Главная Обратная связь

Дисциплины:


Денна форма навчання. для студентів, які навчаються за галуззю знаньРобоча ПРОГРАМА

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«Банківські операції»

 

для студентів, які навчаються за галуззю знань

0305 «Економіка та підприємництво»

за напрямами підготовки

6.030509 «Облік і аудит»,

6.030502 «Економічна кібернетика»

освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»

 

 

Денна форма навчання

ЛЬВІВ – 2012

Розробник: Пасінович І.І.,доцент кафедри фінансів суб’єктів господарювання, к.е.н.

 

Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри фінансів суб’єктів господарювання (протокол №1 від 31.08.2012р.) як робочу програму підготовки бакалаврів галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» за напрямами підготовки 6.030509 «Облік і аудит» і 6.030502 «Економічна кібернетика»”, складеної на основі освітньо-професійної програми підготовки бакалавра, розробленої науково-методичною комісією Міністерства освіти і науки України та Київським національним економічним університетом ім. Вадима Гетьмана у 2010 р.

Завідувач кафедри

фінансів суб′єктів

господарювання проф. Васьківська К.В.

Заступник завідувача кафедри

з начально-методичної роботидоц. Ясіновська І.Ф.

 

 

 

 


І. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

За останні роки банківський сектор України набув ознак динамічної, високотехнологічної та конкурентоспроможної галузі. Сучасні комерційні банки – це не лише підприємницькі структури, а й розвинені фінансово-кредитні установи, які в своїй роботі орієнтуються на міжнародні стандарти й практику діяльності провідних банківських установ світу.

Успішна діяльність будь-якого банку значною мірою визначається пріоритетними видами операцій і послуг, які він пропонує своїм клієнтам. Фактично кожен з видів банківських послуг є окремим виробництвом – потребує окремої ліцензії на право її надання, передбачає індивідуальну технологію виробництва та продажу послуги, використовує специфічні методи встановлення ціни, здійснення заходів по просуванню та стимулюванню збуту.

Для того, щоб залишатися життєздатними на ринку фінансових послуг в умовах зростаючої внутрішньої і зовнішньої конкуренції, комерційні банки повинні оперативно реагувати на потреби клієнтів, покращувати якість обслуговування, розширювати спектр послуг та вдосконалювати механізм проведення банківських операцій.

Систематичне розширення переліку банківських послуг, перетворення великих банків на «фінансові супермаркети» потребують невпинного поглиблення знань і розширення вмінь майбутніх фахівців. Попри існування жорсткої регламентації банківської праці у формі інструкцій, нормативів тощо, не виключається прояв ініціативи, творчого підходу, ринкового мислення у працюючих. Це підвищує вимоги до рівня кваліфікації, інтелектуального розвитку, креативності, гнучкості й оперативності в роботі банківських працівників.Дисципліна «Банківські операції» належить до прикладних дисциплін при підготовці фахівців банківського профілю. Вона передбачає вивчення основних ланок банківської діяльності, які пов’язані з наданням клієнтам різноманітних послуг, фінансуванням інвестицій, операцій банків з валютою та цінними паперами.

 

Предмет навчальної дисципліни

Предметом дисципліни «Банківські операції» є діяльність комерційних банків, пов’язана із здійсненням операцій та наданням послуг юридичним та фізичним особам.

Мета та завдання навчальної дисципліни

Метоюдисципліни «Банківські операції» є вивчення основних ланок банківської діяльності, які пов’язані з кредитно-розрахунковим обслуговуванням суб’єктів господарської діяльності, фінансуванням інвестицій та наданням своїм клієнтам інших послуг.

Основні завдання

v розвинути у студентів економічне мислення і загальне уявлення про банки, з’ясувати їх вплив на економіку країни;

v розглянути спектр банківських послуг та пов’язаних з ними банківських операцій;

v формування системи знань у галузі організації й технології здійснення банками пасивних та активних операцій;

v сформувати теоретико-методологічну базу та практичні навики виконання найпоширеніших банківських операцій;

v сформувати уміння аналізувати та вирішувати практичні задачі при виконанні банківських операцій.

Місце навчальної дисципліни у структурно-логічній схемі

Навчальна дисципліна «Банківські операції» пов’язана з такими дисциплінами, як «Політична економія», «Гроші і кредит», «Фінанси», «Економіка підприємства» та ін.

 

Вимоги до знань і умінь

а) знати:

− сутність та види банківських послуг та операцій банку, їх взаємозв’язок;

− порядок і вимоги до створення та організації діяльності комерційного банку згідно чинного законодавства;

− основні засади формування ресурсів комерційних банків, у тому числі суть емісійних операцій банків із цінними паперами та механізм розповсюдження цінних паперів;

− структуру банківських зобов’язань та їх вплив на діяльність банку;

− порядок відкриття рахунків юридичним і фізичним особам в установах банків у національній та іноземній валюті.

− сутність й організацію безготівкових розрахунків, платіжні інструменти та їх обов'язкові реквізити, способи платежів та порядок документообігу при застосуванні безготівкових розрахунків;

− процедуру укладання кредитної угоди та механізм нарахування й сплати процентів за кредит і сплати боргу;

− методику оцінки кредитоспроможності позичальника та процес структурування позички;

− механізм здійснення операцій банків з цінними паперами, зокрема особливості проведення операцій банків з векселями;

− напрями інвестиційної діяльності банку на методичні аспекти здійснення банківських інвестицій;

− економіко-правові аспекти проведення операцій банків з іноземною валютою;

− особливості надання нетрадиційних банківських послуг та проведення відповідних операцій;

− організацію діяльності по забезпеченню фінансової стійкості банку.

