Главная Обратная связь

Дисциплины:


Господарські операції за звітний період 

Зміст господарської операції Дт Кт Сума
Видано по грошовому чеку з рахунка в банку готівку для виплати відрядження на суму 6000 грн.      
ВКО 1. Видано з каси 450 грн головному бухгалтеру Лісовій Л.В. у підзвіт на придбання канцелярських товарів.      
ВКО 2. Видано з каси 600 грн головному інженеру Кузьменку А.Н. на придбання запасних частин.      
ВКО 3. Видано з каси 800 грн бригадиру чеху №1 Романову І.В. для поїздки до м. Києва на семінар.      
Авансовий звіт №10 бригадира цеху №1 Романова І.В. на витрати для поїздки до м. Києва на семінар, затверджений у сумі 600 грн, у т.ч. ПДВ      
Авансовий звіт №11 головного бухгалтера Лісовій В.І. на витрати для придбання канцелярських товарів на суму 200 грн, у т.ч. ПДВ      
Авансовий звіт №12 головного інженера Кузьменка А.Н. на витрати для придбання запасних частин у сумі 500 грн, у т.ч. ПДВ      
Бригадиром цеху №1 Романовим І.В. повернуто до каси невикористану підзвітну суму в повному обсязі      
Головним інженером Кузьменком А.Н. повернуто до каси невикористану підзвітну суму в повному обсязі      
Головним бухгалтером Лісовою В.І. повернуто до каси невикористану підзвітну суму 100 грн., а невикористаний залишок підзвітних сум утримано із заробітної плати      
Реалізовано підприємству ТОВ «Лев» готову продукцію за продажними цінами – 90000 грн, у т.ч. ПДВ. Собівартість реалізованої продукції – 50000 грн.      
Пред’явлено претензію постачальнику ТОВ «Ірвіс» за неякісні запасні частини, придбані Кузьменком А.Н.      
Відображено нестачу канцелярських товарів, придбаних Лісовою В.І. на суму 20 грн.      

 

 

Оборотно-сальдовий баланс на початок звітного періоду

 

Основні засоби  
Знос основних засобів  
Довгострокові фінансові інвестиції  
Довгострокова дебіторська заборгованість  
Відстрочені податкові активи  
Виробничі запаси  
Виробництво  
Готова продукція  
Рахунки в банках  
Короткострокові векселі одержані  
Статутний капітал  
Додатковий капітал  
Резервний капітал  
Нерозподілені прибутки  
Вилучений капітал  
Неоплачений капітал  
Довгострокові позики  
Відстрочені податкові зобов’язання  
Короткострокові зобов’язання  
Розрахунки з постачальниками та підрядчиками  
Розрахунки за податками платежами  
Розрахунки з учасниками  
БАЛАНС

 Практичне завдання 4

 

Підприємство придбало 500 акцій за ціною 1,5 грн. за одну акцію. Витрати пов’язані з оформленням операції становлять 100 грн. без ПДВ. Визначити первісну вартість фінансової інвестиції та відобразити в бухгалтерському обліку придбання фінансової інвестиції.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Журнал господарських операцій

Зміст операції Коресп. рах Сума, грн
Дт Кт
         
         
         
         

 

ІІ ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ

6 годин

Тема 6. Облік власного капіталу

  1. Поняття та облік власного капіталу.
  2. Облік статутного капіталу.
  3. Облік пайового капіталу.
  4. Облік додаткового капіталу.
  5. Облік резервного капіталу. С.О.
  6. Облік вилученого капіталу. С.О.
  7. Облік майбутніх витрат та платежів. С.О.

Практичне завдання 1

НАСКРІЗНА ЗАДАЧА

Приватне підприємство „Вімар” займається виробництвом меблів для дому та офісу. Воно є платником податку на прибуток і ПДВ на загальних підставах.

Завдання:

1) складіть баланс підприємства станом на 1 березня 2005 року (форма №1).

2) проставте кореспонденцію рахунків у журналі господарських операцій;

3) заповніть оборотну відомість.

