрінком"

5. Гловацький І.Ю. Адвокатура зарубіжних країн (Англія. Німеччина. Франція) : навчально-практичний посібник / І.Ю. Гловацький. – К.: Атіка, 2007. – С. 588.

 

14. Перелік і тематика оглядових лекцій
для заочного відділення

№ з/п Назва теми Кількість годин
Наука про адвокатуру. Історія виникнення та розвитку адвокатури ½
Організація адвокатури в Україні. ½
Адвокатська етика.
Консультативна діяльність адвоката.
Участь адвоката у конституційному судочинстві.
Адвокат у кримінальному процесі.
Адвокат у цивільному та адміністративному судочинстві.
Адвокат у господарському процесі.
Європейські стандарти функціонування адвокатури.
Усього годин

15. Перелік і тематика практичних занять
для заочного відділення

№ з/п Назва теми Кількість годин
Наука про адвокатуру. Історія виникнення та розвитку адвокатури ½
Організація адвокатури в Україні. ½
Адвокатська етика.
Консультативна діяльність адвоката. ½
Участь адвоката у конституційному судочинстві. ½
Адвокат у кримінальному процесі.
Усього годин

 

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...