б) уміти:

− визначати розмір банківських ресурсів, зокрема розмір власного капіталу банку, організувати проведення основних операцій щодо формування ресурсів банку та їх розміщення;

− організувати взаємовідносини банківських установ з суб’єктами господарювання та державою;

− характеризувати та структурувати активні та пасивні операції банків;

− формувати пакет документів для відкриття поточного, депозитного рахунків юридичних осіб;

− визначити суму доходу, яку може отримати клієнт банку від депозитної операції;

− здійснювати й аналізувати операції за депозитними сертифікатами та міжбанківським кредитом;

− опрацьовувати платіжні інструменти, розробляти схеми документообігу при використанні різних форм безготівкових розрахунків;

− формувати пакет документів для отримання кредиту та здійснювати розрахунок вартості кредиту;

− аналізувати операції на фондовому та кредитному ринках;

− проводити операції із враху­вання векселів, визначати доходи банку від операцій із векселями;

− оформляти заяви на переказ, на відкриття акредитива; надати консультацію клієнтові при здійсненні міжнародних розрахунків;

− володіти прийомами пошуку та використанням наукової інформації, використовувати при цьому технічні засоби збору й обробки інформації, працювати на персональному комп’ютері.

 

Опанування навчальною дисципліною повинно забезпечувати необхідний рівень сформованості вмінь:

 

Назва рівня сформованості вміння Зміст критерію рівня сформованості вміння
1.Репродуктивний Вміння відтворювати знання, передбачені даною програмою
2. Алгоритмічний Вміння використовувати знання в практичній діяльності при розв’язуванні типових ситуацій
3. Творчий Здійснювати евристичний пошук і використовувати знання для розв’язання нестандартних завдань та проблемних ситуацій

 

Програма складена на 4 кредити.

Форми контролю – проміжний модульний контроль, залік.


ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Характеристика навчальної дисципліни
Шифр та назва галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» Освітньо-кваліфікаційний рівень „бакалавр” Цикл навчального плану –вибіркова дисципліна циклу професійної та практичної підготовки Курс: 3, Семестр: 5,6
Шифр та напрям підготовки Кількість кредитів Кількість годин за ОПП Кількість аудиторних годин Лекції Семінарські / практичні Заліки по модулях Самостійна робота ІНДЗ
НШ ECTS
6.030509 „ Облік і аудит ”. 2,5
6.030502 «Економічна кібернетика» 2,5
Кількість тижневих годин Кількість змістових модулів Кількість залікових модулів Вид контролю
ПМК, залік
Методи навчання лекції, семінарські і практичні заняття, самостійна робота, ІНДЗ, робота в бібліотеці, Інтернеті, розв’язування задач та творчих завдань тощо
                         

2. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«БАНКІВСЬКІ ОПЕРАЦІЇ»

Тема 1. Види банків та порядок їх створення в Україні. Організація діяльності банку.

Тема 2.Операції банків з формування власного капіталу.

Тема 3.Операції банків із залучення коштів. Операції банків із запозичення коштів.

Тема 4.Операції банків із обслуговування платіжного обороту та операції банків з готівкою.

Тема 5.Кредитні операції банків.

Тема 6.Операції банків з векселями.

Тема 7. Операції банків з цінними паперами.

Тема 8. Операції банків в іноземній валюті.

Тема 9. Торговельні та неторговельні операції банків в іноземній валюті. Операції банків в іноземній валюті на міжбанківському ринку.

Тема 10. Операції із забезпечення фінансової стійкості банку.

3. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«БАНКІВСЬКІ ОПЕРАЦІЇ»

Тема 1. Види банків та порядок їх створення в Україні.

Організація діяльності банку

Сутність та функції банків. Взаємодія банківських структур із іншими учасниками економічних відносин. Основні тенденції на ринку банківських послуг.

Структура банківської системи України. Функції Національного Банку України. Основні законодавчі акти про банківську діяльність. Основні засади грошово-кредитної політики.

Види комерційних банків. Банківські об’єднання. Банки з іноземним капіталом. Функціональні та територіальні структурні підрозділи банку. Філії, відділення та представництва банку.

Порядок створення комерційних банків. Порядок реєстрації банку. Ліцензування банківської діяльності.

Звітність комерційного банку. Структура балансу банку.

Організаційна структура комерційного банку та органи управління ним.

Сутність банківської послуги та банківської операції. Традиційні і нетрадиційні банківські послуги.

Класифікація банківських операцій. Характеристика активних і пасивних операцій комерційного банку.

 

Тема 2. Операції банків з формування

власного капіталу

Поняття і склад ресурсів комерційних банків (власний капітал, залучені і позичені кошти). Класифікація банківських ресурсів.

Структура пасивів банку за балансом. Капітал банку та методи його оцінювання (метод балансової вартості, метод ринкової вартості). Регулятивний капітал.

Функції власного капіталу. Порядок формування власного капіталу банку. Основний і додатковий капітал. Статутний капітал банку. Резервний фонд комерційного банку та спеціальні фонди. Нерозподілений прибуток. Субординований борг.

Управління власним капіталом банку. Методи визначення достатності банківського капіталу. Метод визначення адекватності капіталу за міжнародними стандартами – Базельська угода про конвергенцію капіталу. Методи управління банківським капіталом в Україні.

 

Тема 3. Операції банків із залучення коштів.

Операції банків із запозичення коштів

Вклади і депозити як головне джерело банківських ресурсів.

Види вкладів і депозитів та їх характеристика.

Операції щодо залучення вкладів і депозитів. Робота з юридичними і фізичними особами по залученню депозитів. Основні реквізити депозитної угоди. Депозитні та ощадні сертифікати.

Методи нарахування відсотків по депозитах. Гарантування вкладів фізичних осіб.

Залучення ресурсів на міжбанківському ринку. Міжбанківський кредит та його переваги. Види міжбанківських кредитів. Кредити від НБУ.

Управління запозиченими коштами банку.

Операції РЕПО. Міжнародні фінансові ринки. Позики в небанківському секторі.

 

Тема 4. Операції банків із обслуговування платіжного обороту та операції банків з готівкою

Готівкові та безготівкові розрахунки. Способи і форми безготівкових розрахунків. Розрахунково-грошові документи та їх характеристика. Підготовка організаційних, технічних та технологічних передумов для здійснення платежу; формування та передавання інформації щодо платежу.

Порядок відкриття в банках рахунків для учасників платіжної системи. Види рахунків для клієнтів банку.