 

Залишки активів, капіталу і зобов’язань на 1 березня 2005 року:

1) основні засоби

Основний засіб Первісна вартість Знос
Адміністративна будівля 23040,00 7872,00
Будівля магазину 75000,00 12812,50
Будівля цеху №1 90000,00 37125,00
Будівля цеху № 2 69000,00 9890,00
Верстат для виготовлення продукції №2 1332,00 244,20
Комп’ютер 2700,00 1800,00
Комплект монтажних інструментів 500,00 141,67
Легковий автомобіль 36000,00 12600,00
Машина для обробки деталей продукції №3 1988,28 1017,81
Верстат для обробки деталей продукції №4 1152,00 608,00
Орендований фрезерувальний верстат 25000,00 -
Верстат для виробництва продукції №1 852,00 227,20

 

2) залишок коштів на поточному рахунку – 35000,00 грн.

3) залишок валюти на рахунку – 2000,00 дол. (курс 1 дол.на 28.02.05 – 5,32)

4) статутний капітал – 202000,00

5) неоплачений капітал – 3000,00

6) нерозподілений прибуток – 60000,00 грн.

7) залишки за рахунками зобов’язань:

Назва рахунка Сума, грн.
Розрахунки за податками 387,34
Розрахунки за заробітною платою 4050,62
Розрахунки за пенсійним забезпеченням 1425,96
Розрахунки за соціальним страхуванням 171,95
Розрахунки за страхуванням на випадок безробіття 108,02
Розрахунки за страхуванням від нещасних випадків 99,01

 

 

Форма №1

Баланс ПП „Вімар"

на__________________2005 р.

 

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
І. Необоротні активи
Нематеріальні активи: залишкова вартість знос первісна вартість      
Незавершене будівництво    
Основні засоби: залишкова вартість первісна вартість знос      
Довгострокові фінансові інвестиції які обліковуються за участю в капіталі інших підприємств інші фінансові інвестиції        
Довгострокова дебіторська заборгованість    
Відстрочені податкові активи    
Інші необоротні активи    
Всього за розділом І    
ІІ. Оборотні активи
Запаси: виробничі запаси тварини на вирощуванні та відгодівлі незавершене виробництво готова продукція товари      
Векселі одержані    
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: чиста реалізаційна вартість первісна вартість резерв сумнівних боргів        
Дебіторська заборгованість за розрахунками: з бюджетом за виданими авансами за нарахованими доходами за внутрішніми розрахунками      
Інша поточна дебіторська заборгованість    
Поточні фінансові інвестиції    
Грошові кошти та їх еквіваленти: в національній валюті в іноземній валюті      
Інші оборотні активи    
Всього за розділом ІІ    
ІІІ. Витрати майбутніх періодів    
Баланс        
Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
І. Власний капітал
Статутний капітал    
Пайовий капітал    
Додатково вкладений капітал    
Інший додатковий капітал    
Резервний капітал    
Нерозподілений прибуток 9непокритий збиток)    
Неоплачений капітал    
Вилучений капітал    
Всього за розділом І    
ІІ. Забезпечення майбутніх витрат та платежів
Забезпечення виплат персоналу    
Інше забезпечення    
Цільове фінансування    
Всього за розділом ІІ    
ІІІ. Довгострокові зобов’язання
Довгострокові кредити банків    
Інші довгострокові фінансові зобов’язання    
Відстрочені податкові зобов’язання    
Інші довгострокові зобов’язання    
Всього за розділом ІІІ    
IV. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків    
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями    
Векселі видані    
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги    
Поточні зобов’язання за розрахунками: За отриманими авансами з бюджетом з позабюджетних платежів зі страхування з оплати праці з учасниками за внутрішніми розрахунками      
Інші поточні зобов’язання    
Всього за розділом IV    
V. Доходи майбутніх періодів    
Баланс    

 

Керівник ____________________________

Головний бухгалтер __________________

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...