Главная Обратная связь

Дисциплины:


Основні етапи становлення зовнішньоекономічної діяльності в Україні.НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ

ОДЕСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

 

 

 

КАФЕДРА ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

 

РОБОЧИЙ ЗОШИТ

ДЛЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З ДИСЦИПЛІНИ “ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА”

 

Напрям підготовки – 6.030601 «менеджмент»

 

 

Одеса 2012

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 1 НА ТЕМУ:

«Основні напрями і показники розвитку
зовнішньоекономічної діяльності в Україні»

       
   
 
 


Мета заняття: формування практичних навичків щодо аналізу та оцінки сучасного стану зовнішньоекономічної діяльності в Україні, вивчення методик розрахунку основних показників розвитку зовнішньоекономічного сектора країни.

Аудиторна робота:

І.Групова дискусія з наступних питань:

Зовнішньоекономічна діяльність, як особлива область теоретичних і практичних знань. Зміст категорій «зовнішньоекономічна діяльність», «зовнішньоекономічні зв’язки».

Основні етапи становлення зовнішньоекономічної діяльності в Україні.

3. Правові основи зовнішньоекономічної діяльності. Основний зміст Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність».

4. Принципи зовнішньоекономічної діяльності.

5. Види зовнішньоекономічної діяльності.

6. Суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності.

7. Передумови розвитку зовнішньоекономічної діяльності в Україні.

8.Сучасні тенденції розвитку зовнішньоекономічної діяльності в Україні. Аналіз та оцінка сучасного стану ЗЕД України. Характеристика основних показників розвитку зовнішньоекономічного сектора країни.

Література: Основна: 1,14,18,21,23,28. Додаткова: 36,40,41,51.

Інтернет ресурси:5,6,10.

 

Дайте визначення спеціальних термінів:

 

Зовнішньоекономічна діяльність -

Вільна торгівля -

Протекціонізм -

Міжнародний поділ праці -

Міжнародна спеціалізація і кооперація виробництва -

Міжнародна економічна інтеграція -

Резиденти-

Нерезиденти -

Зовнішньоторговельний оборот -

Експорт -

Імпорт -

Практичні завдання

Завдання 1.

Використовуючи дані статистичного щорічника України, проаналізувати показники, що характеризують динаміку, товарну та географічну структуру зовнішньої торгівлі. Розрахунки представити у формі таблиць 2.1, 2.2 та 2.3.

 

Таблиця 2.1.

Показники зовнішньої торгівлі (млн. дол. США)

Показники Роки V у %до І
I ІІ III IV V
Всього по народному господарству: - експорт - імпорт -зовнішньоторговельний оборот - темпи приросту експорту - темпи приросту імпорту -темпи приросту зовнішньоторгівельного обороту - сальдо - коефіцієнт покриття імпорту експортом - експортна квота - імпортнв квота - експорт на душу населення - імпорт на душу населення - зовнішньоторговельний оборот на душу населення              

 Таблиця 2.2.

Товарна структура експорту-імпорту товарів та послуг у …. році

Назви товарних груп Експорт Імпорт Сальдо
Млн.дол. % Млн.дол. %
1. 2. …   УСЬОГО            

 

Таблиця 2.3.

Географічна структура експорту-імпорту товарів та послуг у …. році

Назви регіонів світу Експорт Імпорт Сальдо
Млн.дол. % Млн.дол. %
Країни СНД Європа Країни ЄС Азія Африка Америка Австралія і Океанія Інші країни світу   УСЬОГО          

Методичні матеріали для виконання практичних завдань [14, с.24-36]

 

Розвиток зовнішньоекономічної діяльності можна охарактеризувати за допомогою сукупності показників, які представлені на рисунку 2.1.

Показники інтегрованості. Основними показниками, які використо­вуються для визначення ступеня залежності економіки, є експортна, імпортна та зовнішньоторговельна квота. Експортна квота — це кіль­кісний показник, який характеризує значимість експорту для еконо­міки в цілому і окремих галузей із тих чи інших видів продукції. В рамках усього національного господарства вона розраховується як співвідношення вартості експорту (Е) до вартості валового внутріш­нього продукту (ВВП) за відповідний період у відсотках:

КЕ= Е/ВВП х 100%.

Імпортна квота — це кількісний показник, що характеризує зна­чимість імпорту для економіки країни і окремих галузей із різнома­нітних видів продукції. В рамках всього національного господарства імпортна квота розраховується як співвідношення вартості імпорту (І) до вартості ВВП:

КI = (І) / ВВП х 100%.

Зовнішньоторговельна квота визначається як співвідношення су­купної вартості експорту і імпорту, діленої навпіл, до вартості ВВП у відсотках:

К3 = 1/2 (Е + І)/ ВВП х 100%.

Показники обсягів. До даної групи показників, які характеризують обсяги зовнішньоекономічних зв'язків, слід віднести:

• обсяг експорту товарів — вивезення товарів із країни;

• обсяг імпорту товарів — ввезення товарів у країну;

• зовнішньоторговельний оборот — сукупний об'єм експорту-імпорту


Рисунок 2.1. Показники розвитку зовнішньоекономічної діяльності  


• генеральна торгівля — вартість зовнішньоторговельного обороту та вартість транзитних товарів;

• спеціальна торгівля — чистий зовнішньоторговельний оборот, тобто продукція, завезена в країну або вивезена з неї;

• реекспорт — вивезення раніше завезеного товару;

• реімпорт — ввезення раніше вивезених товарів;

 

Показники динаміки зовнішньоекономічних відносин. Дану групу показни­ків можна систематизувати на дві підгрупи: темпи росту та темпи приросту.

До темпів росту зовнішньоекономічних зв'язків відносяться — тем­пи росту експорту, темпи росту імпорту, темпи росту зовнішньоторго­вельного обороту:

темпи росту експорту

де Т р.е. — темпи росту експорту; Е зв.р. — обсяг експорту в звітно­му році; Е б.р. — обсяг експорту в базисному році;

темпи росту імпорту

де Т р.і. — темпи росту імпорту; І з.р. — обсяг імпорту в звітному році; І б.р. — обсяг імпорту в базисному році;

темпи росту зовнішньоторговельного обороту

де Т р.зт.об. — темпи росту зовнішньоторговельного обороту; ЗТО зв.р. — обсяг зовнішньоторговельного обороту в звітному році; ЗТО б.р. — обсяг зовнішньоторговельного обороту в базисному році.

До темпів приросту зовнішньоекономічних зв'язків можна віднес­ти — темпи приросту експорту, темпи приросту імпорту, темпи при­росту зовнішньоторговельного обороту:

темпи приросту експорту

де Т пр.е. — темпи приросту експорту; Т р.е.зв.р. — темпи експорту в звітному році; Т р.е.б.р. — темпи приросту експорту в базисному році;

темпи приросту імпорту

де Т пр.і. — темпи приросту імпорту; Т р.і.зв.р. — темпи росту імпор­ту в звітному році; Т р.і.б.р. — темпи росту імпорту в базисному році;

темпи приросту зовнішньоторговельного обороту

де Т пр.ЗТО — темпи приросту зовнішньоторговельного обороту;

Т р.ЗТОзв.р. — темпи росту зовнішньоторговельного обороту в звітному році; Т р.ЗТОб.р. — темпи росту зовнішньоторговельного обороту в базисному році.

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...