Розрахункові операції банків. Механізм здійснення безготівкових міжгосподарських розрахунків за допомогою різних платіжних інструментів (платіжних доручень, акредитивів, чеків тощо). Обов’язкові реквізити платіжних інструментів. Документообіг.

Безготівкові операції банків з обслуговування фізичних осіб.

Міжбанківські розрахунки в Україні. Кореспондентські відносини між банками.

Кругообіг готівкових грошей та організація касового обслуговування. Касові операції банків. Операційна каса як структурний підрозділ банку. Види кас (прибутково-видаткові каси, вечірня каса). Документи на приймання і видачу готівки. Ліміт каси. Касова дисципліна та контроль за її дотриманням.

Розрахунки з використанням платіжних карток. Емісія платіжних карток. Кредитні та дебетові карт­ки. Учасники операцій з банківськими кредитними картками, їх права та обов’язки. Основні правила роботи з картками.Переваги системи карткових розрахунків для її учасників. Порядок та умови надання міжнародних пластикових карток VISA, Euroсard/MasterCard. Взаєморозрахунки по пластикових картках. Шахрайства при використанні карток і боротьба з ними.

Завдання та функції системи електронних платежів (СЕП).

Тема 5. Кредитні операції банків

Суть і необхідність кредиту. Принципи кредитування. Види кредитів.

Організація процесу кредитування в банку. Етапи процесу кредитування. Механізм надання кредиту. Порядок погашення кредиту. Пакет документів для одержання кредиту. Умови кредитної угоди. Процедура укладення і підписання кредитного договору.

Плата за кредит та її диференціація. Механізм нарахування і сплати відсотків за користування кредитом. Фактори впливу на процентну ставку за кредит.

Кредитний ризик та шляхи його мінімізації. Управління кредитним ризиком окремої позики. Аналіз кредитоспроможності позичальника. Структурування кредиту. Порядок формування резервів на відшкодування втрат за кредитними операціями банку.

Кредитний портфель банку та його структура. Оцінювання якості кредитного портфеля.

Проблемні позички. Управління проблемними кредитами. Кредитні санкції.

Особливості механізму надання та погашення окремих видів кредитів. Споживчий кредит. Іпотечний кредит. Поточний рахунок з овердрафтом. Контокорентний кредит.

Тема 6. Операції банків з векселями

Вексель як форма міжгосподарських розрахунків. Характеристика та види векселів. Суть операції із врахуванням векселів. Класифікація банківських операцій з векселями.

Кредитні операції банків у сфері вексельного обігу. Врахування та перерахування векселів. Кредит під заставу векселів. Порядок визначення суми дисконту.

Авалювання та акцептування векселів банками. Інкасування векселів. Виконання банками функції особливого платника. Зберігання банками векселів клієнтів. Емісія та використання банківських векселів.

 

 

Тема 7. Операції банків з цінними паперами

Види цінних паперів. Напрями діяльності банків з цінними паперами (емісійні операції, інвестиційні та заставні операції банків з цінними паперами, професійна діяльність банку на фондовому ринку).

Емісія банківських облігацій і акцій. Формування портфеля цінних паперів та управління ним. Види портфелів цінних паперів. Посередницькі операції комерційних банків з цінними паперами.

Діяльність банків з надання послуг щодо зберігання цінних паперів та обліку прав власності на цінні папери, а також обслуговування угод з цінними паперами.

Інвестиційні цінні папери. Відмінні риси інвестиційних операцій банків порівняно з позичковими. Зв’язок інвестицій з кредитуванням. Поняття та види банківських інвестицій. Фактори ризику інвестиційних операцій. Дохідність інвестиційних операцій.

Участь банків в інвестиційному процесі за допомогою механізмів фондового ринку і за допомогою механізмів середнього і довгострокового кредитування. Участь банків у власності інших суб’єктів господарювання, спільне фінансування банком і підприємцем інвестиційних проектів.

 

Тема 8. Операції банків в іноземній валюті

Отримання ліцензій на валютні операції. Організація міжнародних розрахунків в іноземній валюті. Відкриття і ведення кореспондентських рахунків.

Операції із залучення та розміщення валютних коштів.

Зобов’язання банків щодо виконання функцій агента валютного контролю. Організація вертикалі по контролю за валютними операціями.

Управління валютними ресурсами, ризики курсових валютних коливань і їх страхування. Конверсійні валютні операції, організація роботи валютних кас. Технологічні засоби і і банківські продукти для проведення валютних операцій. Товариство всесвітніх міжбанківських фінансових телекомунікацій – СВІФТ.

Тема 9. Торговельні та неторговельні операції банків в іноземній валюті. Операції банків в іноземній валюті на міжбанківському ринку

Порядок відкриття та ведення валютних рахунків клієнтів. Посередництво банків у фінансових розрахунках між експортером та імпортером та їх кредитування. Види платежів, що застосовуються у міжнародній практиці: акредитив, інкасо, банківський переказ.

Неторговельні операції банків в іноземній валюті. Операції з торгівлі іноземною валютою. Операції з дорожніми чеками та іншими платіжними засобами в іноземній валюті. Валютне кредитування.

Правила використання готівкової інвалюти на території України. Види валютних курсів. Порядок організації роботи пунктів обміну валюти. Правила переміщення готівкової інвалюти та національної валюти через митний кордон України.

 

Тема 10. Операції із забезпечення

фінансової стійкості банку

Значення стійкості банківської системи. Сутність фінансової стійкості комерційного банку та способи її забезпечення.

Оцінка фінансової стійкості банку на основі фінансової звітності. Операції з підтримання ліквідності та платоспроможності банку.

Регулювання банківської діяльності та нагляд. Економічні нормативи регулювання діяльності банків.

Фінансові звіти банку та оцінка його діяльності. Доходи, витрати та визначення прибутковості банку.


4. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Закон України "Про банки і банківську діяльність" № 2121-III від 07.12.00 (з урахуванням змін від 27 квітня 2007 року N 997-V).

2. Закон України "Про Національний банк України" № 679 - XIV від 20.05.1999 (з урахуванням змін).

3. Закон України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" № 2664-ІІІ від 12.07.2001 (з урахуванням змін).

4. Закон України "Про фонд гарантування вкладів фізичних осіб" № 2740-І1І від 20.09.2001 (з урахуванням змін).

5. Постанова Правління НБУ № 375 від 31.08.2001 „Про затвердження Положення про порядок створення і державної реєстрації банків, відкриття їх філій, представництв, відділень" (з урахуванням змін).

6. Постанова Правління НБУ № 279 від 06.07.2000 "Про затвердження Положення про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків" (з урахуванням змін).

7. Постанова Правління НБУ № 368 від 28. 08. 2001 "Про затвердження Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні" (з урахуванням змін).

8. Постанова Правління НБУ № 489 від 28.11.2001 "Про схвалення Методики розрахунку економічних нормативів регулювання діяльності банків в Україні" (з урахуванням змін).

9. Постанова Правління НБУ № 323 від 29.09.1997 „Про затвердження Положення та рекомендації НБУ щодо визначення фінансового стану позичальника" (з урахуванням змін).

10. Постанова Правління НБУ № 118 від 26.03.1998 „Про затвердження Положення про відкриття та функціонування в уповноважених банках України рахунків банків-кореспондентів в іноземній валюті та в гривнях" (з урахуванням змін).

11. Постанова Правління НБУ № 135 від 29.03.2001 „Про затвердження Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті" (з урахуванням змін).

12. Постанова Правління НБУ № 275 від 17.07.2001 „Про затвердження Положення про порядок видачі банкам банківських ліцензій, письмових дозволів та ліцензій на виконання окремих операцій" (з урахуванням змін).

13. Постанова Правління НБУ № 38 від 04.02.1998 „Про затвердження Положення про застосування Національним банком України заходів впливу до комерційних банків за порушення банківського законодавства" (з урахуванням змін).

14. Постанова Правління НБУ № 250 від 30.06.1998 „Про затвердження Правил здійснення депозитних операцій для банківських установ" (з урахуванням змін).

15. Постанова Правління НБУ № 505 від 13.12.2002 „Про затвердження Положення про порядок формування і використання банками резерву для відшкодування можливих втрат від дебіторської заборгованості" (з урахуванням змін).

16. Постанова Правління НБУ № 129 від 07.07.1994 „Про затвердження Інструкції № 1 з організації емісійно-касової роботи в установах банків України" (з урахуванням змін).

17. Постанова Правління НБУ № 69 19.02.2001 „Про затвердження Інструкції про організацію роботи з готівкового обігу установами банків України" (з урахуванням змін).

18. Постанова Правління НБУ № 246 від 28.09.1995 „Про затвердження Положення про кредитування" (з урахуванням змін).

19. Постанова Правління НБУ № 283 від 02.08.2002 „Про затвердження Тимчасового положення про порядок кредитування (рефінансування) Національним банком України банків, які здійснюють довгострокове кредитування" (з урахуванням змін).

20. Постанова Правління НБУ № 127 від 18.03.1999 „Про затвердження правил здійснення операцій на міжбанківському валютному ринку України".

21. Постанова Правління НБУ № 244 від 27.06.2001 „Про затвердження Положення про порядок формування обов'язкових резервів для банків України" (з урахуванням змін).

22. Постанова Правління НБУ № 258 від 28.05.1998 „Про затвердження Положення про операції банків з векселями" (з урахуванням змін).

23. Постанова Правління НБУ № 629 від 30.12.1999 „Про затвердження Положення про порядок розрахунку резерву на відшкодування можливих збитків банків від операцій з цінними паперами" (з урахуванням змін).

24. Постанова Правління НБУ 239 від 18.05.1999 „Про затвердження Положення щодо організації діяльності комерційних банків на ринку цінних паперів" (з урахуванням змін).

25. Постанова Правління НБУ № 479 від 24.09.1999 „Про затвердження положення про порядок емісії платіжних карток і здійснення операцій з їх застосуванням" (з урахуванням змін).

26. Постанова Правління НБУ № 527 від 18.12.98 „Про затвердження Інструкції про порядок відкриття та використання рахунків у національній та іноземній валюті" (з урахуванням змін).

27. Уніфіковані правила та звичаї для документарних акредитивів. Публікація Міжнародної торгівельної палати № 500.

28. Банківські операції: Навч. посібник / Котковський В.С., Нєізвєстна О.В. – К.: Кондор, 2011. – 498 с.

29. Банківські операції: Навч. посібник / Коцовська Р.Р., Павлишин О.П., Хміль Л.М. – К.: УБС НБУ: Знання, 2010. – 390 с.

30. Банківська справа: Підручник / За ред. P.I. Тиркала. - Тернопіль: Карт-бланш, 2001.-316с.

31. Банківські операції; Підручник / A.M. Мороз, M.I. Савлук, М.Ф. Пуховкіна та ін.; за ред. д-ра екон. наук, проф. А. М. Мороза. - К.: КНЕУ, 2002.

32. Банківські операції Підручник / За ред. В.І. Міщенка, Н.Г. Слав’янської. — К.: Знання, 2006. — 727 с. — (Вища освіта ХХІ століття).

33. Васюренко О.В. Банківські операції: Навч. посібник для ВНЗ. - 5-те вид., перероб.і доп. К.: Знання, 2006.

34. Гриджук Д.М.,Олійник В.О. Іпотека у кредитуванні: Практичні аспекти К.: А.С.К., 2006.

35. Горбач Л.М., Каун О.Б. Ринок фінансових послуг: Навч. посібник К.: Кондор, 2006.

36. Кириченко О.А. „Банківський менеджмент”: навчальний посібник. – Видавництво „Знання - Прес”, Київ, 2007.

37. Капран В.І.та ін. Банківські операції. Навчальний посібник. К.: Центр навч.літ., 2006.

38. Прокопенко І.Ф.та ін. Основи банківської справи: Навч. посібник К.: Центр навч.літ., 2005.

39. Примостка Л.О. Фінансовий менеджмент у банку: Підручник К.:КНЕУ, 2004.


5. ГРАФІК РОЗПОДІЛУ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ

ЗА ТЕМАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

І ВИДАМИ НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ ЗА ОПП

 

№ теми Назви теми Кількість годин за ОПП Розподіл аудиторних годин
Всьо-го у т.ч. Лекції Прак-тичні Заліки по модулях
СРС/ІНДЗ Ауди- торні
ЗАЛІКОВИЙ МОДУЛЬ №1
1. Види банків та порядок їх створення в Україні. Організація діяльності банку 6/-  
2. Операції банків з формування власного капіталу 6/-  
3. Операції банків із залучення коштів. Операції банків із запозичення коштів 6/-  
4. Операції банків із обслуговування платіжного обороту та операції банків з готівкою 6/-  
5. Кредитні операції банків 6/-  
6. Операції банків з векселями 6/-  
7. Операції банків з цінними паперами 6/-  
8. Операції банків в іноземній валюті 6/-  
9. Торговельні та неторговельні операції банків в іноземній валюті. Операції банків в іноземній валюті на міжбанківському ринку 6/-  
10. Операції із забезпечення фінансової стійкості банку 6/-  
Підсумковий модульний контроль
Індивідуальне науково-дослідне завдання (ІНДЗ) -/30        
Разом годин 60/30
                         

6. КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН АУДИТОРНИХ ЗАНЯТЬ

6.1. КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ

№ заняття Тема та короткий зміст заняття Кількість годин
1. Тема1.Види банків та порядок їх створення в Україні. Організація діяльності банку Сутність та функції банків. Основні тенденції на ринку банківських послуг. Структура банківської системи України. Функції НБУ. Види комерційних банків. Банківські об’єднання. Банки з іноземним капіталом. Функціональні та територіальні структурні підрозділи банку.
2. Тема1.Види банків та порядок їх створення в Україні. Організація діяльності банку Сутність банківської послуги та банківської операції. Традиційні і нетрадиційні банківські послуги. Класифікація банківських операцій. Характеристика активних і пасивних операцій комерційного банку.
3. Тема 2. Операції банків з формування власного капіталу Поняття і склад ресурсів комерційних банків (власний капітал, залучені і позичені кошти). Класифікація банківських ресурсів. Капітал банку. Регулятивний капітал. Функції власного капіталу. Порядок формування власного капіталу банку. Основний і додатковий капітал. Характеристика складових власного капіталу банку
4. Тема 3. Операції банків із залучення коштів. Операції банків із запозичення коштів Вклади і депозити як головне джерело банківських ресурсів. Види вкладів і депозитів та їх характеристика. Операції щодо залучення вкладів і депозитів. Робота з юридичними і фізичними особами по залученню депозитів. Основні реквізити депозитної угоди. Депозитні та ощадні сертифікати. Методи нарахування відсотків по депозитах.
5. Тема 3. Операції банків із залучення коштів. Операції банків із запозичення коштів Залучення ресурсів на міжбанківському ринку. Міжбанківський кредит та його переваги. Види міжбанківських кредитів. Кредити від НБУ.
6. Тема 4. Операції банків із обслуговувань платіжного обороту та операції банків з готівкою Готівкові та безготівкові розрахунки. Способи і форми безготівкових розрахунків. Розрахунково-грошові документи та їх характеристика. Підготовка організаційних, технічних та технологічних передумов для здійснення платежу; формування та передавання інформації щодо платежу. Порядок відкриття в банках рахунків для учасників платіжної системи. Види рахунків для клієнтів банку. Розрахункові операції банків. Механізм здійснення безготівкових міжгосподарських розрахунків за допомогою різних платіжних інструментів (платіжних доручень, акредитивів, чеків тощо). Обов’язкові реквізити платіжних інструментів. Документообіг.
Тема 4. Операції банків із обслуговувань платіжного обороту та операції банків з готівкою Кругообіг готівкових грошей та організація касового обслуговування. Касові операції банків. Операційна каса як структурний підрозділ банку. Види кас. Документи на приймання і видачу готівки. Ліміт каси. Касова дисципліна та контроль за її дотриманням.
Тема 4. Операції банків із обслуговувань платіжного обороту та операції банків з готівкою Розрахунки з використанням платіжних карток. Емісія платіжних карток. Кредитні та дебетові карт­ки. Учасники операцій з банківськими кредитними картками, їх права та обов’язки. Основні правила роботи з картками.Переваги системи карткових розрахунків для її учасників. Порядок та умови надання міжнародних пластикових карток VISA, Euroсard/MasterCard. Взаєморозрахунки по пластикових картках. Шахрайства при використанні карток і боротьба з ними.
9. Тема 5. Кредитні операції банків Суть і необхідність кредиту. Принципи кредитування. Види кредитів. Організація процесу кредитування в банку. Етапи процесу кредитування. Механізм надання кредиту. Порядок погашення кредиту. Пакет документів для одержання кредиту. Умови кредитної угоди. Процедура укладення і підписання кредитного договору.
10. Тема 5. Кредитні операції банків Плата за кредит та її диференціація. Механізм нарахування і сплати відсотків за користування кредитом. Фактори впливу на процентну ставку за кредит. Аналіз кредитоспроможності позичальника. Структурування кредиту. Порядок формування резервів на відшкодування втрат за кредитними операціями банку. Кредитний портфель банку та його структура.
  Тема 5. Кредитні операції банків Особливості механізму надання та погашення окремих видів кредитів. Споживчий кредит. Іпотечний кредит. Поточний рахунок з овердрафтом. Контокорентний кредит.
Тема 6. Операції банків з векселями Вексель як форма міжгосподарських розрахунків. Характеристика та види векселів. Суть операції із врахуванням векселів. Класифікація банківських операцій з векселями. Кредитні операції банків у сфері вексельного обігу. Врахування та перерахування векселів. Кредит під заставу векселів. Порядок визначення суми дисконту. Авалювання та акцептування векселів банками. Інкасування векселів.
12. Тема 7. Операції банків з цінними паперами Напрями діяльності банків з цінними паперами (емісійні операції, інвестиційні та заставні операції банків з цінними паперами, професійна діяльність банку на фондовому ринку). Емісія банківських облігацій і акцій. Формування портфеля цінних паперів та управління ним. Види портфелів цінних паперів. Посередницькі операції комерційних банків з цінними паперами.
13. Тема 7. Операції банків з цінними паперами Відмінні риси інвестиційних операцій банків порівняно з позичковими. Зв’язок інвестицій з кредитуванням. Поняття та види банківських інвестицій. Фактори ризику інвестиційних операцій. Дохідність інвестиційних операцій. Участь банків в інвестиційному процесі за допомогою механізмів фондового ринку і за допомогою механізмів середнього і довгострокового кредитування. Участь банків у власності інших суб’єктів господарювання, спільне фінансування банком і підприємцем інвестиційних проектів.
14. Тема 8. Операції банків в іноземній валюті Організація міжнародних розрахунків в іноземній валюті. Відкриття і ведення кореспондентських рахунків. Операції із залучення та розміщення валютних коштів. Управління валютними ресурсами, ризики курсових валютних коливань і їх страхування. Конверсійні валютні операції, організація роботи валютних кас. Технологічні засоби і і банківські продукти для проведення валютних операцій.
15. Тема 9. Торговельні та неторговельні операції банків в іноземній валюті. Операції банків в іноземній валюті на міжбанківському ринку Порядок відкриття та ведення валютних рахунків клієнтів. Посередництво банків у фінансових розрахунках між експортером та імпортером та їх кредитування. Види платежів, що застосовуються у міжнародній практиці: акредитив, інкасо, банківський переказ. Неторговельні операції банків в іноземній валюті. Операції з торгівлі іноземною валютою. Операції з дорожніми чеками та іншими платіжними засобами в іноземній валюті. Валютне кредитування.
16. Тема 10. Операції із забезпечення фінансової стійкості банку Значення стійкості банківської системи. Сутність фінансової стійкості комерційного банку та способи її забезпечення. Оцінка фінансової стійкості банку на основі фінансової звітності. Операції з підтримання ліквідності та платоспроможності банку.
17. Тема 10. Операції із забезпечення фінансової стійкості банку Фінансові звіти банку та оцінка його діяльності. Доходи, витрати та визначення прибутковості банку.
Разом годин

 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

ПРАКТИЧНИХ І СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

ТА ЗАЛІКОВИХ МОДУЛІВ

№ заняття Тема та короткий зміст заняття Кількість годин
ЗАЛІКОВИЙ МОДУЛЬ №1
1. Тема 1. Види банків та порядок їх створення в Україні. Організація діяльності банку
2. Тема 2. Операції банків з формування власного капіталу
3. Тема 3. Операції банків із залучення коштів. Операції банків із запозичення коштів
4. Тема 4. Операції банків із обслуговування платіжного обороту та операції банків з готівкою
5. Тема 5. Кредитні операції банків
6. Тема 6. Операції банків з векселями Тема 7.Операції банків з цінними паперами
7. Тема 8. Операції банків в іноземній валюті Тема 9. Торговельні та неторговельні операції банків в іноземній валюті. Операції банків в іноземній валюті на міжбанківському ринку
8. Тема 10. Операції із забезпечення фінансової стійкості банку
Підсумковий модульний контроль
Разом практичних і семінарських занять

 

6.3. ГРАФІК ОБОВ’ЯЗКОВИХ КОНСУЛЬТАЦІЙ

№ п/п Назва розділу, зміст консультацій Кількість годин
1. Консультація щодо виконання самостійної роботи та підготовки до практичних занять, виконання ІНДЗ          
2. Консультація щодо здійснення депозитних операцій банку        
3. Консультація щодо роботи з банківськими документами        
4. Консультація щодо здійснення кредитних операцій банку        
5. Передзалікова консультація        
Разом годин

 

7. ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ І СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

Завдання до практичних і семінарських занять та методичні вказівки до їх виконання видані окремою методичною розробкою.

8. САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ

8.1. ГРАФІК ВИКОНАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

 

№ СРС Назва теми Кількість годин СРС
1. Тема1.Види банків та порядок їх створення в Україні. Організація діяльності банку
2. Тема 2. Операції банків з формування власного капіталу
3. Тема 3. Операції банків із залучення коштів. Операції банків із запозичення коштів.
4. Тема 4.Операції банків із обслуговувань платіжного обороту та операції банків з готівкою
5. Тема 5. Кредитні операції банків
6. Тема 6. Операції банків з векселями
7. Тема 7. Операції банків з цінними паперами
8. Тема 8. Операції банків в іноземній валюті
9. Тема 9. Торговельні та неторговельні операції банків в іноземній валюті. Операції банків в іноземній валюті
10. Тема 10. Операції із забезпечення фінансової стійкості банку
Разом годин

Форми контролю самостійної роботи:семінарські і практичні заняття, ПМК, залік.

 

8.2. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ЇХ ВИКОНАННЯ

Самостійна робота покликана активізувати засвоєння теоретичного матеріалу, надати розвитку набутим знанням, впровадити вміння самостійно працювати з використанням цих навиків при майбутній практичній діяльності.

При вивченні дисципліни «Банківські операції» самостійна робота здійснюється в основному в позаурочний час при виконанні, наведених нижче, самостійних завдань.

Самостійна робота включає такі етапи :

· теоретичний – це опрацювання рекомендованої літератури за заданим планом по темах курсу;

· практичний –виконання практичних завдань, передбачених навчальним планом;

· науково-дослідний – підготовка та участь окремих студентів в наукових семінарах, студентських конференціях.

 

САМОСТІЙНА РОБОТА № 1

Тема1: Види банків та порядок їх створення в Україні. Організація діяльності банку

Необхідно вивчити наступні питання та зробити конспект:

1. Основні законодавчі акти про банківську діяльність.

2. Основні засади грошово-кредитної політики.

3. Порядок створення комерційних банків. Порядок реєстрації банку. Ліцензування банківської діяльності.

4. Звітність комерційного банку. Структура балансу банку.

5. Організаційна структура комерційного банку та органи управління ним.

 

Література: 1.; 2 ; 5 :7;12: 13; 29;30-39 .

 

САМОСТІЙНА РОБОТА № 2

Тема 2: Операції банків з формування власного капіталу

Необхідно вивчити наступні питання та зробити конспект:

1. Управління власним капіталом банку.

2. Методи визначення достатності банківського капіталу. Метод визначення адекватності капіталу за міжнародними стандартами – Базельська угода про конвергенцію капіталу.

3. Методи управління банківським капіталом в Україні.

 

Література: 2; 6; 8; 21; 29-39.

 

САМОСТІЙНА РОБОТА № 3

Тема 3: Операції банків із залучення коштів. Операції банків із запозичення коштів.

На самостійне опрацювання виносяться наступні питання, які слід письмово законспектувати:

1. Гарантування вкладів фізичних осіб.

2. Управління запозиченими коштами банку.

3. Операції РЕПО.

4. Міжнародні фінансові ринки.

5. Позики в небанківському секторі.

 

Література: 1; 2; 5; 14; 29-39.

САМОСТІЙНА РОБОТА № 4

Тема 4: Операції банків із обслуговувань платіжного обороту та операції банків з готівкою

На самостійне опрацювання виносяться наступні питання, які слід письмово законспектувати:

1. Безготівкові операції банків з обслуговування фізичних осіб.

2. Міжбанківські розрахунки в Україні. Кореспондентські відносини між банками.

3. Завдання та функції системи електронних платежів (СЕП).

 

Література: 10;11;12 ;16;17; 25;29-39.

 

САМОСТІЙНА РОБОТА №5

Тема 5: Кредитні операції комерційних банків

При вивченні даної теми слід розглянути самостійно і коротко законспектувати наступні питання :

1. Кредитний ризик та шляхи його мінімізації. Управління кредитним ризиком окремої позики. 2. Оцінювання якості кредитного портфеля.

3. Проблемні позички. Управління проблемними кредитами. Кредитні санкції.

 

Література: 6 ; 9 ; 18 ; 19 ; 29-39 .

САМОСТІЙНА РОБОТА №6

Тема 6: Операції банків з векселями

При вивченні даної теми слід розглянути самостійно і коротко законспектувати наступні питання:

  1. Виконання банками функції особливого платника.
  2. Зберігання банками векселів клієнтів.
  3. Емісія та використання банківських векселів.

Література: 3; 22; 23; 24; 29-39.

САМОСТІЙНА РОБОТА №7

Тема 7: Операції комерційних банків з цінними паперами

Самостійно опрацювати питання :

1. Види цінних паперів.

2. Діяльність банків з надання послуг щодо зберігання цінних паперів та обліку прав власності на цінні папери, а також обслуговування угод з цінними паперами.

3. Інвестиційні цінні папери.

 

Література: 3; 22; 23; 24; 29-39.

САМОСТІЙНА РОБОТА №8

Тема : Операції банків в іноземній валюті

Для самостійного вивчення потрібно проаналізувати функції банку як агента валютного контролю. Необхідно опрацювати Декрет Кабінету Міністрів «Про систему валютного регулювання і валютного контролю». від 19.02.93 р. № 15-03.

Потрібно письмово зробити перелік основних зобов’язань банку по валютному контролю за діяльністю клієнтів. Виписати санкції, які застосовуються до порушників валютного законодавства.

Самостійно опрацювати питання :

1. Отримання ліцензій на валютні операції.

2. Зобов’язання банків щодо виконання функцій агента валютного контролю. Організація вертикалі по контролю за валютними операціями.

3. Товариство всесвітніх міжбанківських фінансових телекомунікацій – СВІФТ.

 

Література: 10; 20;26; 29-39.

 

САМОСТІЙНА РОБОТА № 9

Тема: Торговельні та неторговельні операції банків в іноземній валюті

Самостійно опрацювати питання:

1. Правила використання готівкової інвалюти на території України.

2. Види валютних курсів.

3. Порядок організації роботи пунктів обміну валюти.

4. Правила переміщення готівкової інвалюти та національної валюти через митний кордон України.

 

Література: 26; 27; 28; 20-39.

САМОСТІЙНА РОБОТА № 10

Тема: Операції із забезпечення фінансової стійкості банку

Самостійно опрацювати питання :

1. Регулювання банківської діяльності та нагляд. Економічні нормативи регулювання діяльності банків.

Література: 7; 8; 13; 21; 29-39.

9. ІНДИВІДУАЛЬНА НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА СТУДЕНТА

Індивідуальна робота студентів виконується у формі пошукових або дослідницьких рефератів. Метою виконання індивідуальних дослідницьких завдань є поглиблене вивчення проблем, аналіз їх і програма рекомендаційних заходів стосовно вдосконалення з відповідними розрахунками. Захист ІНДЗ відбувається у позааудиторний час. Оцінювання здійснюється за шкалою розподілу балів.

 

Рекомендована тематика ІНДЗ з курсу «Банківські операції»

1. Види комерційних банків та їх організаційна структура

2. Основи організації та специфіка діяльності спеціалізованих банків

3. Порядок створення філій, відділень, представництв

4. Види, класифікація та характеристика операцій комерційних банків

5. Одержання банком письмового дозволу на здійснення окремих видів операцій

6. Маркетингова діяльність банку та її оцінювання її ефективності

7. Роль та функції центральних банків розвинених країн та України: порівняльна характеристика

8. Банківські послуги та банківські операції: порівняльний аспект

9. Нетрадиційні послуги комерційних банків та їх розвиток в Україні

10. Порівняльна характеристика діяльності потужних і малих (регіональних) банків, їх ринкова ніша та конкурентні переваги

11. Інноваційні послуги банку та перспективи їх використання

12. Особливості фінансових звітів комерційного банку. Баланс банку та його структура

13. Організаційна структура управління комерційним банком та напрями її вдосконалення

14. Склад, структура та економічна характеристика банківських ресурсів

15. Особливості ресурсного забезпечення комерційних банків. Чинники, що впливають на ресурсну базу банку

16. Стан та проблеми капіталізації вітчизняних банків

17. Залучення банками ресурсів на міжбанківському ринку

18. Формування ресурсної бази банків за рахунок емісії цінних паперів

19. Проблемні активи банку та методи управління ними в посткризовий період

20. Стан конкуренції на ринку банківських послуг. Місце іноземних банків на фінансовому ринку України

21. Організація роботи касового відділу банку

22. Особливості розрахунків в електронних системах типу «Клієнт – Банк»

23. Розширення сфери безготівкових розрахунків із використанням Національної системи масових електронних платежів (НСМЕП)

24. Напрями і форми співпраці банків та страхових компаній

25. Ризики вкладників банків та їх мінімізація. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб

26. Інвестиційні та позикові операції банків: порівняльна характеристика

27. Діяльність банків України на ринку платіжних карток

28. Особливості діяльності державних банків в Україні

29. Операції з дорогоцінними металами в банках України: стан і перспективи

30. Кредитування малого і середнього бізнесу: досвід України

31. Ризики комерційних банків та основні способи захисту від нього

32. Форми забезпечення зобов’язань позичальників перед банками та їх характеристика. Порівняльна характеристика матеріальних і нематеріальних форм забезпечення кредиту

33. Позиковий відсоток та його диференціація. Фактори, що формують розмір процентних ставок.

34. Напрями удосконалення методики оцінки кредитоспроможності позичальника

35. Кредити на навчання: досвід розвинених країн та України

36. Особливості кредитування сільськогосподарських виробників в Україні

37. Проблемні позики та банківський контроль

38. Еволюційний розвиток вексельного обігу в Україні

39. Економічна суть, види та функції акцепту векселя

40. Фінансове посередництво банків на ринку цінних паперів

41. Кліринг і грошові розрахунки на ринку цінних паперів

42. Трастові операції банків з цінними паперами

43. Ризики фондового ринку та формування резерву під цінні папери

44. Інвестиційне кредитування в Україні: стан, проблеми і перспективи

45. Споживче кредитування: стан, проблеми і перспективи

46. Іпотечне кредитування: стан, проблеми і перспективи

47. Інноваційні технології кредитування та перспективи їх використання в Україні

48. Управління інвестиційно-кредитним портфелем банку

49. Умови платежів та документація при міжнародних розрахунках

50. Лізингові операції комерційних банків

51. Факторингові операції комерційних банків

52. Види, сутність і місце резервів у діяльності комерційних банків

53. Нормативне регулювання операцій банків з іноземною валютою

54. Особливості визначення ефективності діяльності комерційного банку

55. Сучасні методологічні підходи до визначення конкурентоспроможності комерційного банку

56. Види кредитів та їх характеристика

57. Основні етапи створення міжнародних кореспондентських відносин між банків

58. Застосування чекової форми розрахунків в іноземній валюті банками України

59. Перекази іноземної валюти фізичними особами: стан і перспективи розвитку

60. Особливості кредитування в іноземній валюті

10. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ

НА ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ

1. Закон України „ Про банки і банківську діяльність”, загальні засади діяльності банків.

2. Закон України „ Про Національний Банк ”, роль НБУ у функціонуванні економіки держави. Функції Національного Банку України.

3. Комерційні банки, їх види і функції.

4. Механізм створення комерційних банків в Україні.

5. Організаційна структура комерційного банку. Організація діяльності банку.

6. Економічні нормативи, що регулюють діяльність комерційних банків.

7. Поняття банківської послуги, види послуг комерційних банків.

8. Характеристика традиційних і нетрадиційних банківських послуг.

9. Загальна характеристика активних операцій банку.

10. Загальна характеристика пасивних операцій банку.

11. Міжбанківський ринок і види операцій на ньому.

12. Види платіжних документів та їх характеристика.

13. Операції банків із обслуговування платіжного обороту.

14. Операції банків з готівкою.

15. Операції банків з пластиковими картками.

16. Суть і структура ресурсів комерційного банку.

17. Структура власного капіталу банку та порядок його формування.

18. Операції банків по залученню вкладів і депозитів.

19. Види вкладів, їх економічна характеристика.

20. Зміст депозитної угоди і порядок її укладання.

21. Операції банків із залучення коштів громадян на депозити в національній та іноземній валютах.

22. Безготівкові операції банків з обслуговування фізичних осіб.

23. Касові операції банків в національній та іноземній валютах.

24. Умови банківського кредитування.

25. Методика оцінки платоспроможності позичальника.

26. Кредитний ризик: формування резерву на можливі втрати від кредитних операцій.

27. Порядок надання банками кредитів у поточну діяльність юридичним особам.

28. Порядок надання банками кредитів в інвестиційну діяльність юридичним особам.

29. Механізм кредитування фізичних осіб.

30. Кредитування експортно-імпортних операцій суб’єктів господарювання.

31. Цінні папери як форма забезпечення кредиту.

32. Визначення вартості банківських послуг.

33. Суть, цілі і види банківських інвестицій.

34. Інвестиційні банківські операції.

35. Операції банків з векселями.

36. Кредитні операції з векселями.

37. Пасивні операції комерційних банків з цінними паперами.

38. Активні операції комерційних банків з цінними паперами.

39. Посередництво комерційних банків при операціях з іноземною валютою.

40. Організація розрахунків в іноземній валюті.

41. Відкриття і ведення кореспондентських рахунків.

42. Курсові ризики при валютних операціях.

43. Кредитні та дебетові карт­ки.

44. Кредитний ризик і методи управління ним.

45. Формування в банку системи лімітів і нормативів.

46. Фінансова стійкість банку та її забезпечення.

47. Показники, що характеризують платоспроможність комерційного банку.

48. Механізм формування прибутку комерційного банк


11. МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

 

11.1. Таблиця оцінювання (визначення рейтингу)

навчальної діяльності студентів

 

Змістові модулі ІНДЗ СРС Модульний контроль Всього балів
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т.6 Т7 Т8 Т9 Т10 балів балів 40 балів
40 балів
                             

11.2. Система нарахування рейтингових балів та критерії

оцінювання знань студентів

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...